ORDIN nr. 1447 din 3 septembrie 2013 pentru reglementarea procedurii de raportare a datelor privind fondurile externe nerambursabile şi finanţarea naţională
Având în vedere prevederile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:
Art. 1
(1)În vederea îmbunătăţirii planificării bugetare, precum şi a identificării implicaţiilor fiscale ale proiectelor cu finanţare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) - obiectivul convergenţă, Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR), Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi Fondul European pentru Pescuit (FEP), autorităţile de management (AM) şi Autoritatea de certificare şi plată (ACP), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) au obligaţia raportării lunare, către Ministerul Finanţelor Publice, a datelor privind fondurile externe nerambursabile şi finanţarea naţională prevăzute în anexele nr. 1-6.
(2)AM raportează după cum urmează:
- pentru Programul operaţional regional (POR), Programul operaţional sectorial creşterea competitivităţii economice (POSCCE), Programul operaţional sectorial mediu (POS-Mediu), Programul operaţional asistenţă tehnică (POAT), Programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane (POSDRU), Programul operaţional dezvoltarea capacităţii administrative (PODCA) - conform anexelor nr. 1a şi 1b;
- pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) - conform anexelor nr. 2a şi 2b;
- pentru plăţile finanţate din FEGA - conform anexelor nr. 3a şi 3b;
- pentru Programul operaţional pentru pescuit (POP) - conform anexelor nr. 4a şi 4b;
- pentru Programul operaţional sectorial transport (POST) - conform anexei nr. 5.
(3)ACP raportează conform anexelor nr. 6a şi 6b.
(4)Instrucţiunile pentru completarea anexelor nr. 1-5 sunt cuprinse în anexa nr. 7.
Art. 2
(1)Anexele nr. 1a-6b vor fi transmise, atât în format hârtie, cât şi în format electronic, la Unitatea de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană.
(2)Termenele de raportare a datelor prevăzute la art. 1 sunt:
- 5 septembrie 2013 pentru perioadele de raportare cumulate la 1 ianuarie-30 iunie 2013 şi 1 ianuarie-31 iulie 2013, pentru care se vor completa numai coloanele 3-7;
- 15 septembrie 2013 pentru perioada de raportare 1 ianuarie-31 august 2013;
- lunar, până la data de 25 a lunii următoare, începând cu raportarea aferentă lunii septembrie.
(3)Estimările vor fi actualizate trimestrial şi transmise la aceeaşi dată cu raportarea pe ultima lună a trimestrului. În situaţia unor modificări semnificative se vor transmite, în termen de 5 zile de la data ultimei raportări, explicaţii privind cauzele acestor modificări.
Art. 3
ACP are obligaţia să comunice lunar AM suma rambursată de Comisia Europeană din fiecare program operaţional şi să ţină o evidenţă financiară lunară a sumelor încasate de la Comisia Europeană în contul unui program şi folosite pentru altul.
Art. 4
Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare, împreună cu ACP şi AM, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 5
Anexele nr. 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5, 6a, 6b şi 7 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1a:
Cheltuieli, plăţi şi cereri de rambursări autorizate de AM
Perioada: 1.01.201... - 201...
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ......................
Fondul ...................*)
 

Realizări cumulate la 31 decembrie 2011

Realizări 2012

2013

Estimări 2014

Program***) conform bugetului

Realizări cumulate la ........

Estimări ......... - decembrie

Program anual rectificat

 

1

2

3

4

5

6 = 4 + 5

7

I.

Total venituri din FEN (cereri de rambursare depuse de beneficiari şi autorizate de AM) (I = A + B + C), din care:

       

A.

Sume din FEN declarate de AM la ACP (A = 1 + 2 + 3 + 4)

       

1.

Sume rambursate de CE**)

       

2.

Sume în curs de rambursare de CE**)

       

3.

Sume în curs de certificare la ACP

       

4.

Ajustări aplicate de ACP declaraţiilor de cheltuieli primite de la AM la momentul transmiterii aplicaţiilor de plată la CE, din care:

       
 

- Sume suspendate temporar/reconsiderate

       
 

- Corecţii financiare aplicate de ACP, din care:

       
 

- decertificare definitivă

       
 

- deduceri procentuale definitive

       
 

- Debite recuperate

       
 

- Necertificare definitivă

       
 

- Dobânzi penalizatoare (încasate)

       
 

- Diferenţă rată UE

       

B.

Sume din FEN nedeclarate de AM la ACP, din care:

       
 

- Debite stabilite pentru sumele nedeclarate ACP

       

C.

Sume din top-up (la cursul de schimb de la momentul transferului la buget)

       

II.

Total cheltuieli (II = III + IV)

       

III.

Finanţarea naţională (III = A + B)

       

A.

Finanţare naţională prevăzută în bugetul AM (A = 1 +...+ 8)

       

1.

Cofinanţare din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, din care:

       

a)

- cofinanţare

       

b)

- TVA neeligibilă

       

c)

- alte cheltuieli neeligibile

       

2.

Cofinanţare din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesară susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, din care:

       

a)

- cofinanţare

       

b)

- TVA neeligibilă

       

c)

- alte cheltuieli neeligibile

       

3.

Cofinanţare din bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesară susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, din care:

       

a)

- cofinanţare

       

b)

- TVA neeligibilă

       

c)

- alte cheltuieli neeligibile

       

4.

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN, din care:

       

a)

- suportate din bugetul de stat

       

b)

- transferate către bugetele locale

       

c)

- transferate către alţi beneficiari

       

5.

Cofinanţare din bugetul de stat din sumele primite în cadrul mecanismului top-up către bugetele locale

       

6.

Cofinanţare din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesară susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top-up

       

7.

Cofinanţare din bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesară susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top-up

       

8.

Corecţii financiare suportate din bugetul de stat pentru bugetele locale

       

B.

Finanţare naţională prevăzută în bugetul beneficiarilor finanţaţi din bugetele publice centrale (cofinanţare publică şi TVA neeligibilă)

       

IV.

Plăţi aferente FEN - total (IV = A + B)

       

A.

Prefinanţări acordate - total, din care:

       

1.

- conform sursei de finanţare (1 = a + b)

       

a)

- din fonduri UE

       

b)

- din împrumuturi din privatizare

       

c)

- din FIT

       

2.

- pe tipuri de beneficiari (2 = a + b + c)

       

a)

- bugete locale

       

b)

- bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii

       

c)

- beneficiari privaţi (ONG, societăţi comerciale etc.)

       

B.

Rambursări FEN - total, din care:

       

1.

- conform sursei de finanţare (1 = a + b)

       

a)

- din fonduri UE

       

b)

- din împrumuturi din privatizare

       

c)

- din FIT

       

2.

- pe tipuri de beneficiari (2 = a + ... + g)

       

a)

- buget de stat

       

b)

- bugete locale

       

c)

- bugetul asigurărilor sociale de stat

       

d)

- bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj

       

e)

- bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

       

f)

- bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii

       

g)

- beneficiari privaţi (ONG, societăţi comerciale etc.)

       

V.

Prefinanţare dedusă

       
*) După caz, PO se detaliază pe fonduri.
**) Sume fără top-up.
***) Buget iniţial sau buget rectificat, după caz.
ANEXA nr. 1b:
Fluxurile de trezorerie
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ................
Fondul ..............***) raportare pentru perioada 1.01 - ......201....
- lei -
 

Sold la începutul anului

Încasări din cereri de fonduri/deschideri de credite

Debite recuperate

Dobânzi/comisioane

Total încasări

Plăţi către beneficiari

Plăţi către beneficiari instituţii publice centrale*)

Plăţi către beneficiari instituţii publice locale**)

Plăţi către alţi beneficiari

Plăţi pentru rambursări împrumuturi

Plăţi către conturi de venituri la bugetul de stat (Dobânzi)

Transferuri către alte conturi ale AM

Total plăţi

Sold la sfârşitul perioadei

0

1

2

3

4

5 = 2 + 3 + 4

6 = 7 + 8 + 9

7

8

9

10

11

12

13 = 6 + 10 + 11 + 12

14 = 1 + 5 - 13

Total, din care:

              

1. disponibil din FEN, din care:

              

- prefinanţări

              

- rambursări

              

2. disponibil cofinanţare, din care:

              

- disponibil cofinanţare autorităţi publice locale

              

- disponibil cofinanţare alţi beneficiari

              

- disponibil cofinanţare autorităţi publice locale din top-up

              

- disponibil cofinanţare alţi beneficiari din top-up

              

3. disponibil din TVA şi alte cheltuieli, din care:

              

- disponibil din TVA autorităţi publice locale

              

- disponibil din TVA alţi beneficiari

              

- disponibil alte cheltuieli aferente programelor

              

4. disponibil corecţii suportate de la bugetul de stat

              
*) Se cuprind şi instituţiile publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, din administraţia centrală.
**) Se cuprind şi instituţiile publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, din administraţia locală.
***) După caz, PO se detaliază pe fonduri. Să se enumere instituţiile financiare la care are deschise conturi.
ANEXA nr. 2a:
APDRP
Cheltuieli, plăţi şi cereri de rambursări autorizate de AM
Perioada: 1.01.201....... - ..........201......
PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
 

Realizări cumulate la 31 decembrie 2011

Realizări 2012

2013

Estimări 2014

Program*) conform bugetului

Realizări cumulate la ........

Estimări ......... - decembrie

Program anual rectificat

 

1

2

3

4

5

6 = 4 + 5

7

I.

Total venituri din FEN (cereri de rambursare depuse de beneficiari şi autorizate de AM)

(I = A + B)

din care:

       

A.

Sume din FEN declarate de APDRP la CE (A = 1 + 2 + 3 + 4)

       

1.

Sume rambursate de CE, din care:

- Sume din top-up

       

2.

Sume în curs de rambursare de CE

       

3.

Sume neautorizate din FEN, din care:

       

a)

- autorităţi locale

       

b)

- instituţii publice din administraţia centrală

       

4.

Corecţii financiare aplicate de UE

       

B.

Sume nedeclarate de către APDRP la CE din FEN

       

II.

Total cheltuieli, din care:

       
 

Finanţarea naţională

       

1.

Plăţi din bugetul de stat (inclusiv avansuri), din care:

       

1.1.

Autorităţi locale, din care:

       

a)

- cofinanţare

       

b)

- TVA

       

1.2.

Instituţii publice din administraţia centrală, din care:

       

a)

- cofinanţare

       

b)

- TVA

       

1.3.

Sector privat, din care:

       

a)

- cofinanţare

       

b)

- TVA

       

III.

Plăţi aferente FEN - total, din care:

       

1.

Prefinanţări acordate - total, din care:

- din fonduri UE

- din FIT

       

2.

Rambursări FEN - total, din care:

- din fonduri UE

- din FIT

- din împrumuturi din privatizare

       

IV.

Prefinanţare dedusă

       
*) Buget iniţial sau buget rectificat, după caz.
ANEXA nr. 2b:
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
APDRP
Fluxurile de trezorerie
PNDR
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) raportare pentru perioada 1.01. - ........201....
- lei -
 

Sold la începutul anului

Încasări din cereri de fonduri/deschideri de credite

Sume recuperate

Dobânzi/comisioane

Alte sume încasate

Total încasări

Plăţi către beneficiari

Plăţi către beneficiari instituţii publice centrale*)

Plăţi către beneficiari instituţii publice locale **)

Plăţi către alţi beneficiari

Plăţi către bugetul de stat

Fonduri neutilizate virate la MADR

Total plăţi

Sold la sfârşitul perioadei

0

1

2

3

4

5

6 = 2 + 3 + 4 + 5

7 = 8 + 9 + 10

8

9

10

11

12

13 = 6 + 11 + 12

14 = 1 + 6 -13

Total

              

1. Disponibil din FEN, din care:

              

- prefinanţări

              

- rambursări

              

2. Disponibil cofinanţare

              

3. Disponibil neeligibile

              

4. Disponibil din debite recuperate, din care:

              

- din FEN

              

- din cofinanţare

             
*) Se cuprind şi instituţiile publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, din administraţia centrală.
**) Se cuprind şi instituţiile publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, din administraţia locală.
Se va completa numai pentru APDRP, fără APIA.
ANEXA nr. 3a:
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Cheltuieli, plăţi şi cereri de rambursări autorizate de AM
Perioada: 1.01.201... - .........201....
PROGRAMUL DE FINANŢARE AGRICOLĂ DIRECTĂ
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)
- lei -
 

Realizări cumulate la 31 decembrie 2011

Realizări 2012

2013

Estimări 2014

Program*) conform bugetului

Realizări cumulate la ........

Estimări ......... - decembrie

Program anual rectificat

 

1

2

3

4

5

6 = 4 + 5

7

I.

Total venituri din FEN (cereri de rambursare depuse de beneficiari şi autorizate de AM), din care:

       
 

Sume din FEN declarate de APIA la CE (1 + 2 + 3 + 4)

       

1.

Sume rambursate de CE, din care:

       

2.

Sume în curs de rambursare la CE

       

3.

Corecţii financiare aplicate de UE

       

4.

Sume nedeclarate de către APIA la UE

       

II.

Total cheltuieli, din care:

       
 

Finanţarea naţională

       

1.

Cofinanţare din bugetul de stat, din care:

       

a)

- cofinanţare

       

b)

- TVA

       

c)

- alte cheltuieli neeligibile

       

2.

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN

       

III.

Plăţi aferente FEN - total, din care:

       
 

- din fonduri UE

       
 

- din împrumuturi din trezorerie

       
 

- din bugetul de stat

       
*) Buget iniţial sau buget rectificat, după caz.
ANEXA nr. 3b:
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Fluxurile de trezorerie
PROGRAMUL DE FINANŢARE AGRICOLĂ DIRECTĂ
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)
Raportare pentru perioada 1.01. - ..........201....
- lei -
 

Sold la începutul anului

Încasări din cereri de fonduri/ deschideri de credite

Sume recuperate

Dobânzi/ comisioane

Total încasări

Plăţi către beneficiari

Plăţi pentru rambursări împrumuturi

Plăţi pentru reconstituire bugetul de stat

Total plăţi

Sold la sfârşitul perioadei

0

1

2

3

4

5 = 2 + 3 + 4

6

7

8

9 = 6 + 7 + 8

10 = 1 + 5 - 9

Total

          

1. Disponibil din FEN, din care:

          

- prefinanţări

          

- rambursări

          

2. Disponibil din împrumuturi din trezorerie

          

3. Disponibil de la bugetul de stat

          
ANEXA nr. 4a:
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Autoritatea de management pentru POP
Cheltuieli, plăţi şi cereri de rambursări autorizate de AM
Perioada: 1.01.201... - ..........201.....
PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT 2007-2013
Fondul European pentru Pescuit (FEP)
- lei -
 

Realizări cumulate la 31 decembrie 2011

Realizări 2012

2013

Estimări 2014

Program*) conform bugetului

Realizări cumulate la ........

Estimări ......... - decembrie

Program anual rectificat

 

1

2

3

4

5

6 = 4 + 5

7

I.

Total venituri din FEN (cereri de rambursare depuse de beneficiari şi autorizate de AM)

(I = A + B)

din care:

       

A.

Sume din FEN declarate de AM la ACP (A = 1 + 2 + 3 + 4)

       

1.

Sume rambursate de CE, din care:

- Sume din top-up (la cursul transferat către AM)

       

2.

Sume în curs de rambursare de CE

       

3.

Sume în curs de certificare la ACP, din care:

       

4.

Corecţii financiare aplicate de UE

       

B.

Sume nedeclarate de către AM la ACP din FEN, din care:

- Debite stabilite pentru sumele nedeclarate ACP (se completează doar de către AM)

       

II.

Total cheltuieli, din care:

       
 

Finanţarea naţională

       

1.

Cofinanţare din bugetul de stat, din care:

       

a)

- Cofinanţare

       

b)

- TVA

       

2.

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN

       

a)

- suportate din bugetul de stat

       

b)

- transferuri către alţi beneficiari

       

III.

Plăţi aferente FEN - total, din care:

       
 

Rambursări FEN - total, din care:

- din fonduri UE

- din bugetul de stat

       
*) Buget iniţial sau buget rectificat, după caz.
ANEXA nr. 4b:
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Autoritatea de management pentru POP
Fluxurile de trezorerie
PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT 2007-2013
Fondul European pentru Pescuit (FEP) raportare pentru perioada 1.01. - ..........201.....
- lei -
 

Sold la începutul anului

Încasări din cereri de fonduri/deschideri de credite

Sume recuperate

Dobânzi/ comisioane

Total încasări

Plăţi către beneficiari

Plăţi pentru rambursări împrumuturi

Plăţi către conturi de venituri la bugetul de stat (reconstituire bugetul de stat)

Total plăţi

Sold la sfârşitul perioadei

0

1

2

3

4

5 = 2 + 3 + 4

6

7

8

9 = 6 + 7 + 8

10 = 1 + 5 - 9

Total

          

1. Disponibil din FEN, din care:

          

- prefinanţări

          

- rambursări

          

2. Disponibil din cofinanţare

          

3. Disponibil din TVA şi alte cheltuieli neeligibile

          

4. Disponibil din recuperări debite

          
ANEXA nr. 5:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
AUTORITATEA DE MANAGEMENT
Cheltuieli, plăţi şi cereri de rambursări autorizate de AM
Perioada: 1.01.201.... - ............201.....
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORT (POS T)
Fondul .................*)
- lei -
 

Realizări cumulate la 31 decembrie 2011

Realizări 2012

2013

Estimări 2014

Program**) conform bugetului

Realizări cumulate la ........

Estimări ......... - decembrie

Program anual rectificat

 

1

2

3

4

5

6 = 4 + 5

7

I.

Total venituri din FEN (cereri de rambursare depuse de beneficiari şi autorizate de AM) (I = A + B)

       

A.

Sume din FEN declarate de AM la ACP (A = 1 + 2 + 3 + 4)

       

1.

Sume rambursate de CE, din care: - Sume din top-up (la cursul transferat către AM)

       

2.

Sume în curs de rambursare de CE

       

3.

Sume în curs de certificare la ACP, din care:

       

4.

Ajustări aplicate de ACP declaraţiilor de cheltuieli primite de la AM la momentul transmiterii aplicaţiilor de plată la CE, din care:

       
 

- Sume suspendate temporar/reconsiderate

       
 

- Corecţii financiare aplicate de ACP, din care:

       
 

- decertificare definitivă

       
 

- deduceri procentuale definitive

       
 

- Debite recuperate

       
 

- Necertificare definitivă

       
 

- Dobânzi penalizatoare (încasate)

       
 

- Diferenţă rată UE

       

B.

Sume nedeclarate de către AM la ACP din FEN, din care: - Debite stabilite pentru sumele nedeclarate ACP (se completează doar de către AM)

       

II.

Total cheltuieli, din care:

       

1.

56... Programul din Fondul .........*), din care:

56...01 - Finanţarea naţională

56...02 - Finanţarea externă nerambursabilă

56...03 - Cheltuieli neeligibile (TVA şi alte cheltuieli)

       

III.

Plăţii aferente FEN, total, din care:

       

1.

Prefinanţări acordate, total, din care:

- din fonduri UE

- din FIT

       

2.

Rambursări FEN, total, din care:

- din fonduri UE

- din FIT

- din împrumuturi din privatizare

       

IV.

Prefinanţare dedusă

       
*) După caz, PO se detaliază pe fonduri.
**) Buget iniţial sau buget rectificat, după caz.
ANEXA nr. 6a:
Situaţie ACP - plăţi indirecte - obiectivul I - fonduri UE şi fonduri naţionale aferente cotei FEN în perioada de la ......... la ...........
- lei -

Denumirea indicatorului

Cod rând

Programul operaţional regional

(POR)

Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane

(POSDRU)

Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice

(POSCCE)

Programul operaţional sectorial Mediu

(POS M)

Programul operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative

(PODCA)

Programul operaţional Asistenţă tehnică

(POAT)

Total

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Sume avansate/rambursate de Comisia Europeană din instrumente structurale către Autoritatea de certificare şi plată, din care:

01

       

- prefinanţare (RC ct. 4506)

02

       

- rambursare (din RC ct. 4503)

03

       

- top-up (din RC ct. 4503)

04

       

Sume avansate/rambursate de Autoritatea de certificare şi plată din instrumente structurale către autorităţile de management, din care:

05

       

- prefinanţare (din RD ct. 4572.1)

06

       

- rambursare (din RD ct. 4572.2)

07

       

Sume avansate din buget de stat de Autoritatea de certificare şi plată, autorităţilor de management în cazul indisponibilităţilor temporare de fonduri de la UE (din RD ct. 4572.1, ct. 4572.2)

08

       

Sume avansate din vărsăminte din privatizare de Autoritatea de certificare şi plată, autorităţilor de management în cazul indisponibilităţilor temporare de fonduri de la UE (din RD ct. 4572.3)

09

       

Sume transferate de Autoritatea de certificare şi plată la bugetul de stat din top-up (din RD ct. 4554)

10

       

Sume declarate de Autoritatea de management la Autoritatea de certificare şi plată, din care:

11

       

- prefinanţare (din RC ct. 4572.1)

12

       

- rambursare (din RC ct. 4572.2)

13

       

- vărsăminte din privatizare (din RC ct. 4572.3)

14

       

Ajustări aplicate de Autoritatea de certificare şi plată declaraţiilor de cheltuieli primite de la autorităţile de management la momentul transmiterii aplicaţiilor de plată la Comisia Europeană, din care:

15

       

- sume suspendate temporar/reconsiderate (din rulaj ct. 473.3, ct. 473.4)

16

       

- corecţii financiare aplicate de Autoritatea de certificare şi plată, din care:

17

       

- decertificare definitivă (din RD ct. 4572.5.1)

18

       

- deduceri procentuale definitive (din RD ct. 4572.5.2)

19

       

- debite recuperate (din RD ct. 4504)

20

       

- necertificare definitivă (din rulaj ct. 4572.2)

21

       

- dobânzi penalizatoare (încasate)

22

       

- diferenţă rată UE (din rulaj ct. 473.1)

23

       

Sume declarate de Autoritatea de certificare şi plată la Comisia Europeană (din RD al ct. 4503)

24

       

Conducătorul instituţiei,

.....................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....................

ANEXA nr. 6b:
Situaţie ACP - plăţi directe - obiectivul I - fonduri UE şi fonduri naţionale aferente cotei FEN în perioada de la .......... la ...........
- lei -

Denumirea indicatorului

Cod rând

Programul operaţional sectorial Transport

A

B

1

Sume avansate/rambursate de Comisia Europeană din instrumente structurale, către Autoritatea de certificare şi plată, din care:

01

 

- prefinanţare (RC ct. 4506)

02

 

- rambursare (din RC al ct. 4503)

03

 

- top-up (din RC al ct. 4503)

04

 

Sume plătite de Autoritatea de certificare şi plată din instrumente structurale beneficiarilor

05

 

- buget de stat (rd. 10)

06

 

- rambursare (din RC al ct. 5151.1.06/07)

07

 

- buget local (rd. 12 + 13)

08

 

- prefinanţare (din RC ct. 5151.1.06/07)

09

 

- rambursare (din RC ct. 5151.1.06/07)

10

 

- instituţii finanţate integral din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii (rd. 15 + 16)

11

 

- prefinanţare (din RC ct. 5151.1.06/07)

12

 

- rambursare (din RC ct. 5151.1.06/07)

13

 

Sume plătite de Autoritatea de certificare şi plată din buget de stat beneficiarilor

14

 

- buget de stat (rd. 19)

15

 

- rambursare (din RC al ct. 5591.2.06/07+5581.06/07+5582.06/07)

16

 

- buget local (rd. 21 + 22)

17

 

- prefinanţare (din RC ct. 5591.1.06/07)

18

 

- rambursare (din RC al ct. 5591.2.06/07+5581.06/07+5582.06/07)

19

 

- instituţii finanţate integral din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii (rd. 24+25)

20

 

- prefinanţare (din RC ct. 5591.1.06/07)

21

 

- rambursare (din RC al ct. 5591.2.06/07+5581.06/07+5582.06/07)

22

 

Sume avansate din vărsăminte din privatizare de Autoritatea de certificare şi plată autorităţilor de management în cazul indisponibilităţilor temporare de fonduri de la UE - rambursare (RD ct. 4572.3)

23

 

Sume transferate de Autoritatea de certificare şi plată la bugetul de stat din top-up (din RD ct. 4554)

24

 

Sume declarate de Autoritatea de management la Autoritatea de certificare şi plată, din care:

25

 

- rambursare (din RC ct. 4555)

26

 

- vărsăminte din privatizare (din RC ct. 4572.3)

27

 

Ajustări aplicate de Autoritatea de certificare şi plată declaraţiilor de cheltuieli primite de la autorităţile de management la momentul transmiterii aplicaţiilor de plată la Comisia Europeană, din care:

28

 

- sume suspendate temporar/reconsiderate (din rulaj ct. 473.3, ct. 473.4)

29

 

- corecţii financiare aplicate de Autoritatea de certificare şi plată, din care:

30

 

- decertificare definitivă (din RD ct. 4573.1.5.1)

31

 

- deduceri procentuale definitive (din RD ct. 4573.1.5.2)

32

 

- debite recuperate (RD ct. 4543.1.2)

33

 

- necertificare definitivă (din rulaj cont 4555)

34

 

- dobânzi penalizatoare (încasate)

35

 

- diferenţă rată UE (din rulaj ct. 473.1)

36

 

Sume declarate de Autoritatea de certificare şi plată la Comisia Europeană (din RD ct. 4503)

37

 

Conducătorul instituţiei,

.....................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....................

ANEXA nr. 7: INSTRUCŢIUNI pentru raportarea datelor privind fondurile externe nerambursabile şi finanţarea naţională
Art. 1
Formularul prevăzut în anexa nr. 1a se completează astfel:
I.TOTAL VENITURI DIN FEN
1.Rândul "Total venituri din FEN" se completează cu suma cererilor de rambursare autorizate de către Autoritatea de management, prin însumarea literei A "Sume din FEN declarate la ACP", a literei B "Sume din FEN nedeclarate de către AM la ACP" şi a literei C "Sume din top-up".
2.Rândul "Sume din FEN declarate la ACP" se completează cu informaţii din notificarea ACP, prin însumarea rândului "Sume rambursate de CE", a rândului "Sume în curs de rambursare de CE", a rândului "Sume în curs de certificare la aCp".
3.Rândul "Sume rambursate de CE" se completează cu echivalentul în lei al sumelor rambursate de CE la cursul notificat de ACP - cursul Infoeuro din luna transmiterii la CE a declaraţiei de cheltuieli.
4.Rândul "Sume în curs de rambursare de CE" se completează cu echivalentul în lei al sumelor certificate de ACP la CE la cursul notificat de ACP - cursul Infoeuro din luna transmiterii la CE a declaraţiei de cheltuieli - pentru care încă ACP nu a primit rambursarea de la CE.
5.Rândul "Sume în curs de certificare la ACP" se completează cu valoarea FEN aferentă declaraţiilor de cheltuieli transmise de AM-uri care se află pe circuitul de certificare la nivelul ACP.
6.Rândul "Ajustări aplicate de ACP declaraţiilor de cheltuieli primite de la AM la momentul transmiterii aplicaţiilor de plată la CE" se completează cu valoarea FEN ajustată la certificare de către ACP, rezultată din însumarea valorilor de la pct. 7-11 din prezentele instrucţiuni.
7.Rândul "Sume suspendate temporar/reconsiderate" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management din notificarea/tabel calcul ACP către AM.
8.Rândul "Corecţii financiare aplicate de ACP" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte din rulajul creditor al conturilor: 4516.5.1 "Sume de justificat autorităţii de certificare şi plată - decertificare definitivă" şi 4516.5.2 "Sume de justificat Autorităţii de certificare şi plată - deduceri procentuale definitive".
Pentru Autoritatea de management care utilizează mecanismul plăţilor directe, informaţiile se preiau din rulajul creditor al conturilor: 4514.1.1 "Sume de restituit ale autorităţilor de certificare - de certificare definitivă" şi 4514.1.2 "Sume de restituit ale autorităţilor de certificare - deduceri procentuale definitive".
9.Rândul "Debite recuperate" se completează de către AM cu informaţii din notificarea/tabel calcul ACP privind transmiterea aplicaţiei de plată la Comisia Europeană, FS3.9.
10.Rândul "Necertificare definitivă" se completează cu sumele definitiv nerecunoscute ca fiind eligibile de ACP.
11.Rândul "Diferenţe de rată UE" - diferenţele dintre suma FEN rezultată prin aplicarea de către ACP a procentului FEN la nivelul axelor prioritare şi suma FEN declarată de către AM, calculată conform procentelor din contractele de finanţare.
Pentru Autoritatea de management care utilizează mecanismul plăţilor directe, informaţiile se preiau din soldul debitor al conturilor: 4505.1 "Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat" şi 4507 "Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăţi comerciale".
12.Rândul "Sume din FEN nedeclarate de către AM la ACP" se completează cu informaţii privind sumele plătite de AM care nu au fost încă incluse într-o declaraţie de cheltuieli transmisă către ACP. Autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte completează cu informaţii care se preiau din soldul debitor al conturilor: 476 "Sume în curs de declarare Autorităţii de certificare şi plată" şi 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare".
13.Rândul "Sume din top-up (la cursul de schimb de la momentul transferului la buget)" se completează cu suma în lei virată de ACP, acordată de către CE în cadrul mecanismului top-up, conform Regulamentului UE nr. 1.311/2011 şi virată în contul de venituri al AM.
II.TOTAL CHELTUIELI
1.Rândul "Total cheltuieli" se completează cu suma cheltuielilor efectuate de către Autoritatea de management, prin însumarea rândului III "Finanţarea naţională" şi a rândului IV "Plăţi aferente FEN - total".
2.Rândul III "Finanţarea naţională" se completează prin însumarea rândului A "Finanţare naţională prevăzută în bugetul AM" şi a rândului B "Finanţare naţională prevăzută în bugetul beneficiarilor finanţaţi din bugetele publice centrale".
3.Rândul A "Finanţare naţională prevăzută în bugetul AM" se completează cu suma cheltuielilor efectuate de către Autoritatea de management din bugetul de stat.
4.Rândul "Cofinanţare din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare" se completează cu plăţile efectuate de Autoritatea de management din bugetul de stat de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 21.
5.Rândul "Cofinanţare din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesară susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare" se completează cu plăţile efectuate de Autoritatea de management din bugetul de stat la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 22 alineatul 02.
6.Rândul "Cofinanţare din bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesară susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare" se completează cu plăţile efectuate de Autoritatea de management din bugetul de stat de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 22 alineatul 01.
7.Rândul "Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN" se completează cu plăţile efectuate de Autoritatea de management din bugetul de stat de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 23.
8.Rândul "Cofinanţare din bugetul de stat din sumele primite în cadrul mecanismului top-up către bugetele locale" se completează cu plăţile efectuate de Autoritatea de management din bugetul de stat de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 30.
9.Rândul "Cofinanţare din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesară susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top-up" se completează cu plăţile efectuate de Autoritatea de management din bugetul de stat de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 31.
10.Rândul "Cofinanţare din bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesară susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top-up" se completează cu plăţile efectuate de Autoritatea de management din bugetul de stat de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (fEn) postaderare", articolul 31.
11.Rândul "Corecţii financiare suportate din bugetul de stat pentru bugetele locale" se completează cu plăţile efectuate de Autoritatea de management din bugetul de stat în plăţile efectuate de Autoritatea de management din bugetul de stat de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 39.
III.PLĂŢI AFERENTE FEN
1.Rândul "Plăţi aferente FEN - total" se completează cu plăţile efectuate de Autoritatea de management către beneficiari din fonduri externe nerambursabile şi bugetul de stat.
2.Rândul "Prefinanţări acordate" se completează cu plăţile efectuate de Autoritatea de management, reprezentând prefinanţări acordate beneficiarilor.
3.Rândul "Prefinanţări acordate din fonduri UE" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte din rulajul creditor al conturilor 5151.1 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile".
4.Rândul "Prefinanţări acordate din FIT" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte din rulajul creditor al conturilor 5151.1 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţarea şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat" şi 5151.1.2 "Disponibil în lei din sume de la bugetul de stat pentru indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană".
5.Rândul "Rambursări FEN" se completează cu plăţile efectuate de Autoritatea de management către beneficiari reprezentând rambursări.
6.Rândul "Rambursări FEN din fonduri UE" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte din rulajul creditor al conturilor 5151.1 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţarea şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat" şi 5151.1.1 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile".
7.Rândul "Rambursări FEN din FIT" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte din rulajul creditor al conturilor 5151.1 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţarea şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat" şi 5151.1.2 "Disponibil în lei din sume de la bugetul de stat pentru indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană".
8.Rândul "Rambursări FEN din împrumuturi din privatizare" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte din rulajul creditor al contului 5151.1.3 "Disponibil în lei din sume alocate temporar din vărsăminte din privatizare".
IV.Rândul "Prefinanţarea dedusă" se completează cu sumele deduse din rambursări. Informaţiile se preiau de către autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte din rulajul creditor al contului 4545.1 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate din buget local", 4545.2 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii", 4545.3 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - ONG-uri, societăţi comerciale", 4545.4 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate integral din buget".
Art. 2
Formularul prevăzut în anexa nr. 2a se completează astfel:
I.TOTAL VENITURI DIN FEN
1.Rândul "Total venituri din FEN" se completează cu suma cererilor de rambursare autorizate de către Autoritatea de management, prin însumarea literei A "Sume din FEN declarate de APDRP la CE" şi a literei B "Sume nedeclarate de APDRP la CE din FEN".
2.Rândul "Sume din FEN declarate de APDRP la CE" reprezintă sumele cuprinse în declaraţiile APDRP către CE şi se regăsesc în rulajul debitor al contului 4503 la MADR, se calculează prin însumarea rândului "Sume rambursate de CE", înregistrate în rulajul creditor al contului 4503, şi a rândului "Sume în curs de rambursare de CE" aflate în soldul debitor al contului 4503.
3.Rândul "Sume rambursate de CE" se completează cu informaţii care se preiau de către MADR din contul de disponibil deschis la BNR 5152.2.1 "Disponibil în valută din fond extern nerambursabil FEADR".
4.Rândul "Sume în curs de rambursare de CE" se completează cu sumele aflate în soldul debitor al contului 4503.
5.Rândul "Sume neautorizate din FEN" se completează cu informaţii care se preiau de către APDRP din creditul conturilor 4544.1, 4546, 4555, 4522.1 şi 401.
6.Rândul "Corecţii financiare aplicate de UE" se completează cu informaţii care se preiau de către MADR din rulajul creditor al contului 4504 "Sume datorate CE reprezentând penalizări, comunicate prin decizie emisă de CE".
7.Rândul "Sume nedeclarate de către APDRP la CE din FEN" se completează cu informaţii care se preiau de către APDRP din creditul contului 8067.
II.TOTAL CHELTUIELI
1.Rândul "Plăţi din bugetul de stat (inclusiv avansuri), din care Autorităţi locale - cofinanţare" se completează cu informaţii care se preiau de către APDRP din debitul conturilor 4546.2 şi 4545.
2.Rândul "Plăţi din bugetul de stat (inclusiv avansuri), din care Autorităţi locale - TVA" se completează cu informaţii care se preiau de către APDRP din debitul contului 4544.4.
3.Rândul "Plăţi din bugetul de stat (inclusiv avansuri), din care instituţii publice din administraţia centrală - cofinanţare" se completează cu informaţii care se preiau de către APDRP din debitul conturilor 4544.2, 401, 4545 şi 4522.2.
4.Rândul "Plăţi din bugetul de stat (inclusiv avansuri), din care instituţii publice din administraţia centrală - TVA" se completează cu informaţii care se preiau de către APDRP din debitul contului 4544.4.
5.Rândul "Plăţi din bugetul de stat (inclusiv avansuri), din care Sector privat - cofinanţare" se completează cu informaţii care se preiau de către APDRP din debitul conturilor 4544.2 şi 4545.
6.Rândul "Plăţi din bugetul de stat (inclusiv avansuri), din care Sector privat - TVA" se completează cu informaţii care se preiau de către APDRP din debitul contului 4544.4.
III.PLĂŢI AFERENTE FEN
1.Rândul "Plăţi aferente FEN - total" se completează cu plăţile efectuate de Autoritatea de management către beneficiari din fonduri externe nerambursabile şi bugetul de stat.
2.Rândul "Prefinanţări acordate" se completează cu plăţile efectuate de Autoritatea de management, reprezentând prefinanţări acordate beneficiarilor.
3.Rândul "Prefinanţări acordate din fonduri UE" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte din rulajul creditor al conturilor 5151.1 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile".
4.Rândul "Prefinanţări acordate din FIT" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte din rulajul creditor al conturilor 5151.1 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţarea şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat" şi 5151.1.2 "Disponibil în lei din sume de la bugetul de stat pentru indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană".
5.Rândul "Rambursări FEN" se completează cu plăţile efectuate de Autoritatea de management către beneficiari reprezentând rambursări.
6.Rândul "Rambursări FEN din fonduri UE" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte din rulajul creditor al conturilor 5151.1 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţarea şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat" şi 5151.1.1 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile".
7.Rândul "Rambursări FEN din FIT" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte din rulajul creditor al conturilor 5151.1 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţarea şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat" şi 5151.1.2 "Disponibil în lei din sume de la bugetul de stat pentru indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană".
8.Rândul "Rambursări FEN din împrumuturi din privatizare" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte din rulajul creditor al contului 5151.1.3 "Disponibil în lei din sume alocate temporar din vărsăminte din privatizare".
Art. 3
Formularul prevăzut în anexa nr. 3a se completează astfel:
I.TOTAL VENITURI DIN FEN
1.Rândul "Total venituri din FEN" se completează cu suma cererilor de rambursare autorizate de către APIA, prin însumarea literei A "Sume din FEN declarate de APIA la CE" şi a literei B "Sume nedeclarate de APIA la CE din FEN".
2.Rândul "Sume din FEN declarate de APIA la CE" - reprezintă sumele cuprinse în declaraţiile APIA către CE şi se regăsesc în rulajul debitor al contului 4503 la MADR, se calculează prin însumarea rândului "Sume rambursate de CE", înregistrate în rulajul creditor al contului 4503, şi a rândului "Sume în curs de rambursare de CE" aflate în soldul debitor al contului 4503.
3.Rândul "Sume rambursate de CE" se completează cu sumele primite de MADR în contul deschis la BNR (subcont al contului MFP) pe analitic FEGA - rulaj debitor al contului 5152.1 "Disponibil în valută din fond extern nerambursabil FEGA".
4.Rândul "Sume în curs de rambursare la CE" se completează cu informaţii care se preiau de către MADR din soldul debitor al contului 4503.1 "Sume de primit de la CE - FEGA".
5.Rândul "Corecţii financiare aplicate de UE" se completează cu informaţii care se preiau de către MADR din rulajul creditor al contului 4504 "Sume datorate CE reprezentând penalizări, comunicate prin decizie emisă de CE".
6.Rândul "Sume nedeclarate de către APIA la UE" se completează cu informaţii care se preiau de către APIA din conturile de plăţi şi reprezintă sume autorizate de APIA, dar pentru care încă nu s-au transmis declaraţiile de cheltuieli la CE.
II.TOTAL CHELTUIELI
1.Cofinanţare din bugetul de stat, din care:
Finanţare naţională
Cofinanţare din bugetul de stat, din care:
- Cofinanţare - se completează cu sumele plătite de statul membru în conformitate cu regulamentele europene pentru schemele gestionate de APIA non-IACS (BN şi BN2) - din deschideri de credit bugetare pentru APIA.
- TVA - se completează cu sumele plătite reprezentând TVA pentru schemele gestionate de APIA non-IACS - din deschideri de credit bugetare pentru APIA.
- Alte cheltuieli neeligibile - se completează cu suma cheltuielilor efectuate de către APIA în cadrul măsurilor FEGA, potrivit regulamentelor europene şi legislaţiei naţionale în vigoare, din deschideri de credit bugetare pentru APIA.
III.PLĂŢI AFERENTE FEN
1.Rândul Plăţi aferente FEN se completează cu plăţile efectuate de APIA către beneficiari din fonduri externe nerambursabile, împrumuturi din privatizare şi bugetul de stat, prin însumarea rândului "din împrumuturi din trezorerie", a rândului "din bugetul de stat" şi a rândului "din fonduri UE".
2.Rândul "din împrumuturi din trezorerie" se completează cu sumele plătite din alte surse de finanţare în afara bugetului de stat. Sumele se rulează prin contul de disponibil 54040331 cont contabil la MADR 559.1 "Disponibil de la buget pentru indisponibilităţi temporare FEGA".
3.Rândul "din bugetul de stat" se completează cu sumele plătite din surse finanţate din bugetul de stat.
4.Rândul "din fonduri UE" se completează cu sumele plătite din surse finanţate din fonduri UE.
Art. 4
Formularul prevăzut în anexa nr. 4a se completează astfel:
I.TOTAL VENITURI
1.Rândul "Total venituri din FEN" se completează cu suma cererilor de rambursare autorizate de către AMPOP, prin însumarea literei A "Sume din FEN declarate de AM la ACP" şi a literei B "Sume nedeclarate de AM la ACP din FEN".
2.Rândul "Sume rambursate de CE" se completează cu informaţii care se preiau de către MADR din contul de disponibil deschis la BNR 5152.3 "Disponibil în valută din fond extern nerambursabil FEP", precum şi din conturile de disponibil fond extern din trezorerie 5151.3.
3.Rândul "Sume în curs de rambursare de CE" se completează de către MADR cu informaţii privind sumele pentru care s-a solicitat rambursare de la UE, dar pentru care nu au fost efectuate plăţi de la UE.
4.Rândul "Sume în curs de certificare la ACP" se completează cu informaţii care se preiau de către MADR din soldul creditor al contului 474 "Sume în curs de certificare".
5.Rândul "Corecţii financiare aplicate de UE" se completează cu informaţii care se preiau de către MADR din rulajul creditor al contului 4504 "Sume datorate CE" reprezentând penalizări, comunicate prin decizie emisă de CE.
6.Rândul "Sume nedeclarate de către AM la ACP din FEN" se completează cu informaţii care se preiau de către MADR din soldul debitor al contului 4507 pentru sumele achitate beneficiarilor POP şi din soldul debitor al contului 4501.1 "Sume de primit de la CE" pentru plăţile pe măsura de asistenţă tehnică având ca beneficiar AM POP.
II.TOTAL CHELTUIELI
1.Cofinanţare din bugetul de stat, din care:
a)cofinanţare rulajul creditor al contului 558.1.3 "Disponibil din cofinanţare buget FEP"
b)TVA rulajul creditor al contului 558.2.3 "Disponibil din cofinanţare naţional cheltuielile neeligibile FEP"
2.Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare FEN
a)suportate din bugetul de stat - asistenţă tehnică
b)transferuri către alţi beneficiari - buget de stat sau reconstituire fond extern în cazul în care se constată plata necuvenită din fond extern.
III.PLĂŢI AFERENTE FEN
Rândul "Rambursări FEN" se completează cu informaţii care se preiau de către MADR.
1.Rambursări FEN din fonduri UE din creditul contului 5151.3.2
2."Rambursări FEN din bugetul de stat" din creditul contului 5581.3.
Art. 5
Formularul prevăzut în anexa nr. 5 se completează astfel:
I.TOTAL VENITURI DIN FEN
1.Rândul "Total venituri din FEN" se completează cu suma cererilor de rambursare autorizate de către Autoritatea de management, prin însumarea literei A "Sume din FEN declarate de AM la ACP" şi a literei B "Sume nedeclarate de către AM la ACP din FEN".
2.Rândul "Sume din FEN declarate de AM la ACP" se completează cu informaţii din notificarea ACP, prin însumarea rândului "Sume rambursate de CE", a rândului "Sume în curs de rambursare de CE", a rândului "Sume în curs de certificare la ACP".
3.Rândul "Sume rambursate de CE" se completează cu echivalentul în lei al sumelor rambursate de CE la cursul notificat de ACP - cursul Infoeuro din luna transmiterii la CE a declaraţiei de cheltuieli.
4.Rândul "Sume în curs de rambursare de CE" se completează cu echivalentul în lei al sumelor certificate de ACP la CE la cursul notificat de ACP - cursul Infoeuro din luna transmiterii la CE a declaraţiei de cheltuieli - pentru care încă ACP nu a primit rambursarea de la CE.
5.Rândul "Sume în curs de certificare la ACP" se completează cu valoarea FEN aferentă declaraţiilor de cheltuieli transmise de AM-uri care se află pe circuitul de certificare la nivelul ACP.
6.Rândul "Ajustări aplicate de ACP declaraţiilor de cheltuieli primite de la AM la momentul transmiterii aplicaţiilor de plată la CE" se completează cu valoarea FEN ajustată la certificare de către ACP, rezultată din însumarea valorilor de la punctele 7-11 din prezentele instrucţiuni.
7.Rândul "Sume suspendate temporar/reconsiderate" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management din notificarea/tabel calcul ACP către AM.
8.Rândul "Corecţii financiare aplicate de ACP" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte din rulajul creditor al conturilor: 4516.5.1 "Sume de justificat Autorităţii de certificare şi plată - decertificare definitivă" şi 4516.5.2 "Sume de justificat Autorităţii de certificare şi plată - deduceri procentuale definitive".
Pentru autoritatea de management care utilizează mecanismul plăţilor directe informaţiile se preiau din rulajul creditor al conturilor: 4514.1.1 "Sume de restituit al autorităţilor de certificare - decertificare definitivă" şi 4514.1.2 "Sume de restituit al autorităţilor de certificare - deduceri procentuale definitive".
9.Rândul "Debite recuperate" se completează de către AM cu informaţii din notificarea/tabel calcul ACP privind transmiterea aplicaţiei de plată la Comisia Europeană, FS3.9.
10.Rândul "Necertificare definitivă" se completează cu sumele definitiv nerecunoscute ca fiind eligibile de ACP.
11.Rândul "Diferenţe de rată UE" - diferenţele dintre suma FEN rezultată prin aplicarea de către ACP a procentului FEN la nivelul axelor prioritare şi suma FEN declarată de către AM, calculată conform procentelor din contractele de finanţare.
Pentru autoritatea de management care utilizează mecanismul plăţilor directe informaţiile se preiau din soldul debitor al conturilor: 4505.1 "Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat" şi 4507 "Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăţi comerciale".
12.Rândul "Sume nedeclarate de către AM la ACP din FEN" se completează cu informaţii privind sumele plătite de AM care nu au fost încă incluse într-o declaraţie de cheltuieli transmisă către ACP. Autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte completează cu informaţii care se preiau din soldul debitor al conturilor: 476 "Sume în curs de declarare Autorităţii de certificare şi plată" şi 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare".
II.TOTAL CHELTUIELI
1.Rândul "Total Cheltuieli" se completează cu suma cheltuielilor efectuate de către Autoritatea de management din bugetul de stat de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 01, respectiv articolul 03.
III.PLĂŢI AFERENTE FEN
1.Rândul "Plăţi aferente FEN - total" se completează cu plăţile efectuate de Autoritatea de management către beneficiari din fonduri externe nerambursabile şi bugetul de stat.
2.Rândul "Prefinanţări acordate" se completează cu plăţile efectuate de Autoritatea de management, reprezentând prefinanţări acordate beneficiarilor.
3.Rândul "Prefinanţări acordate din fonduri UE" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte din rulajul creditor al conturilor 5151.1 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile".
4.Rândul "Prefinanţări acordate din FIT" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte din rulajul creditor al conturilor 5151.1 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţarea şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat" şi 5151.1.2 "Disponibil în lei din sume de la bugetul de stat pentru indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană".
5.Rândul "Rambursări FEN" se completează cu plăţile efectuate de Autoritatea de management către beneficiari reprezentând rambursări.
6.Rândul "Rambursări FEN din fonduri UE" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte din rulajul creditor al conturilor 5151.1 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţarea şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat" şi 5151.1.1 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile".
7.Rândul "Rambursări FEN din FIT" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte din rulajul creditor al conturilor 5151.1 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţarea şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat" şi 5151.1.2 "Disponibil în lei din sume de la bugetul de stat pentru indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană".
8.Rândul "Rambursări FEN din împrumuturi din privatizare" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte din rulajul creditor al contului 5151.1.3 "Disponibil în lei din sume alocate temporar din vărsăminte din privatizare".
Art. 6
Formularele nr. 1b, 2b, 3b şi 4b se completează astfel:
1.Rândul "Disponibil din FEN" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management din conturile de disponibil 5151.1.1., 5151.1.2 şi 5151.1.3.
2.Rândul "Disponibil cofinanţare" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management din conturile de disponibil 5581 şi 5151.4, prin însumarea rândurilor "Disponibil cofinanţare pentru autorităţi publice locale", "Disponibil cofinanţare alţi beneficiari", "Disponibil cofinanţare pentru autorităţi publice locale din top-up", "Disponibil cofinanţare alţi beneficiari din top-up".
3.Rândul "Disponibil cofinanţare pentru autorităţi publice locale" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management din contul de disponibil 5581.
4.Rândul "Disponibil cofinanţare alţi beneficiari" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management din contul 5581.
5.Rândul "Disponibil cofinanţare pentru autorităţi publice locale din top-up" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management din contul 5151.4.
6.Rândul "Disponibil cofinanţare alţi beneficiari din top-up" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management din contul 5151.4.
7.Rândul "Disponibil din TVA şi alte cheltuieli" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management din conturile de disponibil 5582 şi 51581, prin însumarea rândurilor "Disponibil TVA pentru autorităţi publice locale", "Disponibil TVA alţi beneficiari", "Disponibil alte cheltuieli aferente programelor".
8.Rândul "Disponibil TVA pentru autorităţi publice locale" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management din contul de disponibil 5582.
9.Rândul "Disponibil TVA alţi beneficiari" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management din contul 558.2.
10.Rândul "Disponibil alte cheltuieli aferente programelor" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management din contul de disponibil 5581.
11.Rândul "Disponibil corecţii suportate de la bugetul de stat" se completează cu informaţii care se preiau de către autorităţile de management din fondul de disponibil, analitic distinct.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 567 din data de 5 septembrie 2013