HOTĂRÂRE nr. 1125 din 17 decembrie 2014 pentru modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa nr. 35 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Hudeşti" la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 şi 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- la poziţia nr. 3, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Alba - Baranca, drum modernizat, L = 6.000 m, S = 56.400 mp", coloana 6 va avea următorul cuprins: "6.907.181,59 lei", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Hudeşti, conform Hotărârii Consiliului Local Hudeşti nr. 32/31.07.2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Hudeşti nr. 40/05.09.2014, a Cărţilor Funciare nr. 50612, nr. 50613, nr. 50615, nr. 50616 şi nr. 50621".
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 948 din data de 23 decembrie 2014