ORDIN nr. 3647 din 15 decembrie 2015 privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul organizării activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii
Având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) şi art. 33 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 4, alineatele (1), (2) şi (7) vor avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) Contribuabilii mari aflaţi în procedura insolvenţei în conformitate cu prevederile legale privind procedura insolvenţei, cu excepţia celor prevăzuţi la lit. B din anexă, vor fi scoşi din administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili începând cu data de 1 februarie a anului următor celui în care sentinţa prin care a fost deschisă procedura insolvenţei a rămas definitivă şi vor fi predaţi spre administrare, pe bază de protocol de predare-primire, organelor fiscale teritoriale care au competenţă în administrarea acestora.
(2) În situaţia în care, de la data actualizării listelor şi până la data de 1 februarie a anului următor, sentinţa prin care a fost deschisă procedura insolvenţei a rămas definitivă pentru unii dintre contribuabilii care urmează a fi preluaţi în administrare de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, cu excepţia celor prevăzuţi la lit. B din anexă, aceştia vor rămâne în administrarea fostului organ fiscal teritorial.
................................................
(7) Vor fi scoşi din administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili următorii contribuabili:
a) contribuabilii mari care nu mai îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute la lit. A din anexă, începând cu data de 1 februarie a anului următor;
b) contribuabilii nou-înfiinţaţi care nu realizează investiţii la nivelul prevăzut la lit. C din anexă vor fi scoşi din administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili după 2 ani consecutivi în care nu îndeplinesc aceste criterii de selecţie, începând cu data de 1 februarie a anului următor.
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili va notifica respectivii contribuabili, prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător."
2.Articolele 6 şi 7 se abrogă.
Art. II
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 4 va avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) Contribuabilii mijlocii aflaţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi contribuabilii declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi scoşi din administrarea administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sau a Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei regionale a finanţelor publice Bucureşti, după caz, începând cu data de 1 februarie a anului următor celui în care au devenit inactivi sau au intrat în inactivitate temporară, şi vor fi predaţi spre administrare, pe bază de protocol de predare-primire, organelor fiscale teritoriale care au competenţă în administrarea acestora.
(2) În situaţia în care, de la data actualizării listelor şi până la data de 1 februarie a anului următor, unii dintre contribuabilii care urmează a fi preluaţi în administrare de administraţiile judeţene ale finanţelor publice sau Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, au fost declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau au intrat în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceştia vor rămâne în administrarea fostului organ fiscal teritorial."
2.La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) Contribuabilii mijlocii care nu mai îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute la art. 1 vor fi scoşi din administrarea administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sau a Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti, după caz, începând cu data de 1 februarie a anului următor."
3.La articolul 5, alineatele (2)-(5) se abrogă.
4.Articolul 6 se abrogă.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 952 din data de 22 decembrie 2015