METODOLOGIE-CADRU din 13 septembrie 2012 de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică
CAPITOLUL I: Organizarea programelor de formare psihopedagogică
Art. 1
(1)Organizarea programelor de formare psihopedagogică urmăreşte certificarea competenţelor specifice pentru profesia didactică.
(2)Certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv:
a)nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;
b)nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi superior, cu satisfacerea a două condiţii:
(i)acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;
(ii)absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.
Art. 2
(1)Programele de formare psihopedagogică sunt organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, în sistemul creditelor de studiu transferabile.
(2)Obţinerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu.
Art. 3
Instituţiile de învăţământ superior acreditate pot organiza programe de formare psihopedagogică atât pe parcursul studiilor universitare, cât şi în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare, în condiţiile stabilite prin Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, denumită în continuare metodologia proprie.
CAPITOLUL II: Admiterea la programele de formare psihopedagogică
Art. 4
(1)Se pot înscrie pentru concursul de admitere la programe de formare psihopedagogică studenţii şi absolvenţii studiilor universitare.
(2)Admiterea la programele de formare psihopedagogică se face pe baza susţinerii unui examen/interviu, în condiţiile stabilite prin metodologia proprie.
Art. 5
(1)În cazul absolvenţilor, înscrierea la programul de studii psihopedagogice se face pe baza diplomei de licenţă.
(2)Absolvenţii studiilor universitare de licenţă care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare pot să se înscrie pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare.
Art. 6
(1)Programele de formare psihopedagogică pot fi organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.
(2)Subvenţia de la bugetul de stat se acordă în cadrul finanţării de bază, în funcţie de numărul de locuri aprobate pentru fiecare universitate şi în funcţie de numărul de studenţi echivalenţi, potrivit coeficienţilor de finanţare aplicaţi de Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior, luându-se ca reper numărul creditelor aferente programului.
(3)Absolvenţii studiilor universitare de licenţă pot urma programul de formare psihopedagogică numai în regim cu taxă.
(4)Cuantumul taxelor de studii aferente programului de formare psihopedagogică se stabileşte anual de senatul universităţii.
(5)Drepturile şi obligaţiile studentului (cursantului) înscris la programul de studii psihopedagogice, precum şi raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat cu universitatea, potrivit metodologiei proprii.
CAPITOLUL III: Curriculumul programelor de formare psihopedagogică
Art. 7
(1)Curriculumul programelor de formare psihopedagogică este structurat pe 3 componente: curriculum-nucleu, curriculum extins şi curriculum opţional, conform Planului de învăţământ pentru programul de formare psihopedagogică din tabelul nr. 1 prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.
(2)Curriculumul-nucleu este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru nivelurile I şi II de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul-nucleu cuprinde următoarele pachete de discipline:
a)discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală - 18 credite;
b)discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate - 12 credite.
(3)Curriculumul extins este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru obţinerea nivelului II de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul extins cuprinde următoarele pachete de discipline:
a)discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice - 10 credite;
b)discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate - 10 credite.
(4)Curriculumul opţional este alcătuit din două discipline - 10 credite. Se alege câte o disciplină din fiecare dintre cele două pachete de discipline opţionale oferite de planul de învăţământ pentru nivelul II de certificare pentru profesia didactică.
CAPITOLUL IV: Planul de învăţământ al programelor de formare psihopedagogică
Art. 8
Planurile de învăţământ ale programelor de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I şi nivelul II de certificare pentru profesia didactică sunt prezentate în tabelul nr. 2a (monospecializare), în tabelul nr. 2b (dublă specializare) şi în tabelul nr. 3, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta Metodologie-cadru.
Art. 9
(1)Programul de formare psihopedagogică de 30 de credite corespunzător nivelului I oferit studenţilor, în mod eşalonat, pe parcursul studiilor de licenţă, se desfăşoară conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 2a (pentru monospecializare) sau conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 2b (pentru dublă specializare).
(2)Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite transferabile de extensie, necesare acumulării pachetului de 60 de credite corespunzător nivelurilor I şi II, se desfăşoară conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2. Acest program poate fi urmat doar de absolvenţii învăţământului universitar care au obţinut certificarea pentru nivelul I, pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare de licenţă.
CAPITOLUL V: Finalizarea programelor de formare psihopedagogică
Art. 10
(1)Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare.
(2)Examenul constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenţelor dobândite de absolvenţi prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică.
(3)Structura şi conţinutul portofoliului didactic se stabilesc prin metodologia proprie.
Art. 11
(1)Pentru examenul de absolvire a fiecărui nivel de certificare în profesia didactică se alocă câte 5 credite, distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor şi activităţilor didactice din curriculumul programului de formare psihopedagogică.
(2)În cazul în care programul de formare psihopedagogică de 60 de credite este parcurs ca un program compact după absolvirea studiilor universitare, se susţine examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare, cotat cu câte 5 credite fiecare.
CAPITOLUL VI: Certificarea competenţelor pentru profesia didactică
Art. 12
Absolvirea programelor de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea certificatului de absolvire, corespunzător nivelului programului de formare psihopedagogică absolvit, respectiv:
a)absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 30 de credite şi au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial;
b)absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 60 de credite şi au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi superior, dacă au absolvit şi un program de master în domeniul diplomei de licenţă.
Art. 13
(1)Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română, limba maternă şi în limba engleză, conţinând situaţia şcolară a absolventului.
(2)Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I se eliberează numai absolvenţilor programului de formare psihopedagogică care au obţinut diploma de licenţă.
(3)Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică pot să primească, la cerere, o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior, care va specifica disciplinele promovate.
Art. 14
(1)Certificarea nivelului I de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii unui număr minim de 30 de credite transferabile, conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 2a din anexa nr. 2, după cum urmează:
a)18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;
b)12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică pedagogică de specialitate.
(2)În cazul studiilor universitare de licenţă cu dublă specializare, numărul minim de credite necesar obţinerii nivelului I de certificare pentru profesia didactică este de 35 de credite, conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 2b din anexa nr. 2. Acestea rezultă din însumarea a 5 credite corespunzătoare didacticii celei de-a doua specializări. Aceste 5 credite nu se acumulează în pachetul de 60 de credite corespunzătoare nivelului II de certificare.
Art. 15
Certificarea nivelului II de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii unui număr minim de 60 de credite transferabile, prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II, după cum urmează:
a)18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;
b)12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică de specialitate (în cazul unei specializări) sau 17 credite (în cazul dublei specializări);
c)10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii psihopedagogice;
d)10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate;
e)10 credite corespunzătoare celor două discipline opţionale.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 16
(1)Corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăţământul preuniversitar se stabileşte potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobat anual prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(2)Corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare de licenţă, masterat sau doctorat absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăţământul superior se stabileşte de către senatul universităţii, prin regulamente interne privind ocuparea posturilor didactice.
Art. 17
(1)Absolvenţii studiilor universitare în domeniul de licenţă Ştiinţele educaţiei - specializările Pedagogie şi Psihopedagogie specială - se certifică pentru profesia didactică, pe baza diplomei de licenţă obţinute, cu condiţia ca planurile de învăţământ ale ciclului de licenţă să includă integral disciplinele din programul de formare psihopedagogică pentru obţinerea certificatului de formare psihopedagogică - nivelul I.
(2)Absolvenţii studiilor universitare în domeniul de licenţă Ştiinţele educaţiei, cu specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, se consideră certificaţi, prin diploma de licenţă obţinută, pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul primar şi preşcolar.
Art. 18
Posesorii certificatelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică care urmează sau care au absolvit studii universitare şi în alte domenii decât cele pentru care deţin certificarea didactică pot să obţină certificarea didactică în noile domenii şi specializări, beneficiind de sistemul de transfer şi recunoaştere a creditelor de studiu.
Art. 19
(1)Pentru obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul
I, pentru o altă specializare decât cea iniţială, se recunosc 22 de credite obţinute anterior şi distribuite astfel: la disciplinele de pregătire psihopedagogică fundamentală 18 credite, la Instruire asistată de calculator 2 credite şi la Practică pedagogică 2 credite.
(2)Obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I pentru o altă specializare decât cea iniţială este condiţionată de acumularea a 8 credite corespunzătoare disciplinelor Didactica specialităţii (5 credite) şi Practica pedagogică (3 credite).
Art. 20
(1)Pentru obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul II, într-un alt domeniu de licenţă absolvit, se recunosc cele 20 de credite obţinute anterior la disciplinele de extensie a pregătirii psihopedagogice şi la disciplinele opţionale.
(2)Obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul II, pentru o altă specializare decât cea iniţială, este condiţionată de acumularea a 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate.
ANEXA nr. 1:
Tabelul nr. 1
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru programul de formare psihopedagogică

Nr. crt.

Disciplinele de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Numărul de ore pe săptămână*)

Totalul orelor

Evaluare

Credite

Anul

Semestrul

Numărul de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A. CURRICULUM-NUCLEU

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

1

Psihologia educaţiei

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

2

Pedagogie I:

- Fundamentele pedagogiei

- Teoria şi metodologia curriculumului

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

3

Pedagogie II:

- Teoria şi metodologia instruirii

- Teoria şi metodologia evaluării

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

4

Managementul clasei de elevi

I

II

6

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

5

Didactica specialităţii

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

6

Instruire asistată de calculator

I

II

5

14

1

1

14

14

28

C

2

7

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

I

II

5

14

-

3

-

42

42

C

3

8

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)

I

II

6

12

-

3

-

36

36

C

2

TOTAL: nivelul I

-

-

-

-

-

140

218

358

5E+3C

30

 

Examen de absolvire: nivelul I

I

II

6

2

-

-

-

-

-

E

5

B. CURRICULUM EXTINS

Discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice fundamentale (obligatorii)

1

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

  

14

2

1

28

14

42

E

5

2

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

  

14

2

1

28

14

42

E

5

Discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate (obligatorii)

3

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (învăţământ liceal, postliceal, universitar)

  

14

2

1

28

14

42

E

5

4

Practică pedagogică (în învăţământul liceal, postliceal şi universitar)

  

14

-

3

-

42

42

C

5

C. CURRICULUM OPŢIONAL (se aleg două discipline opţionale)

5

Pachet opţional 1 (se alege o disciplină)*):

- Comunicare educaţională

- Consiliere şi orientare

- Metodologia cercetării educaţionale

- Educaţie integrată

 

2

14

1

2

14

28

42

E

5

6

Pachet opţional 2 (se alege o disciplină)*):

- Sociologia educaţiei

- Managementul organizaţiei şcolare

- Politici educaţionale

- Educaţie interculturală

- Doctrine pedagogice contemporane

 

3

14

1

2

14

28

42

E

5

TOTAL: nivelul II

-

-

-

-

-

112

140

252

5E+1C

30

 

Examen de absolvire: nivelul II

 

4

2

-

-

-

-

-

E

5

TOTAL I şi II:

     

252

358

610

12E

4C

70

*)Precizări:
C = cursuri, A = activităţi aplicative (seminare, laboratoare, practică).
Listă deschisă, la dispoziţia fiecărui departament pentru pregătirea personalului didactic.
ANEXA nr. 2:
(1)Tabelul nr. 2a
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică
- monospecializare -

Nr. crt.

Disciplinele de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Numărul de ore pe săptămână*)

Totalul orelor

Forme de evaluare

Numărul de credite

Anul

Semestrul

Numărul de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

1

Psihologia educaţiei

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

2

Pedagogie I:

- Fundamentele pedagogiei

- Teoria şi metodologia curriculumului

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

3

Pedagogie II:

- Teoria şi metodologia instruirii

- Teoria şi metodologia evaluării

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

4

Managementul clasei de elevi

I

II

6

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

5

Didactica specialităţii

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

6

Instruire asistată de calculator

I

II

5

14

1

1

14

14

28

C

2

7

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

I

II

5

14

-

3

 

42

42

C

3

8

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)

I

II

6

12

-

3

 

36

36

C

2

TOTAL: nivelul I

-

-

-

-

-

140

218

358

5E+3C

30

 

Examen de absolvire: nivelul I

II

I

6

2

-

-

-

-

-

E

5

*)Precizări:
1.Numărul de săptămâni şi, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că, potrivit standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămâni.
2.Perioada de două săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.
3.Se aplică şi în cazul studiilor universitare de licenţă cu durata de 4/5/6 ani.
(2)Tabelul nr. 2b
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică
- dublă specializare -

Nr. crt.

Disciplinele de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Numărul de ore pe săptămână*)

Totalul orelor

Evaluare

Numărul de credite

Anul

Semestrul

Numărul de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

1

Psihologia educaţiei

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

2

Pedagogie I:

- Fundamentele pedagogiei

- Teoria şi metodologia curriculumului

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

3

Pedagogie II:

- Teoria şi metodologia instruirii

- Teoria şi metodologia evaluării

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

4

Managementul clasei de elevi

  

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

5

Didactica specialităţii A

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

6

Didactica specialităţii B

III

5

14

2

2

28

28

56

E

5

7

Instruire asistată de calculator

III

6

14

1

1

14

14

28

C

2

8

Practică pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu) - specializarea A

III

5

14

-

3

-

42

42

C

3

9

Practică pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu) - specializarea B

III

6

12

-

3

 

36

36

C

2

TOTAL: nivelul I

-

-

-

-

-

168

246

414

6E+3C

35

 

Examen de absolvire: nivelul I

III

6

2

-

-

-

-

-

E

5

*)Precizări:
1.Precizările de la tabelul nr. 2a) "Plan de învăţământ pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică" (monospecializare) se aplică şi în cazul programului de studii psihopedagogice pentru dublă specializare.
2.Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate în pachetul de 60 de credite necesar obţinerii nivelului II de certificare pentru profesia didactică.
(3)Tabelul nr. 3
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite de extensie pentru nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică - absolvenţi de studii universitare

Nr. crt.

Disciplinele de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Numărul de ore pe săptămână*)

Totalul orelor

Formele de evaluare

Numărul de credite

Anul

Semestrul

Numărul de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

1

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

  

14

2

1

28

14

42

E

5

2

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

  

14

2

1

28

14

42

E

5

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

3

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (învăţământ liceal, postliceal, universitar)

  

14

2

1

28

14

42

E

5

4

Practică pedagogică (în învăţământul liceal, postliceal şi universitar)

  

14

-

3

-

42

42

C

5

Discipline opţionale (se aleg două discipline)

5

Pachet opţional 1 (se alege o disciplină)*):

- Comunicare educaţională

- Consiliere şi orientare

- Metodologia cercetării educaţionale

- Educaţie integrată

  

14

1

2

14

28

42

E

5

6

Pachet opţional 2 (se alege o disciplină)*):

- Sociologia educaţiei

- Managementul organizaţiei şcolare

- Politici educaţionale

- Educaţie interculturală

- Doctrine pedagogice contemporane

  

14

1

2

14

28

42

E

5

TOTAL: nivelul II

-

-

-

-

-

112

140

252

5E+1C

30

 

Examen de absolvire: nivelul II

II

4

2

-

-

-

-

-

E

5

*)Precizări:
1.Fiecare pachet opţional trebuie să cuprindă cel puţin 3 discipline.
2.Perioada de două săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată finalizării portofoliului didactic.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 657 din data de 17 septembrie 2012