NORMA nr. 16 din 27 noiembrie 2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative
Având în vedere prevederile art. 741 alin. (2) şi ale art. 99 alin. (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 24 lit. o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea, emite prezenta normă.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Prezenta normă reglementează activitatea de marketing al fondului de pensii facultative şi procedura de autorizare/avizare a agenţilor de marketing şi de avizare a persoanei juridice specializate.
(2)Prevederile prezentei norme se aplică administratorilor fondurilor de pensii facultative, denumiţi în continuare administratori, agenţilor de marketing şi persoanelor juridice specializate.
Art. 2
(1)Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute de art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)De asemenea, în înţelesul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)agentul de marketing persoană juridică reprezintă:
(i)societatea cu obiect principal de activitate "activităţi auxiliare ale fondurilor de pensii", autorizată de către Autoritate pentru a desfăşura activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, denumită în continuare broker de pensii private;
(ii)societatea autorizată de către Banca Naţională a României sau de către Autoritate şi care este avizată pentru a desfăşura activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, denumită în continuare intermediar de pensii private;
b)agentul de marketing persoană fizică - persoana fizică avizată de către Autoritate pentru a desfăşura activitatea de marketing al fondului de pensii facultative;
c)formatorul - persoana fizică ce desfăşoară activităţi de formare teoretică şi practică a persoanelor implicate în activitatea de marketing al fondului de pensii facultative în cadrul programului de pregătire profesională organizat de administrator, de agentul de marketing persoană juridică sau de persoana juridică specializată;
d)marketingul fondului de pensii facultative - activitatea condusă de către administrator în vederea atragerii de participanţi la fondul de pensii facultative prin intermediul agenţilor de marketing autorizaţi/avizaţi de către Autoritate;
e)persoana juridică specializată - societatea care desfăşoară activităţi de formare profesională şi care este avizată de către Autoritate pentru a desfăşura cursuri de pregătire profesională a agenţilor de marketing persoane fizice;
f)portalul de documentaţie tehnică - aplicaţia informatică utilizată de către entităţile din cadrul sistemului de pensii private pentru a obţine instrucţiuni tehnice de completare şi transmitere a datelor şi informaţiilor sub formă de rapoarte, în format electronic, către Autoritate;
g)registru - secţiunea din Registrul Autorităţii care cuprinde informaţii privind agenţii de marketing care au fost autorizaţi/avizaţi de către Autoritate pentru a desfăşura activităţi în sistemul de pensii private;
h)sistemul informatic de raportări (SIR) - sistemul informatic prin care Autoritatea colectează indicatori primari de la entităţile raportoare;
i)XML (eXtensible Markup Language) - formatul standardizat folosit de SIR pentru transferul de date.
CAPITOLUL II: Activitatea de marketing al fondului de pensii facultative
Art. 3
(1)Brokerul de pensii private poate desfăşura activitatea de marketing al fondului de pensii facultative dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a)are cel puţin un contract pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative încheiat cu un administrator;
b)a fost autorizat de către Autoritate şi înscris în registru.
(2)Intermediarul de pensii private poate desfăşura activitatea de marketing al fondului de pensii facultative dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a)a primit acordul Băncii Naţionale a României sau al Autorităţii pentru a desfăşura activitatea de marketing al fondului de pensii facultative;
b)are cel puţin un contract pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative încheiat cu un administrator;
c)a fost avizat de către Autoritate şi înscris în registru.
(3)Agentul de marketing persoană fizică poate desfăşura activitatea de marketing al fondului de pensii facultative dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a)are un contract pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative sau contract de muncă încheiat cu un singur administrator ori, după caz, cu un singur agent de marketing persoană juridică;
b)a fost avizat de către Autoritate şi înscris în registru.
Art. 4
Brokerul de pensii private şi intermediarul de pensii private pot desfăşura activitatea de marketing al fondului de pensii facultative pentru toţi administratorii autorizaţi de către Autoritate.
Art. 5
(1)Agenţii de marketing persoane fizice desfăşoară activitatea de marketing al fondului de pensii facultative numai pentru un singur administrator sau, după caz, pentru un singur agent de marketing persoană juridică.
(2)Agenţii de marketing persoane fizice ai unui broker de pensii private sau agenţii de marketing persoane fizice ai unui intermediar de pensii private desfăşoară activitatea de marketing numai pentru administratorii cu care brokerul de pensii private sau intermediarul de pensii private are încheiate contracte.
Art. 6
Activitatea de marketing al fondului de pensii facultative constă în:
a)informarea persoanei eligibile cu privire la condiţiile schemei de pensii facultative, prospectul schemei de pensii facultative, drepturile şi obligaţiile părţilor implicate, precum şi cu privire la natura riscurilor asociate schemei de pensii facultative;
b)punerea la dispoziţia persoanei eligibile a prospectului simplificat al schemei de pensii facultative, în mod gratuit şi, la cerere, a prospectului detaliat;
c)informarea persoanei eligibile cu privire la modalitatea de aderare la un fond de pensii facultative;
d)obţinerea acordului de aderare al persoanei eligibile la fondul de pensii facultative, prin semnarea actului individual de aderare.
Art. 7
Administratorul desfăşoară activitatea de marketing al fondului de pensii facultative numai prin intermediul agentului de marketing persoană juridică şi/sau agentului de marketing persoană fizică, autorizat sau, respectiv, avizat de către Autoritate.
CAPITOLUL III: Pregătirea agenţilor de marketing persoane fizice
Art. 8
(1)Pregătirea persoanelor fizice în vederea obţinerii avizului pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative este în sarcina administratorilor, agenţilor de marketing persoane juridice şi/sau a persoanelor juridice specializate.
(2)Activităţile de formare teoretică şi practică a persoanelor implicate în activitatea de marketing în cadrul programului de pregătire profesională organizat de administrator, de agentul de marketing persoană juridică sau de persoana juridică specializată se desfăşoară numai de către formatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a)au absolvit cursurile unei instituţii de învăţământ superior;
b)au absolvit un program pentru ocupaţia de formator;
c)au experienţă de minimum un an în domeniul pensiilor private;
d)nu au menţiuni în cazierul judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni de fals sau infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice;
e)nu au menţiuni în cazierul fiscal.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), activităţile de formare teoretică şi practică, precum şi examinarea persoanelor implicate în activitatea de marketing în cadrul programului de pregătire profesională organizat de administrator se pot desfăşura şi prin intermediul unor platforme electronice, gestionate de formator, cu respectarea cerinţelor actelor normative aplicabile.
(4)Administratorul, agentul de marketing persoană juridică şi persoana juridică specializată au obligaţia de a ţine evidenţa formatorilor care desfăşoară cursurile pentru agenţii de marketing persoane fizice, însoţită de următoarele documente:
a)copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de titular prin semnătură olografă, pe aceeaşi pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;
b)curriculum vitae elaborat în conformitate cu anexa nr. 4;
c)copia actului care dovedeşte că a absolvit cursurile unei instituţii de învăţământ superior;
d)copia certificatului de absolvire a unui program pentru ocupaţia de formator;
e)certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, în original.
Art. 9
(1)Cursul pentru agenţii de marketing persoane fizice şi examenul de absolvire a acestuia sunt organizate pe baza unei tematici avizate de către Autoritate.
(2)În vederea obţinerii avizului privind tematica cursului pentru agenţii de marketing persoane fizice, administratorul, agentul de marketing persoană juridică şi persoana juridică specializată au obligaţia să includă în aceasta conţinutul minim al tematicii publicat pe pagina de internet a Autorităţii.
(3)Tematica prevăzută la alin. (1) este semnată de reprezentantul legal al societăţii.
Art. 10
(1)Administratorul, agentul de marketing persoană juridică şi persoana juridică specializată au obligaţia de a actualiza tematica proprie cu ocazia desfăşurării cursului pentru agenţii de marketing persoane fizice, în conformitate cu actele normative aplicabile şi de a transmite Autorităţii o notificare în acest sens.
(2)Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să conţină, în anexă, tematica actualizată.
(3)Autoritatea transmite, în termen de 15 zile lucrătoare de la datei înregistrării notificării, observaţii cu privire la modificările aduse acesteia, dacă este cazul.
Art. 11
(1)Pentru fiecare persoană înscrisă la curs, administratorul, agentul de marketing persoană juridică sau persoana juridică specializată are obligaţia să întocmească un dosar care să conţină cel puţin următoarele documente:
a)copia actului de identitate a cărei conformitate cu originalul este certificată de către titular prin semnătură olografă, pe aceeaşi pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;
b)declaraţia pe propria răspundere a persoanei înscrise la cursul pentru agenţii de marketing persoane fizice, din care reiese că nu are menţiuni în cazierul judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni de fals ori infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice şi/sau în cazierul fiscal;
c)declaraţia pe propria răspundere a persoanei înscrise la curs, din care reiese că nu a fost sancţionată de către autorităţi române sau străine cu interdicţia temporară ori definitivă de a desfăşura activităţi în cadrul sistemul financiar-bancar.
(2)Administratorul, agentul de marketing persoană juridică şi persoana juridică specializată au obligaţia de a se asigura că persoanele fizice care se înscriu la cursurile pentru agenţii de marketing persoane fizice îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 24 lit. a) şi b).
Art. 12
(1)Examenul de absolvire a cursului pentru agenţii de marketing persoane fizice se desfăşoară sub forma unei probe scrise, în format letric sau prin intermediul testării on-line, în cadrul platformelor electronice şi se susţine în termen de 30 de zile calendaristice de la data finalizării cursului.
(2)În termen de 30 de zile calendaristice de la data promovării examenului, administratorul, agentul de marketing persoană juridică sau persoana juridică specializată acordă certificatul de absolvire a cursului în forma prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 13
(1)Persoana juridică specializată desfăşoară cursuri pentru agenţii de marketing persoane fizice în baza unui contract încheiat fie cu o persoană fizică ce îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 24 lit. a) şi b), fie cu un administrator, fie cu un agent de marketing persoană juridică.
(2)Contractul prevăzut la alin. (1) încheiat cu o persoană fizică trebuie să includă informaţii privind perioada în care se desfăşoară cursul şi data la care urmează să se susţină examenul.
CAPITOLUL IV: Procedura de autorizare/avizare a agenţilor de marketing
SECŢIUNEA 1: Autorizarea brokerului de pensii private
Art. 14
(1)Autoritatea autorizează ca broker de pensii private o societate care are obiect principal de activitate "activităţi auxiliare ale fondurilor de pensii" şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a)denumirea nu induce în eroare persoanele eligibile, participanţii sau alte persoane şi conţine, în mod obligatoriu, sintagma "broker de pensii private";
b)capitalul social subscris şi vărsat integral în numerar este de minimum 25.000 lei;
c)obiectul de activitate al societăţii conţine ca obiect principal "activităţi auxiliare ale fondurilor de pensii", completat, după caz, numai cu activităţi prevăzute în Secţiunea Intermedieri financiare şi asigurări din Clasificarea activităţilor din economia naţională;
d)sediul destinat desfăşurării activităţii pentru care solicită autorizarea este dotat cu echipamente corespunzătoare, unde se transmite şi se primeşte corespondenţa de la Autoritate, sediu la care să fie prezent un angajat al brokerului de pensii private, pe tot parcursul programului de lucru;
e)să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, după caz;
f)să nu fie în procedură de reorganizare judiciară şi/sau faliment, după caz;
g)să aibă cel puţin un contract încheiat cu un administrator pentru care urmează să desfăşoare activitatea de marketing al fondului de pensii facultative şi care conţine prevederea conform căreia acesta intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare ca broker de pensii private de către Autoritate;
h)să desemneze, din cadrul societăţii, o persoană responsabilă cu activitatea de marketing;
i)să achite taxa de autorizare şi înscriere în Registru, conform actelor normative aplicabile.
(2)Acţionarii/Asociaţii persoane fizice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)să nu aibă menţiuni în cazierul fiscal şi în certificatul de cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni de fals sau infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice;
b)să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice.
(3)Acţionarii/Asociaţii persoane juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)să nu se afle în procedură de reorganizare judiciară şi/sau faliment;
b)să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale;
c)să nu aibă menţiuni în certificatul de cazier fiscal.
(4)Membrii consiliului de administraţie, ai consiliului de supraveghere, ai directoratului, directorii, sau administratorii, după caz, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)să aibă pregătirea, experienţa profesională şi onorabilitatea necesare funcţiei pe care urmează să o îndeplinească;
b)să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior;
c)să nu fi fost sancţionaţi de către autorităţi române sau străine din sistemul financiar-bancar cu interdicţia temporară ori definitivă de a desfăşura activităţi în sistemul în care au activat;
d)să nu aibă menţiuni în cazierul fiscal şi în certificatul de cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni de fals ori infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice;
e)să nu fie membri în consiliul de administraţie, consiliul de supraveghere, directorat sau conducători ai unei societăţi de administrare din sistemul de pensii private ori ai unei instituţii de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar al activelor fondurilor de pensii private;
f)să nu fie membri în consiliul de administraţie al societăţii de servicii de investiţii financiare care are un contract încheiat cu administratorul pentru care desfăşoară activitatea de marketing;
g)să nu fie angajaţi sau să nu aibă niciun fel de relaţie contractuală cu un alt administrator din sistemul de pensii private.
Art. 15
Cererea pentru autorizare ca broker de pensii private, întocmită conform anexei nr. 2, se depune la Autoritate împreună cu următoarele documente:
a)actul constitutiv care trebuie să conţină denumirea brokerului de pensii private, conform rezervării eliberate de către oficiul registrului comerţului, în original;
b)hotărârea organului statutar competent privind modificarea actului constitutiv al societăţii, după caz, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea autorizaţiei ca broker pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative;
c)certificatul de înregistrare eliberat de către oficiul registrului comerţului, în copie;
d)certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, după caz, în original;
e)certificatul de atestare fiscală, în original;
f)certificatul de cazier fiscal, în original;
g)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii, din care reiese că sunt respectate prevederile art. 14 alin. (1) lit. f), după caz, în original;
h)actul juridic în baza căruia societatea deţine în folosinţă spaţiul destinat sediului social şi sediilor secundare, după caz, cu precizarea sediului care îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. d), în copie;
i)pentru asociaţii/acţionarii persoane fizice:
(i)copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de către titular prin semnătură olografă pe aceeaşi pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;
(ii)certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, în original;
(iii)declaraţie pe propria răspundere din care reiese că îndeplinesc prevederile art. 14 alin. (2) lit. b), în original;
j)pentru asociaţii/acţionarii persoane juridice:
(i)certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, în original;
(ii)certificatul de cazier fiscal, în original;
(iii)certificatul de atestare fiscală, în original;
(iv)declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii, în original, din care reiese că sunt respectate prevederile art. 14 alin. (3) lit. a), în original;
k)pentru membrii consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere, directoratului, directori, administratori, după caz:
(i)copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de către titular prin semnătură olografă pe aceeaşi pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;
(ii)curriculum vitae elaborat în conformitate cu anexa nr. 4, în original;
(iii)copia documentului care dovedeşte absolvirea cursurilor unei instituţii de învăţământ superior;
(iv)specimene de semnătură, conform anexei nr. 5;
(v)certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, în original;
(vi)declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (4) lit. c), lit. e)-g), în original;
l)contractul/contractele încheiat/încheiate între societate şi administratorul/administratorii pentru care urmează să desfăşoare activitatea de marketing şi care conţine/conţin prevederea potrivit căreia acesta/acestea intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare ca broker de pensii private de către Autoritate, în original;
m)actul intern prin care se desemnează persoana responsabilă cu activitatea de marketing, împreună cu datele de identificare şi de contact ale acesteia, în original;
n)dovada achitării taxei de autorizare şi înscriere în registru, conform actelor normative aplicabile, în copie.
Art. 16
Pentru a desfăşura şi activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, brokerul de pensii private autorizat de Autoritate pentru marketingul fondului de pensii administrate privat trebuie să depună la Autoritate o cerere pentru autorizare în vederea desfăşurării activităţii de marketing al fondului de pensii facultative şi înscriere în registru, întocmită conform anexei nr. 2, însoţită de:
a)documentele depuse în vederea obţinerii autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii administrate privat care au suferit modificări după data autorizării iniţiale. Documentele care nu au suferit modificări nu se mai depun la Autoritate, iar reprezentantul legal al societăţii depune la Autoritate o declaraţie pe propria răspundere în acest sens;
b)contractul/contractele încheiat/încheiate între brokerul de pensii private şi administratorul/administratorii pentru care urmează să desfăşoare activitatea de marketing al unui fond de pensii facultative care să conţină prevederea potrivit căreia acesta/acestea intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative de către Autoritate, în original;
c)hotărârea organului statutar competent prin care se decide desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea autorizaţiei ca broker pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative;
d)dovada achitării taxei de autorizare şi înscriere în registru, conform actelor normative aplicabile, în copie.
Art. 17
Pentru a desfăşura şi activitatea de marketing al fondului de pensii administrate privat, brokerul de pensii private autorizat de Autoritate pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative trebuie să depună la Autoritate o cerere pentru autorizare în vederea desfăşurării activităţii de marketing al fondului de pensii administrate privat şi înscriere în registru, întocmită conform prevederilor actelor normative aplicabile, însoţită de următoarele documente:
a)documentele depuse în vederea obţinerii autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative care au suferit modificări după data autorizării iniţiale. Documentele care nu au suferit modificări nu se mai depun la Autoritate, iar reprezentantul legal al societăţii depune la Autoritate o declaraţie pe propria răspundere în acest sens;
b)contractul/contractele încheiat/încheiate între brokerul de pensii private şi administratorul/administratorii pentru care urmează să desfăşoare activitate de marketing al unui fond de pensii administrat privat care să conţină prevederea potrivit căreia acesta/acestea intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii administrate privat de către Autoritate, în original;
c)hotărârea organului statutar competent prin care se decide desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii administrate privat, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea autorizaţiei ca broker pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii administrate privat;
d)dovada achitării taxei de autorizare şi înscriere în registru, conform actelor normative aplicabile, în copie.
Art. 18
Brokerul de pensii private achită Autorităţii, de la momentul obţinerii autorizaţiei, pe toată durata valabilităţii acesteia, o taxă de funcţionare în conformitate cu actele normative aplicabile.
SECŢIUNEA 2: Avizarea intermediarului de pensii private
Art. 19
Autoritatea avizează ca intermediar de pensii private societatea definită la art. (2) alin. (2) lit. a) pct. (ii), care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a)să aibă înscris în obiectul de activitate "activităţi auxiliare ale fondurilor de pensii", conform Clasificării activităţilor din economia naţională;
b)să fie autorizată în condiţiile legislaţiei aplicabile domeniului lor de activitate;
c)să nu aibă menţiuni în cazierul fiscal;
d)să aibă cel puţin un contract încheiat cu un administrator pentru care urmează să desfăşoare activitatea de marketing al fondului de pensii facultative care să conţină prevederea potrivit căreia acesta intră în vigoare la data comunicării avizului pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative de către Autoritate;
e)să nu fie în procedură de reorganizare judiciară şi/sau faliment;
f)să desemneze, din cadrul societăţii, o persoană responsabilă cu activitatea de marketing;
g)să fi achitat taxa de avizare şi înscriere în registru, conform actelor normative aplicabile.
Art. 20
Cererea pentru avizare ca intermediar de pensii private, întocmită conform anexei nr. 3, se depune la Autoritate împreună cu următoarele documente:
a)certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, în original;
b)actul constitutiv actualizat având înscris în obiectul de activitate "activităţi auxiliare ale fondului de pensii" conform Clasificării activităţilor din economia naţională, în original;
c)hotărârea organului statutar competent cu privire la modificarea actului constitutiv, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea autorizaţiei ca intermediar pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative;
d)contractul/contractele încheiat/încheiate cu administratorul/administratorii pentru care urmează să desfăşoare activitate de marketing al unui fond de pensii facultative care să conţină prevederea potrivit căreia acesta/acestea intră în vigoare la data comunicării avizului pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative de către Autoritate, în original;
e)actul intern prin care se desemnează persoana responsabilă cu activitatea de marketing, împreună cu datele de identificare şi de contact ale acesteia, în original;
f)certificatul de cazier fiscal, în original;
g)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii din care reiese că sunt respectate prevederile art. 19 lit. e), în original;
h)dovada achitării taxei de avizare şi înscriere în registru, conform actelor normative aplicabile, în copie.
Art. 21
Prin excepţie de la prevederile art. 20, intermediarul de pensii private care a primit aviz din partea Autorităţii în vederea desfăşurării activităţii de marketing al fondului de pensii administrate privat depune, odată cu cererea de avizare pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative, întocmită conform anexei nr. 3, documentele prevăzute la art. 20 lit. a), d), f) şi h), precum şi acele documente care au suferit modificări faţă de momentul avizării iniţiale. Documentele care nu au suferit modificări nu se mai depun la Autoritate, iar reprezentantul legal al societăţii depune la Autoritate o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.
Art. 22
Prin excepţie de la prevederile art. 20, intermediarul de pensii private care a primit aviz din partea Autorităţii în vederea desfăşurării activităţii de marketing al fondului de pensii facultative depune, odată cu cererea de avizare pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii administrate privat, întocmită în conformitate cu actele normative aplicabile, documentele prevăzute la art. 20 lit. a), d), f) şi h), precum şi acele documente care au suferit modificări faţă de momentul avizării iniţiale. Documentele care nu au suferit modificări nu se mai depun la Autoritate, iar reprezentantul legal al societăţii depune la Autoritate o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.
Art. 23
Intermediarii de pensii private achită Autorităţii, de la momentul obţinerii avizului, pe toată durata valabilităţii acestuia, o taxă de funcţionare în conformitate cu actele normative aplicabile.
SECŢIUNEA 3: Avizarea agenţilor de marketing persoane fizice
Art. 24
Autoritatea avizează ca agent de marketing persoana fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a)nu a fost sancţionată de către autorităţi române sau străine din cadrul sistemului financiar-bancar cu interdicţia temporară ori definitivă de a desfăşura activităţi în sistemul în care a activat;
b)nu are înscrise menţiuni în certificatul de cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni de fals sau infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice şi nici în certificatul de cazier fiscal;
c)a obţinut certificatul de absolvire a cursului pentru agenţii de marketing persoane fizice, în condiţiile prevăzute la art. 12;
d)are un contract pentru desfăşurarea activităţii de marketing încheiat cu un singur administrator sau, după caz, cu un singur agent de marketing persoană juridică, care trebuie să conţină prevederea potrivit căreia acesta intră în vigoare la data comunicării avizului agentului de marketing persoană fizică de către Autoritate;
e)are prevăzute în fişa postului atribuţiile de agent de marketing, în situaţia în care se solicită Autorităţii avizarea în baza unui contract de muncă, iar aceste atribuţii intră în vigoare la data avizării agentului de marketing persoană fizică de către Autoritate;
f)a fost achitată taxa de avizare şi înscriere în registru, conform actelor normative aplicabile.
Art. 25
(1)Administratorul sau, după caz, agentul de marketing persoană juridică transmite Autorităţii cererea pentru avizarea agenţilor săi, întocmită conform anexei nr. 6, sub formă de imagine scanată, împreună cu următoarele documente, în format electronic, sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu activitatea de marketing:
a)tabelul nominal al persoanelor fizice pentru care se solicită avizul;
b)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al administratorului sau al agentului de marketing persoană juridică, din care reiese că pentru fiecare persoană fizică pentru care se solicită avizarea ca agent de marketing are constituit dosarul prevăzut la art. 11 alin. (1), completat cu următoarele documente:
(i)certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, în original;
(ii)certificatul de absolvire a cursurilor pentru agenţii de marketing persoane fizice, în original;
(iii)contractul pentru desfăşurarea activităţii de marketing care să respecte prevederile art. 24 lit. d), în original;
(iv)contractul de muncă, după caz, însoţit de fişa postului care să respecte prevederile art. 24 lit. e), în copie;
c)dovada achitării taxei de avizare şi înscriere în registru, pentru fiecare agent de marketing persoană fizică, conform actelor normative aplicabile.
(2)Tabelul nominal al persoanelor fizice pentru care se solicită avizul conţine următoarele informaţii:
a)numele persoanelor fizice;
b)prenumele persoanelor fizice;
c)codul numeric personal;
d)seria şi numărul actului de identitate;
e)cetăţenia;
f)numărul de telefon şi adresa de e-mail;
g)adresa de domiciliu;
h)adresa de reşedinţă;
i)data absolvirii cursului pentru agenţii de marketing persoane fizice, conformă cu data înscrisă pe certificatul de absolvire.
(3)Întocmirea şi transmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu instrucţiunile din portalul de documentaţie tehnică.
(4)Administratorul sau, după caz, agentul de marketing persoană juridică care a obţinut avizul pentru agenţii săi are obligaţia de a păstra în arhiva proprie documentele menţionate la alin. (1), în formă originală, pe suport hârtie, şi de a le prezenta Autorităţii ori de câte ori aceasta le solicită.
SECŢIUNEA 4: Acordarea autorizaţiei sau avizului agenţilor de marketing persoane juridice
Art. 26
Autoritatea analizează cererea şi documentele depuse pentru obţinerea autorizaţiei/avizului pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative şi, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării dosarului complet al solicitantului, procedează la aprobarea sau respingerea cererii.
Art. 27
(1)Orice solicitare a Autorităţii privind informaţiile suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 26, un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Autorităţii, sub sancţiunea respingerii cererii.
(2)În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente, se solicită înlocuirea sau completarea acestora.
(3)Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile referitoare la autorizare sau avizare atrage respingerea cererii depuse de solicitant.
Art. 28
Decizia de autorizare sau avizul se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării şi va conţine inclusiv codul de înscriere în registru al agentului de marketing.
Art. 29
(1)După obţinerea autorizaţiei în vederea desfăşurării activităţii de marketing al fondului de pensii facultative, orice modificare a actului constitutiv al brokerului de pensii private se depune în mod obligatoriu la oficiul registrului comerţului numai însoţită de avizul Autorităţii.
(2)În vederea avizării modificării actului constitutiv, brokerul de pensii private depune la Autoritate o cerere în acest sens, semnată de către reprezentantul legal al societăţii, însoţită de următoarele documente:
a)actul constitutiv actualizat, în original;
b)hotărârea organului statutar competent privind modificarea actului constitutiv, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea avizului de modificare a actului constitutiv;
c)dovada plăţii taxei de avizare a modificărilor, conform prevederilor legale, în copie.
(3)Pentru acordarea avizului sau respingerea cererii de avizare a modificării actului constitutiv se aplică în mod corespunzător prevederile art. 26-28 sau art. 35 şi 36.
(4)Brokerul de pensii private are obligaţia să notifice Autorităţii modificarea documentelor sau a condiţiilor în baza cărora s-a acordat autorizaţia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării modificărilor.
(5)Intermediarul de pensii private are obligaţia să notifice Autorităţii modificarea documentelor sau a condiţiilor în baza cărora s-a acordat avizul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării modificărilor.
(6)Notificările prevăzute la alin. (4) şi (5) transmise Autorităţii conţin, anexat, copiile documentelor modificate.
SECŢIUNEA 5: Procedura de avizare a întreruperii temporare a activităţii agentului de marketing persoană juridică
Art. 30
(1)După obţinerea autorizaţiei/avizului în vederea desfăşurării activităţii de marketing al fondului de pensii facultative, agentul de marketing persoană juridică poate solicita Autorităţii întreruperea temporară a activităţii.
(2)Agentul de marketing persoană juridică poate să întrerupă activitatea de marketing al fondului de pensii facultative pentru o anumită perioadă de timp, dar nu mai mult de 3 ani.
(3)În vederea obţinerii avizului pentru întreruperea temporară a activităţii, agentul de marketing persoană juridică trebuie să depună la Autoritate următoarele documente:
a)cererea pentru întreruperea temporară a activităţii societăţii şi pentru înscrierea acesteia în registru, secţiunea - Entităţi cu activitatea întreruptă temporar - Pilonul III;
b)hotărârea organului statutar competent privind aprobarea întreruperii temporare a activităţii societăţii pentru care a fost autorizat/avizat de Autoritate, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea avizului pentru întreruperea temporară a activităţii;
c)cererea pentru retragerea avizului tuturor agenţilor de marketing persoane fizice, întocmită şi transmisă conform prevederilor art. 51;
d)dovada notificării administratorilor în legătură cu întreruperea temporară a activităţii, în copie.
(4)Avizul pentru întreruperea temporară a activităţii se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data acordării.
(5)Agentul de marketing persoană juridică are obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii avizului, să anunţe organele fiscale şi să înregistreze la oficiul registrului comerţului întreruperea temporară a activităţii.
(6)La expirarea perioadei de întrerupere temporară a activităţii, agentul de marketing persoană juridică are obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii acesteia, să notifice Autorităţii reluarea activităţii sau renunţarea la activitatea pentru care a fost autorizat/avizat.
(7)În vederea obţinerii avizului pentru reluarea activităţii, agentul de marketing persoană juridică trebuie să depună la Autoritate următoarele documente:
a)cererea pentru avizarea reluării activităţii;
b)hotărârea organului statutar competent privind aprobarea reluării activităţii societăţii, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea avizului pentru reluarea activităţii;
c)certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, în original.
(8)În situaţia în care Autoritatea nu este notificată în termenul prevăzut la alin. (6), aceasta procedează la retragerea autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică.
(9)Decizia de retragere a autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică se comunică acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării.
(10)Autoritatea îi înştiinţează, în scris, referitor la retragerea autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică pe administratorii cu care acesta are încheiate contracte pentru desfăşurarea activităţii de marketing.
(11)Decizia de retragere a autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 554/2004.
SECŢIUNEA 6: Acordarea avizului agenţilor de marketing persoane fizice
Art. 31
Autoritatea analizează şi hotărăşte cu privire la acordarea avizului agentului de marketing persoană fizică, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării dosarului complet conform art. 25, şi procedează la aprobarea sau respingerea cererii.
Art. 32
(1)Orice solicitare a Autorităţii privind informaţiile suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 31, un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii ori modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Autorităţii, sub sancţiunea respingerii cererii.
(2)În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente, se solicita înlocuirea sau completarea acestora.
(3)Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile referitoare la avizare atrage respingerea cererii depuse de solicitant.
Art. 33
Avizul se comunică administratorului/agentului de marketing persoană juridică, în termen de 5 zile lucrătoare de la data acordării.
Art. 34
(1)După obţinerea avizului ca agent de marketing persoană fizică, orice modificare a documentelor din dosarul pentru avizare prevăzut la art. 25 alin. (1) sau a condiţiilor care au stat la baza acordării acestuia trebuie notificată Autorităţii de către administrator sau, după caz, de către agentul de marketing persoană juridică, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă.
(2)Se exceptează de la prevederile alin. (1) modificările contractului pentru desfăşurarea activităţii de marketing.
(3)Agentul de marketing persoană fizică este obligat să notifice administratorului sau agentului de marketing persoană juridică, după caz, orice modificare a condiţiilor sau a documentelor depuse iniţial pentru avizarea ca agent de marketing, în termen de 30 de zile calendaristice de la data apariţiei modificărilor, şi să transmită acestora copiile documentelor modificate.
(4)Pentru orice modificare a informaţiilor cuprinse în tabelul nominal cu privire la agenţii de marketing persoane fizice, administratorul sau agentul de marketing persoană juridică trebuie să notifice Autorităţii, în termenul prevăzut la alin. (1), tabelul nominal actualizat, în format electronic, sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu activitatea de marketing.
(5)Tabelul nominal actualizat conţine numai acele informaţii prevăzute la art. 25 alin. (2) care au suportat modificări, precum şi codul agentului de marketing din registru, numărul şi data avizului Autorităţii.
SECŢIUNEA 7: Respingerea cererii de autorizare sau de avizare ca agent de marketing
Art. 35
(1)Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii de autorizare sau de avizare ca agent de marketing.
(2)Decizia de respingere a cererii de autorizare sau de avizare ca agent de marketing, scrisă şi motivată, se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării.
(3)Decizia de respingere a cererii de autorizare sau de avizare ca agent de marketing poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004.
Art. 36
O nouă cerere de autorizare sau de avizare ca agent de marketing poate fi depusă la Autoritate numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.
CAPITOLUL V: Procedura de acordare a avizului persoanei juridice specializate
SECŢIUNEA 1: Avizarea persoanei juridice specializate
Art. 37
Autoritatea avizează ca persoană juridică specializată pentru desfăşurarea activităţii de formare profesională a agenţilor de marketing persoane fizice oricare societate care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a)are înscris ca obiect principal de activitate "Alte forme de învăţământ n.c.a." din Clasificarea activităţilor din economia naţională;
b)are un sediu destinat desfăşurării activităţii de formare profesională, dotat cu echipamente corespunzătoare, unde se transmite şi se primeşte corespondenţa la şi de la Autoritate;
c)nu are datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale;
d)nu se află în procedură de reorganizare judiciară şi/sau faliment;
e)are o programă de pregătire al cărei conţinut minim include tematica avizată de Autoritate;
f)asociaţii/acţionarii persoane fizice nu trebuie să aibă menţiuni în cazierul fiscal şi menţiuni în cazierul judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni de fals sau infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice;
g)asociaţii/acţionarii persoane juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
(i)să nu se afle în procedură de reorganizare judiciară şi/sau faliment;
(ii)să nu aibă menţiuni în cazierul fiscal;
h)a achitat taxa de avizare şi înscriere în registru, conform actelor normative aplicabile.
Art. 38
Cererea pentru avizare ca persoană juridică specializată, întocmită conform anexei nr. 7, se depune la Autoritate, împreună cu următoarele documente:
a)actul constitutiv care are ca obiect principal de activitate "Alte forme de învăţământ n.c.a." din Clasificarea activităţilor din economia naţională, în original;
b)hotărârea organului statutar competent privind modificarea actului constitutiv, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea avizului ca persoană juridică specializată;
c)certificatul de înregistrare eliberat de către oficiul registrului comerţului, în copie;
d)certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, în original;
e)certificatul de cazier fiscal şi certificatul de atestare fiscală, în original;
f)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii, din care reiese că societatea nu se află în situaţia prevăzuta la art. 37 lit. d);
g)documente cu privire la asociaţii/acţionarii persoane fizice: certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, în original;
h)documente cu privire la asociaţii/acţionarii persoane juridice:
(i)certificatul de cazier fiscal, în original;
(ii)certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, în original;
i)regulamentul intern de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursului pentru agenţii de marketing persoane fizice, semnat de reprezentantul legal al societăţii, în original;
j)programa de pregătire al cărei conţinut minim include tematica avizată de Autoritate, semnată de reprezentantul legal al societăţii, în original;
k)dovada plăţii taxei de avizare şi înscriere în registru, conform legislaţiei în vigoare, în copie.
SECŢIUNEA 2: Acordarea avizului persoanei juridice specializate
Art. 39
Autoritatea analizează cererea şi documentele depuse pentru obţinerea avizului persoanei juridice specializate şi, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării dosarului complet al solicitantului, procedează la aprobarea sau respingerea cererii.
Art. 40
(1)Orice solicitare a Autorităţii privind informaţiile suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 39, un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii ori modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Autorităţii, sub sancţiunea respingerii cererii.
(2)În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente, se solicită înlocuirea sau completarea acestora.
(3)Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile referitoare la avizare atrage respingerea cererii depuse de solicitant.
Art. 41
(1)Avizul se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării şi conţine inclusiv codul de înscriere în registru.
(2)Orice modificare a documentelor sau a condiţiilor pe baza cărora s-a acordat avizul persoanei juridice specializate trebuie notificată Autorităţii.
(3)Notificările se transmit Autorităţii în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării modificărilor sau, după caz, a înregistrării acestora la oficiul registrului comerţului, însoţite de copiile documentelor modificate.
SECŢIUNEA 3: Procedura de avizare a întreruperii temporare a activităţii persoanei juridice specializate
Art. 42
(1)După obţinerea avizului în vederea desfăşurării activităţii de formare profesională în domeniul pensiilor private, persoana juridică specializată poate solicita Autorităţii întreruperea temporară a activităţii.
(2)Persoana juridică specializată poate să întrerupă activitatea pentru o anumită perioadă de timp, dar nu mai mult de 3 ani.
(3)În vederea obţinerii avizului pentru întreruperea temporară a activităţii, persoana juridică specializată trebuie să depună la Autoritate următoarele documente:
a)cererea pentru întreruperea temporară a activităţii societăţii şi pentru înscrierea acesteia în registru, secţiunea - Entităţi cu activitatea întreruptă temporar - Pilonul III;
b)hotărârea organului statutar competent privind aprobarea întreruperii temporare a activităţii societăţii, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea avizului pentru întreruperea temporară a activităţii societăţii;
c)dovada notificării administratorilor şi a agenţilor de marketing persoane juridice pentru care desfăşoară activitate de formare profesională în legătură cu întreruperea temporară a activităţii, în copie.
(4)Avizul se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data acordării.
(5)Persoana juridică specializată are obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii avizului, să anunţe organele fiscale şi să înregistreze la oficiul registrului comerţului întreruperea temporară a activităţii.
(6)La expirarea perioadei de întrerupere temporară a activităţii, persoana juridică specializată are obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii acesteia, să notifice Autorităţii reluarea activităţii sau renunţarea la activitatea pentru care a fost avizată.
(7)Pentru obţinerea avizului de reluare a activităţii, persoana juridică specializată trebuie să depună la Autoritate următoarele documente:
a)cererea pentru avizarea reluării activităţii societăţii;
b)hotărârea organului statutar competent privind aprobarea reluării activităţii societăţii, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea avizului de reluare a activităţii;
c)certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, în original.
(8)În situaţia în care Autoritatea nu este notificată în termenul prevăzut la alin. (6), aceasta procedează la retragerea avizului persoanei juridice specializate.
(9)Decizia de retragere a avizului se comunică persoanei juridice specializate în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării.
(10)Decizia de retragere a avizului persoanei juridice specializate poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004.
SECŢIUNEA 4: Respingerea cererii de avizare ca persoană juridică specializată
Art. 43
(1)Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii de avizare ca persoană juridică specializată.
(2)Decizia de respingere a cererii de avizare ca persoană juridică specializată, scrisă şi motivată, se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării.
(3)Decizia de respingere a cererii de avizare ca persoană juridică specializată poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004.
(4)O nouă cerere de avizare ca persoană juridică specializată poate fi adresată Autorităţii numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.
CAPITOLUL VI: Retragerea autorizaţiei/avizului agenţilor de marketing şi a avizului persoanei juridice specializate
SECŢIUNEA 1: Retragerea autorizaţiei/avizului agenţilor de marketing persoane juridice
Art. 44
(1)Autoritatea poate retrage autorizaţia sau avizul agentului de marketing persoană juridică în următoarele condiţii:
a)dacă autorizaţia sau avizul a fost obţinută/obţinut pe baza unor informaţii sau documente false ori care au indus în eroare;
b)în situaţia în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condiţiile avute în vedere la autorizare/avizare;
c)în cazul încălcării dispoziţiilor actelor normative aplicabile;
d)în cazul în care nu a început activitatea pentru care a fost autorizat/avizat în termen de 12 luni de la data autorizării/avizării sau nu şi-a exercitat pentru o perioadă mai mare de 6 luni consecutive activitatea pentru care a fost autorizat/avizat;
e)în cazul intrării agentului de marketing persoană juridică în procedură de faliment. Agentul de marketing persoană juridică are obligaţia să notifice Autorităţii şi administratorilor intrarea în procedura de faliment, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii de deschidere a procedurii de faliment;
f)la cererea agentului de marketing persoană juridică.
(2)Dispoziţiile alin. (1) lit. d) nu sunt aplicabile în cazul în care societatea a obţinut avizul pentru încetarea temporară a activităţii emis de către Autoritate.
(3)Decizia de retragere a autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică, scrisă şi motivată, se comunică acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării.
(4)Decizia de retragere a autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004.
Art. 45
(1)Pentru retragerea autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică, conform art. 44 alin. (1) lit. f), acesta trebuie să depună la Autoritate:
a)cererea pentru retragerea avizelor tuturor agenţilor de marketing persoane fizice, întocmită şi transmisă conform prevederilor art. 51;
b)hotărârea organului statutar competent al societăţii privind încetarea activităţii sau modificarea obiectului de activitate, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după obţinerea avizului pentru retragerea autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică;
c)actul constitutiv actualizat, în original;
d)dovada notificării administratorilor cu privire la încetarea contractelor încheiate pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative, în copie.
(2)Autoritatea analizează şi hotărăşte cu privire la aprobarea cererii în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării dosarului complet al solicitantului.
(3)Decizia de retragere a autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării.
(4)În termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea retragerii autorizaţiei sau avizului agentului de marketing persoană juridică, Autoritatea operează radierea acestuia din registru.
Art. 46
(1)În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii deciziei de retragere, agentul de marketing persoană juridică are obligaţia să depună documentele cu privire la retragerea autorizaţiei/avizului de către Autoritate la oficiul registrului comerţului.
(2)În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor care atestă înregistrarea în registrul comerţului a documentelor menţionate la alin. (1), agentul de marketing persoană juridică trebuie să depună la Autoritate o copie a acestor documente.
Art. 47
Contractele încheiate pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative îşi încetează de drept valabilitatea la data comunicării către agentul de marketing persoană juridică a deciziei de retragere a autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică.
SECŢIUNEA 2: Retragerea avizului agenţilor de marketing persoane fizice
Art. 48
(1)Autoritatea poate retrage avizul agentului de marketing persoană fizică în următoarele situaţii:
a)dacă avizul a fost obţinut pe baza unor informaţii sau documente false ori care au indus în eroare;
b)în situaţia în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condiţiile avute în vedere la avizare;
c)în cazul neîndeplinirii cerinţei de reavizare prevăzute la art. 56 alin. (1);
d)în oricare din situaţiile de retragere a autorizaţiei administratorului sau a autorizaţiei/avizului agentului de marketing persoană juridică se retrag avizele tuturor agenţilor de marketing persoane fizice care au fost avizaţi pentru a desfăşura activitate de marketing în cadrul sistemului de pensii private, în numele acestor entităţi;
e)în cazul încălcării dispoziţiilor actelor normative aplicabile.
(2)În cazul decesului agentului de marketing persoană fizică, Autoritatea retrage avizul în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a situaţiei, ca urmare a informării primite de la administrator, de la agentul de marketing persoană juridică sau de la moştenitorii legali.
(3)Autoritatea retrage avizul agentului de marketing persoană fizică în situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1), art. 50 şi art. 51 alin. (1).
(4)În termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea retragerii avizului agentului de marketing persoană fizică, Autoritatea operează radierea acestuia din registru.
Art. 49
(1)În situaţia în care un agent de marketing persoană fizică solicită administratorului/agentului de marketing persoană juridică încetarea relaţiilor contractuale în baza cărora a fost avizat de Autoritate, acesta din urmă are obligaţia ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încetării relaţiilor contractuale, să depună la Autoritate o cerere în vederea retragerii avizului agentului de marketing persoană fizică.
(2)Agentul de marketing persoană fizică este obligat ca, odată cu solicitarea menţionată la alin. (1), să transmită administratorului/agentului de marketing persoană juridică toate documentele aferente desfăşurării activităţii de marketing al fondului de pensii facultative.
(3)Administratorul/Agentul de marketing persoană juridică depune cererea în vederea retragerii avizelor agenţilor de marketing persoane fizice numai după îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (2) şi/sau alin. (4).
(4)În situaţia în care agentul de marketing persoană fizică nu mai este în posesia unor documente aferente desfăşurării activităţii de marketing, acesta transmite administratorului sau agentului de marketing persoană juridică o declaraţie pe propria răspundere în care precizează documentele care lipsesc şi justifică fiecare situaţie.
Art. 50
În situaţia în care a intervenit încetarea de drept a contractului pentru desfăşurarea activităţii de marketing/contractului de muncă, administratorul sau, după caz, agentul de marketing persoană juridică are obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încetării acestuia, să depună la Autoritate o cerere de retragere a avizului agentului de marketing persoană fizică.
Art. 51
(1)Pentru retragerea avizului agenţilor de marketing persoane fizice la iniţiativa administratorului/agentului de marketing persoană juridică, acesta transmite Autorităţii o cerere de retragere a avizului sub formă de imagine scanată, însoţită de tabelul nominal al agenţilor de marketing persoane fizice, în format electronic, sub semnătură electronică extinsă, şi de imaginea scanată a notificărilor privind încetarea relaţiilor contractuale cu privire la activitatea de marketing transmise agenţilor de marketing persoane fizice sau încetarea prestării activităţii de marketing al fondului de pensii facultative în cazul angajaţilor administratorului şi/sau ai agentului de marketing persoană juridică.
(2)Tabelul nominal al agenţilor de marketing persoane fizice ale căror avize se retrag conţine următoarele informaţii:
a)numele şi prenumele;
b)codul numeric personal;
c)codul agentului de marketing din registru;
d)temeiul legal care stă la baza retragerii avizului agentului de marketing;
e)documentul care stă la baza încetării relaţiilor contractuale sau documentul care atestă încetarea prestării activităţii de marketing al fondului de pensii facultative.
(3)Întocmirea şi transmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu instrucţiunile din portalul de documentaţie tehnică al Autorităţii.
Art. 52
(1)În situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1), art. 50 şi art. 51 alin. (1), Autoritatea analizează şi hotărăşte cu privire la aprobarea cererii în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării dosarului complet al solicitantului şi îi comunică acestuia decizia în termen de 5 zile de la adoptare.
(2)În situaţiile prevăzute la art. 48 alin. (1), decizia de retragere a avizului agentului de marketing persoană fizică, scrisă şi motivată, se comunică acestuia de către Autoritate în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării
(3)Decizia de retragere a avizului agentului de marketing persoană fizică poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004
(4)Autoritatea notifică administratorului sau, după caz, agentului de marketing persoană juridică retragerea avizului agentului de marketing persoană fizică.
(5)În situaţiile prevăzute la art. 48 alin. (2) şi (3), decizia de retragere a avizului agentului de marketing persoană fizică se comunică administratorului sau agentului de marketing persoană juridică în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării.
(6)În situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1), art. 50 şi art. 51 alin. (1), administratorul sau agentul de marketing persoană juridică are obligaţia să înştiinţeze, în scris, agenţii de marketing persoane fizice în legătură cu retragerea avizului acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere a avizului de către Autoritate.
SECŢIUNEA 3: Retragerea avizului persoanei juridice specializate
Art. 53
(1)Autoritatea poate retrage avizul persoanei juridice specializate în următoarele condiţii:
a)dacă avizul a fost obţinut pe baza unor informaţii sau documente false ori care au indus în eroare;
b)în situaţia în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condiţiile avute în vedere la avizare;
c)în cazul intrării persoanei juridice specializate în procedură de faliment. Persoana juridică specializată are obligaţia să notifice Autorităţii, administratorilor şi agenţilor de marketing persoane juridice pentru care a desfăşurat cursuri de pregătire a agenţilor de marketing persoane fizice intrarea în procedura de faliment, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii de deschidere a procedurii de faliment;
d)în cazul încălcării dispoziţiilor actelor normative aplicabile;
e)în cazul în care persoana juridică specializată nu a început activitatea pentru care a fost avizată în termen de 12 luni de la data avizării sau nu şi-a exercitat pentru o perioadă mai mare de 18 luni consecutive activitatea pentru care a fost avizată;
f)la solicitarea administratorului sau agentului de marketing persoană juridică;
g)la solicitarea persoanei juridice specializate.
(2)Dispoziţiile alin. (1) lit. e) nu sunt aplicabile în cazul în care societatea a obţinut avizul pentru încetarea temporară a activităţii emis de către Autoritate.
Art. 54
În vederea retragerii avizului la cerere, persoana juridică specializată trebuie să depună la Autoritate următoarele documente:
a)cererea de retragere a avizului, semnată de reprezentantul legal;
b)hotărârea organului statutar competent al persoanei juridice specializate referitoare la încetarea activităţii de formare profesională în domeniul marketingului fondului de pensii facultative, în original, care conţine menţiunea că produce efecte numai după retragerea avizului.
Art. 55
(1)Decizia de retragere a avizului persoanei juridice specializate, scrisă şi motivată, se comunică acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării.
(2)În termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea retragerii avizului persoanei juridice specializate, Autoritatea operează radierea acesteia din registru.
(3)Decizia de retragere a avizului persoanei juridice specializate poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004.
CAPITOLUL VII: Reavizarea agenţilor de marketing persoane fizice
Art. 56
(1)Reavizarea agenţilor de marketing persoane fizice se face la un interval de maximum 4 ani, calculaţi de la data obţinerii avizului precedent.
(2)Pentru actualizarea cunoştinţelor în domeniul pensiilor private, fiecare agent de marketing persoană fizică, avizat de către Autoritate, trebuie să participe la un nou curs de pregătire şi să obţină un nou certificat de absolvire, la un interval de maximum 4 ani de la data absolvirii cursului precedent.
(3)Administratorul şi agentul de marketing persoană juridică sunt responsabili pentru actualizarea cunoştinţelor agenţilor de marketing persoane fizice în domeniul pensiilor private şi pentru solicitarea reavizării acestora, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) şi (2).
(4)Valabilitatea avizului este înscrisă în Registrul agenţilor de marketing.
(5)Administratorul şi agentul de marketing persoană juridică au obligaţia de a păstra evidenţe, de a calcula şi a verifica împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1) şi (2) şi de a solicita actualizarea documentelor existente în dosarele agenţilor, dacă este cazul.
Art. 57
(1)În vederea reavizării agenţilor de marketing persoane fizice, administratorul sau agentul de marketing persoană juridică transmite Autorităţii cererea de reavizare prevăzută în anexa nr. 6, sub formă de imagine scanată, însoţită de tabelul nominal al agenţilor de marketing persoane fizice şi de dovada achitării taxei de reavizare prevăzute de actele normative aplicabile, în format electronic, sub semnătură electronică extinsă. Tabelul nominal conţine următoarele informaţii:
a)numele şi prenumele;
b)codul numeric personal;
c)codul agentului de marketing persoană fizică din registru;
d)data absolvirii cursului pentru actualizarea cunoştinţelor agenţilor de marketing persoane fizice, conformă cu data înscrisă pe certificatul de absolvire, precum şi data absolvirii cursului precedent.
(2)Întocmirea şi transmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu instrucţiunile din portalul de documentaţie tehnică.
(3)Certificatele de absolvire a cursului pentru actualizarea cunoştinţelor agenţilor de marketing persoane fizice se păstrează de către administrator sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, la dosarul agentului de marketing persoană fizică.
(4)Cererea de reavizare a agenţilor de marketing persoane fizice, însoţită de documentele prevăzute la alin. (1), se transmite Autorităţii cel târziu cu 30 de zile calendaristice înaintea împlinirii termenului prevăzut la art. 56 alin. (1).
Art. 58
(1)Autoritatea analizează cererea de reavizare a agenţilor de marketing persoane fizice cu respectarea prevederilor cap. IV secţiunea a 3-a şi secţiunea a 6-a sau secţiunea a 7-a.
(2)Pentru agenţii de marketing persoane fizice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 56 şi pentru care administratorul sau agentul de marketing persoană juridică nu a depus cererea de reavizare în conformitate cu prevederile art. 57, Autoritatea retrage avizul agenţilor de marketing persoane fizice şi procedează la radierea acestora din registru.
Art. 59
(1)În situaţia încetării relaţiilor contractuale dintre agentul de marketing persoană fizică şi administrator sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, şi a încheierii unui nou contract de către agentul de marketing persoană fizică cu un alt administrator ori cu un alt agent de marketing persoană juridică, după caz, agentul de marketing persoană fizică trebuie să fie avizat de către Autoritate.
(2)Agentul de marketing persoană fizică aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu are obligaţia să reia cursul pentru agenţii de marketing persoane fizice dacă se află în perioada de timp inclusă în intervalul de 4 ani calendaristici, prevăzut la art. 56 alin. (2), cu excepţia cazului în care noul administrator/agent de marketing persoană juridică nu are o solicitare expresă în acest sens.
CAPITOLUL VIII: Răspunderi, obligaţii şi interdicţii
SECŢIUNEA 1: Răspunderi
Art. 60
Administratorul şi agentul de marketing persoană juridică sunt direct răspunzători pentru recrutarea şi instruirea agenţilor de marketing persoane fizice, astfel încât aceştia să aibă o bună pregătire profesională în domeniul pensiilor private, precum şi pentru monitorizarea şi verificarea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor legale şi contractuale care le revin acestora.
Art. 61
(1)Administratorul şi agentul de marketing persoană juridică, după caz, sunt direct răspunzători pentru toate actele, faptele şi omisiunile referitoare la activitatea de marketing desfăşurată de agenţii de marketing persoane fizice cu care au încheiat contracte.
(2)Administratorul este direct răspunzător pentru toate actele, faptele şi omisiunile referitoare la activitatea de marketing desfăşurată de agenţii de marketing persoane juridice cu care a încheiat contracte.
Art. 62
(1)Administratorul este răspunzător pentru elaborarea procedurilor de lucru pentru agenţii proprii de marketing persoane fizice şi pentru agenţii de marketing persoane juridice cu care este în relaţii contractuale, precum şi pentru respectarea acestora.
(2)Procedurile de lucru menţionate la alin. (1) trebuie să asigure cadrul necesar desfăşurării unei activităţi corespunzătoare de marketing al fondului de pensii facultative.
(3)Agentul de marketing persoană juridică este răspunzător pentru elaborarea procedurilor de lucru pentru agenţii de marketing persoane fizice avizaţi la cererea sa, precum şi pentru respectarea acestora.
SECŢIUNEA 2: Obligaţii
Art. 63
Agentul de marketing persoană fizică are următoarele obligaţii:
a)să prezinte persoanei eligibile în mod corect şi complet prospectul schemei de pensii facultative, precum şi modalitatea de aderare la un fond de pensii facultative;
b)să solicite o copie a actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de către titular prin semnătură olografă, pe aceeaşi pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;
c)să verifice perioada de valabilitatea a actului de identitate al persoanei eligibile;
d)să completeze actul individual de aderare sau să se asigure că modul de completare a acestuia de către persoana eligibilă este corect şi complet;
e)să confrunte datele din actul de identitate original cu cele din copia acestuia, precum şi cu datele înscrise în actul individual de aderare;
f)să înmâneze gratuit persoanei eligibile un exemplar din prospectul simplificat al schemei de pensii facultative valabil la data semnării actului individual de aderare şi, la cererea acestuia, un exemplar al prospectului detaliat;
g)să înmâneze persoanei eligibile un exemplar al actului individual de aderare corect completat şi semnat, în original.
Art. 64
(1)Administratorul şi agentul de marketing persoană juridică sunt obligaţi să ţină o evidenţă a fiecărui agent de marketing persoană fizică şi/sau juridică, după caz, cu care au încheiat contracte pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative, care să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
a)datele de identificare ale acestora;
b)actele individuale de aderare puse la dispoziţia agenţilor de marketing persoane fizice sau juridice, după caz, în vederea obţinerii acordului de aderare al persoanelor eligibile;
c)actele individuale de aderare semnate de persoanele eligibile;
d)actele individuale de aderare completate eronat şi/sau nesemnate de către persoana eligibilă, actele individuale de aderare necompletate care nu mai îndeplinesc cerinţele de integritate şi actele individuale de aderare care nu mai sunt în vigoare, întrucât forma şi conţinutul acestora au fost modificate conform actelor normative în vigoare;
e)plăţile efectuate către fiecare agent de marketing;
f)măsurile dispuse împotriva agenţilor de marketing ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale şi legale.
(2)Agentul de marketing persoană juridică are obligaţia de a transmite trimestrial administratorului o evidenţă a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. d).
Art. 65
Administratorul sau agentul de marketing persoană juridică are obligaţia de a actualiza evidenţa proprie a agenţilor de marketing persoane fizice.
Art. 66
(1)Agentul de marketing persoană juridică are obligaţia de a transmite administratorului actele individuale de aderare semnate de persoanele eligibile, în original, precum şi copiile actelor de identitate ale persoanelor eligibile, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării acestora.
(2)Agentul de marketing persoană juridică poate transmite documentele prevăzute la alin. (1), în format electronic, sub formă de imagini scanate, cu semnătură electronică extinsă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării acestora, cu obligaţia ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data semnării acestora, să le predea, în original, administratorului.
(3)Administratorul şi agentul de marketing persoană juridică au obligaţia de a întocmi şi păstra, pe suport hârtie sau în format electronic, documentele care fac dovada predării-primirii de la agenţii de marketing persoane juridice şi/sau fizice, după caz, a actelor individuale de aderare puse la dispoziţia agenţilor de marketing.
Art. 67
Administratorul şi agentul de marketing persoană juridică au obligaţia de a verifica dacă actele individuale de aderare conţin semnăturile în original ale agentului de marketing persoană fizică şi ale persoanei care a aderat, precum şi existenţa semnăturii olografe pe copia actului de identitate a persoanei care a aderat.
Art. 68
(1)Administratorul are obligaţia să notifice Autorităţii contractele încheiate cu agenţii de marketing persoane juridice pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative aflate în derulare, precum şi încetarea acestora.
(2)Notificarea cu privire la încheierea contractului prevăzut la alin. (1) se transmite Autorităţii în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii acestuia şi conţine următoarele informaţii:
a)denumirea agentului de marketing persoană juridică;
b)numărul şi data încheierii contractului.
(3)Notificarea cu privire la încetarea contractului prevăzut la alin. (1) se transmite Autorităţii în termen de două zile lucrătoare de la data încetării acestuia.
Art. 69
(1)Agentul de marketing persoană fizică care a încheiat un contract cu un administrator are obligaţia să transmită acestuia actele individuale de aderare completate corect şi semnate de persoanele eligibile, precum şi copiile actelor de identitate ale acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării acestora.
(2)Agentul de marketing persoană fizică poate transmite documentele prevăzute la alin. (1), în format electronic, sub formă de imagini scanate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării acestora, cu obligaţia ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data semnării acestora, să le predea, în original, administratorului.
Art. 70
În situaţiile de retragere a avizelor pentru desfăşurarea activităţii de marketing la cererea administratorului/agentului de marketing persoană juridică, acesta trebuie să se asigure că agenţii de marketing persoane fizice au predat toate documentele aferente desfăşurării activităţii de marketing.
SECŢIUNEA 3: Interdicţii
Art. 71
(1)Se interzice oricărei persoane fizice sau juridice care nu este avizată ori autorizată de către Autoritate să desfăşoare activitate de marketing al fondului de pensii facultative sau să utilizeze denumirea de agent de marketing în legătură cu o activitate desfăşurată în sistemul de pensii private.
(2)Se interzice oricărui agent de marketing să prezinte participantului, în vederea obţinerii acordului de aderare la un fond de pensii facultative, informaţii care nu corespund realităţii privind administratorul şi/sau fondul de pensii facultative.
(3)Se interzice desfăşurarea de către agentul de marketing persoană juridică a activităţii de marketing al fondului de pensii facultative pentru un alt agent de marketing persoană juridică.
(4)Se interzice oricărui agent de marketing persoană fizică să încheie un contract având ca obiect desfăşurarea activităţii de marketing în sistemul de pensii private cu un alt agent de marketing persoană fizică, precum şi cu un alt administrator/agent de marketing persoană juridică decât cel care a solicitat avizarea acestuia ca agent.
(5)Se interzice implicarea agenţilor de marketing persoane fizice şi juridice în operaţiunile de transfer al participanţilor de la un fond de pensii facultative la un alt fond de pensii facultative.
(6)Se interzice delegarea, împuternicirea sau reprezentarea persoanei eligibile în relaţia cu agentul de marketing persoană fizică.
(7)În desfăşurarea activităţii de marketing din cadrul sistemului de pensii private se interzice agenţilor de marketing persoane juridice să utilizeze alte materiale publicitare decât cele notificate Autorităţii de către administrator.
(8)Se interzice implicarea agenţilor de marketing persoane fizice şi juridice în operaţiunile de virare/depunere în contul colector al fondului de pensii facultative a contribuţiei participanţilor în numele acestora.
(9)În desfăşurarea activităţii de marketing din cadrul sistemului de pensii private se interzice transferul între agenţii de marketing persoane fizice a actelor individuale de aderare primite de la administrator/agentul de marketing persoană juridică, în baza documentelor care fac dovada predării-primirii acestora, documente prezentate în forma prevăzută la art. 66 alin. (3).
CAPITOLUL IX: Măsuri, contravenţii, sancţiuni
Art. 72
(1)În situaţia în care se constată încălcări ale prevederilor actelor normative aplicabile, administratorul şi agentul de marketing persoană juridică sunt obligaţi să adopte de îndată toate măsurile necesare, de natură administrativă şi/sau legală, în vederea respectării prevederilor legale.
(2)În situaţia prevăzută la alin. (1), administratorul şi/sau agentul de marketing persoană juridică au/are obligaţia să notifice Autorităţii, în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a încălcărilor prevederilor actelor normative aplicabile, măsurile întreprinse faţă de agentul de marketing persoană juridică/fizică şi în raport cu persoana eligibilă ori participantul.
Art. 73
(1)Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, să fie considerate infracţiuni:
a)desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative de către administrator prin intermediul altor persoane decât agenţii de marketing persoane juridice şi/sau fizice autorizaţi/avizaţi de către Autoritate;
b)desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative de către agentul de marketing persoană juridică fără contract încheiat în acest sens cu administratorul autorizat de către Autoritate;
c)nerespectarea de către agentul de marketing persoană fizică a prevederilor art. 5 privind desfăşurarea activităţii de marketing;
d)nerespectarea de către administrator a prevederilor art. 7 privind desfăşurarea activităţii de marketing;
e)neîndeplinirea de către administrator, agentul de marketing persoană juridică şi persoana juridică specializată a prevederilor art. 8 alin. (4) privind obligaţia de a ţine evidenţa formatorilor care desfăşoară cursurile pentru agenţii de marketing persoane fizice;
f)nerespectarea de către administrator, agentul de marketing persoană juridică şi persoana juridică specializată a prevederilor art. 9 alin. (1) şi art. 10 alin. (1) şi (2) privind tematica aferentă cursurilor pentru agenţii de marketing persoane fizice;
g)neîndeplinirea de către administrator, agentul de marketing persoană juridică sau persoana juridică specializată a obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (2) pentru acordarea certificatului de absolvire a cursului pentru agenţii de marketing persoane fizice;
h)neîndeplinirea de către brokerul de pensii private şi intermediarul de pensii private a obligaţiilor prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (5) privind notificarea Autorităţii referitoare la modificarea documentelor sau a condiţiilor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia/avizul în termenul legal;
i)neîndeplinirea de către agentul de marketing persoană juridică a obligaţiei de a înregistra la oficiul registrului comerţului încetarea temporară a activităţii în termenul prevăzut la art. 30 alin. (5);
j)neîndeplinirea de către administrator sau agentul de marketing persoană juridică a obligaţiei de notificare a Autorităţii cu privire la modificările documentelor care au stat la baza avizării agenţilor de marketing persoane fizice, în termenul prevăzut la art. 34 alin. (1) şi în forma stabilită la art. 34 alin. (4) şi (5);
k)neîndeplinirea de către agentul de marketing persoană fizică a obligaţiei de a notifica administratorul sau agentul de marketing persoană juridică asupra oricăror modificări ale documentelor depuse iniţial pentru avizarea ca agent de marketing, în termenul stabilit la art. 34 alin. (3);
l)nerespectarea de către persoana juridică specializată a prevederilor art. 41 alin. (2) şi (3) privind obligaţia de a notifica Autorităţii modificarea documentelor sau a condiţiilor pe baza cărora i s-a acordat avizul în termenul legal;
m)neîndeplinirea de câtre persoana juridică specializată a obligaţiei de a înregistra la oficiul registrului comerţului încetarea temporară a activităţii în termenul prevăzut la art. 42 alin. (5);
n)neîndeplinirea de către administrator sau agentul de marketing persoană juridică a obligaţiei de a depune la Autoritate cererea privind retragerea avizului agentului de marketing persoană fizică în termenul prevăzut la art. 50;
o)neîndeplinirea de către administrator sau agentul de marketing persoană juridică a obligaţiei de a înştiinţa, în scris, agenţii de marketing persoane fizice în legătură cu retragerea avizului acestora, în termenul prevăzut la art. 52 alin. (6);
p)desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii facultative de către administrator şi agentul de marketing persoană juridică prin intermediul agenţilor de marketing persoane fizice care nu au fost reavizaţi în termenul prevăzut la art. 56 alin. (1);
q)neîndeplinirea de către administrator şi de către agentul de marketing persoană juridică a obligaţiei prevăzute la art. 56 alin. (5);
r)neîndeplinirea de către administrator şi de către agentul de marketing persoană juridică a obligaţiilor prevăzute la art. 64 privind evidenţa fiecărui agent de marketing persoană fizică sau juridică, după caz, cu care au încheiat contracte;
s)nerespectarea de către agentul de marketing persoană juridică a obligaţiei de a transmite administratorului actele individuale de aderare semnate de persoanele eligibile, în original, precum şi copiile actelor de identitate ale persoanelor eligibile, în termenul prevăzut la art. 66 alin. (1) şi (2);
ş)neîndeplinirea de către administrator şi agentul de marketing persoană juridică a obligaţiei prevăzute la art. 66 alin. (3) privind obligaţia de a întocmi şi păstra documentele care fac dovada primirii actelor individuale de aderare;
t)nerespectarea de către agentul de marketing persoană fizică a prevederilor art. 69 alin. (1) privind obligaţia de a transmite administratorului actele individuale de aderare completate corect şi semnate de persoanele eligibile, precum şi copiile actelor de identitate ale acestora, în termenul legal;
ţ)încălcarea interdicţiilor şi nerespectarea celorlalte obligaţii prevăzute în cuprinsul prezentei norme.
(2)Săvârşirea de către administrator, de către agentul de marketing persoană juridică, de către persoana juridică specializată sau de către agentul de marketing persoană fizică a vreuneia din faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k) şi alin. (2)-(11), art. 122 şi 1221 din Legea nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL X: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 74
Agenţii de marketing persoane juridice au obligaţia ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei norme, să notifice Autorităţii modificările survenite, în vederea respectării condiţiilor stabilite la art. 14 sau 19.
Art. 75
Persoanele juridice specializate au obligaţia ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei norme, să notifice Autorităţii modificările survenite, în vederea respectării condiţiilor stabilite la art. 37.
Art. 76
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta normă.
Art. 77
La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 8/2011 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 11 din 20 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 10 august 2011, precum şi oricare altă dispoziţie contrară.
-****-
ANEXA nr. 1:

ANTETUL ADMINISTRATORULUI/AGENTULUI DE MARKETING PERSOANĂ JURIDICĂ/PERSOANEI JURIDICE SPECIALIZATE

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Nr. ........./data ................

Prin prezentul certificat se atestă că domnul/doamna , cu domiciliul în ..............., str. ........... nr. ......, legitimat/legitimată cu BI/CI seria ....... nr. ........., CNP , a absolvit cursul pentru agenţii de marketing persoane fizice în vederea desfăşurării activităţii de marketing al fondului de pensii facultative, organizat de .............., cu o durată de .......... zile, în perioada ............., formator: ............... (nume, prenume, date de identificare; certificat de absolvire pentru ocupaţia formator, serie, număr, data eliberării)

Domnul/Doamna ................ a dobândit cunoştinţele teoretice necesare în vederea desfăşurării activităţii de marketing al fondului de pensii facultative.

Data absolvirii .......................

Nota obţinută la examen .................

Administratorul/Agentul de marketing persoană juridică/Persoana juridică specializată,

.........................

(denumirea şi sediul social)

Reprezentantul legal ........................

(nume şi prenume)

Semnătura reprezentantului legal ........................

Ştampila administratorului/agentului de marketing persoană juridică/persoanei juridice specializate

ANEXA nr. 2:

CERERE pentru autorizare ca broker de pensii private

DATE DE IDENTIFICARE:

Societatea ..........................., cu sediul social în .............. (localitatea) (strada şi numărul), ............ (judeţul) (codul poştal) ........., (date de contact: telefon, fax, e-mail, pagina de internet)

având:

numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului ..............,

codul de înregistrare fiscală la oficiul registrului comerţului ..............,

reprezentată legal de către .............. (nume, prenume, funcţie, date de contact),

solicită autorizarea ca broker de pensii private în vederea desfăşurării activităţii de marketing al fondului de pensii facultative.

Sediul secundar destinat desfăşurării activităţii de marketing, după caz

Date de identificare:

..................... (localitatea) (strada şi numărul)

..................... (judeţul) (codul poştal),

........................ (persoana de contact: nume, prenume, funcţie, telefon, fax, e-mail)

În cazul în care există mai multe astfel de sedii secundare, se va ataşa la cererea de autorizare un tabel nominal cu următoarele informaţii: adresa - localitatea, strada, numărul, judeţul, codul poştal şi persoana de contact cu datele de identificare.

Prezenta cerere este însoţită de un număr de ........ documente, totalizând un număr de ...... file.

Semnătura reprezentantului legal al societăţii: .......................

Data ..............

Ştampila solicitantului

FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE.

ANEXA nr. 3:

CERERE pentru avizare ca intermediar de pensii private

Societatea ..........................., cu sediul social în .............. (localitatea) (strada şi numărul), ............ (judeţul) (codul poştal) ........., (date de contact: telefon, fax, e-mail, pagina de internet)

având:

numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului ..............,

codul de înregistrare fiscală la oficiul registrului comerţului ..............,

prin reprezentantul legal .............. (nume, prenume, funcţie, date de contact),

solicită avizarea ca intermediar de pensii private în vederea desfăşurării activităţii de marketing al fondului de pensii facultative.

Sediul secundar destinat desfăşurării activităţii de marketing, după caz

Date de identificare:

................... (localitatea) (strada şi numărul),

................... (judeţul) (codul poştal),

..................... (persoana de contact: nume, prenume, funcţie, telefon, fax, e-mail)

În cazul în care există mai multe astfel de sedii secundare, se va ataşa la cererea de autorizare un tabel nominal cu următoarele informaţii: adresa - localitatea, strada, numărul, judeţul, codul poştal şi persoana de contact cu datele de identificare.

Prezenta cerere este însoţită de un număr de ......... documente, totalizând un număr de ....... file.

Semnătura reprezentantului legal al societăţii: .....................

Data ..............

Ştampila solicitantului

FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE.

ANEXA nr. 4:

Curriculum vitae

Informaţii personale

 

Numele şi prenumele

 

Adresa

Numărul imobilului, numele străzii, codul poştal, localitatea, ţara

Telefon

Fix:

Mobil:

Fax

 

E-mail

 

Cetăţenia

 

Data naşterii

 

Sex

 

Experienţa profesională

 

Perioada

Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.

Funcţia sau postul ocupat

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Numele şi adresa angajatorului

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Educaţie şi formare

 

Perioada

Menţionaţi pe rând fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională urmat, începând cu cel mai recent.

Calificarea/diploma obţinută

 

Domenii principale studiate/competenţe dobândite

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

 

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

Limba maternă

Precizaţi limba maternă.

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 
  

Înţeles

Scris

Vorbit

Limba

    

Limba

    

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului

Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Alte competenţe şi aptitudini

Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Informaţii suplimentare

Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc.

Data:

Semnătura

ANEXA nr. 5:

Specimene de semnătură pentru membrii consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere, directorat, directori, administratori, după caz*)

Societatea .............. (denumirea agentului de marketing persoană juridică care solicită autorizarea), înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul ......., având codul de înregistrare fiscală la oficiul registrului comerţului ..............

*) Prezenta anexă se va completa în faţa reprezentantului Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Dacă unul dintre membrii consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere, directoratului, directori sau administratori nu poate semna în aceste condiţii, se va depune o declaraţie notarială privind specimenul de semnătură.

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Calitatea

Semnătura

    
    
ANEXA nr. 6:

CERERE pentru avizarea/reavizarea agenţilor de marketing persoane fizice

Date despre solicitant:

Societatea .................., în calitate de administrator/agent de marketing persoană juridică, cu sediul în .............. (localitatea) (strada şi numărul), .............. (judeţul) (codul poştal), .............. (date de contact: telefon, fax, e-mail, pagina de internet)

având:

numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului ..............,

codul de înregistrare fiscală la oficiul registrului comerţului ..............,

prin reprezentantul legal .............. (numele, prenumele, funcţia, datele de contact ale reprezentantului legal al societăţii),

solicită avizarea/reavizarea în vederea desfăşurării activităţii de marketing al fondului de pensii facultative pentru .............. (numărul de persoane pentru care se solicită avizul)

Subsemnatul .............., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Autoritatea ar trebui informată.

Semnătura reprezentantului legal al societăţii ......................

Data: ..............

Ştampila solicitantului

FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE.

ANEXA nr. 7:

CERERE pentru avizare ca persoană juridică specializată

DATE DE IDENTIFICARE:

Societatea ................., cu sediul în .............. (localitatea) (strada şi numărul), ........... (judeţul) (codul poştal), ................ (date de contact: telefon, fax, e-mail, pagina de internet)

având:

număr de înregistrare la oficiul registrului comerţului ..............,

codul de înregistrare fiscală la oficiul registrului comerţului ..............,

reprezentată legal de către .............. (nume, prenume, funcţie, date de contact),

solicită avizarea ca persoană juridică specializată pentru desfăşurarea activităţii de formare profesională a agenţilor de marketing persoane fizice privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative.

Sediul secundar destinat desfăşurării activităţii de formare profesională a agenţilor de marketing persoane fizice, după caz.

Date de identificare:

....................... (localitatea) (strada şi numărul)

...................... (judeţul) (codul poştal)

.................. (persoana de contact: nume, prenume, funcţie, telefon, fax, e-mail)

În cazul în care există mai multe astfel de sedii secundare, se va ataşa la cererea de autorizare un tabel nominal cu următoarele informaţii: adresa - localitatea, strada, numărul, judeţul, codul poştal şi persoana de contact cu datele de identificare.

Prezenta cerere este însoţită de un număr de ......... documente, totalizând un număr de ...... file.

Semnătura reprezentantului legal al societăţii: .....................

Data ..............

Ştampila solicitantului

FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 3 din data de 6 ianuarie 2014