ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
Având în vedere faptul că prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu au fost actualizate după intrarea în vigoarea a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum şi faptul că sistemul de finanţare a serviciilor de îngrijire pe termen lung a persoanelor vârstnice dependente, inclusiv a căminelor pentru persoane vârstnice nu mai este funcţional - constatându-se bariere legislative/disfuncţionalităţi în încasarea contribuţiei persoanelor vârstnice/susţinătorilor legali ai acestora, potrivit obligaţiilor prevăzute de Codul civil, în accesarea fondurilor de la bugetul de stat pentru suplimentarea celor prevăzute în bugetele locale pentru aceste servicii, autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează serviciile sociale pentru persoanele vârstnice dependente se confruntă cu dificultăţi financiare.
Deşi proiectul de modificare şi completare a Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este inclus în Programul legislativ al Guvernului României pentru anul 2016, neadoptarea acestui act normativ în regim de urgenţă ar putea conduce la pierderea licenţelor de funcţionare pentru căminele pentru persoane vârstnice care nu mai pot îndeplini standardele minime de calitate şi, implicit, la deteriorarea condiţiilor de viaţă ale persoanelor vârstnice rezidente în aceste centre.
Convergenţa disfuncţionalităţilor menţionate cu factorii economici şi demografici defavorabili, din comunităţile în care rata sărăciei este crescută, iar oferta de servicii sociale a furnizorilor privaţi este insuficientă sau inexistentă, constituie o situaţie care necesită intervenţie de urgenţă.
Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suferă amânare,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 6 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Serviciile prevăzute la art. 8 lit. a) şi b) se asigură fără plata contribuţiei persoanelor vârstnice care, evaluate potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, nu au venituri."
2.Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 10
Persoanele vârstnice care se încadrează în grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, îndreptăţite să beneficieze de serviciile prevăzute la art. 8 lit. a) şi b) şi care realizează venituri, beneficiază de servicii cu plata unei contribuţii, în funcţie de tipul de servicii acordate şi de venitul persoanei, fără a se depăşi costul acestora calculat pentru perioada respectivă. Tipurile de servicii şi costul acestora se stabilesc de autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor legii."
3.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12
(1) Organizarea serviciilor prevăzute la art. 8 lit. a) şi b) revine autorităţilor administraţiei publice locale, prin serviciile publice de asistenţă socială direct sau în baza convenţiilor de parteneriat şi a contractelor de servicii sociale încheiate cu alţi furnizori publici sau privaţi de servicii sociale care deţin licenţă de funcţionare pentru servicii de îngrijire la domiciliu.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi a prevederilor art. 119 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciul public de asistenţă socială şi prin compartimentul de contractare, au în vedere următoarele:
a) estimarea anuală a numărului persoanelor vârstnice dependente care necesită sprijin pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice;
b) estimarea numărului persoanelor vârstnice care nu primesc ajutor pentru îndeplinirea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice din partea îngrijitorilor informali şi voluntari;
c) elaborarea indicatorilor de eficienţă cost/beneficiu."
4.La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Soţul şi rudele care au în îngrijire o persoană vârstnică dependentă pot beneficia de program lunar redus de lucru, de o jumătate de normă, cu suportarea drepturilor salariale pentru cealaltă jumătate de normă din bugetul local, corespunzător salariului brut lunar al îngrijitorului la domiciliu, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Timpul cât soţul şi rudele au fost încadrate în aceste condiţii se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu normă întreagă."
5.La articolul 18, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 18
(1) Căminul pentru persoane vârstnice este instituţia de asistenţă socială cu personalitate juridică, înfiinţată, organizată şi finanţată potrivit dispoziţiilor prezentei legi, în vederea asigurării serviciilor de îngrijire pe perioadă nedeterminată, în sistem rezidenţial.
....................
(5) Cheltuielile de funcţionare a căminului pentru persoane vârstnice se asigura cu respectarea principiului subsidiarităţii, în următoarea ordine:
a) din venituri proprii, încasate din contribuţii ale persoanelor vârstnice şi/sau, după caz, ale susţinătorilor legali ai acestora;
b) din sume alocate din bugete locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
c) din bugetul de stat - în completarea cuantumului prevăzut la lit. a) şi b), din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporţie de cel mult 10% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor minime de cost aprobate prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii."
6.La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (5) lit. c), repartizate pe judeţe la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, se aprobă distinct prin anexă la legea bugetului de stat şi se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, la propunerea agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti fundamentată pe baza solicitărilor autorităţilor administraţiei publice locale."
7.La articolul 21 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) finanţarea cheltuielilor curente ale căminelor pentru persoane vârstnice, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c);"
8.La articolul 21 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:
"c1) finanţarea programelor de interes naţional destinate dezvoltării şi sustenabilităţii serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice."
9.La articolul 21 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) sume alocate în completarea veniturilor proprii ale căminelor prevăzute la art. 18 alin. (5) lit. a);"
10.La articolul 21 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
"a1) finanţarea cheltuielilor de capital ale căminelor din subordine şi pentru asigurarea componenţei locale la proiectele ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, implementate de acestea;"
11.La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Sponsorizările şi donaţiile în bani sau în natură, făcute de persoane fizice şi juridice române şi străine căminelor pentru persoane vârstnice sau celorlalte instituţii şi unităţi de asistenţă socială prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) se utilizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare."
12.La articolul 24, alineatul (3) se abrogă.
13.La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei vârstnice îngrijite şi are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul naţional unic de asigurări de sănătate, pentru finanţarea drepturilor de personal ale personalului medical şi a medicamentelor."
14.La articolul 25, alineatul (3) se abrogă.
15.La articolul 25, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Costul mediu lunar de întreţinere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate şi nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii."
16.La articolul 25 alineatul (5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei;"
17.Articolul 26 se abrogă.
18.Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 39
Autorităţile administraţiei publice locale, în funcţie de condiţiile de care dispun, pot înfiinţa potrivit legii gospodării anexe, ca activităţi autofinanţate, în scopul îmbunătăţirii hranei."
Art. II
Prevederile lit. c) de la alin. (5) al art. 18 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum este modificat de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, intră în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2016.
Art. III
(1)Convenţiile încheiate între consiliile locale şi organizaţii neguvernamentale, unităţi de cult recunoscute în România ori alte persoane fizice sau juridice, în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în derulate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi care nu au fost renegociate după intrarea în vigoare a Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, se renegociază în conformitate cu prevederile legale în vigoare, într-un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2)Convenţiile prevăzute la alin. (1) sunt valabile pentru perioada pentru care au fost încheiate.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 488 din data de 30 iunie 2016