ORDIN nr. 63 din 14 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 156/2012 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 156/2012 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 27 iunie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 6 alineatul (1), după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:
"f)Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale;
g)Centrul Naţional SIS."
2.Articolul 9 se abrogă.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 277 din data de 16 mai 2013