NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2013 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012
CAPITOLUL I: Prevederi generale
1.1.Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale.
1.2.Situaţiile financiare ale anului 2012 reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2012.
1.3.Situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare care includ politici contabile şi note explicative.
1.4.Situaţiile financiare se întocmesc în moneda naţională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului. Pentru necesităţi proprii de informare şi la solicitarea unor organisme internaţionale se pot întocmi situaţii financiare şi într-o altă monedă.
1.5._
(1)Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin:
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15-18, 30 şi 40a-40c la situaţiile financiare);
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009 (anexele 22-26, 31-34, 35a şi 35b la situaţiile financiare anuale);
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 şi 28 la situaţiile financiare);
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a şi 20b la situaţiile financiare);
- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi de modificare şi completare a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 (anexele 30b, 30b.1);
- prezentele norme metodologice (anexa 19 la situaţiile financiare).
(2)Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 şi 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
- după anexa 18 "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" se introduce o nouă anexă, anexa 19 "Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare", care are cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
(3)Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobaţi în Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 294/2011, cu modificările ulterioare, şi conform altor reglementări în vigoare.
(4)Formularele actualizate ce compun situaţiile financiare la 31 decembrie 2012 şi corelaţiile dintre acestea sunt afişate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie
1.6.În baza art. 56 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare: "Pe baza situaţiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuţia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au această sarcină, şi în urma verificării şi analizării acestora, Ministerul Finanţelor Publice elaborează contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi, respectiv, contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezintă Guvernului." După verificarea efectuată de către Curtea de Conturi, acestea se aprobă de Parlament.
1.7.Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte anual bilanţul instituţiilor publice.
Bilanţul anual al instituţiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finanţelor Publice, se prezintă Guvernului odată cu contul general anual de execuţie a bugetului de stat.
1.8.La întocmirea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2012, instituţiile publice vor avea în vedere prevederile prezentelor norme metodologice, precum şi următoarele:
- Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.720/2012;
- Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2007, cu excepţia prevederilor ultimelor două paragrafe ale pct. 1.17 din norme, care se abrogă;
- Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.769/2008, cu excepţia prevederii referitoare la eliminarea ultimei înregistrări contabile de la pct. 5 lit. a) şi a înregistrărilor contabile de la pct. 5 lit. b) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 116/2008;
CAPITOLUL II: Inventarierea, evaluarea, înregistrarea şi prezentarea elementelor patrimoniale în bilanţ
2.1.Inventarierea anuală se efectuează de către instituţiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.
2.2.Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii şi la închiderea exerciţiului financiar se efectuează potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 116/2008.
2.3._
(1)Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează de către instituţiile publice, potrivit prevederilor art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora: "Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă", precum şi ale art. 22, conform cărora: "Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani, în condiţiile prevăzute la art. 21, de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea."
(2)Procedura de selectare a evaluatorilor autorizaţi se efectuează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Evaluatorii autorizaţi pot fi selectaţi din cadrul evaluatorilor acreditaţi de către organismele profesionale de profil.
(3)În cazul reevaluării efectuate de specialişti din cadrul instituţiilor publice, pentru desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere şi reevaluare, în comisii vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică şi tehnică în domeniu, care să asigure efectuarea corectă şi la timp a inventarierii activelor fixe corporale şi să poată aprecia starea, respectiv gradul de uzură fizică şi morală, utilitatea şi valoarea de piaţă a acestora.
2.4.La întocmirea bilanţului contabil se vor avea în vedere următoarele:
a)înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor consemnate în documente justificative;
b)ultima balanţă de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2012, pusă de acord cu balanţele de verificare ale conturilor analitice;
c)analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operaţiunile patrimoniale ale instituţiei publice şi să corespundă funcţiunii stabilite în planul de conturi.
Se va analiza soldul contului 215 "Alte active ale statului", astfel încât acesta să evidenţieze resursele minerale situate pe teritoriul ţării, în subsolul ţării şi al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră (zăcămintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apă);
d)clarificarea sumelor ce se menţin nejustificat în conturile: 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale", 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale", 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 409 "Furnizori-debitori", 411 "Clienţi", 4281 "Alte datorii în legătură cu personalul", 4282 "Alte creanţe în legătură cu personalul", 461 "Debitori", 462 "Creditori", 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" etc., urmărindu-se achitarea obligaţiilor şi încasarea creanţelor în lei şi în valută, după caz.
Sumele înregistrate în contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" trebuie clarificate de către instituţie în termen de 3 luni, în sold putând fi păstrate numai sumele ce se justifică în mod obiectiv, prevăzute în normele metodologice specifice. Peste termenul de 3 luni pot fi reţinute sume în contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" numai pe baza unei note de fundamentare aprobată de ordonatorul de credite.
e)în situaţia în care operaţiunile îşi extind efectele pe mai mulţi ani, iar veniturile şi cheltuielile trebuie să fie atribuite anului în care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 "Cheltuieli în avans" şi 472 "Venituri în avans", după caz;
f)înregistrarea dobânzilor de primit aferente disponibilităţilor pentru care Trezoreria Statului sau instituţiile de credit acordă dobânzi, potrivit legii (5187 = 448 sau 5187 = 766, după caz). Pentru dobânzile datorate de Trezoreria Statului se utilizează documentul "Situaţia dobânzilor acordate la data .........", eliberat de unităţile Trezoreriei Statului;
g)corectarea erorilor contabile aferente exerciţiilor precedente, apărute în urma unor greşeli matematice, a greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a tranzacţiilor şi altor evenimente, se efectuează în conturile corespunzătoare de active, datorii şi capitaluri, iar cele referitoare la venituri şi cheltuieli se efectuează în contul 117 "Rezultatul reportat".
Înregistrarea în contabilitate a facturilor privind prestarea de servicii şi executarea de lucrări aferente anului 2011 primite de instituţie în anul 2012 după întocmirea bilanţului contabil se efectuează în conturi de cheltuieli, după natura acestora, şi nu în contul 117 "Rezultatul reportat", întrucât nu reprezintă corectarea unei erori din anii anteriori.
2.5._
(1)Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectuează atât contabilizarea tranzacţiilor în valută, cât şi evaluarea la cursul Băncii Naţionale a României, utilizându-se:
a)pentru contabilizarea tranzacţiilor efectuate în ultima zi a perioadei de raportare, cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca informaţie la momentul efectuării operaţiunii (încasare, plată, emitere de documente);
b)pentru evaluarea creanţelor şi a datoriilor în valută, a disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele şi depozitele în valută, existente în sold la sfârşitul lunii, cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară a perioadei de raportare (afişat pe site-ul Băncii Naţionale a României şi al Ministerului Finanţelor Publice).
(2)Pentru înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor privind contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene, precum şi evaluarea elementelor monetare exprimate în euro se aplică prevederile pct. 1.3 "Moneda şi cursul de înregistrare" al cap. I "Dispoziţii generale" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia fondurilor pentru care există reglementări specifice.
2.6._
(1)Pentru realizarea cerinţei prevăzute în funcţiunea contului 8067 "Angajamente legale", respectiv ca la finele anului soldul contului să reprezinte totalul angajamentelor rămase neachitate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament aprobate, se vor efectua următoarele:
a)analiza şi regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului şi obligaţiilor aferente, astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile 421 "Personal - salarii datorate", 431 "Asigurări sociale", 437 "Asigurări pentru şomaj" etc., pentru care au fost prevăzute credite bugetare.
Potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente, cheltuielile de personal (salarii în bani şi în natură şi contribuţiile aferente acestora) se recunosc în perioada în care munca a fost prestată. Astfel, drepturile cuvenite şi neachitate personalului, precum şi contribuţiile aferente exerciţiului bugetar, evidenţiate în conturile precizate mai sus, pot depăşi valoarea angajamentelor legale neachitate;
b)analiza şi regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale aferente bunurilor şi serviciilor, astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate ce decurg din:
- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori şi alţi creditori, în limita creditelor bugetare aprobate şi/sau a creditelor de angajament, care nu au fost materializate în bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului;
- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori şi alţi creditori, în limita creditelor bugetare aprobate şi/sau a creditelor de angajament, materializate în bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, care nu au fost achitate până la finele anului, evidenţiate în conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 408 "Furnizori - facturi nesosite" şi 462 "Creditori".
Potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada în care serviciile au fost prestate şi lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reflectă consumuri aferente lunii decembrie şi care au fost primite de instituţiile publice până la data întocmirii bilanţului, vor fi înregistrate în contabilitate în luna decembrie.
Ca urmare a acestor înregistrări, obligaţiile datorate furnizorilor şi creditorilor evidenţiate în conturile precizate mai sus pot depăşi valoarea angajamentelor legale neachitate;
c)analiza şi regularizarea sumelor reprezentând pensii şi ajutoare sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum şi cheltuielile cu dobânzile şi alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost înregistrate în contul 8067 "Angajamente legale", astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile contabile corespunzătoare, conform Planului de conturi pentru instituţiile publice.
(2)Cheltuielile de personal, cheltuielile cu pensiile şi ajutoarele sociale, precum şi cheltuielile cu utilităţile, aferente lunii decembrie pentru care creditele bugetare sunt aprobate în bugetul anului următor, nu se înregistrează la finele anului în contul 8067 "Angajamente egale" şi nu se raportează în anexa 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" ca angajamente legale, dar se înregistrează ca şi cheltuieli efective (6XX) şi se raportează în anexa 7 la coloana "cheltuieli efective".
2.7._
(1)Creditul de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în exerciţiul bugetar, în limitele aprobate.
Creditul de angajament rămas neangajat (în cazul în care valoarea angajamentelor legale încheiate în exerciţiul bugetar este mai mică decât valoarea creditelor de angajament aprobată în acest exerciţiu) va fi avut în vedere la elaborarea proiectului de buget pentru anii următori, până la finalizarea acţiunii multianuale, şi poate fi angajat în exerciţiile bugetare următoare, în condiţiile legii.
La finalizarea acţiunii multianuale, creditele de angajament angajate vor fi egale cu creditele bugetare, însumate corespunzător perioadei de implementare a programului/proiectului.
(2)În situaţia în care pe parcursul derulării unui program multianual sunt necesare şi cheltuieli pentru care se încheie contracte anuale, aceste cheltuieli se angajează în limita creditelor de angajament aprobate.
2.8._
(1)În vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, la întocmirea situaţiilor financiare centralizate se vor avea în vedere următoarele operaţiuni:
a)eliminarea conturilor 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" şi 482 "Decontări între instituţii subordonate" din activele şi datoriile bilanţului centralizat la nivelul instituţiei superioare pentru instituţiile subordonate;
b)compensarea soldurilor creditoare şi debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" şi 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul ordonatorului principal şi secundar de credite, astfel încât în bilanţul şi contul de rezultat patrimonial centralizate ale ordonatorului principal şi secundar de credite conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;
c)compensarea soldurilor creditoare şi debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" şi 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul Ministerului Finanţelor Publice pentru bilanţul şi contul de rezultat patrimonial agregate pe fiecare subsector al administraţiei publice şi pe total administraţie publică, astfel încât conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;
d)opţional, se pot compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adăugată de plată, respectiv de recuperat;
e)eliminarea contului 7701 "Finanţarea de la bugetul de stat" din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situaţiile financiare) centralizat întocmit de Ministerul Finanţelor Publice pentru subsectorul S1311 "Administraţia centrală" şi a contului 7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situaţiile financiare) întocmit de Casa Naţională de Pensii Publice, precum şi din formularul centralizat întocmit de Ministerul Finanţelor Publice pentru subsectorul S1314 "Asigurări sociale";
f)din contul 5202 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" se completează în formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare), întocmit de Trezoreria Centrală, deficitul curent al bugetului de stat centralizat în contul deschis la Trezoreria operativă centrală;
g)contul 524 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului" din formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) întocmit de Trezoreria Centrală va cuprinde la poziţia de încasări şi plăţi totalul veniturilor încasate şi totalul cheltuielilor efectuate, pe baza datelor preluate din contul de execuţie al bugetului Trezoreriei Statului de la 31 decembrie 2012;
h)în formularul centralizat "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) întocmit de Ministerul Finanţelor Publice pentru subsectorul S1311 "Administraţia centrală", contul 7701 "Finanţarea din bugetul de stat" se adună la col. 1 "Total", mai puţin soldul contului 7701 aferent Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care este cuprins în col. 9.
(2)Soldul contului 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" şi al contului 482 "Decontări între instituţii subordonate", care evidenţiază valoarea neamortizată a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se închide atât la instituţia care a transferat, cât şi la instituţia care a primit bunurile, după amortizarea integrală a activului fix, după consumul stocurilor sau după casarea obiectelor de inventar respective, prin contul 117 "Rezultatul reportat".
Soldul contului 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate", care evidenţiază sumele transmise de instituţia superioară către instituţiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli aprobate, se închide la finele perioadei, atât la instituţia care a transferat, cât şi la instituţia care a primit sumele, cu suma plăţilor efectuate, prin contul 117 "Rezultatul reportat". Sumele rămase neutilizate şi restituite instituţiei superioare se înregistrează în debitul contului 481 la instituţia subordonată şi în creditul contului 481 la instituţia superioară.
Excepţie fac instituţiile care şi-au schimbat subordonarea în urma unor procese de reorganizare, în această situaţie conturile de decontări 481 şi 482 închizându-se la momentul întocmirii bilanţului de închidere, conform termenelor prevăzute de actele normative prin care s-au aprobat reorganizările.
Instituţiile publice implicate în astfel de operaţiuni efectuează punctaje reciproce privind sumele înscrise în conturile de decontări, iar instituţia care a primit bunurile şi le-a consumat va solicita în scris instituţiei care le-a transferat închiderea contului de decontare.
2.9._
(1)Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituţii sau redistribuiri între unităţi aflate în subordinea aceluiaşi ordonator de credite se înregistrează la valoarea rămasă neamortizată ori la valoarea justă în situaţia în care este complet amortizat.
(2)Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituţii care nu se află în subordinea aceluiaşi ordonator de credite se înregistrează la valoarea justă.
2.10.În bilanţul contabil încheiat la 31 decembrie 2012 următoarele conturi nu pot prezenta sold:
(1)La instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat:
- contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" (se închide cel puţin trimestrial prin debitul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat" cu totalul veniturilor încasate, pe fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare pe care au fost evidenţiate veniturile încasate);
- contul 5121 "Conturi la bănci în lei" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.720/2012);
- contul 5124 "Conturi la bănci în valută" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.720/2012);
- contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.720/2012);
- conturile 6xx "Cheltuieli ........." (efectuate din finanţarea de la bugetul de stat) se închid prin debitul contului 121.01.01 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat";
- conturile 6xx "Cheltuieli ........." (efectuate din finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat) se închid prin debitul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat" la Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii";
- conturile 7xx "Venituri ........." (ale bugetului de stat) se închid prin creditul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat";
- contul 7701 "Finanţarea de la bugetul de stat" se închide prin creditul contului 121.01.01 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat";
- contul 7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" se închide prin creditul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat" la Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii;
- conturile 7xx "Venituri ........." (ale instituţiilor publice finanţate integral din bugetul de stat) se închid prin creditul contului 121.01.03 "Rezultatul patrimonial - alte venituri şi finanţări din bugetul de stat", pentru sumele înregistrate în conturile de venituri ca urmare a unor operaţiuni care nu au legătură cu finanţarea din bugetul de stat (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferenţe de curs favorabile etc.).
(2)La unităţile administrativ-teritoriale:
- contul 5211 "Disponibil al bugetului local";
- contul 5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";
- contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.720/2012);
- contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare";
- contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare";
- conturile 6xx "Cheltuieli ........." (efectuate din finanţarea de la bugetul local) se închid prin debitul contului 121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul local" sau 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" la stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local;
- conturile 7xx "Venituri ........." (ale bugetului local) se închid prin creditul contului 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local";
- contul 7702 "Finanţarea de la bugetele locale" se închide prin creditul contului 121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul local";
- conturile 7xx "Venituri ........." (ale instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local) se închid prin creditul contului 121.01.04 "Rezultatul patrimonial - alte venituri şi finanţări din bugetul local", pentru sumele înregistrate în conturile de venituri ca urmare a unor operaţiuni care nu au legătură cu finanţarea din bugetul local (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferenţe de curs favorabile etc.).
(3)La instituţiile publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat:
- contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat";
- contul 5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";
- contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.720/2012):
- conturile 6xx "Cheltuieli ........." (efectuate din finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat) se închid prin debitul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat";
- conturile 7xx "Venituri ........." (ale bugetului asigurărilor sociale de stat) se închid prin creditul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat";
- contul 7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" se închide prin creditul contului 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat", cu totalul plăţilor nete de casă la Casa Naţională de Pensii Publice şi instituţiile subordonate.
(4)La instituţiile publice finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj:
- contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.720/2012);
- contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj";
- contul 5742 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";
- conturile 6xx "Cheltuieli ........." (efectuate din finanţarea de la bugetul asigurărilor pentru şomaj) se închid prin debitul contului 121.04 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru şomaj";
- conturile 7xx "Venituri ........." (ale bugetului asigurărilor pentru şomaj) se închid prin creditul contului 121.04 "Rezultat patrimonial - bugetul asigurărilor pentru şomaj";
- contul 7704 "Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj" se închide prin creditul contului 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj", cu totalul plăţilor de casă.
(5)La instituţiile publice finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:
- contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.720/2012);
- contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate";
- contul 5712 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";
- conturile 6xx "Cheltuieli ........." (efectuate din finanţarea de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin debitul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate";
- conturile 7xx "Venituri ........." (ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin creditul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate";
- contul 7705 "Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se închide prin creditul contului 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", cu totalul plăţilor nete de casă.
(6)La instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii sau instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la buget (de stat, local, asigurări sociale, sănătate, şomaj):
- contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.720/2012);
- conturile 6xx "Cheltuieli ........." (efectuate din venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii) se închid prin debitul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii";
- conturile 7xx "Venituri ........." (venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii) se închid prin creditul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii".
(7)În contabilitatea Trezoreriei Centrale:
- contul 7709 "Finanţarea de la bugetul Trezoreriei Statului" se închide prin creditul contului 5241 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului" (cu totalul plăţilor nete de casă, prin atribuirea unui cod aleatoriu pentru creditul contului 5241 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului", şi nu pe fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare pe care au fost evidenţiate veniturile încasate);
- contul 5202 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" (soldul creditor se preia la sfârşitul anului în creditul contului 1662 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat", reprezentând finanţarea temporară a deficitului bugetului de stat din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului);
- contul 5126.11.01.04 "Disponibil privind împrumuturile pentru finanţarea deficitului bugetului de stat" (Soldul debitor reprezentând împrumuturile de stat contractate în anul 2012 pentru finanţarea deficitului curent al bugetului de stat se preia în debitul contului 1662 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat".);
- acordarea împrumuturilor din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat la sfârşitul anului nu se mai evidenţiază în contabilitatea trezoreriei centrale.
2.11._
(1)La data de 31 decembrie 2012 instituţiile publice vor înregistra sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2012, a căror plată se va efectua eşalonat în perioada 2012-2016, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, ca provizioane, potrivit cap. III "Prevederi referitoare la elementele de bilanţ" lit. B pct. 3 "Provizioane" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 2.11 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2012.
(2)Provizioanele aferente drepturilor salariale ce urmează să fie plătite în exerciţiul curent se raportează în "Bilanţ" (cod 01) la datorii curente, rândul 75 "Provizioane".
Provizioanele aferente drepturilor salariale ce urmează să fie plătite în exerciţiile viitoare se raportează în "Bilanţ" (cod 01) la datorii necurente, rândul 55 "Provizioane".
(3)Drepturile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 se evidenţiază în contul 1518 "Alte provizioane" potrivit cap. III "Prevederi referitoare la elementele de bilanţ" lit. B pct. 3 "Provizioane" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
2.12.În aplicarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012, reflectarea în contabilitate a sumelor primite suplimentar de la Comisia Europeană se efectuează astfel:
(1)În contabilitatea Autorităţii de Certificare şi Plată, înregistrarea sumelor primite suplimentar de România se evidenţiază cu ajutorul contului analitic 4554.4 "Sume de restituit bugetului aferente mecanismului top-up".
(2)În contabilitatea autorităţilor de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte, înregistrarea sumelor încasate aferente mecanismului top-up în conturile 54.01.06.01...54.01.06.05,07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional... ", transferate de ordonatorul principal de credite din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", se evidenţiază cu ajutorul contului analitic 5151.1.4.01-05,07 "Disponibil în lei din sume primite în cadrul mecanismului top-up".
(3)În contabilitatea autorităţilor de management care utilizează atât mecanismul plăţilor directe, cât şi pe al celor indirecte, sumele încasate de la bugetul de stat în cadrul mecanismului top-up în contul 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up" se evidenţiază cu ajutorul contului analitic 5151.3 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up rămase neutilizate la finele anului".
Înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate de la bugetul de stat se efectuează astfel:
- înregistrarea solicitării către unitatea Trezoreriei Statului privind virarea în contul de disponibil 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up" a sumelor neutilizate până la finele anului bugetar, determinate ca diferenţă între veniturile încasate de la Autoritatea de certificare şi plată în contul de venituri bugetare şi totalul plăţilor efectuate:

4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri"

=

4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri"

- încasarea sumelor de la bugetul de stat primite în cadrul mecanismului top-up în contul 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up":

5151.3 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up neutilizate la finele anului"

=

4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri"

- virarea sumelor în contul de venituri 20.45.01.22 "Sume primite în cadrul mecanismului top-up" în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor:

4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri"

=

5151.3 "Disponibil în lei din sume aferente mecanismului top-up neutilizate la finele anului"

2.13.Instituţiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi ai bugetelor locale, după caz, vor avea în vedere următoarele:
(1)Contribuţiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, preluate în administrare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală începând cu data de 1 iulie 2012 în baza prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se înregistrează în contabilitatea caselor de asigurări sociale de pensii şi de sănătate, pe baza situaţiilor electronice transmise de către structurile responsabile din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(2)Funcţiunea contului 528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită" prevăzută în Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează astfel:
În debitul contului se înregistrează sumele încasate din valorificarea bunurilor supuse executării silite şi sumele încasate din înfiinţarea popririi (bancă/terţ) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor, iar în credit, sumele virate pe destinaţiile prevăzute de lege.
Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile existente la un moment dat.
2.14.Evidenţierea sumelor de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate, reprezentând indemnizaţii plătite pentru concedii medicale care depăşesc suma contribuţiilor datorate de angajator la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se efectuează astfel:

461 "Debitori" (analitic distinct/Casa de Asigurări de Sănătate)

=

4317 "Contribuţiile angajatorului pentru concedii şi indemnizaţii"

Înregistrarea debitului menţionat mai sus se efectuează în baza solicitării scrise depuse la Casa de Asigurări de Sănătate în baza prevederilor art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 77 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.
2.15.Conţinutul şi funcţiunea contului 525 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" prevăzute în Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează astfel:
La contul 525 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" se introduce un nou cont sintetic de gradul II 5254 "Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat", cu următorul cuprins:
Contul 5254 "Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat"
Cu ajutorul acestui cont Casa Naţională de Pensii Publice ţine evidenţa depozitelor constituite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat, aflate în conturile deschise la Trezoreria Statului.
Contul 5254 "Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând depozite constituite potrivit legii, iar în credit sumele transferate la lichidarea depozitului.
Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite la un moment dat.
Contul 5254 "Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat" se debitează prin creditul contului:
5187 "Dobânzi de încasat"
- cu sumele încasate în timpul anului reprezentând dobânzi acordate de Trezoreria Statului pentru depozitele constituite;
581 "Viramente interne"
- cu sumele transferate din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru constituirea de depozite în condiţiile legii.
Contul 5254 "Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat" se creditează prin debitul contului:
581 "Viramente interne"
- cu sumele transferate în disponibilul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat.
CAPITOLUL III: Reflectarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, cuprinse în Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.720/2012
3.1.La unităţile administrativ-teritoriale, reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cap. IV "Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice unităţilor administrativ-teritoriale"
(1)În situaţia în care veniturile încasate de bugetul local, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent, sunt mai mari decât plăţile efectuate din bugetul local:
a)reîntregirea excedentului anului precedent al unităţii administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2012 pentru acoperirea golurilor temporare de casă, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (cod 40.02.14):

5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare"/analitic distinct:

- secţiunea de funcţionare

- secţiunea de dezvoltare

=

5211 "Disponibil al bugetului local"/analitic distinct:

- secţiunea de funcţionare

- secţiunea de dezvoltare

concomitent:

5213 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"

=

4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare"/analitic distinct:

- secţiunea de funcţionare

- secţiunea de dezvoltare

b)stabilirea rezultatului execuţiei bugetului local:
- încasarea veniturilor bugetului local în cursul anului 2012 s-a reflectat astfel:

5211 "Disponibil al bugetului local"/analitic distinct:

- secţiunea de funcţionare

- secţiunea de dezvoltare

=

%

464 "Creanţele bugetului local"

7xx "Venituri ........." etc.

- preluarea plăţilor şi cheltuielilor bugetului local în cursul anului 2012 s-a reflectat astfel:

%

6xx "Cheltuieli ........."

121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul local" (în roşu sau în negru, după caz)

=

5211 "Disponibil al bugetului local"/analitic distinct:

- secţiunea de funcţionare

- secţiunea de dezvoltare

Contul 5211 "Disponibil al bugetului local" funcţionează în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale numai în cursul anului, nu are un cont de disponibil corespondent în Trezoreria Statului şi reflectă disponibilităţile bugetului local la Trezoreria Statului la un moment dat, disponibilităţi care se determină ca diferenţă între sumele încasate (cont trezorerie 21 "Veniturile bugetelor locale") şi sumele plătite (cont trezorerie 24 "Cheltuielile bugetelor locale").
c)la sfârşitul anului, excedentul bugetului local se reflectă în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale astfel:

5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"/analitic distinct:

- secţiunea de funcţionare

- secţiunea de dezvoltare

=

5211 "Disponibil al bugetului local"/analitic distinct:

- secţiunea de funcţionare

- secţiunea de dezvoltare

d)virarea excedentului bugetului local din exerciţiul curent în excedentul anului precedent:

5213 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"

=

5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"/analitic distinct:

- secţiunea de funcţionare

- secţiunea de dezvoltare

(2)În situaţia în care veniturile încasate de bugetul local, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent, sunt mai mici decât cheltuielile bugetului local:
Stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor locale:
Înregistrările contabile privind încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor bugetului local sunt cele menţionate la pct. 3.1.(1) lit. b).
a)la finele anului, reîntregirea excedentului anului precedent al unităţilor administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2012 pentru acoperirea golurilor temporare de casă, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (cod 40.02.14):

5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare"/analitic distinct:

- secţiunea de funcţionare

- secţiunea de dezvoltare

=

5211 "Disponibil al bugetului local"/analitic distinct:

- secţiunea de funcţionare

- secţiunea de dezvoltare

concomitent:

5213 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"

=

4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare"/analitic distinct:

- secţiunea de funcţionare

- secţiunea de dezvoltare

b)la sfârşitul anului, deficitul bugetului local se reflectă în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, astfel:

5211 "Disponibil al bugetului local"/analitic distinct:

- secţiunea de funcţionare

- secţiunea de dezvoltare

=

5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"/analitic distinct:

- secţiunea de funcţionare

- secţiunea de dezvoltare

c)pe baza hotărârii consiliului local, a consiliului judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, acoperirea definitivă a deficitului bugetului local din excedentul anului precedent al unităţii administrativ-teritoriale:
- încasarea sumelor pentru acoperirea deficitului:

5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"/analitic distinct:

- secţiunea de funcţionare

- secţiunea de dezvoltare

=

5213 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"

(3)Rezultatul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, separat pe fiecare secţiune - secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare - se evidenţiază în contul în afara bilanţului 8075 "Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare".
În debit se înregistrează excedentul bugetului local stabilit în trezorerie, iar în credit se înregistrează deficitul bugetului local stabilit în trezorerie şi plăţile restante rămase neachitate la finele exerciţiului, care trebuie să corespundă cu sumele raportate în formularul prevăzut în anexa 30b "Plăţi restante" (anexă la situaţiile financiare).
Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe fiecare secţiune, iar soldul creditor reprezintă deficitul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe fiecare secţiune.
Soldul contului nu se redeschide în anul următor.
În situaţia în care la încheierea exerciţiului unităţile administrativ-teritoriale raportează obligaţii restante neachitate (plăţi restante), acestea vor fi explicate într-o notă, pe fiecare categorie şi număr de zile de întârziere, în care se va preciza şi componenţa sumelor raportate.
3.2.La Casa Naţională de Pensii Publice şi la casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cap. V "Încheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.720/2012
(1)La Casa Naţională de Pensii Publice
Preluarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat stabilit de casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, pe baza "Contului de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situaţiile financiare) şi a "Contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) transmise de aceste instituţii, astfel:

121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat"

=

5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"

(2)La casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii:
- înregistrarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat la nivelul plăţilor nete de casă evidenţiate în soldul contului 7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat":

121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat"

=

5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"

- transmiterea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat la Casa Naţională de Pensii Publice:

5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"

=

121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat"

(3)Casa Naţională de Pensii Publice va prezenta la Ministerul Finanţelor Publice "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situaţiile financiare) şi "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) întocmite distinct pentru activitatea proprie şi centralizat împreună cu casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale Serviciului Român de Informaţii.
(4)Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii vor prezenta la Ministerul Finanţelor Publice situaţiile financiare anuale centralizate pentru total activitate, precum şi situaţiile financiare anuale întocmite distinct pe subsectorul S1311 "Administraţia centrală" şi S1314 "Asigurări sociale", care să cuprindă conturile de execuţie elaborate în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate prin legea bugetului de stat, respectiv în structura bugetului aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
3.3.La Administraţia Fondului pentru Mediu, reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cap. VIII "Încheierea execuţiei bugetului Fondului pentru mediu şi alte operaţiuni specifice bugetului Fondului pentru mediu" din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.720/2012
(1)În vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului Fondului pentru mediu, în Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc următoarele conturi:
Contul 575 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"
Cu ajutorul acestui cont, Administraţia Fondului pentru Mediu ţine evidenţa disponibilităţilor bugetului Fondului pentru mediu, ca urmare a veniturilor încasate şi a plăţilor efectuate prin conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului.
Contul 575 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" este un cont bifuncţional. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu pe structura clasificaţiei bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, sumele restituite sau plătite din bugetul Fondului pentru mediu.
Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile bugetului Fondului pentru mediu aflate la Trezoreria Statului.
Soldul creditor al contului reprezintă sumele cu care cheltuielile excedează veniturilor.
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu";
5752 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";
5753 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi";
5754 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu".
Contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"
Contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" se debitează prin creditul conturilor:
461 "Debitori"
- cu sumele încasate provenite din creanţe, detaliate pe structura clasificaţiei bugetare, reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care există un titlu de creanţă.
462 "Creditori"
- cu sumele încasate necuvenit în contul de disponibil, ce urmează a fi restituite.
5187 "Dobânzi de încasat"
- cu sumele încasate în timpul anului reprezentând dobânzi acordate de Trezoreria Statului.
5752 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"
- la sfârşitul anului, cu soldul creditor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu.
7XX "Venituri ........."
- cu sumele încasate reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care nu există titlu de creanţă;
- cu sumele transferate de trezoreria statului reprezentând taxele pentru emisii poluante provenite de la autovehicule.
Contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" se creditează prin debitul conturilor:
462 "Creditori"
- cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existenţa unor titluri de creanţă, plătite în plus faţă de obligaţia datorată, ca urmare a unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau ale altor organe competente, potrivit legii.
5752 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"
- la sfârşitul anului, cu soldul debitor al contului de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu.
7706 "Finanţarea din bugetul Fondului pentru mediu"
- la sfârşitul perioadei cu totalul plăţilor nete de casă efectuate.
Contul 5752 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"
Cu ajutorul acestui cont Administraţia Fondului pentru Mediu ţine evidenţa rezultatului execuţiei bugetului Fondului pentru mediu de la sfârşitul anului aflat în contul deschis la Trezoreria Statului.
Contul 5752 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" este un cont bifuncţional.
În debit se înregistrează la sfârşitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu, iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu.
Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului Fondului pentru mediu.
Soldul creditor al contului reprezintă deficitul bugetului Fondului pentru mediu.
Contul 5752 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:
5753 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"
- cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent.
Contul 5752 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se creditează prin debitul contului:
5753 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"
- cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent.
Contul 5753 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"
Cu ajutorul acestui cont Administraţia Fondului pentru Mediu evidenţiază excedentul rezultat din execuţia bugetului Fondului pentru mediu din anii precedenţi, aflat în contul deschis la Trezoreria Statului.
Contul 5753 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.
Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului Fondului pentru mediu din anii precedenţi.
Contul 5753 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se debitează prin creditul contului:
5752 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"
- cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent.
Contul 5753 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se creditează prin debitul contului:
5752 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"
- cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent.
Contul 5754 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu"
Cu ajutorul acestui cont Administraţia Fondului pentru Mediu ţine evidenţa depozitelor constituite din veniturile bugetului Fondului pentru mediu, aflate în conturile deschise la Trezoreria Statului.
Contul 5754 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând depozitele constituite, potrivit legii, iar în credit, sumele transferate, la lichidarea depozitului.
Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite din veniturile Fondului pentru mediu la un moment dat.
Contul 5754 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" se debitează prin creditul contului:
581 "Viramente interne"
- cu sumele transferate pentru constituirea de depozite în condiţiile legii.
Contul 5754 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" se creditează prin debitul contului:
581 "Viramente interne"
- cu sumele transferate la lichidarea depozitelor constituite.
La contul 770 "Finanţarea de la buget" se introduce un nou cont sintetic de gradul II
7706 "Finanţarea de la bugetul Fondului pentru mediu".
(2)În situaţia în care veniturile încasate la bugetul Fondului pentru mediu, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, sunt mai mari decât plăţile efectuate din bugetul Fondului pentru mediu:
a)reîntregirea excedentului anului precedent, cu sumele virate în cursul anului 2012 pentru efectuarea de cheltuieli:

5191 "Împrumuturi pe termen scurt"/analitic distinct: "Sume primite din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli"

=

5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"

concomitent:

5753 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"

=

4689 "Alte împrumuturi acordate pe termen scurt"/analitic distinct: "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli"

b)stabilirea rezultatului execuţiei bugetului Fondului pentru mediu:
- încasarea veniturilor bugetului Fondului pentru mediu în cursul anului 2012 s-a reflectat astfel:

5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"

=

%

461 "Debitori"

7xx "Venituri ........." etc.

- închiderea contului de finanţare din bugetul Fondului pentru mediu la nivelul plăţilor nete de casă şi diminuarea disponibilului bugetului Fondului pentru mediu:

7706 "Finanţarea din bugetul Fondului pentru mediu"

=

5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"

Contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" funcţionează în contabilitatea Administraţiei Fondului pentru Mediu numai în cursul anului, nu are un cont de disponibil corespondent în Trezoreria Statului şi reflectă disponibilităţile bugetului Fondului pentru mediu la Trezoreria Statului la un moment dat, disponibilităţi care se determină ca diferenţă între sumele încasate (cont trezorerie 74 "Venituri ale Fondului pentru mediu") şi sumele plătite (cont trezorerie 75 "Cheltuieli ale Fondului pentru mediu").
c)la sfârşitul anului, excedentul bugetului Fondului pentru mediu se reflectă în contabilitate, astfel:

5752 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"

=

5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"

d)virarea excedentului bugetului Fondului pentru mediu al exerciţiului curent în excedentul anului precedent:

5753 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"

=

5752 " Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"

(3)În situaţia în care veniturile încasate la bugetul Fondului pentru mediu, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent, sunt mai mici decât cheltuielile bugetului Fondului pentru mediu:
Stabilirea rezultatului execuţiei bugetului Fondului pentru mediu:
Înregistrările contabile privind încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor bugetului Fondului pentru mediu sunt cele menţionate la pct. 3.3.(2) lit. b).
a)la finele anului, reîntregirea excedentului anului precedent, cu sumele virate în cursul anului 2012 pentru efectuarea de cheltuieli:

5191"Împrumuturi pe termen scurt"/analitic distinct: "Sume primite din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli"

=

5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"

concomitent:

5213 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"

=

4689 "Alte împrumuturi acordate pe termen scurt"/analitic distinct: "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli"

b)la sfârşitul anului, deficitul bugetului Fondului pentru mediu se reflectă în contabilitate astfel:

5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"

=

5752 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"

c)pe baza deciziei ordonatorului de credite, acoperirea deficitului bugetului Fondului pentru mediu din excedentul anului precedent:
- încasarea sumelor pentru acoperirea deficitului:

5752 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"

=

5753 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"

(4)Veniturile şi cheltuielile Administraţiei Fondului pentru Mediu efectuate din contul de trezorerie 50.25 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii" se evidenţiază cu ajutorul contului 560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii".
Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexa 5 la situaţiile financiare), formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situaţiile financiare) şi formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) se întocmesc distinct pentru veniturile şi cheltuielile Administraţiei Fondului pentru Mediu efectuate din contul 50.25 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii" şi separat pentru veniturile bugetului Fondului pentru mediu din contul 74 "Veniturile bugetului Fondului pentru mediu" şi cheltuielile bugetului Fondului pentru mediu efectuate din contul 75 "Cheltuielile bugetului Fondului pentru mediu".
CAPITOLUL IV: Întocmirea situaţiilor financiare anuale
4.1._
(1)În formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) corelaţiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operaţională, activitatea de investiţii şi activitatea de finanţare şi clasificaţia bugetară, prevăzute în Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006, nu se respectă în situaţia plăţilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi de la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".
Plăţile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de trezorerie: din activitatea operaţională, din activitatea de investiţii şi din activitatea de finanţare, în funcţie de natura acestora.
(2)Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) pentru obţinerea vizei privind exactitatea plăţilor nete de casă şi a soldurilor conturilor de disponibilităţi, după caz, şi pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiilor publice cu cele din contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului.
Soldul pentru conturile de finanţare bugetară se stabileşte ca diferenţă între plăţi efectuate şi încasări (sume recuperate din finanţarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare şi sume recuperate din finanţarea anilor precedenţi) şi reflectă totalul plăţilor nete de casă.
Datele înscrise în "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) trebuie să corespundă cu datele din evidenţa Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situaţia instituţiei publice respective pentru a introduce corecturile corespunzătoare. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 şi 15 coloana 3 şi următoarele.
Veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetelor locale, bugetului Fondului pentru mediu şi bugetului trezoreriei statului se completează în "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) cu încasările diminuate cu restituirile, după caz (soldurile conturilor 5201, 5211, 5241, 5251, 5711, 5741, 5751), în coloana 9.
Plăţile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetelor locale, bugetului Fondului pentru mediu şi bugetului Trezoreriei Statului se completează în "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) cu soldurile conturilor de finanţare bugetară (soldurile conturilor 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7709) în coloana 9. Plăţile bugetului de stat (sold cont 7701) se completează în coloana 9 numai de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile subordonate.
(3)Instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local înregistrează sumele rambursate în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local (pentru care Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor/partenerilor pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective), în creditul contului 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget". Aceste sume nu se raportează în anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie".
(4)În formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 4 la situaţiile financiare), la rândurile 15 şi 16 se înscriu numai diferenţele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul perioadei de raportare.
La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 4 la situaţiile financiare) va fi însoţit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilităţi deschise la instituţiile de credit.
4.2._
(1)Conturile de execuţie bugetară - venituri, la raportarea anuală, coloanele 1 şi 2 se completează cu:
- prevederi bugetare iniţiale;
- prevederi bugetare definitive.
(2)În formularele "Conturile de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexele 5, 9, 12 şi 17 la situaţiile financiare) se raportează numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenţi).
(3)Formularele "Conturile de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexele 5, 9, 12 şi 17 la situaţiile financiare) se întocmesc de instituţiile publice care, potrivit legii, administrează veniturile bugetului general consolidat.
Instituţiile publice finanţate de la buget, care realizează venituri pentru bugetul din care sunt finanţate, evidenţiază sumele datorate bugetelor respective:
461 (411) = 448, iar aceste sume nu se cuprind în aceste anexe.
(4)Cu privire la raportarea informaţiilor privind drepturile constatate se vor avea în vedere următoarele:
- preluarea datelor din soldurile din anii precedenţi şi rulajele curente ale conturilor de creanţe purtătoare de venituri ale bugetului general consolidat (conturile 463, 464, 411, 461, 5187 etc.), după caz;
- pentru veniturile încasate fără evidenţierea anticipată a drepturilor constatate (fără debit), ca urmare a nedeclarării şi neînregistrării în contabilitate a creanţelor potrivit legii, coloana de drepturi constatate (total şi an curent) se completează cu sume la nivelul încasărilor realizate; coloana se completează astfel şi pentru sumele încasate necuvenit, care urmează a fi restituite;
- stingerea debitelor pe alte căi decât încasarea are în vedere anularea sau prescripţia, conversia în acţiuni etc., precum şi diminuarea încasărilor ca urmare a restituirii sumelor încasate necuvenit, restituirea subvenţiilor rămase neutilizate la finele anului şi alte diminuări de disponibilităţi în condiţiile legii;
- drepturile constatate de încasat se determină ca diferenţă între total drepturi constatate şi drepturile stinse şi trebuie să corespundă cu soldurile conturilor de creanţe de la sfârşitul perioadei de raportare.
(5)Compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, inclusiv administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au obligaţia să prezinte la activităţile de trezorerie şi contabilitate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau unităţilor Trezoreriei Statului ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Venituri" (anexa 5 la situaţiile financiare) întocmit pentru veniturile bugetului de stat, în vederea obţinerii vizei privind exactitatea încasărilor, pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiilor publice cu cele din contabilitatea Trezoreriei Statului. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru informaţiile înscrise pe coloana 6 "Încasări realizate" pentru fiecare cod de venit bugetar, până la nivel de paragraf.
4.3._
(1)Formularele "Conturile de execuţie bugetară - Cheltuieli" (anexele 6, 7, 7b, 11, 13 şi 18 la situaţiile financiare)", la raportarea anuală, se completează după cum urmează:
- credite de angajament definitive (coloana 1) cu sumele aferente acţiunilor multianuale cuprinse în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integrantă a respectivelor bugete. Creditele de angajament şi acţiunile multianuale sunt definite în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
- credite bugetare iniţiale (coloana 2);
- credite bugetare definitive (coloana 3).
(2)Cu privire la raportarea informaţiilor în formularele "Conturile de execuţie bugetară - Cheltuieli" (anexele 6, 7, 7b, 11, 13 şi 18 la situaţiile financiare) se vor avea în vedere următoarele:
- angajamentele bugetare (coloana 4) nu pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 3);
- angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 3) pentru celelalte acţiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, subvenţii, transferuri etc.);
- angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăşi angajamentele bugetare (coloana 4) pentru celelalte acţiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, subvenţii, transferuri etc.);
- angajamentele legale (coloana 5) pot depăşi creditele de angajament (coloana 1) cu valoarea angajamentelor legale rămase neachitate la data de 31 decembrie 2011, evidenţiate în soldul contului 8067 "Angajamente legale";
- plăţile efectuate (coloana 6) trebuie să se încadreze în creditele bugetare definitive (coloana 3) şi în angajamentele bugetare (coloana 4);
- angajamentele legale de plătit (coloana 7) reprezintă valoarea angajamentelor legale efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, rămase neachitate la 31 decembrie 2012, evidenţiate în soldul contului 8067 "Angajamente legale";
- cheltuielile efective (coloana 8) pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 3), angajamentele bugetare (coloana 4), angajamentele legale (coloana 5), deoarece cheltuielile efective reprezintă costul bunurilor şi serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor.
Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustările pentru depreciere, cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implică o plată monetară din bugetul instituţiei şi, prin urmare, nu se raportează în conturile de execuţie bugetară - coloana 8 "Cheltuieli efective", ci doar în formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situaţiile financiare).
Cheltuielile cu diferenţele de curs valutar se raportează în conturile de execuţie bugetară în coloana 8 "Cheltuieli efective", numai în situaţia în care pot fi identificate codurile de clasificaţie bugetară aferente.
Cheltuielile cu amortizarea şi cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raportează în coloana 8 "Cheltuieli efective".
4.4.Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexa 5 la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, de către instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii (altele decât cele de subordonare locală), cu informaţii privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).
4.5.Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, care încasează, administrează şi utilizează venituri proprii, potrivit legii, vor raporta execuţia bugetului astfel:
a)execuţia bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
b)execuţia bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în anexa nr. 6/04 la Legea nr. 294/2011, cu modificările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
c)execuţia cumulată a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, care va include execuţia atât a bugetelor prevăzute la lit. a) şi b), cât şi a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii şi cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).
4.6.Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice finanţate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii (altele decât cele de subordonare locală), precum şi pentru bugetul creditelor externe (sursa 06) şi bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08), cu informaţii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).
Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare).
În formularele de situaţii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanţelor Publice se va completa şi coloana 8 "Cheltuieli efective".
4.7.Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice din administraţia centrală şi de asigurări sociale, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se întocmeşte distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole şi alineate (clasificaţia economică).
În formularele de situaţii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanţelor Publice se va completa şi coloana 8 "Cheltuieli efective".
4.8.Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice de subordonare locală, indiferent de modul de finanţare a acestora, cu informaţii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole şi alineate (clasificaţia economică).
4.9.La întocmirea formularelor de raportare a execuţiei bugetare se vor avea în vedere şi următoarele:
- instituţiile publice care în anul 2012 au efectuat cheltuieli privind activitatea de învăţământ vor depune formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) şi formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare) întocmite pe titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor şi paragrafelor capitolului 65.00 "Învăţământ", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2013;
- instituţiile publice care în anul 2012 au efectuat cheltuieli privind activitatea de apărare vor depune formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) întocmit pe titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor capitolului 60.00 "Apărare", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2013;
- instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care în anul 2012 au efectuat cheltuieli de la capitolul 74.00 "Protecţia mediului" vor raporta la finele anului 2012 formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) sau formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare) întocmite pe titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor şi paragrafelor capitolului 74.00 "Protecţia mediului", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2013;
- instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care în anul 2012 au efectuat cheltuieli de la capitolul 61.00 "Ordine publică şi siguranţă naţională" vor raporta la finele anului 2012 formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) sau formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare) întocmite pe titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor şi paragrafelor capitolului 61.00 "Ordine publică şi siguranţă naţională", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2013.
4.10.Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" (anexa 9 la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii sau din venituri proprii şi subvenţii, de subordonare locală, cu informaţii privind veniturile realizate şi subvenţiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).
4.11.Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" (anexa 11 la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii sau din venituri proprii şi subvenţii, de subordonare locală, cu informaţii privind cheltuielile efectuate, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).
La secţiunile de funcţionare şi dezvoltare se completează informaţiile numai la nivel de capitol.
Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare).
4.12.Formularul "Contul de execuţie a bugetului local - Venituri" (anexa 12 la situaţiile financiare) se completează de către unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informaţii privind veniturile realizate, pe structura bugetelor aprobate (clasificaţia funcţională).
4.13.Formularul "Contul de execuţie a bugetului local - Cheltuieli" (anexa 13 la situaţiile financiare) se completează de către unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe) şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul local, cu informaţii privind cheltuielile efectuate, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).
La secţiunile de funcţionare şi dezvoltare se completează informaţiile numai la nivel de capitol.
Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare).
4.14.Formularul "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" (anexa 14a la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice de subordonare centrală. Rândul 12 "Alte fonduri cu destinaţie specială" se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanţ.
4.15.Formularul "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" (anexa 14b la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice de subordonare locală.
4.16.Formularul "Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli" (anexa 15 la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite externe, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare).
4.17.Formularul "Contul de execuţie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli" (anexa 16 la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite interne, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare).
4.18.Formularul "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri" (anexa 17 la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).
4.19.Formularul "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (anexa 18 la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare).
4.20.Formularul "Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa 19 la situaţiile financiare) se completează de către toate instituţiile publice care au calitatea de beneficiari şi care derulează proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare.
Formularul "Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa 19 la situaţiile financiare) se completează distinct pe fiecare sursă de finanţare (mai puţin sursa 08 - bugetul fondurilor externe nerambursabile).
Plăţile raportate de instituţiile publice la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" raportate în anexa 7 şi anexa 7b, întocmite potrivit bugetului aprobat, se corelează cu plăţile raportate în formularul "Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa 19 la situaţiile financiare).
În cazul proiectelor derulate în parteneriat, instituţiile publice, în calitate de lideri sau parteneri, completează anexa 19 cu informaţii privind plăţile efectuate potrivit bugetului aprobat pentru activităţile pe care s-au angajat să le asigure în scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat, precum şi cu informaţii privind sumele rambursate/neautorizate/deduse din sumele solicitate aferente propriilor activităţi.
- Anexa 19 se completează astfel:
Col. 1 "Plăţi efectuate de la titlul 56" se completează cu informaţii privind plăţile efectuate detaliate pe articole de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanţate proiectele cofinanţate de Uniunea Europeană sau de alţi donatori, raportate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) şi formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare) la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".
Col. 2 "Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineatul 02)" se completează cu informaţii privind plăţile efectuate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare raportate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) şi formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare) la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul de cheltuieli corespunzător fondului sau programului finanţat din fonduri externe nerambursabile postaderare, alineatul 02 "Finanţare externă nerambursabilă".
Col. 3 "Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează cu informaţii privind soldul contului 4505 "Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri", reprezentând cheltuieli efectuate şi plătite pentru care nu s-au întocmit cereri de rambursare.
Col. 4 "Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează cu informaţii privind cheltuielile efectuate şi plătite pentru care s-au întocmit cereri de rambursare, preluate din rulajul debitor al conturilor:
- 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" (utilizat de instituţiile finanţate integral din bugetul de stat şi de instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local în situaţia în care sumele rambursate se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local);
- 4583.1.1 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri" (utilizat de instituţiile publice în situaţia în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilităţi sau venituri);
- 461 "Debitori"/analitic distinct (utilizat de instituţiile publice în calitate de parteneri).
Col. 5 "Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare" se completează cu informaţii privind sumele solicitate şi nerambursate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile efectuate în anul curent.
Informaţiile se preiau din soldul debitor al conturilor:
- 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" (utilizat de instituţiile finanţate integral din bugetul de stat şi de instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local în situaţia în care sumele rambursate se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local);
- 4583.1.1 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri" (utilizat de instituţiile publice în situaţia în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilităţi sau venituri);
- 461 "Debitori"/analitic distinct (utilizat de instituţiile publice în calitate de parteneri).
Col. 6 "Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează cu informaţii privind sumele rambursate în conturile de venit ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în anul curent, raportate în formularele "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexele 5, 9, 12 şi 17 la situaţiile financiare), capitolul 45 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări", paragraful 01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent", coloana "Încasări realizate", în cazul în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilităţi sau venituri ale instituţiilor publice.
La instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi la instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local, sumele rambursate se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local şi se raportează în coloana 6 pe baza notificărilor primite de la autorităţile de management sau de la liderul de proiect, referitoare la sumele rambursate la capitolul 45 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări", paragraful 01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent".
Informaţiile se preiau din rulajul creditor al următoarelor conturi:
- 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" (utilizat de instituţiile finanţate integral din bugetul de stat şi de instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local în situaţia în care sumele rambursate se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local);
- 4583.1.1 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri" (utilizat de instituţiile publice în situaţia în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilităţi sau venituri);
- 461 "Debitori"/analitic distinct (utilizat de instituţiile publice în calitate de parteneri).
Col. 7 "Sume neautorizate de autorităţile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează cu informaţii privind sumele considerate neeligibile (neautorizate) de către autorităţile de management din sumele cuprinse în cererile de rambursare ale beneficiarilor.
Informaţiile se preiau din rulajul debitor al conturilor înregistrate în roşu:
- 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" (utilizat de instituţiile finanţate integral din bugetul de stat şi de instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local în situaţia în care sumele rambursate se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local);
- 4583.1.1 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri" (utilizat de instituţiile publice în situaţia în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilităţi sau venituri);
- 461 "Debitori"/analitic distinct (utilizat de instituţiile publice în calitate de parteneri).
Col. 8 "Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează astfel:
Informaţiile se preiau din rulajul creditor al conturilor:
4583.1.1 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri" (utilizat de instituţiile publice în situaţia în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilităţi sau venituri);
- 461 "Debitori"/analitic distinct (utilizat de instituţiile publice în calitate de parteneri).
Col. 9 "Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi" se completează cu informaţii privind sumele considerate neeligibile după rambursarea sumelor în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plăţile aferente anului curent sau anilor anteriori.
Informaţiile se preiau din rulajul creditor al conturilor:
- 4584.1 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri externe nerambursabile postaderare" (utilizat de instituţiile publice în cazul proiectelor proprii sau în cazul proiectelor derulate în parteneriat în calitate de lider);
- 462 "Creditori"/analitic distinct (utilizat de instituţiile publice în calitate de parteneri).
Col. 10 "Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează astfel:
Informaţiile se preiau din rulajul debitor al conturilor:
- 4584.1 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri externe nerambursabile postaderare" (utilizat de instituţiile publice în cazul proiectelor proprii sau în cazul proiectelor derulate în parteneriat în calitate de lider);
- 462 "Creditori"/analitic distinct (utilizat de instituţiile publice în calitate de parteneri).
4.21._
(1)Formularul "Situaţia sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare" (anexa 20a la situaţiile financiare), se completează de către toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care primesc direct de la Comisia Europeană/alţi donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare şi plată, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului etc.) şi apoi efectuează plăţi către autorităţile de management, agenţii de plăţi, instituţii publice subordonate în calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri externe nerambursabile sau care efectuează cheltuieli pentru propriile proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare.
- Anexa 20a se completează astfel:
Col. 1 "Sold la începutul anului" se completează cu informaţii privind soldurile iniţiale la data de 1 ianuarie 2012 ale conturilor de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută sau lei.
Col. 2 "Încasări FEN" se completează cu informaţii privind sumele încasate direct de la Comisia Europeană/alţi donatori în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută deschise la Banca Naţională a României sau la alte instituţii de credit reprezentând prefinanţări, rambursări sau sume primite de la Comisia Europeană în cadrul mecanismului top-up.
Col. 3 "Dobânzi/comisioane" se completează cu dobânzile încasate, mai puţin comisioanele plătite. În situaţia în care comisioanele plătite sunt mai mari decât dobânzile încasate, suma se trece cu semnul minus în această coloană.
Col. 4 "Încasări din conturi de debite FEN ani precedenţi" se completează cu sumele transferate din conturile de disponibil din creanţe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, dar numai acele sume care sau recuperat în anii următori celui în care plăţile au fost efectuate.
Sumele transferate din conturile de disponibil din creanţe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile prin care se derulează programele/proiectele reprezentând sume recuperate în acelaşi an în care s-au efectuat plăţile nu se raportează în col. 4 "Încasări din conturi de debite FEN ani precedenţi" şi în col. 5 "Plăţi efectuate din FEN".
Col. 5 "Plăţi efectuate din FEN" se completează cu sumele plătite din conturile de disponibil aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând:
- prefinanţări sau rambursări transferate autorităţilor de management, agenţiilor de plăţi, după caz;
- sume transferate în vederea reîntregirii fondurilor de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană sau reconstituirii vărsămintelor din privatizare;
- sume transferate în conturile de venituri ale bugetului de stat reprezentând sume primite suplimentar de la Comisia Europeană;
- prefinanţări sau rambursări transferate în conturile de disponibilităţi ale beneficiarilor/conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate iniţial plăţile;
- plăţile efectuate pentru propriile proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare;
- plăţile efectuate către Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând sume neutilizate, debite etc.
Col. 16 "Diferenţe de curs favorabile/nefavorabile" se completează cu diferenţele de curs favorabile (cu semnul plus) sau nefavorabile (cu semnul minus), rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de disponibil la finele perioadei.
Col. 17 "Sold la finele perioadei" trebuie să corespundă cu soldul conturilor de disponibil deschise la Banca Naţională a României, alte instituţii de credit şi trezorerie.
(2)Formularul "Situaţia sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare" (anexa 20b la situaţiile financiare), se completează de toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare, prin autorităţi de certificare, instituţii publice ierarhic superioare, după caz, şi care ulterior efectuează plăţi din aceste sume (de exemplu: autorităţi de management, autorităţi naţionale, agenţii de plăţi, alte instituţii publice).
- Anexa 20b nu se completează de către instituţiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lider de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinanţări şi rambursări prin autorităţile de management din România, în conturile de venituri ale bugetelor proprii.
- Anexa 20b se completează astfel:
Col. 1 "Sold la începutul anului" se completează cu informaţii privind soldurile iniţiale la data de 1 ianuarie 2012 ale conturilor de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută sau lei.
Col. 2 "Încasări FEN" se completează cu sumele încasate indirect de la Comisia Europeană/alţi donatori prin autorităţi de certificare, instituţii publice ierarhic superioare etc., în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută sau lei deschise la instituţii de credit sau trezorerie reprezentând prefinanţări, rambursări sau sume primite în cadrul mecanismului top-up (inclusiv încasările în contul de trezorerie 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up").
Col. 3 "Dobânzi/Comisioane" se completează cu dobânzile încasate, mai puţin comisioanele plătite. În situaţia în care comisioanele plătite sunt mai mari decât dobânzile încasate, suma se trece cu semnul minus în această coloană.
Col. 4 "Încasări din conturi de debite FEN ani precedenţi" se completează cu sumele transferate din conturile de disponibil din creanţe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, dar numai acele sume care sau recuperat în anii următori celui în care plăţile au fost efectuate.
Sumele transferate din conturile de disponibil din creanţe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile prin care se derulează programele/proiectele reprezentând sume recuperate în acelaşi an în care s-au efectuat plăţile nu se raportează în col. 4 "Încasări din conturi de debite FEN ani precedenţi" şi în col. 6 "Plăţi efectuate din FEN".
Col. 5 "Încasări de la bugetul de stat pentru indisponibilităţi şi din venituri din privatizare" se completează cu sumele transferate de către autorităţile de certificare în acelaşi cont de disponibil prin care sunt derulate şi fondurile nerambursabile postaderare (de exemplu: autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte pentru obiectivul "Convergenţă"), reprezentând sume alocate de la bugetul de stat pentru indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană, precum şi sume alocate din venituri din privatizare.
Col. 6 "Plăţi efectuate din FEN" se completează cu sumele plătite din conturile de disponibil din fondurile externe nerambursabile postaderare, reprezentând:
- sume transferate altor agenţii de plăţi (de exemplu, sumele transferate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură);
- rambursări transferate în conturile de venituri sau disponibilităţi ale beneficiarilor reprezentând cofinanţare;
- prefinanţări sau rambursări pentru cota-parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, transferate în conturile de disponibilităţi ale beneficiarilor/conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate iniţial plăţile;
- plăţi efectuate pentru propriile proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare.
Col. 15 "Plăţi efectuate din bugetul de stat şi din venituri din privatizare" se completează cu plăţile efectuate din sumele alocate de la bugetul de stat pentru indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană, precum şi din sumele alocate din venituri din privatizare.
Col. 16 "Diferenţe de curs favorabile/nefavorabile" se completează cu diferenţele de curs favorabile (cu semnul plus) sau nefavorabile (cu semnul minus), rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de disponibil la finele perioadei.
Col. 17 "Sold la finele perioadei" trebuie să corespundă cu soldul conturilor de disponibil în valută sau lei deschise la instituţii de credit sau trezorerie.
Autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte în cadrul obiectivului "Convergenţă" şi care derulează prin acelaşi cont de trezorerie sume provenind din fonduri externe nerambursabile postaderare (prefinanţări sau rambursări), sume de la bugetul de stat pentru indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană, sume alocate temporar din vărsăminte din privatizare şi sume primite în cadrul mecanismului top-up, dezvoltă contul 5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile" în analitice, astfel încât soldul iniţial, încasările, plăţile efectuate şi soldul final să se evidenţieze distinct pe cele 4 surse.
Plăţile efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru proiectele proprii, de către instituţiile publice în calitate de beneficiari, se raportează în formularul "Situaţia sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor efectuate din FEN postaderare" (anexa 20a la situaţiile financiare) sau în formularul "Situaţia sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor efectuate din FEN postaderare" (anexa 20b la situaţiile financiare) la coloanele 8, 9, 10, 11, 12 şi 13 corespunzător modului de finanţare a instituţiei respective.
- Anexele 20a şi 20b nu se completează cu informaţii din conturile distincte de disponibilităţi deschise pentru recuperarea debitelor.
4.22.Formularul "Contul de execuţie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale la ........" (anexa 21 la situaţiile financiare anuale) nu se mai completează de unităţile administrativ-teritoriale.
4.23.Formularul "Contul de execuţie a donaţiilor/sponsorizărilor primite şi utilizate în anul ........" (anexa 23 la situaţiile financiare anuale) se completează pe structura modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003.
4.24.Formularul "Situaţia privind veniturile şi cheltuielile bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale" (anexa 24 la situaţiile financiare anuale) nu se completează de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obţine ca rezultat al prelucrării automate a datelor la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti.
4.25.Formularul "Sinteza finanţării programelor" şi formularul "Fişa programului" (anexele 25 şi 26 la situaţiile financiare anuale) se completează de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, de alte autorităţi publice, care au obligaţia să întocmească şi să anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte de performanţă în care se prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate.
4.26.Formularul "Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» (anexa 27 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice care derulează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
Totalul plăţilor raportate în anexa 27 se corelează cu plăţile raportate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 sau anexa 7b la situaţiile financiare, după caz) la titlul 56 (coloana 6), potrivit bugetului aprobat.
4.27.Formularul "Situaţia plăţilor efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă» (anexa 28 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrală, cu informaţii privind plăţile efectuate pentru programele cu finanţare rambursabilă.
4.28.Formularul "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (anexa 29 la situaţiile financiare) se completează de toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare.
Rândul 16 se completează cu soldurile altor conturi de disponibil în lei deschise la trezorerie sau disponibil în lei şi valută deschise la instituţiile de credit, al căror sold provine din finanţarea bugetară (contul 770 "Finanţare de la buget"). Tot la acest rând se raportează şi soldul contului 5121 "Disponibil la bănci în lei" la instituţiile publice care primesc mijloace băneşti în contul de trezorerie 50.26 "Disponibil din finanţarea din alte bugete locale" şi efectuează cheltuieli din bugetul capitalei sau bugetul consiliilor judeţene.
4.29._
(1)Formularul "Plăţi restante" (anexa 30 la situaţiile financiare) se completează de autorităţile publice, ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentând plăţi restante din: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii. Se completează câte un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.
(2)Formularul "Plăţi restante" (anexa 30b la situaţiile financiare modificată conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.248/2012 se completează de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi de instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare.
Pentru instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii de subordonare locală, nu se mai utilizează codul 49 pentru plăţi restante, iar în locul acestuia formularul se completează, după caz, cu codurile:
- 51 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii (secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare);
- 52 - pentru plăţi restante ale instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii (secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare).
Soldurile de la începutul anului aferente codurilor 51 şi 52 însumate trebuie să corespundă cu soldurile de la începutul anului raportate pentru codul 49.
(3)Pentru plăţile restante către furnizori şi creditori din operaţiuni comerciale se vor prelua din soldurile conturilor 401, 403, 404, 405 şi 462 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut în contract sau factură (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezintă alte operaţiuni decât cele comerciale).
(4)Pentru plăţile restante faţă de bugetul general consolidat se vor prelua din soldurile conturilor 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317, 4371, 4372, 4373, 4423, 444, 446 şi 4481 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative.
(5)Pentru plăţile restante faţă de salariaţi şi alte categorii de persoane se vor prelua din soldurile conturilor 421, 422, 423, 424, 426, 4271, 4272, 4273, 4281, 429 şi 438 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative. (Drepturile ultimei luni din perioada de raportare şi contribuţiile aferente acestora, cu termen de plată în luna următoare, nu reprezintă plăţi restante.)
(6)Pentru plăţile restante reprezentând împrumuturi nerambursate la scadenţă şi dobânzi restante se vor prelua din soldurile conturilor 1611, 1621, 1631, 1641, 1651, 1671, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1687, 169, 5186, 5192, 5194, 5195, 5196, 5197 şi 5198 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut în contractul de împrumut.
(7)Pentru plăţile restante reprezentând creditori bugetari se vor prelua din soldul contului 467 numai acele sume care au depăşit termenul prevăzut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.
4.30._
(1)Formularul "Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine" (anexa 31 la situaţiile financiare anuale) se completează de către instituţiile publice care deţin în numele statului român acţiuni la societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine.
(2)La finele exerciţiului se raportează separat valoarea acţiunilor cotate şi a celor necotate la valoarea de piaţă, valoare care se determină potrivit prevederilor pct. 1.7 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2007.
(3)Formularul "Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici" (anexa 31b la situaţiile financiare anuale) se completează de către unităţile administrativ-teritoriale care deţin acţiuni şi părţi sociale la operatorii economici, direct sau indirect, cu informaţiile de la 31 decembrie 2012.
Coloana 10 se completează cu denumirea operatorilor economici societăţi comerciale la care o unitate administrativ-teritorială deţine acţiuni sau părţi sociale, respectiv regii autonome aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale. Se vor raporta toţi operatorii economici la care unitatea administrativ-teritorială este acţionar direct sau indirect.
Coloana 6 se completează cu unitatea administrativ-teritorială care este acţionar direct la operatorul economic (situaţia în care o unitate administrativ-teritorială deţine în nume propriu acţiuni sau părţi sociale la un operator economic).
Coloana 7 se completează cu unitatea administrativ-teritorială care este acţionar indirect la operatorul economic (situaţia în care un operator economic la care o unitate administrativ-teritorială deţine în nume propriu, integral sau majoritar, acţiuni ori părţi sociale este acţionar sau deţine părţi sociale la un alt operator economic).
În cazul municipiului Bucureşti, autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul sectoarelor raportează operatorii economici la care administrează/controlează acţiuni sau părţi sociale, potrivit hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în numele municipiului Bucureşti.
4.31.Formularul "Situaţia sumelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului rezultate din operaţiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" (anexa 32 la situaţiile financiare) se completează de către creditorii bugetari (Ministerul Finanţelor Publice, Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situaţiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asiguratorie dispusă prin procedură administrativă şi ca modalitate de executare silită a garanţiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate etc.
Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanţului specifice operaţiunilor respective.
4.32.Formularul "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (anexa 34 la situaţiile financiare anuale) se completează cu informaţii privind evoluţia activelor nete/capitalurilor proprii ale instituţiilor publice pe parcursul exerciţiului financiar. Datele trebuie să fie însoţite de informaţii prezentate în notele explicative referitoare la:
- natura modificărilor;
- natura şi scopul constituirii rezervelor;
- orice informaţii semnificative.
Coloana 2 "Creşteri" se completează cu rulajul creditor al conturilor de capitaluri, iar coloana 3 "Reduceri" se completează cu rulajul debitor al conturilor de capitaluri.
4.33.Formularele "Situaţia activelor fixe amortizabile" şi "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (anexele 35a şi 35b la situaţiile financiare anuale) se completează de instituţiile publice care au în administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz.
Pentru activele fixe neamortizabile conform legii nu se recunoaşte ajustarea pentru depreciere.
4.34._
Sectoarele instituţionale, potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 95), sunt următoarele:
- Societăţi nefinanciare (S11);
- Societăţi financiare (S12):
- banca centrală (S121);
- alte instituţii financiare monetare (S122);
- alţi intermediari financiari (S123);
- auxiliari financiari (S124);
- societăţi de asigurare şi fonduri de pensii (S125);
- Administraţia publică (S13):
- administraţia centrală (S1311);
- administraţii locale (S1313);
- administraţiile sistemelor de asigurări sociale (S1314);
- Gospodăriile populaţiei (S14);
- Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S15);
- Restul lumii (S2).
(1)Formularul "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (anexa 40a la situaţiile financiare) se completează de ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice autonome şi instituţii publice de subordonare centrală, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor.
(2)În subsectorul administraţie publică centrală (cod S1311) - reprezentând organisme centrale a căror competenţă se întinde pe tot teritoriul ţării, cu excepţia administraţiilor sistemelor de asigurări sociale - se cuprind instituţiile publice definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora.
4.35._
(1)Formularul "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ........." (anexa 40b la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice de subordonare locală, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor.
(2)În subsectorul administraţie publică locală (cod S1313) - reprezentând administraţiile publice a căror competenţă se întinde numai pe o unitate administrativă locală - se cuprind instituţiile publice locale definite în Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a acestora.
4.36._
(1)Formularul "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ........." (anexa 40c la situaţiile financiare) se completează de instituţii şi autorităţi publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
(2)În subsectorul asigurări sociale (cod S1314) se cuprind autorităţile care administrează sistemele de asigurări sociale (sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, sistemul asigurărilor pentru şomaj, sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi altele asemenea), precum şi instituţiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare, după cum urmează:
- Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi instituţiile subordonate;
- Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;
- Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
- Casa Naţională de Pensii Publice şi instituţiile subordonate;
- Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii;
- Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi instituţiile subordonate.
4.37.În sfera de cuprindere a sectoarelor instituţionale potrivit manualului Sistemului European de Conturi (SEC 95) se mai cuprind:
(1)Societăţi nefinanciare (cod S11) - reprezentând societăţi şi cvasisocietăţi a căror activitate principală constă în producerea de bunuri şi servicii nefinanciare pentru piaţă, cum sunt: regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale, societăţi comerciale cu capital public sau privat, societăţi cooperatiste, societăţi agricole, instituţii fără scop lucrativ aflate în serviciul societăţilor nefinanciare (asociaţii patronale, ale meşteşugarilor) şi altele asemenea.
(2)Societăţi financiare (cod S12), unde se includ:
a)Banca centrală (cod S121) - Banca Naţională a României;
b)Alte instituţii financiare monetare (cod S122) - societăţi şi cvasisocietăţi a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară ce constau în primirea de depozite şi/sau substitute de depozite din partea unităţilor instituţionale, altele decât societăţile financiare monetare, şi acordarea de credite şi/sau în efectuarea de plasamente în nume propriu, cum sunt: instituţii de credit, alte instituţii financiare monetare, fondurile de piaţă monetară;
c)Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (cod S123) - societăţi şi cvasisocietăţi financiare a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară (exclusiv cele furnizate de instituţiile financiare monetare), cum sunt: fonduri de investiţii (fonduri deschise de investiţii, societăţi de investiţii şi altele asemenea), instituţii financiare nebancare (societăţi de leasing financiar, societăţi de credit de consum, societăţi de credit ipotecar, unităţi cu personalitate juridică emitente de carduri de debit, societăţi de factoring, case de ajutor reciproc, societăţi de microfinanţare, fonduri de garantare a creditelor şi altele asemenea), instituţii de plată, societăţi de servicii de investiţii financiare, case de compensare cu funcţie de contraparte centrală;
d)Auxiliari financiari (cod S124) - societăţi şi cvasisocietăţi financiare, a căror funcţie principală constă în exercitarea de activităţi financiare auxiliare, cum sunt: registrele acţionarilor, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare fără funcţie de contraparte centrală, societăţi de administrare a fondurilor mutuale, alţi auxiliari financiari a căror activitate este asociată cu intermedierea financiară.
Tot la codul S124 se includ: Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România.
e)Societăţi de asigurare şi fonduri de pensii (cod S125) - societăţi şi cvasisocietăţi financiare, a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din reciprocitatea riscurilor, cum sunt: societăţi de asigurări, grupuri financiare de asigurări, fonduri de pensii private sau administrate privat.
(3)Gospodăriile populaţiei (cod S14) - persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatori de bunuri şi servicii ce folosesc aceeaşi locuinţă, utilizează în comun o parte sau totalitatea veniturilor şi a patrimoniului, consumă în colectiv bunuri şi servicii şi, eventual, produc bunuri şi/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final.
Acest sector instituţional cuprinde, de asemenea: asociaţiile familiale şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţiile de persoane fără personalitate juridică (altele decât cvasisocietăţile) care sunt producători de bunuri şi servicii pentru piaţă, instituţiile fără scop lucrativ şi fără personalitate juridică aflate în serviciul gospodăriilor populaţiei, persoanele instituţionalizate (în mânăstiri, unităţi de asistenţă socială şi altele asemenea).
(4)Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (cod S15) - persoane juridice ce servesc gospodăriile populaţiei furnizând bunuri şi servicii nedestinate pieţei, cum sunt: sindicate, grupuri profesionale, societăţi ştiinţifice, asociaţii de consumatori, biserici şi comunităţi religioase, cluburi sociale, recreative, culturale şi sportive, organizaţii de caritate, asociaţii şi fundaţii de binefacere finanţate prin transferuri voluntare (în numerar sau în natură), provenite de la alte entităţi şi altele asemenea.
(5)Restul lumii (cod S2) - unităţile nerezidente, în măsura în care acestea efectuează operaţiuni sau au alte relaţii economice cu unităţi instituţionale rezidente.
4.38.În vederea întocmirii corecte a formularului "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (anexa 40a la situaţiile financiare), a formularului "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ........." (anexa 40b la situaţiile financiare) şi a formularului "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ........." (anexa 40c la situaţiile financiare), instituţiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informaţii detaliate pe sectoare, precum şi pe subsectoarele administraţiei publice: subsectorul administraţie publică centrală, subsectorul administraţie publică locală, subsectorul asigurări sociale.
4.39.Cazurile de reclasificare a creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat:
(1)În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra unei entităţi a administraţiei publice, deţinută de către unul dintre furnizorii săi În cazul în care un furnizor de bunuri şi servicii, care deţine o creanţă asupra unei unităţi a administraţiei publice rezultată dintr-un credit comercial, transferă în totalitate şi în mod irevocabil creanţa sa către o instituţie financiară, unitatea administraţiei publice reclasifică şi raportează datoria comercială iniţială ca un împrumut, dacă se îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
a)unitatea administraţiei publice nu mai are nicio obligaţie de plată către furnizorul de bunuri şi servicii; şi
b)instituţia financiară nu are drept de regres (reprezintă acţiunea îndreptată de către o instituţie financiară faţă de furnizorul de bunuri şi servicii pentru recuperarea unei sume plătite), direct sau indirect, asupra furnizorului de bunuri şi servicii în cazul în care unitatea administraţiei publice nu îşi poate îndeplini obligaţiile de plată la scadenţă.
(2)În cazul restructurării creditelor comerciale
Datoria comercială a unei unităţi a administraţiei publice se reclasifică şi raportează ca un împrumut dacă, în urma negocierilor, unitatea administraţiei publice şi furnizorul de bunuri şi servicii sunt de acord cu modificarea principalelor caracteristici ale contractului, respectiv dacă se aplică o rată de dobândă şi/sau se introduce un grafic de plată în rate a datoriei. Nu se reclasifică datoria comercială dacă se modifică doar termenul de plată a datoriei (de exemplu: se modifică termenul de plată al datoriei de la o lună la 3 luni).
(3)Raportarea datoriei comerciale reclasificată în împrumuturi se efectuează în:
- anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." la rândurile cu codurile: 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 429.1, 429.2, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 454.1, 454.2;
- anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ........." la rândurile cu codurile: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307;
- anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ........." la rândurile cu codurile: 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309.
Pentru perioada 2009-2012, prezentarea acestor informaţii se va efectua într-o notă explicativă întocmită distinct pentru fiecare exerciţiu.
Datoria comercială reclasificată în împrumuturi se evidenţiază după caz, astfel:
401, 404 = 5191 (1671;1672)/analitice distincte
Dobânda aferentă datoriei comerciale, reclasificată în împrumuturi, se evidenţiază după caz, astfel:
666 = 5186 (1687)/analitice distincte
4.40.Unităţile sanitare publice cu paturi de subordonare centrală vor raporta creanţele faţă de casele de sănătate în anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........", la rd. 306.1, respectiv în anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........", la rd. 171.1, cele de subordonare locală.
Casele de sănătate vor raporta datoriile faţă de unităţile sanitare publice cu paturi în anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........", la rd. 319.4.1 pentru cele de subordonare centrală, respectiv la rd. 319.5.1 pentru cele de subordonare locală.
Creanţele raportate de unităţile sanitare publice cu paturi vor fi puse de acord cu datoriile din evidenţa caselor de sănătate. Eventualele diferenţe vor fi explicate atât de unităţile sanitare publice cu paturi, cât şi de casele de sănătate în raportul ce însoţeşte situaţiile financiare, în notele explicative referitoare la creanţe şi, respectiv, datorii.
Casele de sănătate vor prezenta în raportul ce însoţeşte situaţiile financiare explicaţii cu privire la sumele înregistrate în contul extrabilanţier provenind din depăşirea contractelor încheiate cu unităţile sanitare publice cu paturi.
4.41._
(1)Formularul "Corelaţii între formularele de situaţii financiare" (anexa 41 la situaţiile financiare) se modifică şi se completează potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
(2)Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii vor respecta corelaţiile dintre formularele de situaţii financiare pentru fiecare subsector al administraţiei publice.
4.42._
(1)Plăţile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de către agenţii/autorităţi de implementare în numele instituţiei publice, care se raportează în "Conturile de execuţie a bugetului - Cheltuieli" (anexele 6 şi 7 la situaţiile financiare), întocmite de autorităţile publice, ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor, vor purta viza agenţiilor/autorităţilor de implementare prin care se confirmă exactitatea plăţilor raportate în conturile de execuţie de către instituţiile publice - beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.
(2)Plăţile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de către agenţii/autorităţi de implementare în numele instituţiei publice, care se raportează în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare) şi în formularul "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (anexa 18 la situaţiile financiare), vor fi puse de acord cu datele din evidenţa agenţiilor/autorităţilor de implementare (Oficiul de plăţi şi contractare PHARE sau alte agenţii/autorităţi de implementare).
4.43.Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul de analiză pe bază de bilanţ, care va cuprinde: note explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, privind activele fixe, stocurile, creanţele, datoriile, capitalurile proprii, execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, note explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, note explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 479/2012, note solicitate prin prezentele norme, precum şi de alte note considerate necesare.
4.44.Instituţiile publice care s-au reorganizat în cursul anului 2012 în baza unor acte normative vor întocmi o notă explicativă pentru diferenţele dintre soldurile finale de la 31 decembrie 2011 şi soldurile iniţiale de la 1 ianuarie 2012.
4.45.În cazul în care din centralizarea datelor se constată existenţa unor obligaţii neachitate la scadenţă pentru bunuri achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispoziţiilor legale în vigoare la încheierea angajamentelor legale, având obligaţia de a prezenta în raportul de analiză pe bază de bilanţ măsurile luate.
4.46.Instituţiile publice care în anul 2012 au inclus pe cheltuieli, în condiţiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane menţionează în raportul de analiză pe bază de bilanţ natura şi valoarea pagubelor respective.
4.47.Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt autorităţi de supraveghere a pieţei financiare nonbancare şi au fost clasificate de către Biroul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT) în lista S 124 "Subsector auxiliar-financiar". Această clasificare are numai scop statistic, fără să aibă consecinţe asupra încadrării administrative, a modului de organizare a sistemului contabil şi de raportare a situaţiilor financiare. În consecinţă, acestea vor aplica în continuare reglementările contabile referitoare la instituţiile publice, respectiv prevederile Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele metodologice referitoare la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi, respectiv, a raportărilor financiare lunare.
4.48.Unităţile de învăţământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul "Bilanţ" cuprinzând toate activele, datoriile şi capitalurile proprii, indiferent de sursa de finanţare a acestora. Formularele "Situaţia fluxurilor de trezorerie" şi "Contul de rezultat patrimonial" care se depun la unitatea administrativ-teritorială vor cuprinde veniturile, finanţările şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul local. Unitatea administrativ-teritorială stabileşte rezultatul patrimonial al bugetului local prin preluarea cheltuielilor finanţate din bugetul local în baza "Situaţiei veniturilor şi cheltuielilor instituţiilor publice finanţate de la bugetul local din trimestrul ", anexa nr. 19 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unităţile teritoriale ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, unităţile de învăţământ preuniversitar întocmesc formularele "Contul de execuţie a bugetului de stat" (anexele nr. 6 şi 7), "Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2) şi "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexele nr. 3 şi 4) pe care le prezintă inspectoratelor şcolare. Formularele "Situaţia fluxurilor de trezorerie" şi "Contul de rezultat patrimonial" ce se depun la inspectoratele şcolare vor cuprinde veniturile finanţările şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul de stat.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va prezenta la Ministerul Finanţelor Publice o situaţie a soldurilor iniţiale şi finale ale contului 121 "Rezultat patrimonial" extrase din formularul "Bilanţ" (anexa 1 la situaţiile financiare) şi formularul Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situaţiile financiare), pe fiecare inspectorat judeţean.
4.49.Până la intrarea în vigoare a ordinului ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, raportările financiare lunare se întocmesc de instituţiile publice în anul 2013 în baza prevederilor cap. II "Raportări financiare lunare" din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 479/2012.
CAPITOLUL V: Semnarea şi depunerea situaţiilor financiare anuale
5.1.Situaţiile financiare anuale se semnează de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.
În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor menţionate mai sus, prin care acestea îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
a)politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
b)situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
c)persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.
Pentru situaţiile financiare centralizate ordonatorii principali şi secundari de credite nu întocmesc declaraţia scrisă.
5.2.Reprezentanţii autorităţilor publice, ai ministerelor şi ai celorlalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice autonome au obligaţia să se prezinte la Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situaţiilor financiare pentru instituţii publice, în vederea depunerii situaţiilor financiare centralizate la Ministerul Finanţelor Publice şi pe suport magnetic.
Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt obligaţi să depună situaţiile financiare la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi pe suport magnetic.
Nu se admite depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2012 fără prezentarea acestora şi pe suport magnetic.
5.3.Potrivit prevederilor art. 36 alin. (7) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de prezentare a situaţiilor financiare anuale la Ministerul Finanţelor Publice este de "50 de zile de la încheierea exerciţiului financiar".
Astfel, situaţiile financiare centralizate privind execuţia bugetului de stat pe anul 2012, execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale, respectiv a bugetelor instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome, precum şi situaţiile financiare privind execuţia bugetelor locale pe anul 2012, întocmite de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti se depun la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, până la data de 19 februarie 2013.
5.4.Situaţiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele prevăzute la art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Nedepunerea situaţiilor financiare la termenul prevăzut de lege atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.
5.5.Autorităţile publice, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice autonome depun o copie de pe situaţiile financiare centralizate şi la Direcţia generală de programare bugetară, iar instituţiile publice autonome la Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
5.6.Situaţiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanţelor Publice de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuţii în activitatea de analiză şi centralizare a acestora, care să poată oferi informaţiile necesare în legătură cu structura şi conţinutul informaţiilor din situaţiile financiare prezentate.
5.7._
(1)Situaţiile financiare anuale centralizate ale autorităţilor publice, ministerelor, celorlalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se afişează pe pagina de internet proprie sau, în lipsa acesteia, la sediul autorităţii ori instituţiei publice, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Situaţiile financiare anuale centralizate pe total administraţie publică, precum şi pe fiecare subsector al administraţiei publice (administraţie centrală, administraţie locală şi asigurări sociale) se afişează pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/legislatie/institutii publice/Bilant instituţii publice şi Conturi anuale de execuţie
5.8._
(1)Potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celor ale pct. 3.2 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare, ordonatorii de credite au obligaţia de a transmite, odată cu situaţiile financiare anuale pe anul 2012, Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2012. Potrivit pct. 3.3 din aceeaşi anexă, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat sau ai bugetului oricărui fond special transmit Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2012.
(2)Netransmiterea Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2012 atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.
-****-
ANEXA nr. 1:
(- Anexa 19 la situaţiile financiare)
Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare
cod ...........*)
- lei -

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori

Cod rând

Plăţi efectuate de la titlul 56

Din care:

Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent, aflate în curs de autorizare

Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi

Din care:

Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN

(alineatul 02)

Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

A

B

1

2

3=2-4

4=5+6+7+8+10

5

6

7

8

9

10

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)

1

          

Programe din Fondul social european (FSE) (56.02)

2

          

Programe din Fondul de coeziune (FC) (56.03)

3

          

Programe din Fondul european agricol de dezvoltare rurală (FEADR) (56.04)

4

          

Programe din Fondul european pentru pescuit (FEP) (56.05)

5

          

Programe din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) (56.06)

6

          

Programe Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA) (56.07)

7

          

Programe Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat (ENPI) (56.08)

8

          

Sume aferente Fondului european pentru refugiaţi (56.09)

9

          

Sume aferente Fondului european de returnare (56.10)

10

          

Sume aferente Fondului european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe (56.11)

11

          

Sume aferente Fondului frontierelor externe (56.12)

12

          

Programe finanţate din Facilitatea de tranziţie (56.14)

14

          

Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 (56.15)

15

          

Alte facilităţi şi instrumente postaderare (56.16)

16

          

Mecanismul financiar SEE (56.17)

17

          

Mecanismul financiar norvegian (56.18)

18

          

Asistenţă tehnică în cadrul Programului operaţional Asistenţă tehnică (56.19)

19

          

Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul operaţional Asistenţă tehnică (56.20)

20

          

Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)

21

          

Fondul european de ajustare la globalizare (56.26)

22

          

Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)

23

          

Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)

24

          

Total (cod 01 la 24)

40

          
*)Se completează cu următoarele coduri:
09 - pentru sursa 01
10 - pentru sursa 02
11 - pentru sursa 03
12 - pentru sursa 04
13 - pentru sursa 05
15 - pentru sursa 10

Conducătorul instituţiei,

.........................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.........................

ANEXA nr. 2:
(- Anexa 41 la situaţiile financiare)
CAPITOLUL 1: Corelaţii între formularele de situaţii financiare - Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)
Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)
Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)
3)Nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului datorită:
- efectuării închiderii contului de finanţare a bugetului Trezoreriei Statului prin contul de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului; şi
- preluării de la unităţile de trezorerie, inclusiv de la Trezoreria Centrală, a rezultatului execuţiei bugetului Trezoreriei Statului din anul curent prin contul de rezultat patrimonial al bugetului Trezoreriei Statului;
- efectuării închiderii contului de finanţare a bugetului de stat prin contul de rezultat al execuţiei bugetului de stat din anul curent; şi
- preluării de la unităţile de trezorerie, inclusiv de la Trezoreria Centrală, a rezultatului execuţiei bugetului de stat din anul curent prin contul de rezultat patrimonial al bugetului de stat.
Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)
Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)
3)Nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului datorită:
- efectuării închiderii contului de finanţare a bugetului Trezoreriei Statului prin contul de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului; şi
- preluării de la unităţile de trezorerie, inclusiv de la Trezoreria Centrală, a rezultatului execuţiei bugetului Trezoreriei Statului din anul curent prin contul de rezultat patrimonial al bugetului Trezoreriei Statului;
- efectuării închiderii contului de finanţare a bugetului de stat prin contul de rezultat al execuţiei bugetului de stat din anul curent; şi
- preluării de la unităţile de trezorerie, inclusiv de la Trezoreria Centrală, a rezultatului execuţiei bugetului de stat din anul curent prin contul de rezultat patrimonial al bugetului de stat.
CAPITOLUL 2: Corelaţii între formularele de situaţii financiare - Bilanţ (cod form. 01) şi anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ........" (cod form. 03)
(Rd. 33) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ........" (cod form. 03)
(Rd. 33) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ........" (cod form. 03)
NOTĂ:
Corelaţiile de mai sus nu se respectă:
1)La Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrării:
121.09 "Rezultatul patrimonial" = 520 "Disponibil al bugetului de stat"
2)La Trezoreria Centrală a Statului nu se vor respecta următoarele corelaţii:
- datorită completării în formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ........" (cod form. 03), la poziţia "Încasări", întocmit de Trezoreria Centrală a Statului cu deficitul curent al bugetului de stat centralizat în contul deschis la Trezoreria Operativă Centrală (soldul creditor al contului 5202 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" fiind preluat la sfârşitul anului în creditul contului 1662 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat")
(Rd. 41) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ........" (cod form. 03)+ rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ........." (cod form. 04)
(Rd. 41) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ........" (cod form. 03)+ rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ........." (cod form. 04)
CAPITOLUL 3: Corelaţii între formularele de situaţii financiare - Bilanţ (cod form. 01) şi anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (cod 17)
1.Conturi la trezorerie, casă în lei
Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (cod 17)
Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (cod 17)
2.Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie
Rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 13.2 + rd. 14 + rd. 15) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (cod 17)
Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 13.2 + rd. 14 + rd. 15) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (cod 17)
3.Împrumuturi pe termen lung
Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 393 + rd. 445) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (cod 17)
Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 393 + rd. 445+ rd. 447+ rd. 452) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (cod 17)
4.Împrumuturi pe termen scurt
(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (cod 17)
(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417+rd. 422+ rd. 427) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (cod 17)
CAPITOLUL 4: Corelaţii între formularele de situaţii financiare - Anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ........" (cod form. 03) şi anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (cod 17)
Rd. 14 col. 09 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ........" (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + 13.1) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (cod 17)
Rd. 15 col. 09 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ........" (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + 13.1) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (cod 17)
NOTĂ:
La Trezoreria Centrală a Statului nu se vor respecta următoarele corelaţii:
Rd. 14 col. 09 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ........" (cod form. 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (cod 17)
Rd. 15 col. 09 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ........" (cod form. 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (cod 17)
Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ........." (cod form. 04) = (rd. 42+ rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (cod 17)
CAPITOLUL 5: Corelaţii între formularele de situaţii financiare - Anexa 31 "Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de ........." cu anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (cod 17)
Totalul general col. 03 anexa 31 "Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de ........." (cu excepţia FMI) = rd. 256 col. 02 + rd. 264 col. 02 + rd. 274 col. 02 din formularul 40a "Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (cod 17)
NOTĂ:
Corelaţia nu se va respecta cu valoarea participaţiilor la FMI deţinute de către Ministerul Finanţelor Publice.
CAPITOLUL 6: Corelaţii între formularele de situaţii financiare - Bilanţ (cod form. 01) 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ........." (cod 18)
1.Împrumuturi pe termen scurt
(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ........." (cod 18);
(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ........." (cod 18)
2.Împrumuturi pe termen lung
Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 248 + rd. 296) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ........." (cod 18)
Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 248 + rd. 296 + rd. 298 + rd. 303) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ........." (cod 18)
CAPITOLUL 7: Corelaţii între formularele de situaţii financiare
- Anexa 31b "Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici" cu anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ........." (cod 18)
Totalul general col. 12 din formularul anexa 31b "Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici" = rd. 126 col. 02 + rd. 134 col. 02 + rd. 142 col. 02 din formularul 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ........." (cod 18)
CAPITOLUL 8: Corelaţii între formularele de situaţii financiare - Bilanţ (cod form. 01) şi anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ........." (cod 19)
1.Împrumuturi pe termen lung
Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 248 + rd. 298) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ........." (cod 19)
Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 248 + rd. 298 + rd. 300 + rd. 305) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ........." (cod 19)
2.Împrumuturi pe termen scurt
(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ........." (cod 19)
(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275+ rd. 277 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ........." (cod 19)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 63 din data de 29 ianuarie 2013