ORDIN nr. 39 din 19 iunie 2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014
Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,
în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)Tariful pentru prestarea serviciilor ferme de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014, în cazul contractelor de transport încheiate pe un an gazier ori pe multiplu de ani gazieri, se stabileşte după cum urmează:
a)componenta fixă de rezervare a capacităţii pentru servicii ferme - 1,42 lei/MWh/h;
b)componenta volumetrică pentru cantitatea transportată pentru sistemele de distribuţie - 7,30 lei/MWh transportat;
c)componenta volumetrică pentru cantitatea transportată numai prin Sistemul naţional de transport - 8,19 lei/MWh transportat.
(2)Tariful pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014, în cazul contractelor de transport încheiate pe un an gazier ori pe multiplu de ani gazieri, se stabileşte după cum urmează:
a)componenta fixă de rezervare a capacităţii pentru servicii întreruptibile - 1,27 lei/MWh/h;
b)componenta volumetrică pentru cantitatea transportată pentru sistemele de distribuţie - 7,30 lei/MWh transportat;
c)componenta volumetrică pentru cantitatea transportată numai prin Sistemul naţional de transport - 8,19 lei/MWh transportat.
(3)Tariful pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014, în cazul contractelor de transport încheiate pe o perioadă mai mică de un an gazier, se stabileşte după cum urmează:

Denumire componentă tarif pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport

Valoare componentă tarif aferentă perioadei de aplicare

1 iulie 2013-30 septembrie 2013

1 octombrie 2013-31 decembrie 2013

1 ianuarie 2014-31 martie 2014

1 aprilie 2014-30 iunie 2014

a) componenta fixă de rezervare a capacităţii pentru servicii ferme pe zi - lei/MWh/h

1,42

2,84

2,84

1,42

b) componenta fixă de rezervare a capacităţii pentru servicii ferme pe lună - lei/MWh/h

1,28

2,27

2,27

1,28

c) componenta fixă de rezervare a capacităţii pentru servicii ferme pe trimestru - lei/MWh/h

1,13

1,99

1,99

1,13

d) componenta volumetrică pentru cantitatea transportată pentru sistemele de distribuţie - lei/MWh transportat

7,30

7,30

7,30

7,30

e) componenta volumetrică pentru cantitatea transportată numai prin Sistemul naţional de transport - lei/MWh transportat

8,19

8,19

8,19

8,19

(4)Tariful pentru serviciile de transport al gazelor naturale de tip Backhaul, prestate în punctele de interconectare a Sistemului naţional de transport cu sistemele de transport din statele membre ale Uniunii Europene în baza contractelor de transport încheiate pe o perioadă mai mică ori mai mare de un an gazier, în perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014, este în valoare de 1,14 lei/MWh/h, reprezentând componenta fixă pentru rezervarea de capacitate de tip Backhaul.
(5)Stabilirea valorilor aferente componentei volumetrice pentru cantitatea transportată pentru sistemele de distribuţie şi componentei volumetrice pentru cantitatea transportată numai prin Sistemul naţional de transport a avut în vedere valoarea impozitului pe monopol, aşa cum a fost stabilită prin prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, precum şi diferenţa unitară aferentă recuperării costurilor cu impozitul pe monopolul natural corespunzătoare serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport prestate de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. în perioada februarie-martie 2013, valoarea acestor costuri fiind defalcată corespunzător cantităţilor transportate pentru fiecare categorie de clienţi finali şi în corelaţie cu nivelul impozitului pe monopolul natural din sectorul gazului natural.
(6)Componentele tarifului pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, prevăzute la alin. (1)-(4), nu conţin T.V.A.
Art. 2
Se stabilesc venitul total şi venitul reglementat total aferente celui de al doilea an (1 iulie 2013-30 iunie 2014) din a treia perioadă de reglementare, pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport desfăşurată de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2013.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ: VENITUL TOTAL ŞI VENITUL REGLEMENTAT TOTAL aferente celui de al doilea an (1 iulie 2013 - 30 iunie 2014) din a treia perioadă de reglementare pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport desfăşurată de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A.

Capacitatea operaţională a Sistemului naţional de transport (1 iulie 2013-30 iunie 2014)

U.M.

Valoare

Venitul total

mii lei

1.330.476,02

Venitul reglementat total

mii lei

1.040.775,93

Capacitate de transport anuală

MWh

325.739.981,26

Capacitatea de transport orară, din care:

MWh

37.966,03

- capacitate de transport întreruptibilă

MWh

1.921,70

- capacitate de transport de tip Backhaul

MWh

1.044,32

Cantitatea anuală de gaze naturală programată pentru transportul prin Sistemul naţional de transport

MWh

118.798.400,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 391 din data de 29 iunie 2013