DECIZIE nr. 661 din 14 martie 2016 privind sancţionarea cu retragerea aprobării doamnei Coşa Maria - persoană semnificativă/membru al Consiliului de administraţie la Societatea Carpatica Asig - S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul şedinţei din data de 3 martie 2016, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea Carpatica Asig - S.A., cu sediul social în Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr. 5, turnul A, etajele 3-7, Centrul de Afaceri Sibiu, judeţul Sibiu, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J32/1053/29.11.1996, cod unic de înregistrare 8990884, înscrisă în Registrul asigurătorilor cu numărul RA-013 din data de 10 aprilie 2003, reprezentată legal de domnul Andrei Liviu Stoicescu, în calitate de director general - persoană semnificativă aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 1.983 din 24 august 2015,
a constatat următoarele:
1.În anul 2015 s-au constatat diferenţe semnificative între evidenţa tehnic-operativă a societăţii şi evidenţa contabilă cu privire la rezerva de daune avizată în sold la sfârşitul fiecărei luni.
Au fost încălcate astfel prevederile art. 20 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2009, cu modificările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
2.La nivelul aplicaţiei IT IRIS a societăţii au fost efectuate în luna decembrie 2015 operaţiuni de ajustare în sensul diminuării rezervei de daune avizate cu un procent de 7%, printr-un proces automat realizabil doar la nivelul direcţiei IT, operaţiuni care au fost ulterior "eliminate" din baza de date şi totodată necuprinse în "log-urile" aplicaţiei puse la dispoziţia echipei de control, dovada fiind operaţiunile identificate de echipa de control în acest sens.
Pe staţia de lucru pusă la dispoziţie în vederea vizualizării informaţiilor aferente daunelor în aplicaţiile IT a fost identificată o aplicaţie prin care documentele în format PDF primite de la corespondenţi pot fi editate, fiind identificate documente asupra cărora există îndoiala privind veridicitatea acestora.
La data controlului există documente intrate în societate în cursul anului 2015, cu referire la dosarele de daună neînregistrate şi neevidenţiate în aplicaţiile IT de gestiune a daunelor, cu efect direct asupra cuantumului rezervei de daune avizate la data de 31 decembrie 2015, în sensul neconstituirii acesteia (diminuare prin neînregistrare), subadecvarea constatată la dosarele analizate/testate prin sondaj fiind de 44.794.334,97 lei, ceea ce a condus la, denaturarea semnificativă a acestui element patrimonial al societăţii.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 3 din Normele privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003.
Fapta constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
3.Nu au fost efectuate verificările necesare/Nu există măsuri întreprinse de conducerea administrativă a societăţii menite să asigure controlul şi adecvarea rezervei de daune avizate la nivelul obligaţiilor asumate faţă de asiguraţi/păgubiţi.
În fapt, operaţiunile de diminuare a rezervei de daune, avizate şi/sau neconstituirea acesteia, ca urmare a neînregistrării documentelor aferente dosarelor de daună, atât pe parcursul anului 2015, cât şi la sfârşitul anului 2015, s-au/s-a realizat în cunoştinţă de cauză şi/sau cu acordul/la solicitarea conducerii societăţii.
Astfel, conducerea administrativă a societăţii nu a asigurat administrarea corectă şi prudentă a societăţii, exercitând în acelaşi timp o influenţă susceptibilă de a aduce atingere unei administrări corecte şi prudente a societăţii.
Au fost încălcate astfel prevederile art. 20 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
4.În cursul anului 2015 a fost efectuată inventarierea rezervei de daune avizate pentru data de 31 decembrie 2014, proces finalizat în data de 7 mai 2015, iar la aproximativ o lună de la data luării la cunoştinţă a rezultatelor inventarierii, Consiliul de administraţie al societăţii a dispus reflectarea în evidenţa contabilă a diferenţelor constatate cu ocazia inventarierii şi corectarea rezervei de daune în conformitate cu realitatea faptică, fără a se asigura că:
- există un proces-verbal de inventariere întocmit în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
- există un aviz al conducătorului compartimentului financiar-contabil şi al conducătorului compartimentului juridic cu privire la modul de soluţionare a propunerilor făcute ca urmare a inventarierii;
- drept urmare a reflectării în evidenţa contabilă şi tehnică a rezultatelor inventarierii se asigură că posturile bilanţului societăţii la data de 31 decembrie 2014, ca parte componentă a situaţiilor financiare anuale, trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaţia reală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, având în vedere faptul că în cadrul inventarului nu a fost luată în considerare/nu au fost evidenţiate taxele de instrumentare a corespondenţilor de 12% din daune, rezerva de aproximativ 6 milioane euro aferentă unui dosar de daună, precum şi faptul că soldul comunicat de corespondentul CED la sfârşitul lunii martie 2015 (deficit de aproximativ 10.000.000 euro) nu a fost reconciliat.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 29 alin. (1)-(3), art. 30 alin. (1) şi (2) şi art. 31 alin. (1)- (3) din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2011.
Fapta constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, pentru deficienţele constatate în activitatea asigurătorului în perioada supusă verificării responsabilă este doamna Coşa Maria - persoană semnificativă/membru al Consiliului de administraţie la Societatea Carpatica Asig - S.A., învestită cu competenţa de a angaja răspunderea asigurătorului.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a hotărât în data de 3 martie 2016 sancţionarea cu retragerea aprobării membrilor Consiliului de administraţie şi a conducerii executive a societăţii, drept care
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea aprobării doamna Coşa Maria - persoană semnificativă/membru al Consiliului de administraţie la Societatea Carpatica Asig - S.A., cu domiciliul în municipiul Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 36, ap. 1, judeţul Sibiu, carte de identitate seria SB nr. 406769, emisă de SPCLEP Sibiu la data de 29 octombrie 2008, CNP 2670825323939.
Art. 2
(1)Împotriva prezentei decizii doamna Coşa Maria - persoană semnificativă/membru al Consiliului de administraţie la Societatea Carpatica Asig - S.A. - poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 196 din data de 16 martie 2016