NORME METODOLOGICE din 23 martie 2016 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Grupurile şi organizaţiile de producători din sectoarele agricol şi/sau silvic sunt persoane juridice organizate în una dintre formele juridice menţionate la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, recunoscute de autorităţile competente ale statului în conformitate cu prezentele norme metodologice.
(2)Se exceptează de la prevederile prezentelor norme metodologice organizaţiile de producători din sectorul fructelor şi legumelor şi din sectorul laptelui şi produselor lactate.
Art. 2
În condiţiile prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)autoritate competentă - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DAJ, pentru sectorul agricol şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, denumit în continuare MMAP, prin Garda forestieră pentru sectorul silvic;
b)aviz de recunoaştere - document eliberat de structura de specialitate din cadrul MADR/MMAP, responsabilă pentru elaborarea politicilor publice în conformitate cu regulamentele europene în domeniu, care certifică îndeplinirea de către persoana juridică în cauză a condiţiilor de recunoaştere ca grup de producători sau ca organizaţie de producători şi care asigură titularului toate drepturile conferite de lege, începând cu data eliberării acestuia;
c)decizie de retragere a recunoaşterii - document care are ca scop revocarea avizului de recunoaştere, eliberat de structura de specialitate din cadrul MADR/MMAP;
d)primul an de la recunoaşterea grupului/organizaţiei de producători - anul care începe în ziua următoare obţinerii avizului de recunoaştere şi se împlineşte în ziua corespunzătoare din anul următor recunoaşterii;
e)personal calificat - absolvent cu diplomă al unei forme de învăţământ liceale, postliceale, universitare, postuniversitare în domeniul agricol, economie agrară, marketing, industrie alimentară sau alte studii de specialitate corespunzătoare grupei de produse şi/sau produselor pentru care grupul de producători este recunoscut/organizaţia de producători este recunoscută, care este membru/salariat al persoanei juridice respective;
f)asistenţă tehnică de specialitate - consiliere de specialitate oferită de o persoană fizică sau juridică acreditată/calificată privind tehnologiile de cultură practicate, siguranţa alimentară, bunăstarea animalelor, practicile prietenoase cu mediul, inclusiv tehnicile de producţie şi gestiune a deşeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător.
CAPITOLUL II: Grupuri de producători
Art. 3
(1)Persoanele juridice din sectorul agricol şi/sau silvic menţionate la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, înfiinţate la libera iniţiativă a producătorilor agricoli şi/sau silvici, pot solicita recunoaşterea ca grup de producători pentru una sau mai multe grupe de produse ori pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse menţionate mai jos, astfel:
a)produse agricole, inclusiv cele prelucrate:
1.fructe şi legume;
2.fructe;
3.legume;
4.fructe şi legume destinate prelucrării;
5.struguri de vin;
6.flori, plante ornamentale, plante dendrologice (plante vii);
7.cereale (porumb, grâu, orz, orzoaică etc.);
8.orez;
9.plante oleaginoase;
10.leguminoase;
11.plante textile;
12.sfeclă de zahăr;
13.cartofi;
14.plante furajere;
15.tutun;
16.hamei;
17.plante medicinale şi aromatice de cultură;
18.lapte şi produse lactate;
19.carne de bovine;
20.carne de ovine şi/sau caprine:
21.carne de porcine;
22.carne de pasăre şi ouă;
23.miere de albine şi produse apicole;
24.gogoşi de mătase;
25.lână, păr, piei şi pielicele, blănuri şi alte produse animaliere;
26.material de înmulţire şi plantare (seminţe, răsaduri, butaşi, stoloni, puieţi, altoi, portaltoi etc.);
b)produse silvice:
1.lemn;
2.produse din lemn;
3.răchită;
4.produse din răchită;
5.material forestier de reproducere (seminţe, puieţi, butaşi etc.);
6.fructe de pădure;
7.ciuperci din flora spontană;
8.plante medicinale şi aromatice din flora spontană;
9.vânat împuşcat (carne, blănuri şi produse cornoase);
10.vânat viu;
11.răşină;
12.produse apicole;
13.produse ornamentale (cetină, conuri, ferigă etc.);
14.produse de artizanat obţinute din lemn, corn, blănuri, fructe etc.
(2)Lista produselor aparţinând sectorului fructe şi legume proaspete, precum şi lista produselor prelucrate pe bază de fructe şi legume sunt prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 4
Pentru a fi recunoscută ca grup de producători persoana juridică în cauză trebuie să respecte criteriile şi condiţiile prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 5
Pentru obţinerea recunoaşterii ca grup de producători, solicitanţii înaintează MADR/MMAP, prin DAJ/Garda forestieră, următoarele documente a căror conformitate cu originalul este verificată de către personalul cu atribuţii din cadrul acestora:
a)cererea prin care solicită recunoaşterea ca grup de producători/conform formularului prevăzut în anexa nr. 3;
b)copia hotărârii/deciziei organului de conducere/adunării generale în care se menţionează acordul acestuia/acesteia pentru efectuarea demersurilor legale stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, în vederea obţinerii recunoaşterii;
c)copia actului constitutiv şi/sau statutului, din care să reiasă îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), d) şi e), precum şi alin. (2) lit. a), alin. (3) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005;
d)în cazul producătorilor agricoli, dovada calităţii de producător a fiecărui membru, astfel: membrii persoane fizice prezintă atestatul de producător, eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, vizat la zi, iar membrii persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, şi membrii persoane juridice prezintă copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;
e)în cazul producătorilor agricoli, persoana juridică prezintă documente din care să reiasă că dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut/ă sau să prevadă în actul constitutiv că în primul an de la recunoaştere dispune de acest personal ori contractează servicii de specialitate;
f)în cazul producătorilor silvici, entitatea prezintă orice document din care să reiasă activitatea din domeniul silvic şi dovedeşte pregătirea profesională în domeniu, iar membrii acestei entităţi deţin în proprietate fond forestier;
g)lista membrilor titulari, întocmită conform formularului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, aprobată de adunarea generală/organul de conducere, în funcţie de prevederile actelor constitutive; din menţiunile referitoare la baza materială de producţie, precizate în anexa nr. 4, trebuie să reiasă inclusiv mărimea suprafeţelor şi tipul culturilor, în cazul fermelor vegetale, respectiv mărimea şeptelului, în cazul fermelor zootehnice, din care să rezulte că grupul de producători/organizaţia de producători care urmează să obţină recunoaşterea poate să realizeze o valoare minimă a producţiei comercializate (VPC), conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005;
h)copii ale documentelor care dovedesc calificarea personalului, după caz;
i)copii ale contractelor de prestări servicii de asistenţă tehnică specializată sau registrul propriu cu activităţi specifice de asistenţă tehnică asigurate prin intermediul personalului propriu, după caz;
j)copii ale actelor constitutive ale membrilor persoane juridice;
k)declaraţie pe propria răspundere a membrilor privind apartenenţa lor la un alt grup sau organizaţie de producători, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005;
l)adeverinţă eliberată în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, după caz.
CAPITOLUL III: Organizaţii de producători
Art. 6
Persoanele juridice din sectorul agricol şi/sau silvic menţionate la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, cu excepţia celor prevăzute la art. (1) alin. (2), înfiinţate la libera iniţiativă a producătorilor agricoli şi/sau silvici, pot solicita recunoaşterea ca organizaţie de producători pentru una sau mai multe grupe de produse ori pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse menţionate mai jos, astfel:
a)produse agricole, inclusiv cele prelucrate:
1.struguri de vin;
2.flori, plante ornamentale, plante dendrologice (plante vii);
3.cereale (porumb, grâu, orz, orzoaică etc.);
4.orez;
5.plante oleaginoase;
6.leguminoase;
7.plante textile;
8.sfeclă de zahăr;
9.cartofi;
10.plante furajere;
11.tutun;
12.hamei;
13.plante medicinale şi aromatice de cultură;
14.carne de bovine;
15.carne de ovine şi/sau caprine;
16.carne de porcine;
17.carne de pasăre şi ouă;
18.miere de albine şi produse apicole;
19.gogoşi de mătase;
20.lână, păr, piei şi pielicele, blănuri şi alte produse animaliere;
21.material de înmulţire şi plantare (seminţe, răsaduri, butaşi, stoloni, puieţi, altoi, portaltoi etc.);
b)produse silvice:
1.lemn;
2.produse din lemn;
3.răchită;
4.produse din răchită;
5.material forestier de reproducere (seminţe, puieţi, butaşi etc.);
6.fructe de pădure;
7.ciuperci din flora spontană;
8.plante medicinale şi aromatice din flora spontană;
9.vânat împuşcat (carne, blănuri şi produse cornoase);
10.vânat viu;
11.răşină;
12.produse apicole;
13.produse ornamentale (cetină, conuri, ferigă etc.);
14.produse de artizanat obţinute din lemn, corn, blănuri, fructe etc.
Art. 7
Pentru a fi recunoscută ca organizaţie de producători, persoana juridică în cauză trebuie să respecte criteriile şi condiţiile prevăzute în anexa nr. 5.
Art. 8
Pentru obţinerea recunoaşterii ca organizaţie de producători, solicitanţii înaintează MADR/MMAP, prin DAJ/Garda forestieră, următoarele documente a căror conformitate cu originalul este verificată de către personalul cu atribuţii din cadrul acestora:
a)cererea prin care solicită recunoaşterea ca organizaţie de producători conform formularului prevăzut în anexa nr. 3;
b)copia hotărârii/deciziei organului de conducere/adunării generale în care se menţionează acordul acestuia/acesteia pentru efectuarea demersurilor legale stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, în vederea obţinerii recunoaşterii;
c)copia actului constitutiv şi/sau statutului, din care să reiasă îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), d) şi e), precum şi alin. (2) lit. a), alin. (3) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005;
d)în cazul producătorilor agricoli, dovada calităţii de producător a fiecărui membru, astfel: membrii persoane fizice prezintă atestatul de producător, eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, vizat la zi, iar membrii persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, şi membrii persoane juridice prezintă copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;
e)în cazul producătorilor agricoli, persoana juridică prezintă documente din care să reiasă că dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut/ă sau să prevadă în actul constitutiv că în primul an de la recunoaştere dispune de acest personal ori contractează servicii de specialitate;
f)în cazul producătorilor silvici, entitatea prezintă orice document din care să reiasă activitatea din domeniul silvic şi dovedeşte pregătirea profesională în domeniu, iar membrii acestei entităţi deţin în proprietate fond forestier;
g)lista membrilor titulari, întocmită conform formularului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, aprobată de adunarea generală/organul de conducere, în funcţie de prevederile actelor constitutive; din menţiunile referitoare la baza materială de producţie, precizate în anexa nr. 4, trebuie să reiasă inclusiv mărimea suprafeţelor şi tipul culturilor, în cazul fermelor vegetale, respectiv mărimea şeptelului, în cazul fermelor zootehnice, din care să rezulte că grupul de producători/organizaţia de producători care urmează să obţină recunoaşterea poate să realizeze o valoare minimă a VPC, conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005;
h)copii ale documentelor care dovedesc calificarea personalului, după caz;
i)copii ale contractelor de prestări servicii de asistenţă tehnică specializată sau registrul propriu cu activităţi specifice de asistenţă tehnică asigurate prin intermediul personalului propriu, după caz;
j)copii ale actelor constitutive ale membrilor persoane juridice;
k)declaraţie pe propria răspundere a membrilor privind apartenenţa lor la un alt grup sau organizaţie de producători, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005;
l)adeverinţă eliberată în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, după caz.
CAPITOLUL IV: Valoarea producţiei comercializate
Art. 9
(1)Valoarea producţiei comercializate (VPC) reprezintă valoarea fără TVA a producţiei realizate de către membrii unui grup/unei organizaţii de producători şi valorificate prin intermediul acestuia/acesteia, luându-se în calcul doar producţia aferentă grupei/grupelor de produse şi/sau produsului/produselor menţionate la art. 3 în cazul grupurilor de producători şi art. 6 în cazul organizaţiilor de producători pentru care MADR/MMAP a acordat recunoaşterea.
(2)La calculul VPC intră şi valoarea producţiei prelucrate, numai în cazul în care aceasta este obţinută din producţia agricolă a membrilor pentru care a obţinut recunoaşterea.
(3)În cazul acordării recunoaşterii pentru grupele de produse menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 sau 3 sau produs/produse prelucrate aferente acestora, pentru grupurile de producători VPC se calculează ca o rată forfetară procentuală aplicată valorii facturate (fără TVA) a respectivelor produse prelucrate prevăzute în anexa nr. 1. Rata forfetară este de:
a)53% pentru sucurile de fructe;
b)73% pentru sucurile concentrate;
c)77% pentru concentratul de tomate;
d)62% pentru fructele şi legumele congelate;
e)48% pentru conservele de fructe şi legume;
f)70% pentru conservele de ciuperci din genul Agaricus;
g)81% pentru fructele conservate provizoriu în saramură;
h)81% pentru fructele deshidratate;
i)27% pentru alte fructe şi legume prelucrate;
j)12% pentru plantele aromatice prelucrate;
k)41% pentru boiaua de ardei.
(4)Valoarea minimă a producţiei comercializate în comun, pentru grupa/grupele de produse, respectiv produsul/produsele pentru care a obţinut recunoaşterea, prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a) şi lit. b) pct. (i) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, este formată din VPC plus valoarea producţiei provenită din alte activităţi.
(5)Prin alte activităţi se înţelege comercializarea de produse aferente grupelor de produse/produselor pentru care persoana juridică deţine recunoaşterea, dar care nu provin de la membrii acesteia.
(6)Dacă valoarea minimă a producţiei comercializate în comun, definită la alin. (4), este afectată de o calamitate/dezastru natural, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, în mod excepţional grupului/organizaţiei de producători i se va menţine recunoaşterea.
CAPITOLUL V: Procedura de evaluare, eliberare a avizului de recunoaştere şi de verificare a respectării criteriilor de recunoaştere
Art. 10
(1)Sistemul administrativ pentru evaluarea condiţiilor de recunoaştere este asigurat de MADR/MMAP astfel:
a)la nivel teritorial, prin DAJ/Garda forestieră;
b)la nivel central, prin structurile de specialitate, pe categorii de produse, care funcţionează în cadrul MADR, respectiv MMAP.
(2)Persoanele juridice care solicită obţinerea recunoaşterii ca grup de producători/organizaţie de producători înaintează dosarul cu toate documentele necesare la DAJ/Garda forestieră, pentru verificarea conformităţii.
(3)După verificarea conformităţii documentelor depuse de solicitanţii menţionaţi la alin. (2), DAJ, respectiv Garda forestieră înaintează, în maximum 45 de zile, dosarele cererilor de acordare a recunoaşterii structurilor centrale menţionate la alin. (1) lit. b), în vederea verificării îndeplinirii criteriilor de recunoaştere şi eliberării avizului de recunoaştere sau deciziei de respingere, după caz.
Art. 11
(1)La nivelul MADR/MMAP, evidenţa grupurilor de producători şi a organizaţiilor de producători se ţine în Registrul de evidenţă a grupurilor şi organizaţiilor de producători pentru sectorul agricol şi Registrul de evidenţă a grupurilor şi organizaţiilor de producători pentru sectorul silvic, care se gestionează la nivelul fiecărei autorităţi MADR/MMAP în parte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.
(2)Structura de specialitate din cadrul MADR/MMAP cu atribuţii privind elaborarea politicilor publice în sectorul agricol/silvic este responsabilă pentru eliberarea avizului de recunoaştere, precum şi pentru înregistrarea în registrul prevăzut la alin. (1).
Art. 12
(1)În cadrul DAJ-urilor din subordinea MADR sau, după caz, în cadrul Gărzii forestiere din subordinea MMAP, personalul responsabil cu primirea şi verificarea conformităţii dosarelor depuse pentru acordarea recunoaşterii se desemnează de către conducătorii structurilor teritoriale menţionate anterior, în termen de 5 zile de la publicarea prezentelor norme metodologice de aplicare, cu informarea autorităţilor publice centrale.
(2)Persoanele desemnate conform alin. (1) verifică pentru fiecare solicitant dacă dosarul conţine toate informaţiile prevăzute de legislaţie şi se asigură, inclusiv prin verificare la faţa locului, de conformitatea celor declarate, după care transmit MADR/MMAP dosarul conform, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii.
(3)În cazul în care se constată că solicitantul nu a furnizat toate informaţiile şi/sau documentele necesare, DAJ/Garda forestieră transmite o înştiinţare acestuia, în termen de cel mult 15 zile de la înregistrarea cererii, în care se vor indica informaţiile/documentele lipsă.
(4)Dacă în termen de 20 de zile de la data notificării solicitantului nu sunt primite informaţiile/documentele solicitate la alin. (3), DAJ/Garda forestieră respinge cererea şi notifică solicitantul în termen de 5 zile de la luarea deciziei.
(5)Dacă în termenul prevăzut la alin. (3) sunt primite informaţiile/documentele de completare a dosarului, DAJ/Garda forestieră constată conformitatea dosarului şi transmite dosarul către MADR/MMAP în termen de maximum 10 zile de la primirea documentelor solicitate, însoţit de Procesul-verbal de constatare, la momentul recunoaşterii, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.
Art. 13
Evaluarea dosarelor aparţinând persoanelor juridice care solicită recunoaşterea ca grup/organizaţie de producători se face de către serviciile tehnice de specialitate din cadrul MADR/MMAP, pe grupe de produse ori pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse, prevăzute la art. 3, respectiv art. 6.
Art. 14
(1)Rezultatele evaluării dosarelor declarate conforme de către DAJ/Garda forestieră care privesc grupurile/organizaţiile de producători sunt consemnate de structurile de specialitate de la nivel central în formularul numit Proces-verbal, conform anexei nr. 8.
(2)Procesele-verbale rezultate în urma evaluării menţionate la alin. (1) constituie baza acordării avizului de recunoaştere sau a respingerii solicitării.
(3)În termen de maximum 90 de zile de la înregistrarea cererii, structura de specialitate din cadrul MADR/MMAP emite avizul de recunoaştere sau respinge cererea.
(4)Structura de specialitate centrală notifică solicitantul cu privire la rezultatul evaluării, concomitent cu informarea DAJ/Gărzii forestiere.
(5)Notificarea de respingere a solicitării va conţine motivele respingerii şi va preciza faptul că solicitantul poate depune o nouă cerere de solicitare a recunoaşterii ca grup/organizaţie de producători, cu reluarea procedurii.
(6)Avizul de recunoaştere ca grup/organizaţie de producători pentru sectorul agricol prevăzut în anexa nr. 9 şi cel pentru sectorul silvic, prevăzut în anexa nr. 10, se eliberează în două exemplare, semnate de conducerea MADR/MMAP. Exemplarul 2 se semnează pe verso de către secretarul de stat, directorul general al direcţiei de specialitate, directorul direcţiei de specialitate şi de personalul din cadrul serviciului tehnic de specialitate care a participat la luarea deciziei.
(7)În condiţiile art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, se va emite Decizia de retragere a recunoaşterii pentru grupul/organizaţia de producători, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11 pentru sectorul agricol şi în anexa nr. 12 pentru sectorul silvic.
(8)Decizia de retragere a recunoaşterii se emite în două exemplare, semnate de conducerea MADR/MMAP. Exemplarul 2 se semnează pe verso de către secretarul de stat, directorul general al direcţiei de specialitate, directorul direcţiei de specialitate, precum şi de personalul din cadrul structurii de specialitate care a participat la luarea deciziei.
Art. 15
În condiţiile prezentului ordin, structurile de specialitate de la nivel central din cadrul MADR/MMAP au următoarele atribuţii:
a)decid măsurile care se impun în urma evaluării dosarelor depuse de către persoanele juridice îndreptăţite, prin care se solicită obţinerea statutului de grup de producători/organizaţie de producători;
b)decid măsurile care se impun în urma verificărilor privind îndeplinirea sau menţinerea condiţiilor de recunoaştere;
c)elaborează procedura de recunoaştere şi de verificare a grupurilor de producători/organizaţiilor de producători;
d)realizează corespondenţa cu persoanele juridice îndreptăţite;
e)realizează o bază de date a grupurilor/a organizaţiilor de producători.
Art. 16
Eliberarea avizului de recunoaştere ca grup sau ca organizaţie de producători angajează solicitantul să se supună verificărilor MADR/MMAP şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor MADR/MMAP toate documentele şi informaţiile relevante pentru verificarea respectării condiţiilor de recunoaştere.
Art. 17
(1)Deciziile structurilor de specialitate de la nivel central şi teritorial ale MADR/MMAP pot fi contestate conform prevederilor art. 191 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005.
(2)Soluţionarea contestaţiilor presupune reanalizarea dosarelor contestatarilor de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, organizată în cadrul MADR/MMAP, ai cărei membri sunt nominalizaţi prin ordin MADR/MMAP.
(3)Termenul de rezolvare a unei contestaţii este de 30 de zile de la înregistrarea la MADR/MMAP.
Art. 18
Persoanele juridice recunoscute ca grup de producători sau ca organizaţie de producători, cu excepţia celor prevăzute la art. 1 alin. (2), transmit în fiecare an structurii de specialitate centrale din cadrul MADR/MMAP o copie a bilanţului contabil pentru anul fiscal anterior, în termen de 30 de zile de la transmiterea acestuia către organele financiare specializate, precum şi orice altă modificare ulterioară care poate afecta condiţiile de recunoaştere.
Art. 19
(1)În cadrul verificărilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, structurile de specialitate responsabile efectuează verificări anuale, pentru menţinerea criteriilor de recunoaştere.
(2)În cazul grupurilor/organizaţiilor de producători, verificarea privind menţinerea criteriilor de recunoaştere se efectuează de către MADR/MMAP prin DAJ, respectiv Garda forestieră.
(3)Cu ocazia verificărilor se solicită documente justificative care să ateste respectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d) pct. 3 şi alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005.
(4)Controalele se realizează în baza procedurii elaborate de structura de specialitate responsabilă.
Art. 20
Pentru grupurile de producători/organizaţiile de producători recunoscute se verifică dacă acestea dispun de personalul, infrastructura şi dotările necesare pentru realizarea obiectivelor acestora, care să asigure în special:
a)cunoaşterea producţiei membrilor;
b)sortarea, stocarea şi ambalarea producţiei membrilor;
c)managementul comercial şi bugetar;
d)un sistem centralizat de facturare şi de înregistrare a datelor.
Art. 21
(1)Pentru grupurile de producători/organizaţiile de producători recunoscute, rezultatul verificărilor este consemnat în Procesul-verbal în vederea verificării menţinerii criteriilor de recunoaştere, prevăzut în anexa nr. 13.
(2)Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se va întocmi în două exemplare, dintre care un exemplar va fi înmânat reprezentantului legal al persoanei juridice supuse verificării sau comunicat prin poştă cu confirmare de primire, la adresa sediului central al grupului de producători/organizaţiei de producători recunoscut/recunoscute, urmând ca cel de-al doilea exemplar să fie transmis structurii responsabile centrale din cadrul MADR/MMAP, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data emiterii acestuia.
Art. 22
(1)În cazul în care, în urma verificărilor efectuate în conformitate cu dispoziţiile art. 19 şi 20, rezultă că nu mai sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere ca grup de producători/organizaţie de producători, structura de specialitate responsabilă decide retragerea recunoaşterii, într-un interval de timp de maximum 60 de zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare.
(2)Decizia de retragere a recunoaşterii ca grup de producători/organizaţie de producători se ia după transmiterea către persoanele juridice prevăzute la alin. (1) a unei înştiinţări privind deficienţele constatate, în care sunt stabilite şi măsuri ce trebuie întreprinse pentru remedierea acestora. Măsurile pentru remedierea deficienţelor trebuie să se realizeze în termenul prevăzut la alin. (1).
(3)În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (2) nu au fost luate, structura de specialitate responsabilă emite decizia de retragere a recunoaşterii, iar comunicarea acesteia către grupul/organizaţia de producători se realizează prin poştă, cu confirmare de primire, în termen de 5 zile de la data emiterii.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 23
În cadrul grupului sau organizaţiei de producători niciun membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot.
Art. 24
(1)Durata minimă de apartenenţă a unui producător la un grup/o organizaţie de producători nu poate fi mai mică de 12 luni.
(2)Cu toate acestea, în cazul accesării unui program de investiţii, niciun membru nu poate fi scutit de obligaţiile care decurg din acesta pe durata aplicării sale, cu excepţia cazului în care deţine o derogare acordată de grupul sau de organizaţia de producători în cauză.
(3)Renunţarea la calitatea de membru conform prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 devine efectivă numai după achitarea tuturor obligaţiilor faţă de grupul sau organizaţia de producători în cauză.
(4)În plus, producătorii de fructe şi/sau legume au obligaţia respectării dispoziţiilor art. II alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 24/2016.
Art. 25
Prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 se aplică numai în cazul în care distanţa dintre unităţile de producţie ale membrului este mai mare de 200 km.
Art. 26
Verificarea respectării condiţiilor de recunoaştere a organizaţiilor şi grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor silvice, inclusiv pentru cele recunoscute înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, va fi realizată de către MMAP.
Art. 27
Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice de aplicare.
-****-
ANEXA nr. 1:
A.Lista produselor aparţinând sectorului fructe şi legume proaspete

Codul tarifar

Denumirea produsului

0702 00 00

Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată

0703

Ceapă, ceapă eşalotă, usturoi, praz şi alte aliaceae, în stare proaspătă sau refrigerată

0704

Varză, conopidă, varză creaţă, gulii şi alte brassicaceae comestibile, în stare proaspătă sau refrigerată

0705

Salată (Lactuca sativa) şi cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerată

0706

Morcovi, napi, sfeclă roşie pentru salată, ţelină, ridichi şi alte rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată

0707 00

Castraveţi şi castraveciori de murat, în stare proaspătă sau refrigerată

07 08

Leguminoase cu păstăi, decorticate sau nu, în stare proaspătă sau refrigerată

ex. 07 09

Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată, exceptând legumele de la subpoziţiile 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 şi 0709 90 60

ex. 08 02

Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, decojite sau nu, cu sau fără pieliţă, cu excepţia nucilor de arec (sau betel) şi a nucilor de cola având codul 0802 90 20

0806 10 10

Struguri de masă proaspeţi

0807

Pepeni (inclusiv pepeni verzi) proaspeţi

0808

Mere, pere şi gutui proaspete

0809

Caise, cireşe, vişine, piersici (inclusiv nectarine), prune şi porumbe proaspete

0810

Alte fructe proaspete

0813 50 31

0813 50 39

Amestecuri exclusiv din fructe cu coajă uscate având codurile NC 0801 şi 0802

0910 20

Şofran

Ex 0910 99

Cimbru, în stare proaspătă sau refrigerată

ex 1211 90 85

Busuioc, melisă, mentă, origanum vulgare (măghiran), rozmarin, salvie, în stare proaspătă sau refrigerată

B.Lista produselor prelucrate pe bază de fructe şi legume*)

Categorie

Codul tarifar

Descriere

Sucuri de fructe

ex 20 09

Sucuri de fructe, cu excepţia sucului de struguri şi a mustului de struguri de la subpoziţiile 2009 61 şi 2009 69 şi a sucului de banane de la subpoziţia ex 2009 80 şi sucuri concentrate, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori

Sucurile de fructe concentrate sunt sucuri de fructe încadrate la poziţia ex 20 09 obţinute prin înlăturarea fizică a cel puţin 50% din conţinutul de apă, în ambalaje cu un conţinut net de minimum 200 kg.

Concentrat de tomate

ex 2002 90 31

ex 2002 90 91

Concentrat de tomate cu un conţinut de materie uscată de minimum 28% din greutate, în ambalaje directe cu un conţinut net de minimum 200 kg

Fructe şi legume congelate

ex 07 10

Legume (nefierte sau fierte în apă sau în abur) congelate, cu excepţia porumbului dulce de la subpoziţia 0710 40 00, a măslinelor de la subpoziţia 0710 80 10 şi a fructelor din genul Capsicum sau din genul Pimenta de la subpoziţia 0710 80 59

ex 08 11

Fructe şi fructe cu coajă lemnoasă, nefierte sau fierte în apă sau în abur, congelate, fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, cu excepţia bananelor congelate de la subpoziţia ex 0811 90 95

ex 20 04

Alte legume pregătite sau conservate altfel decât în oţet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziţia 2006, cu excepţia porumbului dulce (Zea mays var. saccharata) de la subpoziţia ex 2004 90 10, a măslinelor de la subpoziţia 2004 90 30 şi a cartofilor pregătiţi sau conservaţi sub formă de făină, griş sau fulgi de la subpoziţia 2004 10 91

Conserve de fructe şi legume

ex 20 01

Legume, fructe, fructe cu coajă lemnoasă şi alte părţi comestibile de plante, pregătite sau conservate în oţet sau acid acetic, exclusiv:

- fructe din genul Capsicum, altele decât ardeii dulci sau ardeii graşi de la subpoziţia 2001 90 20

- porumb dulce (Zea mays var. saccharata) de la subpoziţia 2001 90 30

- igname, batate şi părţi comestibile similare de plante cu un conţinut de amidon de minimum 5% din greutate de la subpoziţia 2001 90 40

- miez de palmier de la subpoziţia 2001 90 60

- măsline de la subpoziţia 2001 90 65

- frunze de viţă-de-vie, muguri de hamei şi alte părţi similare comestibile de plante de la subpoziţia ex 2001 90 97

ex 20 02

Tomate pregătite sau conservate altfel decât în oţet sau acid acetic, cu excepţia concentratului de tomate de la subpoziţiile ex 2002 90 31 şi ex 2002 90 91 descris anterior

ex 20 05

Alte legume pregătite sau conservate altfel decât în oţet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziţia 2006, cu excepţia măslinelor de la subpoziţia 2005 70, a porumbului dulce (Zea mays var. saccharata) de la subpoziţia 2005 80 00, a fructelor din genul Caspicum, altele decât ardeii dulci sau ardeii graşi de la subpoziţia 2005 99 10, şi a cartofilor pregătiţi sau conservaţi sub formă de făină, gris sau fulgi de la subpoziţia 2005 20 10

ex 20 08

Fructe, fructe cu coajă lemnoasă şi alte părţi comestibile de plante, altfel pregătite sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori sau de alcool, care nu sunt menţionate sau cuprinse în altă parte, exclusiv:

- unt de arahide de la subpoziţia 2008 11 10

- alte fructe cu coajă lemnoasă, altfel pregătite sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori, nemenţionate sau necuprinse în altă parte, de la subpoziţia ex 2008 19

- miez de palmier de la subpoziţia 2008 91 00

- porumb de la subpoziţia 2008 99 85

- igname, batate şi părţi comestibile similare de plante cu un conţinut de amidon de minimum 5% din greutate de la subpoziţia 2008 99 91

- frunze de viţă-de-vie, muguri de hamei şi alte părţi similare comestibile de plante de la subpoziţia ex 2008 99 99

- amestecuri de banane altfel pregătite sau conservate de la subpoziţiile ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 şi ex 2008 92 98

- banane altfel pregătite sau conservate de la subpoziţiile ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 şi ex 2008 99 99

Conserve de ciuperci

2003 10

Ciuperci din genul Agaricus, pregătite sau conservate altfel decât în oţet sau acid acetic

Fructe conservate provizoriu în saramură

ex 08 12

Fructe şi fructe cu coajă lemnoasă, conservate provizoriu în saramură, dar improprii consumului în această stare, cu excepţia bananelor conservate provizoriu de la subpoziţia ex 0812 90 98

Fructe deshidratate

ex 08 13

Fructe deshidratate, altele decât cele de la poziţiile 0801-0806

0804 20 90

Smochine deshidratate

0806 20

Struguri deshidrataţi

ex 2008 19

Alte fructe cu coajă lemnoasă, altfel pregătite sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori, care nu sunt menţionate sau cuprinse în altă parte, cu excepţia fructelor tropicale cu coajă lemnoasă şi a amestecurilor acestora

Alte fructe şi legume prelucrate

 

Fructe şi legume prelucrate enumerate în partea X a anexei I la Regulamentul (UE) nr 1.308/2013, diferite de produsele enumerate în categoriile menţionate anterior

Plante aromatice prelucrate

ex 09 10

Cimbru uscat

ex 12 11

Busuioc, melisă, mentă, Origanum vulgare (măghiran), rozmarin, salvie, uscate, tăiate sau nu, zdrobite sau praf

Boia de ardei

ex 09 04

Piper din genul Piper; fructe deshidratate sau zdrobite sau măcinate din genul Capsicum sau din genul Pimenta, cu excepţia ardeilor dulci de la subpoziţia 0904 20 10

*)Lista produselor prelucrate pe bază de fructe şi legume este prevăzută în anexa VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor prelucrate.
ANEXA nr. 2: LISTA criteriilor de recunoaştere pentru obţinerea statutului de grup de producători care vor fi verificate şi consemnate în raport
I.Criterii verificate la recunoaştere
Persoana juridică menţionată la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, poate obţine recunoaşterea ca grup de producători dacă îndeplineşte următoarele criterii:
1.este constituită din cel puţin 5 membri care au calitatea de producători agricoli şi/sau silvici;
2.este înfiinţată la libera iniţiativă a producătorilor pentru comercializarea în comun pentru una sau mai multe grupe de produse ori pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse prevăzute la art. 3 din normele metodologice;
3.deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor;
4.dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut/ă sau prevede în actul constitutiv ca în primul an de la recunoaştere să dispună de acest personal ori să contracteze servicii de specialitate;
5.în actul constitutiv şi/sau statutul persoanei juridice se solicită membrilor ca, în mod special, să prevadă cel puţin următoarele obligaţii ale membrilor:
a)să aplice deciziile adoptate în cadrul adunării generale care privesc date tehnice legate de producţie şi să raporteze datele privind producţia şi protecţia mediului înconjurător;
b)să pună la dispoziţia grupului de producători informaţiile solicitate referitoare la suprafeţele destinate producţiei, tipul de cultură, cantităţile recoltate şi la vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor;
c)să comercializeze un procent minim din producţia proprie prin intermediul grupului de producători, după cum urmează:
(1)(i) 50% în primul an de la recunoaştere;
(2)(ii) 55% în al doilea an de la recunoaştere;
(3)(iii) 60% în al treilea an de la recunoaştere;
(4)(iv) 65% în al patrulea an de la recunoaştere;
(5)(v) 75% începând cu al cincilea an de la recunoaştere;
6.prin actul constitutiv şi/sau statutul persoanei juridice se prevăd următoarele:
a)procedurile de promovare, adoptare şi modificare a deciziilor grupului de producători;
b)reglementările care să permită membrilor să verifice grupul de producători şi deciziile adoptate de acesta/aceasta;
c)regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calităţii de membru, prevăzută la art. 24 alin. (1) din normele metodologice;
d)regulile de excludere şi retragere a membrilor;
e)penalităţile pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin membrilor conform actului constitutiv;
f)modalitatea prin care oferă sau se angajează să ofere, în termenul stabilit la pct. 4, membrilor săi asistenţă tehnică de specialitate. Asistenţa tehnică de specialitate poate fi furnizată de membrii grupului/organizaţiei, de angajaţi ai acestuia sau de terţe persoane calificate, corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut grupul de producători, şi se acordă la cererea membrului/membrilor;
g)reguli care să permită membrilor să urmărească şi să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul grupului de producători, respectiv niciun membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot;
7.declaraţia pe propria răspundere a membrilor că nu fac parte din alt grup de producători recunoscut pentru aceeaşi grupă/aceleaşi grupe de produse, respectiv pentru acelaşi produs/aceleaşi produse;
8.să deţină, dacă este cazul, adeverinţă eliberată în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
II.Criterii de recunoaştere verificate începând cu anul al doilea de la recunoaştere
1.Grupul de producători este constituit din cel puţin 5 membri care au calitatea de producători agricoli şi/sau silvici.
2.Grupul de producători trebuie să dovedească:
a)prin evidenţă contabilă, pentru anul anterior, valoarea minimă a producţiei comercializate în comun, pentru grupa de produse, respectiv produsele pentru care a obţinut recunoaşterea, stabilită la suma de 30.000 euro echivalent în lei, precum şi faptul că cel puţin 51% din această producţie provine din producţia proprie a membrilor;
b)obligaţia membrilor de a comercializa un procent minim din producţia proprie prin intermediul grupului de producători, după cum urmează:
(1)(i) 50% în primul an de la recunoaştere;
(2)(ii) 55% în al doilea an de la recunoaştere;
(3)(iii) 60% în al treilea an de la recunoaştere;
(4)(iv) 65% în al patrulea an de la recunoaştere;
(5)(v) 75% începând cu al cincilea an de la recunoaştere.
3.Grupul de producători dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut(ă).
4.În actul constitutiv şi/sau statutul persoanei juridice se solicită membrilor ca, în mod special, să prevadă cel puţin următoarele obligaţii ale membrilor:
a)să aplice deciziile adoptate în cadrul adunării generale care privesc date tehnice legate de producţie şi să raporteze datele privind producţia şi protecţia mediului înconjurător;
b)să pună la dispoziţia grupului de producători informaţiile solicitate referitoare la suprafeţele destinate producţiei, tipul de cultură, cantităţile recoltate şi la vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor;
5.Prin actul constitutiv şi/sau statutul persoanei juridice se prevăd următoarele:
a)procedurile de promovare, adoptare şi modificare a deciziilor grupului de producători;
b)reglementările care să permită membrilor să verifice grupul de producători şi deciziile adoptate de acesta/aceasta;
c)regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calităţii de membru, prevăzută la art. 24 alin. (1) din normele metodologice;
d)regulile de excludere şi retragere a membrilor;
e)penalităţile pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin membrilor conform actului constitutiv;
f)modalitatea prin care oferă sau se angajează să ofere, în termenul stabilit la pct. 4, membrilor săi asistenţă tehnică de specialitate. Asistenţa tehnică de specialitate poate fi furnizată de membrii grupului/organizaţiei, de angajaţi ai acestuia sau de terţe persoane calificate, corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut grupul de producători, şi se acordă la cererea membrului/membrilor;
g)reguli care să permită membrilor să urmărească şi să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul grupului de producători, respectiv niciun membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot
6.Să deţină, dacă este cazul, adeverinţă eliberată în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA nr. 3: CERERE
Solicitant*) .......................
Nr. din .../.../...
CERERE
I.*) ................................, cu sediul social în ........................., telefon/fax: ....................., cod fiscal ......................, reprezentată prin ...................., domiciliat în localitatea ........................, str. ................ nr. ................, bl. ............, ap. .........., judeţul ............., posesor al BI/CI ........ seria ....... nr. ................, eliberat/eliberată de ....................... la data de ....................., vă solicităm, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu normele metodologice de aplicare a acesteia, verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru eliberarea avizului de recunoaştere ca:
- grup de producători |_|
- organizaţie de producători |_|
pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse, respectiv produs/produse ........................... .
Pentru aceasta anexăm în copie următoarele documente:
1 ...................
2 ...................
3 ...................
4 ...................
5 ..................
II.Se va completa de către solicitant din a cărui componenţă fac parte membri care aparţin şi altui/altor grup/grupuri/organizaţie/organizaţii de producători, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Menţionăm că următorii membri intră sub incidenţa prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare:
1 ...................
2 ...................
3 ...................
4 ...................
5 ..................
Pentru aceasta anexăm, pentru fiecare membru, următoarele documente:
- copie a avizului de recunoaştere al grupului/organizaţiei de producători din care face deja parte membrul;
- adeverinţă emisă de grupul/organizaţia de producători din care face parte deja membrul din care să reiasă grupa de produse/produsul/produsele şi zona geografică în care funcţionează respectivul/respectiva grup/organizaţie de producători;
- declaraţie de apartenenţă şi la alte grupuri/organizaţii de producători.
Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile înscrise în documentele sus-menţionate sunt în conformitate cu realitatea.
Data .......................
Reprezentant legal, ....................
___
*)Denumirea societăţii, societăţii agricole, cooperativei agricole sau a altei forme de asociere, legal constituită, prevăzută la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA nr. 4: LISTA membrilor titulari ai*) ..............., aprobată în adunarea generală/de organul de conducere potrivit prevederilor statutare [art. 5 lit. g) din normele metodologice] din .../...

I. Persoane juridice

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

Data înfiinţării

CUI

Adresa sediului social

Baza materială de producţie**)

Drept de vot

%

Semnătura reprezentantului legal

1

             

2

             
               
               

II. Persoane fizice

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Data naşterii

BI/CI seria .... nr. ...

Domiciliul stabil

Baza materială de producţie**)

Drept de vot

%

Semnătura

1

             

2

             
               
               
Întocmit
Numele şi prenumele .........................
Funcţia ..........................
Semnătura .....................
Data ..............................
Aprobat
Numele şi prenumele ...........................
Funcţia ............................
Semnătura .......................
Data .......................
____
*)Denumirea societăţii, societăţii agricole, cooperativei agricole sau a altei forme de asociere, legal constituită, prevăzută la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
**)Se vor face precizări inclusiv cu privire la mărimea suprafeţelor şi tipul culturilor, în cazul fermelor vegetale, respectiv mărimea septetului, în cazul fermelor zootehnice, din care să rezulte că grupul de producători/organizaţia de producători care urmează să obţină recunoaşterea poate să realizeze o valoare minimă a producţiei comercializate (VPC), conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005. cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA nr. 5: LISTA criteriilor de recunoaştere pentru obţinerea statutului de organizaţie de producători care vor fi verificate şi consemnate în raport
I.Criterii verificate la recunoaştere
Persoana juridică menţionată la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, poate obţine recunoaşterea ca organizaţie de producători dacă îndeplineşte următoarele criterii:
1.este constituită din cel puţin 5 membri care au calitatea de producători agricoli şi/sau silvici;
2.este înfiinţată la libera iniţiativă a producătorilor pentru comercializarea în comun pentru una sau mai multe grupe de produse ori pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse prevăzute la art. 6 din normele metodologice;
3.deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor;
4.dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut(ă) sau să îşi prevadă în actul constitutiv ca în primul an de la recunoaştere să dispună de acest personal ori să contracteze servicii de specialitate;
5.în actul constitutiv şi/sau statutul persoanei juridice se solicită membrilor ca, în mod special, să prevadă cel puţin următoarele obligaţii ale membrilor:
a)să aplice deciziile adoptate în cadrul adunării generale care privesc date tehnice legate de producţie şi să raporteze datele privind producţia şi protecţia mediului înconjurător;
b)să pună la dispoziţia organizaţiei de producători informaţiile solicitate referitoare la suprafeţele destinate producţiei, tipul de cultură, cantităţile recoltate şi la vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor;
c)să comercializeze un procent minim din producţia proprie prin intermediul organizaţiei de producători, după cum urmează:
(1)(i) 50% în primul an de la recunoaştere;
(2)(ii) 55% în al doilea an de la recunoaştere;
(3)(iii) 60% în al treilea an de la recunoaştere;
(4)(iv) 65% în al patrulea an de la recunoaştere;
(5)(v) 75% începând cu al cincilea an de la recunoaştere.
6.prin actul constitutiv şi/sau statutul persoanei juridice se prevăd următoarele:
a)procedurile de promovare, adoptare şi modificare a deciziilor organizaţiilor de producători;
b)reglementările care să permită membrilor să verifice organizaţia de producători şi deciziile adoptate de aceasta;
c)regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calităţii de membru, prevăzută la art. 24 alin. (1) din normele metodologice;
d)regulile de excludere şi retragere a membrilor;
e)penalităţile pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin membrilor conform actului constitutiv;
f)modalitatea prin care oferă sau se angajează să ofere, în termenul stabilit la pct. 4, membrilor săi asistenţă tehnică de specialitate. Asistenţa tehnică de specialitate poate fi furnizată de membrii organizaţiei, de angajaţi ai acestuia sau de terţe persoane calificate, corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscută organizaţia de producători, şi se acordă la cererea membrului/membrilor;
g)reguli care să permită membrilor să urmărească şi să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul organizaţiei de producători, respectiv niciun membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot;
7.declaraţia pe propria răspundere a membrilor că nu fac parte din altă organizaţie de producători recunoscută pentru aceeaşi grupă/aceleaşi grupe de produse, respectiv pentru acelaşi produs/aceleaşi produse;
8.să deţină, dacă este cazul, adeverinţă eliberată în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
9.este necesar ca persoana juridică să prezinte suficiente dovezi care să ateste că:
a)asigură managementul comercial şi bugetar adecvat şi pune efectiv la dispoziţie membrilor mijloacele tehnice de stocare, sortare, ambalare şi comercializare a producţiei acestora;
b)pune efectiv la dispoziţia membrilor mijloacele tehnice de stocare, sortare, ambalare şi comercializare a producţiei acestora.
II.Criterii de recunoaştere verificate începând cu anul al doilea de la recunoaştere
1.Organizaţia de producători este constituită din cel puţin 5 membri care au calitatea de producători agricoli şi/sau silvici.
2.Organizaţia de producători trebuie să dovedească:
a)prin evidenţă contabilă, pentru anul anterior, valoarea minimă a producţiei comercializate în comun, pentru grupa de produse, respectiv produsele pentru care a obţinut recunoaşterea, stabilită la suma de 100.000 euro echivalent în lei, precum şi faptul că cel puţin 51 % din această producţie provine din producţia proprie a membrilor;
b)obligaţia membrilor de a comercializa un procent minim din producţie proprie prin intermediul organizaţiei de producători, după cum urmează:
(1)(i) 50% în primul an de la recunoaştere;
(2)(ii) 55% în al doilea an de la recunoaştere;
(3)(iii) 60% în al treilea an de la recunoaştere;
(4)(iv) 65% în al patrulea an de la recunoaştere;
(5)(v) 75% începând cu al cincilea an de la recunoaştere.
3.Organizaţia de producători dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut(ă).
4.În actul constitutiv şi/sau statutul persoanei juridice se solicită membrilor ca, în mod special, să prevadă cel puţin următoarele obligaţii ale membrilor:
a)să aplice deciziile adoptate în cadrul adunării generale care privesc date tehnice legate de producţie şi să raporteze datele privind producţia şi protecţia mediului înconjurător;
b)să pună la dispoziţia organizaţiei de producători informaţiile solicitate referitoare la suprafeţele destinate producţiei, tipul de cultură, cantităţile recoltate şi la vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor.
5.Prin actul constitutiv şi/sau statutul persoanei juridice se prevăd următoarele:
a)procedurile de promovare, adoptare şi modificare a deciziilor organizaţiilor de producători;
b)reglementările care să permită membrilor să verifice grupul de producători şi deciziile adoptate de acesta/aceasta;
c)regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calităţii de membru, prevăzută la art. 24 alin. (1) din normele metodologice;
d)regulile de excludere şi retragere a membrilor;
e)penalităţile pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin membrilor conform actului constitutiv;
f)modalitatea prin care oferă sau se angajează să ofere, în termenul stabilit la pct. 4, membrilor săi asistenţă tehnică de specialitate. Asistenţa tehnică de specialitate poate fi furnizată de membrii grupului/organizaţiei, de angajaţi ai acestuia sau de terţe persoane calificate, corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut grupul de producători, şi se acordă la cererea membrului/membrilor;
g)reguli care să permită membrilor să urmărească şi să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul grupului de producători, respectiv niciun membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot.
6.Să deţină, dacă este cazul, adeverinţă eliberată în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
7.Este necesar ca organizaţia de producători să prezinte suficiente dovezi care să ateste că:
a)asigură managementul comercial şi bugetar adecvat şi pune efectiv la dispoziţie membrilor mijloacele tehnice de stocare, sortare, ambalare şi comercializare a producţiei acestora;
b)pune efectiv la dispoziţia membrilor mijloacele tehnice de stocare, sortare, ambalare şi comercializare a producţiei acestora.
ANEXA nr. 6: REGISTRUL DE EVIDENŢĂ*) a grupurilor de producători/organizaţiilor de producători recunoscute conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt.

Numărul/data cererii de recunoaştere înregistrată la structura teritorială

Numărul/data cererii de recunoaştere înregistrată la structura centrală

Titularul**)

Adresa sediului social al titularului (localitatea, judeţul)

Grupa/grupele de produse, respectiv produsul/produsele pentru care se deţine recunoaşterea

Nr. şi data avizului de recunoaştere

Nr. şi data deciziei de retragere a recunoaşterii

Semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite

                 
                 
                 
                 
                 
                 
___
*)Se va ţine evidenţa distinctă, pentru sectorul agricol de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar pentru sectorul silvic de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
**)Denumirea societăţii comerciale, societăţii agricole, cooperativei agricole sau a altei forme de asociere, legal constituită, prevăzută la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA nr. 7: Proces-verbal de constatare, la momentul recunoaşterii
Proces-verbal de constatare, la momentul recunoaşterii
Încheiat astăzi, .../.../...
Subsemnatul, ............................, având funcţia de .......................... în cadrul1) .........................., verificând îndeplinirea de către2) ................... cu sediul în ....................., a criteriilor de recunoaştere în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu normele metodologice de aplicare ale acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016, am constatat că:
1.Obiectul de activitate al solicitantului, conform statutului şi situaţiilor privind activitatea, (nu) corespunde prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016, iar grupa/grupele de produse, respectiv produsul/produsele ...................... declarate face/fac obiectul activităţii comerciale de bază.
2.Titularul1) ....................... este format dintr-un număr de ................ (în litere ........................) membri, aşa cum rezultă din Lista membrilor titulari, număr care (nu) este mai mic decât numărul minim de membri prevăzut prin Ordonanţa nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
3.Conformitatea actului constitutiv cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor de aplicare a acesteia.
4.Informaţii privind infrastructura solicitantului (spaţii de depozitare, hală de sortare, ambalare, maşini de ambalare, etichetare etc.): ..............................................................................................................
____
1)Structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - pentru sectorul agricol. Structura de specialitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor-pentru sectorul silvic.
2)Denumirea societăţii, societăţii agricole, cooperativei agricole sau a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute în art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
5.Informaţii privind mărimea suprafeţelor şi tipul culturilor în cazul fermelor vegetale sau mărimea şeptelului, în cazul fermelor zootehnice*)
Observaţii:
Grupurile de producători/organizaţiile de producători sunt obligate să respecte prevederile menţionate la art. 6 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu anul al doilea de la recunoaştere. Ca urmare, la momentul recunoaşterii nu se fac verificări cu privire la respectarea prevederilor menţionate la art. 6 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
6.Alte observaţii: ..............................................
Întocmit:
Numele şi prenumele ........................
Funcţia .........................
Semnătura ......................
Reprezentant solicitant
Luat la cunoştinţă:
Numele şi prenumele .......................
Funcţia ...........................
Semnătura ..........................
___
*)Aceste informaţii sunt necesare persoanei responsabile cu verificarea conformităţii dosarelor depuse, pentru a se asigura că grupul de producători/organizaţia de producători care urmează să obţină recunoaşterea poate să realizeze, începând cu anul al doilea de la recunoaştere, o valoare minimă a producţiei comercializate (VPC) conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA nr. 8: PROCES-VERBAL
PROCES-VERBAL
Nr. .../...
În urma verificării dosarului solicitantului: ................................,
cu sediul social în ................................,
s-a constatat că persoana juridică îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de normele metodologice de aplicare a acesteia şi propunem acordarea recunoaşterii ca grup de producători/organizaţie de producători pentru grupa/grupele de produse, respectiv produsul/produsele:
- ......................;
- ......................;
- ...................... .
Menţionăm că Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........................ a efectuat în data de ............... controlul la faţa locului şi a constatat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel încât persoana juridică să obţină recunoaşterea ca grup de producători/organizaţie de producători.
Director general ......................
Semnătura ......................
Director .........................
Semnătura .........................
Expert ......................
Semnătura ........................
ANEXA nr. 9: AVIZ DE RECUNOAŞTERE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AVIZ DE RECUNOAŞTERE
Nr. .../.../...
Eliberat în temeiul prevederilor art. 5 şi ale art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Procesului-verbal nr. ............ din ................
Prezentul aviz de recunoaştere1) conferă statutul de grup de producători/organizaţie de producători2) ........................, a fost înregistrat cu nr. ........... din data de .............. în Registrul unic de evidenţă a grupurilor de producători constituite pentru comercializarea produselor agricole şi asigură titularului toate drepturile conferite de lege pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse/produs/produse: .......................... .
Avizul de recunoaştere îşi păstrează valabilitatea pe durata cât titularul îndeplineşte criteriile de recunoaştere pentru care a primit prezentul aviz de recunoaştere.
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
............................
____
1)Exemplarul 2 al avizului de recunoaştere va fi contrasemnat pe verso de: secretarul de stat, directorul general al direcţiei de specialitate, personalul din cadrul structurii de specialitate care a participat la luarea deciziei.
2)Denumirea societăţii, societăţii agricole, cooperativei agricole, precum şi a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA nr. 10: AVIZ DE RECUNOAŞTERE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

AVIZ DE RECUNOAŞTERE
Nr. .../.../...
Eliberat în temeiul prevederilor art. 5 şi ale art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Procesului-verbal nr. .... din ..........
Prezentul aviz de recunoaştere1) conferă statutul de grup de producători/organizaţie de producători2) ......................, a fost înregistrat cu nr. .... din data de ..................... în Registrul unic de evidenţă a grupurilor de producători constituite pentru comercializarea produselor silvice şi asigură titularului toate drepturile conferite de lege pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse/produs/produse: .......................... .
Avizul de recunoaştere îşi păstrează valabilitatea pe durata cât titularul îndeplineşte criteriile de recunoaştere pentru care a primit prezentul aviz de recunoaştere.
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
........................
___
1)Exemplarul 2 al avizului de recunoaştere va fi contrasemnat pe verso de: secretarul de stat, directorul general al direcţiei de specialitate, personalul din cadrul structurii de specialitate care a participat la luarea deciziei.
2)Denumirea societăţii, societăţii agricole, cooperativei agricole, precum şi a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA nr. 11:

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

DECIZIE DE RETRAGERE A RECUNOAŞTERII
Nr. ..../..../....
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi Procesul-verbal nr. ..../.... (anexat),
DECIDE
Art. 1
Începând cu data de ............... se retrage recunoaşterea Grupului de producători (GP)/Organizaţiei de producători (OP)*, care deţine Avizul de recunoaştere nr. .../... .
Art. 2
Motivele retragerii recunoaşterii GP/OP - nerespectarea prevederilor art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Prezenta decizie anulează titularului toate drepturile conferite de reglementările în vigoare, pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse/produs/produse: ..................... .
Art. 4
Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Prezenta decizie a fost editată în 2 (două) exemplare1), un exemplar se depune la dosarul de decizii, iar un exemplar se comunică GP/OP.
Data: ......................
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
...............................
___
*Persoana juridică ............................., cu sediul social în localitatea ................, str. ........ nr. .............., bl. ...., sc. ....., ap. ........, judeţul/sectorul ........................, înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ................, cod unic de identificare (CUI) ................., telefon/fax: ..................., cod fiscal ......................, reprezentată prin ......................, domiciliat în localitatea ......................, str. ...... nr. ................., bl. ....., ap. ................., judeţul ..................., posesor al BI/CI ..................... seria ............. nr. ................, eliberat/eliberată de ............. la data de ................... .
1)Exemplarul 2 va fi contrasemnat pe verso de: secretarul de stat, directorul general al direcţiei de specialitate, personalul din cadrul structurii de specialitate care a participat la luarea deciziei.
ANEXA nr. 12: DECIZIE DE RETRAGERE A RECUNOAŞTERII

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

DECIZIE DE RETRAGERE A RECUNOAŞTERII
Nr. ..../..../....
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor,
având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi Procesul-verbal nr. ........./........... (anexat),
DECIDE
Art. 1
Începând cu data de ............. se retrage recunoaşterea Grupului de producători (GP)/Organizaţiei de producători (OP)*, care deţine Avizul de recunoaştere nr. .../... .
Art. 2
Motivele retragerii recunoaşterii GP/OP - nerespectarea prevederilor art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Prezenta decizie anulează titularului toate drepturile conferite de reglementările în vigoare, pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse/produs/ produse: ................ .
Art. 4
Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Prezenta decizie a fost editată în 2 (două) exemplare1), un exemplar se depune la dosarul de decizii, iar un exemplar se comunică GP/OP.
Data: ......................
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
..............................
____
___
*Persoana juridică ............................., cu sediul social în localitatea ................, str. ........ nr. .............., bl. ...., sc. ....., ap. ........, judeţul/sectorul ........................, înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ................, cod unic de identificare (CUI) ................., telefon/fax: ..................., cod fiscal ......................, reprezentată prin ......................, domiciliat în localitatea ......................, str. ...... nr. ................., bl. ....., ap. ................., judeţul ..................., posesor al BI/CI ..................... seria ............. nr. ................, eliberat/eliberată de ............. la data de ................... .
1)Exemplarul 2 va fi contrasemnat pe verso de: secretarul de stat, directorul general al direcţiei de specialitate, personalul din cadrul structurii de specialitate care a participat la luarea deciziei.
ANEXA nr. 13: PROCES-VERBAL în vederea verificării menţinerii criteriilor de recunoaştere
PROCES-VERBAL în vederea verificării menţinerii criteriilor de recunoaştere
Încheiat astăzi .../.../...
Subsemnatul, .............................., având funcţia de ...................... în cadrul1) ........................, verificând îndeplinirea de către2) .........................., cu sediul în .........................., a menţinerii criteriilor de recunoaştere în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016, am constatat că:
1.Obiectul de activitate al solicitantului, conform statutului şi situaţiilor privind activitatea a fost/nu a fost menţinut în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor de aplicare a acesteia, iar grupa/grupele de produse, respectiv produsul/produsele ....................... declarate la recunoaştere face/fac/nu face/nu fac obiectul activităţii comerciale de bază.
2.Titularul2) ............................, la data controlului, este format dintr-un număr de ............... (în litere ..............) membri, aşa cum rezultă din Lista membrilor titulari, număr care (nu) este mai mic decât numărul minim de membri prevăzut prin Ordonanţa nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
3.Informaţii privind valoarea minimă a producţiei comercializate în comun [conform art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare], începând cu anul al II-lea de la recunoaştere. Valoarea minimă a producţiei comercializate în comun reprezintă:
a)valoarea obţinută prin comercializarea produselor membrilor din grupa/grupele, respectiv produsul/produsele pentru care a fost obţinut avizul de recunoaştere (VPC) .......................;
b)valoarea obţinută prin comercializarea produselor pentru care GP/OP deţine recunoaşterea cumpărate de la alte persoane juridice/fizice în anul pentru care se face verificarea ..................... .
4.Se va menţiona dacă au fost respectate toate celelalte criterii prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d) pct. 3 şi alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
.................................
5.Informaţii privind infrastructura solicitantului (spaţii de depozitare, hală de sortare, ambalare, maşini de ambalare, etichetare etc.): ............. .
6.Alte observaţii: ................................................. .
Întocmit
Numele şi prenumele ........................
Funcţia ................
Semnătura .................
Reprezentant solicitant
Luat la cunoştinţă
Numele şi prenumele ...................
Funcţia ....................
Semnătura ......................
___
1)Structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - pentru sectorul agricol.
Structura de specialitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - pentru sectorul silvic.
2)Denumirea societăţii, societăţii agricole, cooperativei agricole sau a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute în art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 348 din data de 6 mai 2016