METODOLOGIE din 2 decembrie 2014 de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Învăţământul postliceal se organizează în şcoli postliceale cu personalitate juridică sau ca structuri fără personalitate juridică, în cadrul liceelor cu personalitate juridică, ori în colegii în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate.
Art. 2
Prezenta metodologie cuprinde normele de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, denumit în continuare examen de certificare, în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
La examenul de certificare au dreptul să se înscrie absolvenţii care au finalizat studiile în anul în care se susţine examenul de certificare, precum şi absolvenţii din promoţiile anterioare.
Art. 4
(1)Candidaţii proveniţi din unităţile de învăţământ de stat finanţat de la buget pot susţine examenul de certificare de două ori, fără taxă, în oricare din sesiunile de examen. Prezentările ulterioare la examenul de certificare sunt condiţionate de achitarea unei taxe.
(2)Înscrierea candidaţilor care au finalizat cursurile învăţământului postliceal particular sau ale învăţământului postliceal de stat finanţat de solicitanţi, persoane fizice sau juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învăţământ care a asigurat şcolarizarea, este condiţionată de achitarea unei taxe.
(3)Taxa de examen se stabileşte la nivelul centrului de examen de fiecare unitate de învăţământ care organizează examenul de certificare. La stabilirea cuantumului taxei se iau în considerare toate cheltuielile de examen per candidat.
Art. 5
(1)Repartizarea absolvenţilor unităţilor/instituţiilor de învăţământ acreditate în vederea susţinerii examenului de certificare se realizează de către inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti la unităţile/instituţiile de învăţământ acreditate pentru calificarea profesională/domeniul de pregătire/profilul acestora.
(2)Repartizarea absolvenţilor unităţilor/instituţiilor de învăţământ autorizate să funcţioneze provizoriu în vederea susţinerii examenelor de certificare se realizează de către inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti la unităţile/instituţiile de învăţământ acreditate pentru calificarea profesională/domeniul de pregătire/profilul acestora.
(3)Dacă la examenul de certificare sunt înscrişi candidaţi pentru a căror calificare profesională/domeniu/profil nu există în judeţ unităţi/instituţii de învăţământ acreditate pentru calificarea profesională respectivă, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti solicită repartizarea acestora la unitatea/instituţia de învăţământ cea mai apropiată din alt judeţ. Unitatea/Instituţia de învăţământ la care se solicită arondarea trebuie să fie acreditată pentru o calificare profesională/un domeniu/profil din care face parte calificarea profesională a candidatului, cu acelaşi nivel de calificare precum cel pentru care se solicită arondarea. Adresa de solicitare se transmite de către inspectoratul şcolar din judeţul de reşedinţă, spre aprobare, inspectoratului şcolar din judeţul unde se desfăşoară examenul de certificare şi trebuie să fie însoţită de acceptul scris al unităţii/instituţiei de învăţământ care organizează examenul de certificare.
(4)Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB) care solicită arondarea informează, în scris, Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN).
Art. 6
Graficul examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal se aprobă, în fiecare an şcolar, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
Art. 7
(1)Absolvenţilor învăţământului postliceal care nu au promovat examenul de certificare li se eliberează, la cerere, adeverinţă de absolvire şi foaia matricolă.
(2)În urma susţinerii şi promovării examenului de certificare absolvenţii primesc certificat de calificare profesională nivel 5 şi suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.
CAPITOLUL II: Coordonarea metodologică a examenului de certificare
Art. 8
(1)Organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare sunt coordonate, la nivel naţional, de Comisia Naţională de Evaluare şi Certificare, care se constituie în fiecare an şcolar şi funcţionează în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
(2)În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti se constituie anual comisii judeţene/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare.
(3)Comisia Naţională de Evaluare şi Certificare şi comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare coordonează organizarea şi desfăşurarea şi a celorlalte examene de certificare a absolvenţilor din învăţământul preuniversitar.
(4)Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare, numite în continuare CJEC/CMBEC, stabilesc unităţile/instituţiile de învăţământ care organizează examenul de certificare, denumite în continuare centre de examen.
(5)În fiecare centru de examen, CJEC/CMBEC numeşte o comisie de examinare.
Art. 9
(1)Comisia Naţională de Evaluare şi Certificare, denumită în continuare CNEC, are următoarea componenţă:
a)preşedinte: secretarul/subsecretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar;
b)vicepreşedinţi: directorul general al Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, directorul general al Direcţiei generale învăţământ superior, directorul general al Direcţiei generale învăţământ în limbile minorităţilor, directorul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), directorul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE);
c)secretar: un inspector de specialitate din cadrul Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii;
d)7-9 membri: directori, şefi de serviciu, consilieri, inspectori din cadrul Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţiei generale învăţământ în limbile minorităţilor şi Direcţiei generale învăţământ superior din cadrul MEN, parteneri sociali din Comisia de dialog social a MEN, inspectori de specialitate din cadrul CNDIPT, inspectori, consilieri din cadrul CNEE.
(2)Componenţa nominală a CNEC se aprobă, anual, până la data de 15 decembrie, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
Art. 10
(1)CNEC are următoarele atribuţii:
a)centralizează datele cu privire la componenţa nominală a CJEC/CMBEC;
b)instruieşte preşedinţii CJEC/CMBEC;
c)centralizează datele privind planificarea activităţilor de organizare şi de desfăşurare a examenului de certificare decise la nivelul fiecărui judeţ şi a municipiului Bucureşti;
d)centralizează datele privind numărul de absolvenţi ai învăţământului postliceal, înscrişi la examen, pe centre de examen, unităţi/instituţii de învăţământ de la care provin, domenii şi calificări profesionale;
e)controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare;
f)poate decide elaborarea de subiecte pentru proba scrisă unice, la nivel naţional, pentru anumite calificări profesionale, la solicitarea asociaţiilor/organismelor reprezentative ale angajatorilor, asociaţiilor profesionale. În acest caz subiectele sunt elaborate de către CNEE, cu sprijinul CNDIPT, conform unei proceduri aprobate de preşedintele CNEC. În acest caz tematica probei scrise este aprobată de MEN şi se dă publicităţii cu cel puţin 60 de zile înaintea începerii examenului;
g)controlează modul în care îşi desfăşoară activitatea CJEC/CMBEC şi comisiile din centrele de examen;
h)analizează modul de desfăşurare a examenului de certificare, precum şi rezultatele obţinute de candidaţi, pe baza rapoartelor întocmite de CJEC/CMBEC, precum şi a rapoartelor întocmite de reprezentanţii CNEC;
i)întocmeşte şi prezintă ministrului educaţiei naţionale raportul privind examenului de certificare;
j)propune ministrului educaţiei naţionale eventuale modificări în organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare;
k)dispune luarea măsurilor adecvate în situaţii excepţionale, nereglementate de prezenta metodologie.
(2)CNEC stabileşte şi elaborează documentele naţionale ale examenului de certificare, respectiv:
a)elaborează fişa de evaluare a probei practice şi a susţinerii orale;
b)stabileşte criteriile de evaluare a activităţilor complexe de documentare, soluţionare teoretică şi practică a problemelor impuse de realizarea proiectului, execuţia proiectului/produsului, prezentarea sub formă scrisă a proiectului şi susţinerea orală, în faţa comisiei de examinare;
c)elaborează Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale.
Art. 11
(1)CNEC poate desemna, pe o perioada stabilită de către aceasta, reprezentanţi pe lângă CJEC/CMBEC.
(2)Reprezentantul CNEC are următoarele atribuţii:
a)monitorizează modul în care îşi desfăşoară activitatea CJEC/CMBEC, precum şi comisiile de examinare din centrele de examen, verificând respectarea prezentei metodologii;
b)consiliază CJEC/CMBEC şi comisiile de examinare, în privinţa organizării şi desfăşurării examenului de certificare;
c)propune CJEC/CMBEC schimbări în componenţa comisiilor de examinare, atunci când constată abateri de la aplicarea prezentei metodologii şi informează CNEC cu privire la acestea;
d)verifică modul în care se desfăşoară fiecare probă de examen, cum sunt respectate prevederile prezentei metodologiei în evaluarea candidaţilor, folosirea şi completarea corectă a fişelor de evaluare, întocmirea, păstrarea şi predarea documentelor de examen;
e)informează CJEC/CMBEC sau CNEC, în cazul în care constată disfuncţii în organizarea examenului de certificare, în vederea respectării prevederilor legale şi a sancţionării persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
f)întocmeşte un raport cu privire la modul de desfăşurare a examenului de certificare în judeţul în care a fost delegat/municipiul Bucureşti, pe care îl transmite CNEC.
Art. 12
(1)CJEC/CMBEC au următoarea componenţă:
a)preşedinte - inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar, membru al Consiliului de administraţie al ISJ/ISMB;
b)3-5 vicepreşedinţi, respectiv un inspector şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic, preşedintele Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social în formarea profesională sau un reprezentant al acestuia, care nu este cadru didactic, directorul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă sau un reprezentant al acestuia, după caz, un inspector şcolar cu responsabilităţi privind învăţământul particular şi unul pentru învăţământul în limba minorităţilor naţionale;
c)secretar - cadru didactic de specialitate/informatician.
(2)Componenţa nominală a CJEC/CMBEC se aprobă, anual, până la data de 20 decembrie a anului şcolar în curs, prin decizia inspectorului şcolar general, se transmite spre informare la Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din MEN, până la data de 10 ianuarie a anului şcolar în curs, şi este valabilă pentru toate sesiunile examenului de certificare din anul şcolar curent.
Art. 13
CJEC/CMBEC au următoarele atribuţii:
1.a) transmit la Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din MEN componenţa nominală a CJEC/CMBEC, până la data de 10 ianuarie a anului şcolar în curs;
2.b) organizează, coordonează şi răspund de desfăşurarea examenului de certificare la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti şi sesizează imediat CNEC în orice situaţie care presupune luarea unei decizii de către aceasta;
3.c) analizează cererile unităţilor/instituţiilor de învăţământ de a organiza examenul de certificare, numărul estimat de candidaţi pe calificări şi unităţi/instituţii de învăţământ, cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare şi stabilesc organizarea centrelor de examen. Unităţile/Instituţiile de învăţământ stabilite centre de examen trebuie să respecte criteriile de selecţie specificate în anexa nr. 1;
4.d) decid structura centrelor de examen, cel târziu la începerea semestrului al II-lea, stabilind unităţile/instituţiile de învăţământ centre de examen, unităţile/instituţiile de învăţământ arondate fiecărui centru de examen, calificările profesionale pentru care fiecare centru de examen organizează examene de certificare şi locurile în care se vor desfăşura probele de examen şi iau măsuri pentru organizarea centrelor de examen în vederea desfăşurării probelor de examen respectând standardul de pregătire profesională al fiecărei calificări profesionale;
5.e) în funcţie de numărul estimat de candidaţi pentru o calificare profesională pot decide constituirea unui singur centru de examen la nivel de oraş/municipiu/judeţ la care sunt arondate unităţi/instituţii de învăţământ de stat şi particular care au absolvenţi pentru acea calificare profesională;
6.f) propun inspectorului şcolar general, spre aprobare, lista centrelor de examen;
7.g) transmit CNEC, la Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din MEN, spre informare, lista centrelor de examen desemnate din judeţ/municipiul Bucureşti, unităţile/instituţiile de învăţământ arondate fiecărui centru de examen, calificările pentru care fiecare centru de examen organizează examen de certificare şi numărul de candidaţi înscrişi pe calificări profesionale, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea examenului;
8.h) se asigură de prezenţa în centrele de examen a copiatoarelor, calculatoarelor pentru elaborarea listelor cu rezultatele candidaţilor, precum şi a altor documente, mijloace şi servicii de comunicare necesare bunei funcţionări a comisiei - telefon, fax, e-mail, acces Internet etc.;
9.i) solicită direcţiei de sănătate publică din judeţ/municipiul Bucureşti desemnarea şi asigurarea participării personalului medical necesar în fiecare centru de examen, pe durata desfăşurării probelor de examen;
10.j) se adresează, în scris, organelor de poliţie şi jandarmerie de la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, pentru a se asigura prezenţa poliţiştilor sau a jandarmilor la sediul CJEC/CMBEC şi la centrele de examen, în vederea păstrării ordinii publice, precum şi a bunei desfăşurări a examenului de certificare;
11.k) avizează lista temelor de proiect pentru fiecare calificare profesională şi unitate/instituţie de învăţământ;
12.l) desemnează câte un reprezentant al CJEC/CMBEC, pentru fiecare centru de examen, numit monitor de calitate pentru examenul de certificare, pentru a asigura monitorizarea calităţii desfăşurării întregului examen în centrul de examen în care a fost desemnat;
13.m) organizează sesiuni de instruire a evaluatorilor pentru examenul de certificare;
14.n) analizează propunerile de membri ai comisiilor de examinare înaintate de consiliile de administraţie ale unităţilor/instituţiilor de învăţământ; procedează la constituirea comisiilor de examinare şi înaintează componenţa comisiilor de examinare inspectorului şcolar general, pentru emiterea deciziilor de numire, cu cel puţin 15 de zile înainte de începerea primei probe a examenului de certificare;
15.o) decid, în situaţii deosebite sau la propunerea reprezentantului CNEC, schimbarea componenţei comisiilor de examinare, precum şi a monitorilor de calitate; eventualele schimbări ale vicepreşedintelui, ale reprezentantului comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social în formarea profesională, ale reprezentantului agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi ale monitorului de calitate se fac respectând prevederile art. 15;
16.p) realizează instruirea preşedinţilor comisiilor de examinare cu cel puţin 48 de ore înaintea primei probe a examenului de certificare;
17.q) comandă confecţionarea ştampilelor rotunde-tip pentru examenul de certificare, care au următorul conţinut: "Examen de certificare a calificării profesionale **** - CJEC/CMBEC" (**** - se completează anul în care se susţine examenul de certificare);
18.r) preiau, de pe site-ul MEN/CNDIPT, fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, conţinând criteriile de apreciere/evaluare pentru proiect şi pentru susţinerea orală a acestuia, prevăzută în anexa nr. 4, ca document-martor pentru verificarea conformităţii;
19.s) pentru fiecare calificare profesională primesc 3 variante de subiecte pentru proba scrisă a examenului de certificare, însoţite de baremele de corectare şi notare, de la fiecare unitate/instituţie de învăţământ care are absolvenţi ai învăţământului postliceal, cu 30 de zile înainte de începerea examenului, verifică corectitudinea acestora şi le păstrează în siguranţă. În situaţia în care se organizează un singur centru de examen la nivel de oraş/municipiu/judeţ, primesc câte 3 variante de la fiecare unitate/instituţie de învăţământ acreditată arondată din oraş/municipiu/judeţ;
20.ş) elaborează 3 variante de subiecte, unice la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, pentru fiecare calificare profesională pentru care se organizează examen de certificare, din care se extrage, în dimineaţa probei scrise, varianta de subiect şi subiectul de rezervă;
21.t) decid, în cazuri justificate, folosirea subiectului de rezervă;
22.ţ) controlează, în fiecare unitate/instituţie de învăţământ, pe parcursul semestrului al II-lea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor teoretice şi practice de elaborare a proiectelor pentru examenul de certificare şi, în perioada examenului, controlează modul de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare în centrele de examen;
23.u) decid, în cazuri deosebite sau la sesizarea monitorului de calitate, luarea măsurilor legale pentru soluţionarea situaţiilor în litigiu, în perioada desfăşurării examenului de certificare, informând CNEC despre rezultatele acestor soluţionări;
24.v) numesc membrii comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii care primesc de la comisiile de examinare lucrările contestate, însoţite de baremele de evaluare şi notare şi de subiectul probei scrise;
25.w) sesizează imediat către CNEC orice situaţie deosebită, a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezenta metodologie;
26.x) decid, în funcţie de condiţiile de organizare/dotare/administrare, schimbarea sau reorganizarea unui centru de examen, dacă acesta nu mai poate asigura condiţiile de calitate pentru desfăşurarea probelor de examen, conform prevederilor standardului de pregătire profesională pentru fiecare calificare, luând toate măsurile necesare pentru redistribuirea candidaţilor la alte centre de examen, în funcţie de opţiunile exprimate ale candidaţilor şi calificările lor profesionale, în judeţul respectiv sau, după necesităţi, luând legătura cu CJEC din judeţe alăturate/CMBEC, pentru a asigura redistribuirea, în timp util şi fără a afecta graficul de desfăşurare a examenului de certificare;
27.y) primesc de la comisiile de examinare din centrele de examen şi de la monitorii de calitate rapoarte detaliate privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale;
28.z) analizează, pe baza rapoartelor transmise de comisiile de examinare din centrele de examen şi ale monitorilor de calitate, modul de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare, întocmesc şi transmit Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din MEN, în termen de 15 zile de la afişarea rezultatelor, raportul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale, structurat conform anexei nr. 5 la prezenta metodologie;
29.aa) verifică corectitudinea desfăşurării examenului de certificare şi dispune, în cazuri întemeiate, declanşarea procedurilor pentru anularea certificatelor de calificare dobândite nemeritat sau prin fraudă şi a procedurilor de identificare, cercetare şi sancţionare a persoanelor vinovate, conform legii.
Art. 14
(1)CJEC/CMBEC pot desemna, pe o perioadă stabilită de către acestea, reprezentanţi pe lângă comisiile de examinare din centrele de examen.
(2)Reprezentantul CJEC/CMBEC are următoarele atribuţii:
a)monitorizează modul în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de examinare din centrele de examen, verificând respectarea prezentei metodologii;
b)consiliază comisiile de examinare din centrele de examen în privinţa organizării şi desfăşurării examenului de certificare a calificării profesionale;
c)propune CJEC/CMBEC schimbări în componenţa comisiilor de examinare, atunci când constată abateri de la aplicarea prezentei metodologii;
d)verifică modul în care se desfăşoară fiecare probă de examen, cum sunt respectate prevederile prezentei metodologii în evaluarea candidaţilor, folosirea şi completarea corectă a fişelor de evaluare, întocmirea, păstrarea şi predarea documentelor de examen;
e)informează CJEC/CMBEC, în cazul în care constată disfuncţii în organizarea examenului de certificare, în vederea respectării prevederilor legale şi a sancţionării persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
f)întocmeşte un raport cu privire la modul de desfăşurare a examenului de certificare, pe care îl transmite CJEC/CMBEC.
Art. 15
(1)Comisiile de examinare din centrul de examen au următoarea componenţă:
a)preşedinte - directorul/directorul adjunct al unităţii/instituţiei de învăţământ desemnate centru de examen, de regulă cadru didactic de specialitate;
b)vicepreşedinte - reprezentantul operatorului economic pentru una din calificările profesionale certificate sau, în lipsa acestuia, un reprezentant al Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social pentru formarea profesională (CLDPS) sau un reprezentant al agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, după caz. Pentru învăţământul postliceal, domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică, vicepreşedinte este un reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, de regulă, cu studii superioare;
c)reprezentantul desemnat de CJEC/CMBEC, care îndeplineşte rolul de monitor de calitate, rol în care observă şi evaluează modul de organizare şi de desfăşurare a examenului de certificare. Monitorul de calitate este o persoană externă centrului de examen. Pentru învăţământul postliceal, domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică, monitorul de calitate este un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti;
d)membrii examinatori pentru proba practică şi pentru proba de susţinere a proiectului la examenul de certificare a calificării profesionale: 2 membri examinatori pentru circa 50 de candidaţi dintre care: un cadru didactic de specialitate care a îndrumat pregătirea practică sau a îndrumat realizarea proiectului pentru examenul de certificare şi un evaluator extern, reprezentant al unei întreprinderi/instituţii cu care unitatea de învăţământ are încheiate convenţii privind pregătirea practică sau reprezentant al unei alte unităţi de învăţământ care a şcolarizat elevi în calificarea respectivă, pentru fiecare calificare;
e)membrii evaluatori pentru proba scrisă: 2 membri evaluatori pentru circa 50 de candidaţi, pentru fiecare calificare profesională, profesori de specialitate provenind din alte unităţi de învăţământ decât cele din care provin candidaţii arondaţi centrului de examen, cu excepţia situaţiei în care este organizat un centru unic la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti pentru calificarea profesională respectivă;
f)asistenţi - două cadre didactice pentru fiecare sală în care se susţine proba scrisă a examenului de certificare, de altă specialitate decât cea/cele la care se susţine proba scrisă şi din alte unităţi/instituţii de învăţământ decât cele din care provin candidaţii;
g)secretar - secretarul unităţii/instituţiei de învăţământ în care se organizează centrul de examen sau un cadru didactic de specialitate din respectiva unitate/instituţie de învăţământ.
(2)Monitori de calitate pot fi numiţi dintre cadrele didactice provenind de la alte unităţi de învăţământ/instituţii de învăţământ decât cea de unde provin candidaţii sau reprezentanţii operatorilor economici implicaţi în dezvoltarea locală a învăţământului profesional şi tehnic care au încheiat parteneriate cu unităţi de învăţământ profesional şi tehnic.
(3)Monitorii de calitate sunt cadre didactice de specialitate sau specialişti care, de regulă:
a)asigură sau sunt implicaţi în formarea profesională pentru calificarea/calificările pentru care se organizează examen în centrul de examen la care au fost numiţi;
b)cunosc cerinţele standardelor de pregătire profesională, caracteristicile generale şi specifice ale procesului de predare-învăţare-evaluare ale domeniului şi ale calificărilor profesionale pentru care se organizează examenului de certificare;
c)au experienţă în evaluarea competenţelor profesionale;
d)sunt abilitaţi şi au experienţă în monitorizarea asigurării calităţii examenelor de certificare.
(4)Membrii examinatori şi membrii evaluatori sunt, de regulă, cadre didactice de specialitate sau specialişti ai angajatorilor care:
a)asigură sau au experienţă recentă în formarea profesională pentru calificarea/calificările pentru care se organizează examenul;
b)cunosc cerinţele standardelor de pregătire profesională, caracteristicile generale şi specifice ale procesului de predare-învăţare-evaluare ale domeniului şi ale calificărilor pentru care se organizează examenul de certificare;
c)au experienţă în evaluarea competenţelor profesionale în cadrul probelor examenului de certificare.
(5)Cadrele didactice care au îndrumat candidaţii pentru realizarea proiectelor pentru examenul de certificare sunt membri examinatori în comisiile de examen.
(6)O persoană nu poate îndeplini mai multe funcţii într-o comisie/în comisii. Prin excepţie de la aceste prevederi, în situaţia în care numărul de cadre didactice este insuficient, un membru examinator poate fi şi membru evaluator.
(7)Numirea comisiilor de examinare din centrele de examen se face prin decizia inspectorului şcolar general, la propunerea CJEC/CMBEC.
(8)Din comisiile de examinare pot face parte numai persoanele care au solicitat în scris şi au fost propuse de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ care au absolvenţi ai învăţământului profesional şi tehnic sau instituţiilor de învăţământ care au şcolarizat învăţământ postliceal, promoţia curentă, şi care nu au rude, până la gradul al II-lea inclusiv, printre candidaţi. Toţi membrii comisiilor de examinare au obligaţia de a da declaraţii scrise în acest sens, declaraţii care se păstrează alături de celelalte documente de examen. Comisiile de examinare din centrele de examen funcţionează în mod legal în prezenţa tuturor membrilor acestora.
Art. 16
Atribuţiile comisiilor de examinare din centrele de examen sunt următoarele:
a)organizează şi răspund de desfăşurarea examenului de certificare în centrul de examen în care au fost numite;
b)verifică respectarea condiţiilor de înscriere la examenul de certificare, întocmirea listelor de înscriere şi programarea candidaţilor la examenul de certificare pe zile şi pe locuri de desfăşurare a probelor;
c)completează cataloagele de examen cu numele, iniţiala tatălui, prenumele candidaţilor, precum şi cu data, probele de examen pe care aceştia le susţin şi situaţia finală. Cataloagele de examen tipizate se completează în două exemplare identice, se numerotează şi se ştampilează pe fiecare pagină;
d)repartizează candidaţii în ordine alfabetică pentru susţinerea probelor de examen, precizând locul de desfăşurare, şi afişează, în fiecare zi de examen, la avizierul unităţii/instituţiei de învăţământ şi la locurile în care se desfăşoară probele, listele cu candidaţii ce urmează să susţină probele; repartizarea candidaţilor se afişează cu 24 de ore înainte de susţinerea probelor, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte candidaţii;
e)pregătesc biletele de examen pentru proba practică;
f)stabilesc, prin tragere la sorţi, repartizarea pe săli a asistenţilor pentru probele scrise;
g)instruiesc asistenţii, cadrele didactice care asigură supravegherea în sălile de examen pe parcursul desfăşurării probei scrise;
h)organizează prezentarea şi susţinerea proiectelor în săli, cabinete, laboratoare de specialitate, ateliere, sere, loturi şi ferme şcolare etc. în condiţii cât mai apropiate de cele de muncă;
i)sesizează CJEC/CMBEC situaţiile care impun neacordarea dreptului de a susţine examenul pentru un anumit candidat, precum şi orice altă situaţie deosebită apărută în timpul desfăşurării probelor de examen, în vederea luării măsurilor ce se impun;
j)verifică respectarea listei aprobate a temelor pentru proiecte, depunerea la termen a proiectelor individuale ale candidaţilor, însoţite de fişele de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, completate de către îndrumătorii de proiect pentru fiecare candidat, conform prevederilor prezentei metodologii;
k)controlează, îndrumă şi asigură organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a probelor de examen;
l)controlează şi îndrumă activitatea tuturor persoanelor din centrul de examen care au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare;
m)iau măsuri pentru ca, în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea comisia de examinare, să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de CNEC sau CJEC/CMBEC;
n)examinează şi notează candidaţii la probele de examen, evaluează şi notează lucrările scrise, respectând baremul de corectare şi notare;
o)stabilesc şi afişează zilnic rezultatul examinării pentru fiecare candidat; afişează baremele de corectare şi notare la încheierea probei scrise;
p)transcriu în cataloage rezultatul evaluării probelor de examen;
q)afişează rezultatele finale ale examenului de certificare: "admis", "respins", "neprezentat", "eliminat din examen";
r)primesc eventualele contestaţii la probele scrise şi transmit comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii, în deplină siguranţă, lucrările secretizate însoţite de baremele de corectare şi notare şi de subiectul de examen;
s)afişează rezultatele finale după rezolvarea contestaţiilor;
ş)întocmesc şi transmit către CJEC/CMBEC, în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor finale, rapoartele cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare;
t)predau secretarului unităţii/instituţiei de învăţământ în care s-a organizat centrul de examen, cu proces-verbal, lucrările scrise, proiectele absolvenţilor, fişele de evaluare pentru fiecare candidat, autentificate de preşedintele comisiei, cataloagele şi celelalte documente întocmite pe durata organizării şi desfăşurării examenului de certificare.
CAPITOLUL III: Înscrierea candidaţilor
Art. 17
(1)În vederea înscrierii la examenul de certificare, profesorii diriginţi ai claselor terminale ai învăţământului postliceal întocmesc tabele cu elevii din anii terminali, care cuprind următoarele date: numele şi prenumele elevilor, clasa, calificarea profesională în care s-au pregătit, semnăturile elevilor şi ale dirigintelui.
(2)Tabelele prevăzute la alin. (1) se depun, însoţite de cererile de înscriere la examenul de certificare ale elevilor, în perioada prevăzută în grafic, la secretariatul unităţii de învăţământ. Pe baza acestora, secretarul/secretarul-şef al unităţii de învăţământ întocmeşte lista provizorie cu elevii înscrişi pentru susţinerea examenului de certificare, pe domenii şi calificări profesionale.
(3)La nivelul colegiilor care au absolvenţi ai învăţământului postliceal, cererile de înscriere la examenul de certificare se depun de către candidaţi, în perioada prevăzută în grafic, la secretariatul instituţiei de învăţământ. Pe baza acestora, secretarul/secretarul-şef al instituţiei de învăţământ întocmeşte lista provizorie cu candidaţii înscrişi pentru susţinerea examenului de certificare, pe domenii şi calificări profesionale.
(4)Lista provizorie cu elevii înscrişi pentru susţinerea examenului de certificare, certificată prin semnătura directorului şi ştampila instituţiei, se depune la secretariatul unităţilor/instituţiilor de învăţământ stabilite de CJEC/CMBEC drept centre de examen, la care unitatea/instituţia de învăţământ a fost arondată. Pe baza tabelelor transmise de toate unităţile/instituţiile de învăţământ arondate centrului de examen, secretarul/secretarul-şef întocmeşte lista provizorie cu elevii înscrişi pentru susţinerea examenului de certificare în centrul de examen pe domenii şi calificări profesionale.
(5)Înscrierea candidaţilor se face pe baza tabelelor întocmite în conformitate cu prevederile alin. (1) şi a următoarelor documente:
a)cerere de înscriere;
b)certificat de naştere - în copie, certificată ca fiind conformă cu originalul;
c)certificat de căsătorie, copie certificată ca fiind conformă cu originalul (dacă este cazul);
d)actul de identitate (pentru conformitate) - în copie, certificată ca fiind conformă cu originalul;
e)foaie matricolă, în original, eliberată de unitatea de învăţământ absolvită, şi o copie a acesteia, certificată ca fiind conformă cu originalul, care se păstrează la dosarul de înscriere, în arhiva unităţii/instituţiei de învăţământ;
f)declaraţie pe răspunderea candidatului că a luat la cunoştinţă şi că va respecta normele de protecţia muncii şi pe cele igienico-sanitare implicate de utilizarea corectă a echipamentelor, a sculelor, a dispozitivelor şi verificatoarelor, a posturilor de lucru, a instrumentelor, a substanţelor etc. pe durata desfăşurării probelor de examen, că va respecta cerinţele particulare ale locului în care se vor desfăşura probele de examen, afişate sau prezentate de persoanele autorizate;
g)chitanţa de plată a taxei de examen, eliberată de unitatea/instituţia de învăţământ la care candidatul va susţine probele de examen, după caz.
Art. 18
(1)Înscrierea absolvenţilor unităţilor/instituţiilor de învăţământ particular autorizate la examenul de certificare se face la centrul de examen la care acestea au fost arondate de către CJEC/CMBEC, ca urmare a solicitării scrise însoţite de o copie certificată prin semnătura directorului şi ştampila unităţii/instituţiei de învăţământ, de pe documentul de autorizare pentru şcolarizarea în calificările profesionale pentru care absolvenţii solicită înscrierea în examen.
(2)Înscrierea absolvenţilor unităţilor/instituţiilor de învăţământ particular autorizate la examenul de certificare se face pe baza documentelor prevăzute de alin. (1) sau, după caz, alin. (3) şi de alin. (4) ale art. 17.
Art. 19
(1)Candidaţii care provin din seriile anterioare anului în care se susţine examenul de certificare solicită în scris CJEC/CMBEC aprobarea pentru înscrierea la examen anexând cererii, copia de pe foaia matricolă.
(2)Candidaţii din seriile anterioare care au absolvit în altă localitate pot susţine examenul de certificare în localitatea unde au absolvit ori în cea unde au domiciliul.
(3)Înscrierea se face la unitatea/instituţia de învăţământ stabilită de CJEC/CMBEC în funcţie de calificarea profesională, pe baza documentelor prevăzute de art. 17 alin. (4) la care se adaugă aprobarea înscrierii pentru susţinerea examenului.
(4)Înscrierile candidaţilor din seriile anterioare pentru susţinerea examenelor care au ca probă de examen realizarea unui proiect se fac, de regulă, înainte de începerea semestrului al II-lea a anului şcolar. În acest caz, la înscriere, candidaţii consultă lista temelor proiectelor pentru respectiva calificare şi depun o cerere de realizare a proiectului cu tema pentru care au optat.
(5)Unităţile/Instituţiile de învăţământ la care candidaţii din promoţiile anterioare vor susţine examenul de certificare vor acorda asistenţă şi îndrumare pentru pregătirea examenului.
Art. 20
(1)Directorii unităţilor/instituţiilor de învăţământ care au şcolarizat absolvenţi ai învăţământului postliceal centralizează dosarele de înscriere, pe domenii şi calificări profesionale şi transmit situaţia ISJ/ISMB - CJEC/CMBEC, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea examenului de certificare.
(2)Directorii unităţilor/instituţiilor de învăţământ care au absolvenţi ai învăţământului postliceal iau măsuri pentru informarea candidaţilor asupra prevederilor prezentei metodologii.
Art. 21
CJEC/CMBEC întocmesc situaţia centralizată la nivel judeţean/municipiului Bucureşti, care cuprinde: domeniile, calificările profesionale pentru care se organizează examen de certificare, pe centre de examen, şi transmit CNEC situaţia finală, cu 10 zile înainte de începerea examenului de certificare.
CAPITOLUL IV: Conţinutul examenului de certificare
Art. 22
Examenul de certificare a absolvenţilor învăţământului postliceal constă într-o probă practică, o probă scrisă şi realizarea şi susţinerea unui proiect.
Art. 23
(1)Proba practică are drept scop confirmarea, în condiţii de examen, a dobândirii unor competenţe din cadrul unor unităţi de competenţă considerate esenţiale şi specifice pentru calificarea respectivă.
(2)Fiecare probă practică presupune realizarea unor activităţi cu durata de 3-6 ore, desfăşurate în condiţii cât mai apropiate de cele de muncă de la angajatori. Pentru calificarea profesională asistent medical generalist, proba practică are o durată de 6 ore şi se desfăşoară în spital, instituţii de sănătate sau în serviciile de asistenţă primară.
(3)Temele pentru proba practică pentru fiecare calificare profesională, precum şi criteriile de evaluare se stabilesc de către comisia metodică de specialitate din unitatea/instituţia de învăţământ desemnată centru de examen, cu consultarea întreprinderilor/instituţiilor colaboratoare în pregătirea practică a elevilor.
(4)Temele pentru proba practică vizează lucrări specifice calificării şi nivelului de calificare. Temele, avizate de inspectorul de specialitate, sunt afişate cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea examenului.
(5)Tema probei practice pentru fiecare candidat se stabileşte în ziua susţinerii acesteia, prin extragerea unui bilet dintre cele pregătite de către comisia de examinare, pe baza temelor din lista afişată. Biletele de examen se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(6)Fişa de evaluare a probei practice şi a susţinerii orale se completează de către membrii evaluatori ai comisiei conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(7)Rezultatul probei practice se apreciază cu note de la 10 la 1, se afişează în ziua susţinerii probei şi nu poate fi contestat.
(8)Nota minimă de promovare a probei practice este 6 (şase). Promovarea probei practice dă dreptul candidaţilor să susţină proba scrisă, conform graficului.
Art. 24
(1)Proba scrisă începe la ora 9, durează 3 ore şi se desfăşoară înainte de prezentarea şi susţinerea proiectului.
(2)Subiectele pentru proba scrisă se elaborează având în vedere standardul de pregătire profesională al fiecărei calificări profesionale şi se stabilesc având în vedere unităţile de competenţe specifice calificării profesionale.
(3)Tematica probei scrise este propusă de comisia metodică de specialitate din unitatea/instituţia de învăţământ cu absolvenţi ai învăţământului postliceal, avizată de consiliul de administraţie şi transmisă spre analiză inspectorului şcolar de specialitate cu cel puţin 60 de zile înainte de începerea examenului. Inspectorul şcolar de specialitate, consultând profesorii metodişti de specialitate, stabileşte tematica unitară la nivel de judeţ/municipiului Bucureşti pentru fiecare calificare profesională şi o transmite unităţilor/instituţiilor de învăţământ cu absolvenţi ai învăţământului postliceal, care o afişează cu cel puţin 45 de zile înaintea începerii examenului de certificare. Pentru unele calificări profesionale se pot elabora norme metodologice specifice privind structura subiectelor pentru proba scrisă. Fac excepţie calificările profesionale pentru care subiectele se elaborează de către MEN.
(4)Comisiile metodice de specialitate din unităţile/instituţiile de învăţământ care au absolvenţi ai învăţământului postliceal elaborează, din tematica unitară, pentru fiecare calificare profesională, 3 variante de subiecte pentru proba scrisă, variante care se transmit CJEC/CMBEC, însoţite de baremele de corectare şi notare, cu 30 de zile înainte de începerea examenului. Variantele de subiecte şi baremele de corectare şi notare se transmit pe suport informatic şi tipărite, în plic sigilat. CJEC/CMBEC stabileşte 3 variante finale de subiecte pentru fiecare calificare profesională, unice la nivel judeţean/municipiului Bucureşti, din care se aleg, prin tragere la sorţi, subiectul probei scrise şi subiectul de rezervă.
(5)Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc astfel încât:
a)să respecte standardul de pregătire profesională;
b)să fie elaborate astfel încât tratarea lor să implice cunoştinţe conceptuale, abilităţi de ordin înalt şi capacităţi cros-curriculare: reflecţie şi capacitate de abstractizare, gândire critică şi creativă, rezolvare de probleme, comunicare eficientă, managementul proiectelor, asigurarea calităţii, monitorizarea, evaluarea şi controlul echipelor etc.;
c)să asigure cuprinderea echilibrată, dar consistentă a unor competenţe esenţiale pentru calificarea profesională;
d)să aibă un grad de complexitate corespunzător standardului de pregătire profesională şi să poată fi tratate în timpul stabilit.
(6)Subiectele şi baremele de corectare şi notare se elaborează astfel încât să se asigure unitatea de evaluare şi de notare.
(7)În dimineaţa susţinerii probei scrise a examenului de certificare în învăţământul postliceal, CJEC/CMBEC extrage varianta de subiect. Aceasta se multiplică pentru fiecare centru de examen, se secretizează şi se distribuie însoţită de baremul de corectare şi notare cu cel mult o oră înainte de începerea probei; predarea plicului conţinând varianta de subiect realizată se face, pe bază de delegaţie specială, preşedintelui şi secretarului comisiei de examinare.
(8)Nota minimă de promovare a probei scrise este 5 (cinci).
Art. 25
(1)Prin executarea, de către candidat, a unui proiect pe durata ultimului semestru de studiu şi susţinerea lui în condiţii de examen sunt vizate competenţe specifice calificării profesionale, conform standardului de pregătire profesională. Realizarea proiectului are ca scop evidenţierea activării specifice, în funcţie de tema proiectului, a unităţilor de competenţe tehnice specializate şi a celor cheie, semnificative pentru demonstrarea, în situaţia de examen de certificare, a dobândirii calificării profesionale respective. Proiectul trebuie să ofere posibilitatea candidaţilor să îşi prezinte performanţele în utilizarea competenţelor dobândite pentru rezolvarea unor probleme practice privind organizarea şi desfăşurarea proceselor tehnologice, acţiunilor şi activităţilor din domeniul calificării profesionale, rezolvarea teoretică a unor probleme practice, rezolvarea de studii de caz etc.
(2)Lista temelor proiectelor pentru fiecare calificare profesională se stabileşte la nivelul unităţilor/instituţiilor de învăţământ care şcolarizează şi au absolvenţi ai învăţământului postliceal, pe baza propunerilor cadrelor didactice de specialitate. Lista, avizată de către comisia metodică de specialitate, finalizată, eventual, împreună sau după consultarea reprezentanţilor întreprinderii(lor)/instituţiilor cu care unitatea/instituţia de învăţământ are încheiată convenţie/contract/protocol de colaborare privind pregătirea practică, este transmisă pentru avizare CJEC/CMBEC. Temele proiectelor sunt aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii/instituţiei de învăţământ.
(3)Temele proiectelor pentru absolvenţii învăţământului postliceal, domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică, se transmit Direcţiei de sănătate publică din judeţ/municipiul Bucureşti şi Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România spre avizare.
(4)Lista temelor se definitivează şi se face publică la nivelul unităţii/instituţiei de învăţământ înainte de finalul semestrului I al anului terminal.
(5)Temele proiectelor trebuie să se încadreze, obligatoriu, în curriculumul pentru calificarea profesională respectivă şi să se raporteze, într-un mod direct şi transparent, la standardul de pregătire profesională corespunzător. Competenţele clar precizate vor fi specificate în fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
(6)Candidaţii consultă tematica afişată şi optează pentru una dintre teme. Opţiunea candidatului se face în scris, la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ, până la începutul ultimului semestru de studiu al învăţământului postliceal. Validarea opţiunilor pentru temele de proiect necesită acceptul îndrumătorului proiectului şi cel al şefului comisiei metodice de specialitate, pentru fiecare candidat în parte.
(7)Aprobarea opţiunilor pentru temele proiectelor, precum şi stabilirea îndrumătorilor acestora se fac de către consiliul de administraţie al unităţii/instituţiei de învăţământ până cel târziu la începutul ultimului semestru de studiu.
(8)Comisia metodică de specialitate din fiecare unitate/instituţie de învăţământ cu absolvenţi ai învăţământului postliceal are responsabilitatea de a prezenta îndrumătorilor de proiect fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, conform anexei nr. 4, pe care aceştia o vor folosi drept instrument de monitorizare a progresului activităţilor la proiect, pe tot parcursul derulării acestuia (primele trei părţi ale fişei). La rândul lor, îndrumătorii vor face cunoscută fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale fiecăruia dintre candidaţii ale căror proiecte le monitorizează.
(9)Proiectul poate fi însoţit de o machetă, un produs, un film didactic, un portofoliu ilustrativ etc. cu referire la tema abordată.
(10)Comisia metodică de specialitate din fiecare unitate/instituţie de învăţământ ţine la zi evidenţa îndrumătorilor de proiect şi a temelor proiectelor realizate în anii anteriori pentru a asigura propunerea unor teme care să permită candidaţilor realizarea unor proiecte personale, originale şi valoroase.
(11)Pot fi conducători de proiect cadrele didactice de specialitate care au în norma de predare module din curriculumul pentru calificările profesionale ale învăţământului postliceal pentru care se organizează examenul de certificare. Îndrumătorii de proiect sunt, de regulă, cadre didactice de specialitate cu experienţă în evaluarea competenţelor profesionale.
(12)Îndrumătorul de proiect are următoarele obligaţii:
a)face cunoscute din timp temele pentru proiectele elevilor din ultimul an ai învăţământului postliceal, precum şi competenţele care se au în vedere prin realizarea şi susţinerea proiectului, conform standardului de pregătire profesională pentru fiecare calificare profesională;
b)oferă consultanţă şi sprijin candidaţilor în alegerea temei pentru proiect;
c)recomandă bibliografia minimală, precum şi documentaţia necesară executării proiectului şi le discută în detaliu cu candidatul;
d)definitivează, împreună cu fiecare candidat al cărui proiect îl îndrumă, planul şi etapele de elaborare a proiectului, atât pentru partea practică, cât şi pentru redactarea prezentării proiectului;
e)oferă consultaţii, îndrumă şi monitorizează, pe tot parcursul realizării proiectului, progresul, precum şi modul de redactare a părţii scrise a acestuia;
f)se asigură că fiecare candidat al cărui proiect îl coordonează realizează un proiect personal şi original;
g)susţine cel puţin 5 întâlniri de monitorizare a proiectului cu fiecare candidat, conform planificării individuale, şi consemnează observaţiile pe fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale;
h)asigură primirea sprijinului necesar specific, de către eventualii candidaţi cu cerinţe educaţionale speciale, conform necesităţilor impuse de tipul de cerinţă, pe tot parcursul pregătirii şi execuţiei proiectului;
i)în vederea monitorizării proiectelor, cadrele didactice care îndrumă proiecte pot solicita conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ organizarea unui program de consultaţii şi de către alte cadre didactice, specialişti, reprezentanţi ai partenerilor sociali etc., pentru a le facilita elevilor accesul la informaţiile necesare;
j)completează, pentru fiecare candidat monitorizat, fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale (părţile I-III), asumându-şi responsabilitatea pentru evaluarea şi pentru observaţiile consemnate.
Art. 26
(1)Proiectul este elaborat individual. Pot fi realizate şi proiecte în echipă, dar, în acest caz, se vor stabili sarcini distincte, clar delimitate pentru fiecare candidat în parte, pe baza tematicii stabilite şi aprobate şi discutate cu îndrumătorul de proiect, etapă cu etapă, conform planificării agreate de comun acord. Susţinerea proiectului se va face individual de către fiecare candidat.
(2)Realizarea proiectului, atât a părţii sale practice, cât şi a părţii scrise, este un demers integrator, complex, pe parcursul căruia candidatul face dovada activării şi aplicării competenţelor descrise prin standardul de pregătire profesională dobândite prin modulele de specialitate şi agregate într-un mod specific, în funcţie de tema proiectului şi de planul său de abordare.
(3)Redactarea părţii scrise a proiectului implică tehnoredactarea conţinutului cu respectarea următoarei structuri:
a)pagina de titlu cu: datele de identificare ale unităţii/instituţiei de învăţământ, ale candidatului, ale îndrumătorului de proiect; anul de absolvire, calificarea profesională, conform Registrului naţional al calificărilor sau Nomenclatorului calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, în vigoare;
b)cuprinsul;
c)argumentul care sintetizează aspectele teoretice şi pe cele practice pe care le abordează, în relaţie directă cu utilitatea pentru calificarea profesională respectivă;
d)conţinutul propriu-zis, structurat astfel încât să pună în valoare scopul şi obiectivele proiectului, problemele practice soluţionate, perspectiva personală a candidatului în abordarea temei, precum şi utilitatea practic-aplicativă a soluţiilor găsite de către candidat;
e)bibliografia;
f)anexele: desene, schiţe, fotografii ale produselor, rezultatele determinărilor de laborator, descrierea experimentelor, fişele de observaţie, prezentarea şi analiza unor secvenţe din procesul tehnologic, rezultatele măsurătorilor, prelucrări de date, statistici, elemente de proiectare, documentaţia tehnică întocmită etc.
(4)În funcţie de calificare, candidaţii pot executa, individual sau în grup, machete, dispozitive, aparate etc. ca parte integrantă a temei de proiect, folosite pentru susţinerea proiectului în faţa comisiei de examinare.
(5)Partea scrisă a proiectului însoţită de fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, completată (primele trei părţi), se depun la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ centru de examen cu o săptămână înainte de finalizarea cursurilor anilor terminali ai învăţământului postliceal şi primesc un număr de înregistrare. După susţinere, proiectul împreună cu fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, completată (părţile I-IV), se arhivează de către unitatea/instituţia de învăţământ centru de examen, pentru o perioadă de 3 ani.
Art. 27
(1)Proiectul se susţine în faţa comisiei de examen care evaluează global competenţele dovedite şi consemnate privind: planificarea, organizarea şi progresul activităţilor pentru realizarea proiectului (I), calitatea activităţilor desfăşurate (II), calitatea proiectului (III) şi calitatea susţinerii orale a proiectului (IV). Membrii examinatori completează partea a IV-a a fişei, de apreciere a susţinerii orale a proiectului şi a răspunsurilor candidatului la întrebările puse. În ultima parte a fişei de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale aprecierea se consemnează prin "da", respectiv "nu", în coloanele respective.
(2)Proiectul este notat cu note de la 10 la 1. Nota minimă de promovare este 6 (şase).
(3)Rezultatul susţinerii proiectului, consemnat în fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale completată pentru fiecare candidat, se afişează în ziua susţinerii probei şi nu poate fi contestat.
CAPITOLUL V: Organizarea şi desfăşurarea examenului
SECŢIUNEA 1: Organizarea probelor
Art. 28
(1)Probele de examen se desfăşoară în sălile, laboratoarele, cabinetele, sălile de demonstraţie, atelierele, fermele unităţii/instituţiei de învăţământ desemnată centru de examen. Desfăşurarea probelor în alte locuri se face cu aprobarea CJEC/CMBEC.
(2)Probele de examen se pot desfăşura şi în sălile, laboratoarele, ateliere, secţiile de producţie ale unor întreprinderi sau instituţii. În acest caz, unitatea/instituţia de învăţământ desemnată centru de examen încheie în prealabil un protocol în care se menţionează organizarea probelor de examen în respectivele locaţii, protocol a cărui copie a fost transmisă CJEC/CMBEC împreună cu solicitarea de a organiza examenul de certificare.
(3)Locurile în care se susţin probele de examen sunt, în prealabil, adaptate acestor activităţi prin:
a)asigurarea dotării corespunzătoare desfăşurării probelor conform cerinţelor specifice fiecărei calificări profesionale specificate de standardul de pregătire profesională;
b)eliminarea oricăror materiale care ar putea influenţa candidaţii în susţinerea probelor;
c)afişarea, la locul de desfăşurare a probelor, a listei nominale cu candidaţii care susţin proba în ziua respectivă şi a prevederilor care îi informează pe aceştia că pătrunderea cu materiale ajutătoare la locul de desfăşurare a probei, frauda sau tentativa de fraudă, precum şi nerespectarea normelor de protecţie a muncii atrag după sine eliminarea din examen.
(4)La fiecare comisie de examinare, candidaţii sunt înscrişi şi planificaţi să susţină probele de examen în ordine alfabetică, pe calificări profesionale, indiferent de unitatea/instituţia de învăţământ de provenienţă. În cazul în care candidaţii provin de la unităţi/instituţii de învăţământ din alte localităţi, programarea unor probe ale examenului de certificare a calificării profesionale se poate face astfel încât toţi candidaţii din aceeaşi localitate să susţină proba în aceeaşi zi.
Art. 29
(1)Conducerile tuturor unităţilor/instituţiilor de învăţământ cu absolvenţi ai învăţământului postliceal au obligaţia să asigure calitatea examenelor, estimând cheltuielile pentru examene necesare desfăşurării optime a examenului de certificare, pentru procurarea materialelor, a materiilor prime, a substanţelor, a consumabilelor, a instrumentelor, a sculelor, a verificatoarelor, a dispozitivelor, a utilajelor, a copiatoarelor, a calculatoarelor, a serviciilor de comunicare şi IT etc. necesare realizării proiectelor, organizării probelor practice, organizării celorlalte probe de examen.
(2)Conducerile unităţilor/instituţiilor de învăţământ cu absolvenţi ai învăţământului postliceal finanţat de la buget au obligaţia de a solicita finanţarea pentru aceste cheltuieli, conform art. 101 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Conducerile unităţilor/instituţiilor de învăţământ desemnate centre de examen asigură desfăşurarea în bune condiţii a probelor de examen şi pun la dispoziţia comisiei de examinare spaţiile, dotările, consumabilele şi accesul la serviciile de comunicare strict necesare.
SECŢIUNEA 2: Desfăşurarea probelor examenului de certificare
Art. 30
Proba practică a examenului de certificare se desfăşoară, de regulă, în unităţi economice, sanitare, în cabinete, sălile de demonstraţie, ateliere, ferme, laboratoare de specialitate din unităţile/instituţiile de învăţământ desemnate centre de examen, în condiţii cât mai apropiate de cele reale de muncă, sub supravegherea membrilor comisiei.
Art. 31
(1)Proba practică se desfăşoară în două etape: executarea lucrărilor practice în timpul stabilit de comisie şi, după expirarea timpului stabilit pentru executarea lucrării, fiecare candidat îşi prezintă şi îşi motivează lucrarea în faţa comisiei.
(2)La intrarea în examen, după verificarea identităţii candidatului, fiecare candidat extrage un bilet de examen cu tema probei practice, redactat conform anexei nr. 2. Candidaţii execută lucrarea practică astfel repartizată, în timpul stabilit.
(3)După executarea probei practice, candidaţii răspund întrebărilor membrilor comisiei de examinare. Membrii examinatori ai comisiei vor adresa candidatului întrebări, fără a depăşi timpul de maximum 10 minute pentru fiecare candidat.
(4)Pentru fiecare candidat se completează o singură fişă de evaluare a probei practice şi a susţinerii orale care conţine criteriile/grila de apreciere corespunzătoare lucrării practice executate, întocmită conform anexei nr. 3. În funcţie de calificarea profesională şi temă, criteriile pot viza: identificarea corectă a problemei/cerinţei şi a contextului în care trebuie soluţionată, alegerea corectă a instrumentelor/a aparatelor/a utilajelor/a verificatoarelor etc., organizarea locului de muncă şi respectarea normelor igienice şi de protecţie a muncii, respectarea etapelor tehnologice, măiestria în execuţie, verificarea şi respectarea calităţii execuţiei, finalizarea execuţiei şi prezentarea produsului, capacitatea de comunicare, coerenţa şi logica argumentării, motivarea teoretică a soluţiilor practice etc. Criteriile vizează numai competenţe prevăzute de standardul de pregătire profesională al calificării profesionale respective. La finalizarea examinării candidatului, criteriile realizate sunt bifate, examinatorii consemnează nota şi semnează.
(5)Execuţia lucrării, precum şi răspunsurile orale se evaluează împreună conform criteriilor de apreciere din fişa de evaluare a probei practice şi a susţinerii orale, în raport direct cu standardul de pregătire profesională al calificării profesionale. Completarea fişei de evaluare a probei practice şi a susţinerii orale se face, pentru fiecare candidat, numai de către membrii evaluatori ai comisiei, prin bifarea fiecărui criteriu realizat şi prin aprecierea candidatului cu note de la 10 la 1 acordate de fiecare evaluator în parte.
(6)Diferenţa dintre notele acordate de cei 2 examinatori pentru un candidat nu poate fi mai mare de un punct. În caz contrar, preşedintele comisiei mediază rezolvarea situaţiei. Hotărârea preşedintelui este definitivă.
(7)Nota finală a candidatului la proba practică este media aritmetică a notelor acordate de cei 2 examinatori, calculată cu două zecimale, fără rotunjire. Nota minimă de promovare a probei practice, care dă dreptul candidaţilor să participe la proba scrisă, este 6 (şase).
(8)După ce toţi candidaţii au fost examinaţi, notele se înscriu în catalog, pentru fiecare candidat, în prezenţa întregii comisii de examinare, de către secretarul comisiei, cu cerneală sau pastă albastră. Eventualele corecturi de transcriere în cataloagele de examen se fac cu cerneală roşie, de către persoana care a greşit, sub semnătură, iar preşedintele comisiei contrasemnează şi ştampilează.
Art. 32
(1)Pentru organizarea probei scrise, preşedintele comisiei de examinare repartizează pe săli, prin tragere la sorţi, două cadre didactice de altă specialitate, numiţi ca profesori asistenţi. Tragerea la sorţi se face în ziua probei, cu o oră înaintea începerii acesteia, după şedinţa de instruire a asistenţilor.
(2)După ce au semnat fişa de atribuţii, asistenţii primesc de la preşedintele comisiei mapa sălii de examen la care au fost repartizaţi, care cuprinde: lista candidaţilor care au fost repartizaţi să susţină proba scrisă în acea sală, procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise, coli tipizate pentru examen, hârtie ştampilată pentru ciorne, etichete pentru secretizarea lucrărilor.
Art. 33
(1)Accesul în sală al candidaţilor este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei. Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, mijloace de calcul şi de comunicare etc. Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea candidatului din examen de către preşedintele comisiei de examinare.
(2)Înainte de aducerea subiectelor în săli, profesorii asistenţi prezintă candidaţilor modul de desfăşurare a probei şi modul de completare a datelor personale pe foaia de examen.
(3)Candidaţii se aşază câte unul în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o coală de hârtie tipizată pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele şi completează lizibil celelalte date de pe colţul ce urmează a fi lipit. Lucrarea se secretizează prin lipirea colţului hârtiei tipizate numai după ce profesorii asistenţi verifică identitatea candidaţilor, completarea corectă a tuturor datelor şi semnează. Peste colţul lipit al lucrării preşedintele sau vicepreşedintele aplică stampila "Examen de certificare a calificării profesionale**** - CJEC/CMBEC".
(4)Pentru lipirea colţului lucrării se foloseşte acelaşi tip de etichete pentru toţi candidaţii din centrul de examen.
(5)Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate, în afara rubricii care se secretizează, precum şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag după sine anularea lucrării respective.
(6)Se interzice candidaţilor şi asistenţilor pătrunderea în sala de examen cu telefoane mobile sau cu alte mijloace electronice de comunicare.
Art. 34
(1)În prezenţa preşedintelui, vicepreşedintelui şi a unui membru al comisiei, cadru didactic de specialitate, se verifică integritatea plicului cu subiecte primit de la CJEC/CMBEC pentru proba scrisă. Un membru al comisiei extrage din plic varianta conţinând subiectul pentru examen transmis, anunţat de CJEC/CMBEC, după care plicul se resigilează, se semnează de toţi cei prezenţi şi se păstrează în condiţii de securitate deplină în dulap metalic sigilat. La deschiderea plicurilor se semnează un proces-verbal de către toţi cei prezenţi.
(2)În cazul în care există candidaţi care au studiat în limbile minorităţilor naţionale, subiectele se traduc în limbile respective de către membrii comisiei desemnaţi în acest scop.
(3)Comisia de examen multiplică subiectele în număr egal cu numărul candidaţilor, după care subiectele se introduc în plicuri care se sigilează, urmând să fie distribuite în săli. Candidaţii care susţin probele în limbile minorităţilor naţionale primesc subiect atât în limba maternă, cât şi în limba română.
(4)Profesorii de specialitate, membri ai comisiilor de examinare, rămân în sala în care s-a realizat multiplicarea până la terminarea distribuirii plicurilor în sălile de examen. Candidaţii pot părăsi centrul de examen, cel mai devreme, după o oră şi jumătate de la distribuirea subiectelor în săli.
(5)Asistenţii primesc plicurile cu subiecte de la preşedintele sau vicepreşedintele comisiei de examen, verifică integritatea acestora, le deschid şi distribuie subiectele fiecărui candidat. Candidaţii au dreptul să păstreze, la părăsirea sălii de examen, subiectul de examen primit.
(6)Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate pătrunde în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează pentru predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă. În cazuri excepţionale, candidaţii pot părăsi temporar sala de examen însoţiţi de unul dintre profesorii asistenţi.
(7)Baremul de corectare şi notare se afişează la avizierul centrului de examen, după încheierea probei.
Art. 35
(1)Timpul destinat elaborării lucrării scrise se socoteşte din momentul în care fiecare candidat a primit subiectul multiplicat.
(2)Pentru elaborarea lucrării scrise se foloseşte numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor numai creion negru. Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a minicalculatoarelor, a riglelor, precum şi a altor mijloace de calcul.
(3)Fiecare candidat primeşte atâtea coli tipizate de examen şi ciorne câte îi sunt necesare.
(4)În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive precum: corecturi numeroase, greşeli care ar putea fi considerate drept semn de recunoaştere etc., doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, au dreptul să primească alte coli tipizate. Colile folosite iniţial se anulează de către asistenţi, menţionându-se pe ele "anulat", se semnează de către amândoi asistenţii şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise.
Art. 36
(1)În timpul desfăşurării probei scrise, asistenţii nu dau candidaţilor nicio indicaţie, nu discută între ei şi nu rezolvă subiectul de examen. Pe timpul desfăşurării probei unul dintre asistenţi stă în faţa clasei, iar celălalt în spatele ei şi nu au alte preocupări decât cele legate de desfăşurarea acesteia.
(2)Asistenţii răspund de asigurarea ordinii şi liniştii în sala de examen, nu permit candidaţilor să comunice între ei, asigură respectarea de către candidaţi a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Pentru orice încălcare a prevederilor metodologiei asistenţii sesizează preşedintele comisiei de examinare pentru a lua măsurile care se impun.
(3)În timpul desfăşurării probei scrise, în sălile de examen au voie să intre numai:
a)preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi membrii comisiei din centrul de examen;
b)persoanele delegate de către CNEC şi CJEC/CMBEC pentru a controla desfăşurarea corectă a examenului.
Art. 37
(1)Pe măsură ce îşi încheie lucrările, candidaţii le predau asistenţilor. La expirarea timpului acordat, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Ultimii 5 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.
(2)La predarea lucrărilor, asistenţii barează spaţiile nescrise şi verifică numărul paginilor scrise. Candidaţii consemnează numărul paginilor scrise şi semnează procesul-verbal de predare a lucrării.
(3)În prezenţa membrilor comisiei de examinare, asistenţii predau, cu proces-verbal, preşedintelui sau vicepreşedintelui lucrările scrise, procesul-verbal de predare a lucrărilor, ciornele şi lucrările anulate, colile tipizate şi ciornele nefolosite. Preşedintele verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul candidaţilor prezenţi care au semnat procesul-verbal de predare a lucrării, dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel trecut în procesul-verbal.
Art. 38
(1)Toate lucrările de la aceeaşi calificare profesională sunt amestecate de către preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de examinare, apoi sunt grupate în seturi şi numerotate de la 1 la n. Seturile de lucrări se introduc în dosare/plicuri, după ce pe fiecare lucrare s-a scris numărul de ordine al dosarului/plicului.
(2)Dosarele cu lucrările numerotate sunt predate de preşedinte sau de vicepreşedinte, cu proces-verbal de predare-primire, pentru corectare, membrilor evaluatori ai comisiei de examinare. Procesul-verbal conţine data, ora, numele şi prenumele persoanelor care predau/preiau lucrările, calificarea, numărul de lucrări predate/preluate şi numărul de ordine al acestora.
(3)Corectarea şi notarea lucrărilor scrise se efectuează de cei 2 profesori evaluatori, în mod obligatoriu în încăperi separate, stabilite de preşedintele comisiei. Schimbarea lucrărilor între cei 2 evaluatori se va face în prezenţa preşedintelui sau a vicepreşedintelui comisiei de examinare.
(4)Fiecare lucrare se corectează şi se apreciază de fiecare profesor evaluator, separat, cu note de la 10 la 1, respectându-se baremele de corectare şi notare. Corectarea şi notarea, pe baza baremului, se înregistrează în borderouri separate de fiecare evaluator.
(5)Zilnic, la terminarea corectării, seturile de lucrări şi de borderouri individuale de notare, închise în plicuri sigilate, se predau cu proces-verbal preşedintelui sau vicepreşedintelui pentru a fi păstrate în dulapuri metalice închise şi sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se păstrează în acelaşi regim cu lucrările scrise. Cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate lucrările scrise şi celelalte documente ale examenului de certificare se păstrează separat de către preşedinte şi vicepreşedinte.
Art. 39
(1)După corectarea lucrărilor de către evaluatori, borderourile întocmite şi semnate de fiecare dintre aceştia sunt predate preşedintelui comisiei odată cu lucrările corectate. Dacă preşedintele comisiei de examen constată că între notele acordate de membrii evaluatori ai comisiei nu sunt diferenţe mai mari de un punct, notele se trec de către aceştia pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roşie şi se semnează. Media finală se trece pe lucrare, în prezenţa membrilor comisiei, de către preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei verifică media finală, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, semnează alături de evaluatori şi aplică ştampila "Examen de certificare a calificării profesionale****- CJEC/CMBEC".
(2)În cazul în care preşedintele comisiei de examinare constată o diferenţă mai mare de un punct între notele acordate de către membrii comisiei, acesta repartizează lucrările spre recorectare unui alt profesor de specialitate care, în prezenţa membrilor comisiei, stabileşte nota finală a lucrării. Nota acordată la recorectare se trece pe lucrare şi se semnează de către membrii comisiei, de profesorul care a recorectat lucrarea şi de preşedintele comisiei de examinare. Toate acestea sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei prevăzuţi mai sus.
Art. 40
După ce toate lucrările scrise au fost corectate, acestea se deschid în prezenţa întregii comisii de examinare, iar notele finale se înregistrează imediat în cataloagele de examen de către secretarul comisiei, cu cerneală sau pastă albastră. Eventualele corecturi ale greşelilor de transcriere a rezultatelor finale în cataloagele de examen se fac numai cu cerneală roşie, de către persoana din comisie care a greşit, sub semnătură, iar preşedintele comisiei contrasemnează şi ştampilează.
Art. 41
(1)Pentru susţinerea proiectului, candidaţii planificaţi în ordine alfabetică se prezintă în sala de examinare la ora stabilită şi anunţată de comisia de examinare. După verificarea identităţii de către preşedinte sau vicepreşedinte candidatul primeşte proiectul şi, dacă este necesar, hârtie ştampilată pentru ciornă.
(2)Pentru prezentarea proiectului şi, eventual, a dispozitivului/a aparatului/a produsului realizat, pentru susţinerea soluţiilor propuse prin proiect se acordă fiecărui candidat 15-20 de minute.
(3)Membrii comisiei adresează candidatului întrebări lămuritoare, de regulă, după terminarea prezentării proiectului, pe care le consemnează şi le apreciază în partea a IV-a a fişei de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale.
(4)Membrii comisiei de examinare evaluează global competenţele dovedite şi consemnate privind: planificarea, organizarea şi progresul activităţilor pentru realizarea proiectului (I), calitatea activităţilor desfăşurate (II), calitatea proiectului (III) şi calitatea susţinerii orale a proiectului (IV). Proiectul este notat de fiecare membru examinator cu note de la 10 la 1. Nota finală este media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare dintre cei 2 membri examinatori. Nota minimă de promovare la susţinerea proiectului este 6 (şase).
(5)Rezultatul susţinerii proiectului, consemnat în Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale completată pentru fiecare candidat, se afişează în ziua susţinerii probei şi nu poate fi contestat. Rezultatul final se înscrie în catalogul de examen pentru fiecare candidat.
(6)Fişele de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, completate pentru fiecare candidat, sunt considerate documente de examen, se predau cu proces-verbal preşedintelui sau vicepreşedintelui pentru a fi păstrate în dulapuri/fişete metalice, închise şi sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se păstrează în acelaşi regim cu cataloagele de examen.
(7)Cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate documentele examenului de certificare se păstrează separat de către preşedinte şi vicepreşedinte.
Art. 42
Desfăşurarea probei de susţinere a proiectului are caracter public, fără ca persoanele prezente în asistenţă să poată interveni. În mod excepţional, preşedintele poate dispune întreruperea examinării şi eliminarea din sala de examen a persoanelor cu atitudine şi comportament necorespunzătoare.
Art. 43
După ce toţi candidaţii au fost examinaţi, rezultatele finale se trec în catalog în prezenţa întregii comisii de examinare, de către secretarul comisiei de examinare, cu cerneală sau pastă albastră. Eventualele corecturi de transcriere a rezultatelor finale în cataloagele de examen se fac numai cu cerneală roşie, de către persoana din comisie care a greşit, sub semnătură, iar preşedintele comisiei contrasemnează şi ştampilează.
CAPITOLUL VI: Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
Art. 44
(1)Candidaţii pot solicita recorectarea lucrărilor scrise. Contestaţiile se depun şi se înregistrează la centrul de examen, în ziua prevăzută în graficul de desfăşurare a examenului.
(2)Preşedintele centrului de examen, împreună cu membrii comisiei, secretizează lucrările contestate pentru ca numele şi prenumele candidatului şi nota acordată să rămână necunoscute şi aplică ştampila de examen. Secretizarea se va face cu acelaşi tip de hârtie pentru toate centrele de examen din judeţ/municipiul Bucureşti, pusă la dispoziţie de CJEC/CMBEC.
(3)Lucrările însoţite de subiecte, baremul de corectare şi notare, un borderou centralizator, pentru subiectele fiecărei calificări profesionale, care conţine numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare, se predau cu proces-verbal, de către preşedinte şi un membru al comisiei de examinare, comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii, în vederea recorectării.
Art. 45
(1)Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii au următoarea componenţă:
a)preşedinte - inspectorul şcolar general/inspector şcolar general adjunct, altul decât cel numit în calitate de preşedinte al CJEC/CMBEC;
b)vicepreşedinte - un inspector şcolar de specialitate;
c)secretar - inspector şcolar, director de unitate de învăţământ preuniversitar profesional şi tehnic, cadru didactic de specialitate;
d)membri evaluatori - câte 2 profesori de specialitate pentru fiecare domeniu de bază/calificare.
(2)În fiecare an, membrii evaluatori ai comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii sunt aleşi dintre profesorii care nu au îndeplinit această funcţie în anul anterior. Alegerea examinatorilor se face prin tragere la sorţi dintr-o listă de profesori recunoscuţi pentru competenţă profesională şi probitatea morală, care nu au făcut parte în sesiunea respectivă din comisiile de examinare ca evaluatori ai lucrărilor scrise.
Art. 46
(1)Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii recorectează lucrările primite şi acordă note conform baremelor pentru proba scrisă.
(2)Dacă nota acordată iniţial este mai mică sau egală cu 9,50, aceasta se va modifica, prin creştere sau descreştere, dacă între nota iniţială şi nota acordată de Comisia judeţeană de contestaţii se va constata o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte. Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota iniţială rămâne neschimbată. Dacă nota acordată iniţial este de cel puţin 9,50 sau pentru intervalul 4,50-5, atunci nota finală este nota obţinută la recorectare. Nota acordată la contestaţii este definitivă.
(3)În cazul în care se constată diferenţe mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între nota iniţială şi nota acordată după recorectare, inspectoratele şcolare analizează situaţia în termen de 30 de zile de la terminarea rezolvării contestaţiilor, consultând profesorii din ambele comisii şi iau măsuri în vederea sancţionării celor vinovaţi. CNEC este înştiinţată de sancţiunile aplicate până la data de 1 octombrie a anului în care s-a desfăşurat examenul.
(4)Hotărârile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei.
(5)Lucrările scrise, baremele de corectare şi notare şi borderourile se restituie cu proces-verbal preşedintelui centrului de examen şi unui membru delegat, împreună cu o copie a procesului-verbal prevăzut la alin. (4).
Art. 47
(1)Comisiile din centrele de examen operează în cataloage schimbările ce se impun după recorectarea lucrărilor contestate, recalculează, după caz, media generală şi rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.
(2)Rezultatele la contestaţii se comunică celor în drept prin afişare la avizierul centrului de examen, conform graficului.
CAPITOLUL VII: Stabilirea şi comunicarea rezultatelor
Art. 48
(1)După încheierea tuturor probelor de examen şi după completarea catalogului de examen, se comunică rezultatul final al examenului prin afişare la avizierul unităţii/instituţiei de învăţământ a listelor nominale finale.
(2)Listele nominale, care se întocmesc pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenului de certificare, cuprind numele şi prenumele candidaţilor, precum şi rezultatul final obţinut, respectiv "admis", "respins", "neprezentat", "eliminat din examen", după caz.
(3)Un candidat se consideră "neprezentat", dacă a absentat la una sau mai multe probe de examen.
(4)Un candidat se consideră "eliminat din examen" dacă:
a)a fost înscris la examenul de certificare, fără a îndeplini condiţiile legale de înscriere la acesta;
b)a beneficiat de părtinire frauduloasă dovedită sau a prezentat un proiect dovedit a fi plagiat;
c)în timpul desfăşurării probelor de examen, a introdus în locurile de desfăşurare a examenului de certificare materiale ajutătoare, telefoane mobile sau alte mijloace electronice de comunicare ori a fost surprins copiind sau transmiţând altor candidaţi soluţii de rezolvare a subiectelor.
Art. 49
(1)Media generală la examenul de certificare pentru candidaţii din învăţământul postliceal este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire a notelor obţinute la proba practică, proba scrisă şi susţinerea proiectului. Nu se calculează media generală pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe de examen. Sunt declaraţi "admis" candidaţii care au obţinut cel puţin media generală 6 (şase).
(2)Candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de la alin. (1) sunt declaraţi "respins" sau, după caz, "neprezentat" ori "eliminat din examen".
Art. 50
(1)După încheierea tuturor probelor şi a corectării lucrărilor scrise se comunică rezultatele finale.
(2)Pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenului de certificare se întocmesc şi se afişează liste nominale care cuprind: numele şi prenumele candidaţilor, notele obţinute la fiecare probă, media generală şi rezultatul final, respectiv "admis", "respins", "neprezentat", "eliminat din examen".
CAPITOLUL VIII: Dispoziţii finale
Art. 51
CJEC/CMBEC are obligaţia să informeze telefonic şi în cel mai scurt timp CNEC cu privire la neregulile apărute în organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare.
Art. 52
(1)Lucrările scrise, proiectele, fişele de evaluare şi toate documentele referitoare la examenul de certificare din cadrul centrelor de examen se păstrează în arhiva instituţiei timp de 3 ani, cu excepţia cataloagelor, care se păstrează permanent.
(2)Copii ale cataloagelor de examen, semnate de preşedintele comisiei de examen, vor fi transmise unităţilor/instituţiilor de învăţământ arondate pentru afişarea rezultatelor şi pentru eliberarea certificatelor de calificare profesională şi a suplimentului descriptiv al certificatului în format Europass, conform prevederilor legale.
Art. 53
(1)Raportul comisiei de examinare din centrul de examen privind rezultatele examenului de certificare se transmite CJEC/CMBEC, pe cale electronică şi în scris, în termen de 5 zile de la finalizarea examenului de certificare.
(2)Raportul CJEC/CMBEC privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal se întocmeşte după modelul prevăzut în anexa nr. 5.
Art. 54
(1)CJEC/CMBEC întocmeşte un raport general cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare care se transmit, în format electronic şi în scris, după modelul prevăzut în anexa nr. 5, la MEN - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, în termen de 15 zile de la încheierea examenului. Un exemplar al raportului anual care se realizează după toate sesiunile examenului de certificare se trimite şi tuturor unităţilor/instituţiilor de învăţământ profesional şi tehnic din judeţ.
(2)Raportul CJEC/CMBEC pentru învăţământul postliceal - domeniul sanitar se transmite şi Direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti şi Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
Art. 55
(1)Respectarea prezentei metodologii este obligatorie pentru toate persoanele implicate în organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare.
(2)Încălcarea dispoziţiilor prezentei metodologii se sancţionează astfel:
a)candidaţii care, în timpul desfăşurării probelor de examen, introduc în locurile de desfăşurare a examenului de certificare materiale ajutătoare, telefoane mobile sau alte mijloace electronice de comunicare, care sunt surprinşi copiind ori transmiţând altor candidaţi soluţii de rezolvare a subiectelor sunt eliminaţi din examen, pierzând sesiunea respectivă;
b)cadrele didactice care, în timpul exercitării rolului lor în cadrul comisiei de examinare, au un comportament părtinitor faţă de un anumit candidat sau au manifestări care atestă neglijenţă ori lipsă de responsabilitate în îndeplinirea atribuţiilor, precum tolerarea unor acţiuni sau intenţii de fraudă ori mită ale candidaţilor, părăsirea nejustificată a locului de desfăşurare a probei de examen, nerespectarea normelor de protecţie a muncii ori punerea în pericol a unor candidaţi etc., se sancţionează conform prevederilor legale.
(3)Cadrele didactice sancţionate conform dispoziţiilor alin. (2) nu mai pot participa la examenul de certificare din anul următor, ca membri în comisiile prevăzute de prezenta metodologie.
(4)Constatarea de nereguli grave sau repetate în desfăşurarea activităţii comisiei prevăzute de prezenta metodologie atrage diminuarea cu 20-70% a indemnizaţiei vicepreşedintelui şi a preşedintelui acesteia.
Art. 56
Colectarea unor fonduri materiale sau băneşti de la candidaţi, de la părinţii sau de la rudele acestora este cu desăvârşire interzisă. Încălcarea acestei dispoziţii atrage sancţionarea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Art. 57
La organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare pentru elevii cu deficienţe se fac următoarele precizări speciale:
1.Comisiile de examinare vor asigura condiţii de egalizare a şanselor pentru candidaţii cu deficienţe, prin adaptarea procedurilor de examinare la particularităţile individuale şi la cele specifice deficienţei respective.
2.Exemple de asemenea adaptări sunt:
a)asigurarea posibilităţii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficienţe de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat);
b)mărirea cu 1-1,5 ore a timpului efectuării lucrării scrise de către candidaţi cu deficienţe motorii sau neuromotorii, care îi împiedică să scrie normal, ori de către cei cu deficienţe vizuale grave;
c)asigurarea scrisului cu caractere mărite la candidaţii ambliopi;
d)transmiterea prin dictare, la elevii cu deficienţe, a informaţiilor corespunzătoare subiectelor de examen afişate/prezentate vizual;
e)realizarea probei scrise prin dictarea conţinutului acesteia, de către candidatul cu deficienţe, către un profesor asistent, de altă specialitate decât cea la care se desfăşoară proba respectivă.
3.Candidaţii cu deficienţe din unităţile/instituţiile de învăţământ de masă pot beneficia, după caz, de prevederile punctului anterior, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap sau a unei adeverinţe medicale eliberate de comisia medicală judeţeană/a municipiului Bucureşti de orientare şcolar-profesională. Acolo unde nu se pot realiza condiţii de egalizare a şanselor, candidaţii vor fi orientaţi spre o unitate de învăţământ special.
4.CNEC poate aproba şi alte proceduri pentru candidaţii cu deficienţe/handicap, la propunerea CJEC/CMBEC.
Art. 58
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
-****-
ANEXA nr. 1: CRITERII DE SELECŢIE pentru nominalizarea unităţilor de învăţământ drept centre de examen pentru certificarea calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal
1.Centrele de examen se numesc prin decizie a inspectorului şcolar general, dintre unităţile/instituţiile de învăţământ acreditate care au absolvenţi ai învăţământului postliceal, la propunerea comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare.
2.La centrele de examen astfel constituite se pot certifica numai calificările profesionale stabilite prin decizia comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare.
3.Pentru a fi numite centre de examen, unităţile/instituţiile de învăţământ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii pentru asigurarea calităţii examenelor de certificare:
a)asigură condiţii optime de desfăşurare a probei de examen;
b)asigură materiale/consumabile, utilaje, scule, dispozitive, instrumente, birotică etc. necesare susţinerii probelor, pentru fiecare calificare profesională pentru care se organizează examen (în perioada sesiunii de examene, conform graficului de desfăşurare);
c)asigură desfăşurarea activităţilor specifice comisiilor de examen în condiţii optime, precum şi securitatea documentelor comisiei;
d)au experienţă recunoscută pe piaţa locală a muncii în pregătirea profesională.
4.Asigurarea condiţiilor de examen este verificată de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare prin reprezentatul său, monitorul de calitate, care vizitează centrul înainte de examen şi care informează comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare în acest sens.
5.Pot fi centre de examen: unităţi/instituţii de învăţământ acreditate care au şcolarizat şi au absolvenţi ai seriei curente cu calificările profesionale pentru care se organizează examenul, unităţi/instituţii de învăţământ împreună cu întreprinderi care s-au implicat şi au dezvoltat parteneriate pentru dezvoltarea locală de curriculum, conform cerinţelor pieţei muncii, care asigură pregătirea practică a elevilor, care prezintă oferte de angajare pentru absolvenţi, care oferă burse sau unităţi/instituţii de învăţământ împreună cu centre de formare profesională a adulţilor etc., cu condiţia îndeplinirii criteriilor de selecţie.
ANEXA nr. 2: BILET DE EXAMEN
- Model -
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal
Sesiunea: .....................
Centrul de examen: .....................
Calificarea: .....................
Numărul temei: .....................
Tema: .....................
Preşedinte de comisie:
Profesori evaluatori:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Semnătura

   
   
ANEXA nr. 3: FIŞA DE EVALUARE A PROBEI PRACTICE ŞI A SUSŢINERII ORALE
- Model -
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal
Sesiunea: .....................
Centrul de examen: .....................
Calificarea profesională: .....................
Numele şi prenumele candidatului .....................
Unitatea/Instituţia de învăţământ absolvită: .....................
Tema nr.: ...........
Criterii de apreciere a performanţei candidatului pentru executarea lucrării:
1..................... |_|
2..................... |_|
3..................... |_|
4..................... |_|
5..................... |_|
Criterii de apreciere a motivării teoretice şi susţinerii orale a lucrării:
1..................... |_|
2..................... |_|
3..................... |_|
4..................... |_|
Tabel cu rezultatele evaluării

Nr. crt.

Profesori evaluatori

Numele şi prenumele

Nota acordată

Semnătura

    
    
Nota finală: ..............
Rezultatul probei: .....................
Fişa se completează astfel:
1.Se bifează numai criteriile de apreciere care sunt considerate îndeplinite de candidat.
2.Candidatului este considerat "ADMIS", pentru următoarele probe numai în situaţia în care nota finală pentru proba practică este cel puţin 6 (şase). În caz contrar candidatul este declarat "RESPINS".
ANEXA nr. 4: FIŞA DE EVALUARE A PROIECTULUI ŞI A SUSŢINERII ORALE
- Model -
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal
Sesiunea: .....................
Centrul de examen: .....................
Calificarea profesională: .....................
Numele şi prenumele candidatului .....................
Unitatea/Instituţia de învăţământ absolvită .....................
Tema proiectului: .....................
Numele, prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect:
.....................
I.Partea I: Monitorizarea progresului în realizarea proiectului1)
1)Se completează de către îndrumător pe parcursul derulării proiectului.
1.Data începerii activităţilor de realizare a proiectului:
2.Competenţe vizate/implicate în realizarea/execuţia proiectului2)
2)Se consemnează numai competenţele care au legătură directă cu tema proiectului şi sunt conforme standardului de pregătire profesională al calificării profesionale.
-
-
-
-
3.Stabilirea planului activităţilor individuale ale candidatului pentru proiect:
- Data:
- Semnătura candidatului: .....................
- Semnătura îndrumătorului: .....................
4.Stabilirea planului de redactare a proiectului - prezentarea scrisă:
- perioada:
- revizuit:
- forma finală acceptată de către îndrumător:
5.Întâlniri pentru monitorizarea proiectului (cel puţin 5 întâlniri săptămânale):

Nr. crt.

Observaţii

Semnătura candidatului

Semnătura profesorului

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   
II.Partea II: Aprecierea calităţii activităţii candidatului3)
3)Se completează de către îndrumător la finalul activităţii de monitorizare, se discută cu candidatul înainte de depunerea proiectului. Criteriile vizează atât procesul de elaborare a proiectului, cât şi pe cel de redactare a prezentării proiectului.

Criteriul

DA/NU

Observaţii

1. Activităţile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului.

  

2. Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală, candidatul demonstrând reflecţie critică.

  

3. Activităţile practice au fost întreprinse sub supravegherea îndrumătorului de proiect sau/şi a persoanelor autorizate.

  

4. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost făcută conform planificării iniţiale.

  

5. Documentarea pentru proiect a fost făcută cu sprijinul şi sub supravegherea îndrumătorului de proiect.

  

6. Identificarea şi utilizarea bibliografiei recomandate pentru redactarea părţii scrise a proiectului au fost realizate integral.

  

7. Referinţele bibliografice utilizate la redactarea părţii scrise a proiectului au fost preluate şi prezentate într-un mod personal şi nu sunt o compilaţie de citate.

  

8. Soluţiile pentru situaţiile-problemă cu care s-a confruntat candidatul pe parcursul executării proiectului sunt personale şi au fost găsite cu ajutorul îndrumătorului de proiect.

  

9. În realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului candidatul a făcut dovada implicării şi angajării personale, originalităţii soluţiilor propuse, a imaginaţiei şi creativităţii în abordarea şi îndeplinirea sarcinilor.

  

10. Soluţiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice sunt aplicabile şi în alte contexte de muncă.

  
III.Partea III: Aprecierea calităţii proiectului4)
4)Se completează de către îndrumător la finalul activităţii de monitorizare, se discută cu candidatul înainte de depunerea proiectului. Criteriile vizează atât proiectul în calitate de produs al activităţii candidatului, cât şi produsul ca atare, acolo unde este cazul.

Criteriul

DA/NU

Observaţii

1. Proiectul/Produsul are validitate în raport cu tema, scopul, obiectivele şi metodologia abordată.

  

2. Proiectul/Produsul demonstrează completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport cu tema aleasă.

  

3. Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent, conform planificării.

  

4. Opţiunea candidatului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contextul proiectului.

  

5. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă.

  

6. Prezentarea scrisă a proiectului este logică şi demonstrează o bună argumentare a ideilor.

  

7. Proiectul/Produsul reprezintă, în sine, o soluţie practică personală, cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor.

  

8. Proiectul/Produsul poate avea aplicabilitate practică şi în afara şcolii.

  

9. Realizarea proiectului/produsului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competenţe, conform S.P.P.-ului pentru calificarea respectivă.

  

10. Redactarea părţii scrise a proiectului respectă cerinţele de structură impuse de metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare profesională.

  
Semnătura candidatului .....................
IV.Partea IV: Aprecierea prezentării şi susţinerii orale a proiectului5)
5)Se completează de către un membru al comisiei de examinare, după susţinerea prezentării, şi reprezintă aprecierea membrilor comisiei de examinare, numai dacă sunt completate celelalte secţiuni (părţile I-III) ale fişei pentru proiectul evaluat.

Criteriul

DA/NU

Observaţii

1. Candidatul a realizat o comunicare orală clară, coerentă şi fluentă.

  

2. Prezentarea a fost structurată echilibrat în raport cu tema proiectului şi cu obiectivele acestuia.

  

3. Candidatul a demonstrat putere de sinteză şi adaptarea prezentării la situaţia de examinare.

  

4. Candidatul şi-a susţinut punctele de vedere şi opiniile într-un mod personal şi bine argumentat.

  

5. În scopul accesibilizării informaţiei şi a creşterii atractivităţii prezentării, candidatul a utilizat în prezentare strategii eficiente şi mijloace de comunicare potrivite: demonstraţii practice, elemente de grafică, modele, aplicaţii, facilităţi audiovideo ale tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor etc.

  
Aprecierea răspunsurilor candidatului la întrebările comisiei:

Întrebare

DA/NU

Observaţii

   
   
   
   
   
Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluării globale a activităţilor realizate de candidat şi consemnat în fişa de evaluare:
1.Admis |_|
2.Respins |_|
Profesori evaluatori:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Semnătura

   
   
Preşedinte de comisie:
.....................
Data: .................
ANEXA nr. 5: RAPORTUL COMISIILOR JUDEŢENE/A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE EVALUARE ŞI CERTIFICARE privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal
ISJ .............../ISMB
Anul şcolar ..................
1.Modul de organizare a examenului de certificare - informaţii referitoare la:
- centre de examen - arondări, calificări profesionale, număr de candidaţi;
- asigurarea dotării centrelor de examen - resurse materiale şi financiare;
- constituirea comisiilor de examen - resursele umane, eventuale probleme;
- monitorizarea unităţilor/instituţiilor de învăţământ.
2.Desfăşurarea examenului de certificare - informaţii privitoare la:
- respectarea legislaţiei în vigoare;
- monitorizarea calităţii desfăşurării examenului de certificare, de soluţionare a acestora;
- sancţiunile aplicate persoanelor implicate în desfăşurarea incidentelor, precum şi numele persoanelor, cadre didactice cărora comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare le-a retras dreptul de a participa la examenul de certificare;
- sugestii de optimizare a organizării, administrării şi monitorizării examenului de certificare.
3.Evaluarea rapoartelor monitorilor de calitate - evaluarea calitativă şi cantitativă a examenului de certificare pe centre şi calificări.
4.Opinii asupra temelor pentru proiecte aprobate de respectiva unitate/instituţie de învăţământ şi asupra calităţii examenului de certificare.
5.Propuneri de modificare/completare a metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesională.
6.Date statistice privind numărul elevilor înscrişi, prezenţi, absenţi, promovaţi, respinşi şi de promovabilitate, ca raport între numărul candidaţilor prezentaţi la examen şi promovaţi şi numărul de candidaţi nepromovaţi (respinşi), mediul urban (u) şi rural (r), fete (f) şi băieţi (b) pe domenii şi calificări profesionale.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 943 din data de 23 decembrie 2014