În temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de decontare a finanţării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 9 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
(1) Finanţarea cheltuielilor de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se acordă conform contractelor de finanţare încheiate ca urmare a evaluării proiectelor elaborate de furnizorii de servicii sociale publici sau privaţi, singuri ori în parteneriat, în urma unui proces de evaluare şi selecţie."
2.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
Direcţia generală investiţii, achiziţii publice şi servicii interne, Direcţia generală planificare bugetară şi management financiar, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin."
3.Anexa se modifică şi se completează după cum urmează:
a)La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
(1) Solicitanţii finanţării, denumiţi în continuare beneficiari, pentru obiectivele prevăzute la art. 1 pot depune proiecte şi în parteneriat public-public sau public-privat, iar solicitantul este stabilit de părţi."
b)La articolul 7 alineatul (1), literele c), d), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"c) memoriu justificativ privind principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei aprobate, pentru care se solicită finanţare;
d) dovada privind situaţia juridică a spaţiului şi a terenului pe care se află amplasat obiectivul sau a terenului pe care urmează să fie amplasat obiectivul pentru care se solicită finanţare;
e) documentaţia tehnico-economică elaborată conform Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
f) hotărârea consiliului local/judeţean sau a organului de conducere al asociaţiei/fundaţiei/cultelor religioase, după caz, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului, asigurarea cofinanţării cheltuielilor neeligibile şi a cheltuielilor generate de punerea în funcţiune a acestuia;"
c)La articolul 7 alineatul (2), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"c) memoriu justificativ privind principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei aprobate, inclusiv lista de dotări, pentru care se solicită finanţare;
d) dovada privind situaţia juridică a spaţiului şi a terenului pe care se află amplasat obiectivul sau a terenului pe care urmează să fie amplasat obiectivul pentru care se solicită finanţare;"
d)La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (2) lit. a)-c) şi e) vor fi prezentate în original, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. d)-h) şi alin. (2) lit. d) şi f) vor fi prezentate în copie, vizate «conform cu originalul»."
e)La articolul 9, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 9
(1) Sunt eligibili şi sunt acceptaţi în procesul de evaluare a documentaţiei şi selecţionare solicitanţii care îndeplinesc următoarele cerinţe."
f)La articolul 9 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) fac obiectul unei proceduri de reorganizare, desfiinţare sau faliment ca urmare a unei hotărâri pronunţate de un judecător-sindic;"
g)La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Contribuţia beneficiarului prevăzută la alin. (2) lit. f) se calculează la valoarea contractului de execuţie sau a celui de achiziţie în cazul dotărilor ori, după caz, la valoarea totală a proiectului, ţinând cont de sumele investite de beneficiar, inclusiv până la solicitarea finanţării din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice."
h)La articolul 10, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 10
(1) Cheltuielile eligibile pentru finanţarea din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a obiectivelor prevăzute la art. 1 sunt cheltuielile necesare pentru execuţia de lucrări de construcţii, reparaţii, amenajări, modernizări, extinderi şi dotări pentru asigurarea prestării serviciilor sociale.
(2) Cheltuielile pentru lucrările de investiţii noi şi intervenţie la construcţiile existente sunt cele estimate de proiectant în documentaţia tehnico-economică şi devizul general, elaborate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. Documentaţia tehnico-economică, precum şi principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului vor fi aprobaţi în prealabil de solicitant, conform prevederilor legale în vigoare."
i)La articolul 10 alineatul (3), literele a), b) şi c) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
"a) să fie necesare pentru realizarea şi/sau funcţionarea obiectivului;
b) să fie prevăzute în bugetul proiectului şi în devizul general elaborat de proiectant şi să fie aprobate de solicitant;
c) să se încadreze în costurile prevăzute la art. 11;"
j)La articolul 10 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) alte cheltuieli privind organizarea de şantier, respectiv lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier şi cheltuieli diverse şi neprevăzute, dovedite prin documente justificative;"
k)La articolul 11 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) 30% din valoarea prevăzută la lit. a), pentru dotări; în cazuri temeinic justificate, în care obiectivul de investiţii prevede şi existenţa unui cabinet medical dotat cu aparatură specifică activităţii (de exemplu, dar fără a se limita la aparat ecograf, aparat EKG etc.), servicii de kinetoterapie, servicii de terapii ocupaţionale, servicii de recuperare medicală, procentul de 30% poate fi depăşit, dar nu mai mult de 50%;"
l)La articolul 14, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
"j) crearea de locuri de muncă."
m)La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 16
(1) În situaţia în care, în urma procesului de evaluare şi selecţie desfăşurat de comisia prevăzută la art. 13 alin. (2), rezultă mai mulţi solicitanţi eligibili pentru care sumele solicitate depăşesc bugetul alocat cu această destinaţie Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, comisia va solicita consiliului judeţean/consiliului local al sectorului/municipiului Bucureşti ierarhizarea solicitărilor şi stabilirea priorităţilor în funcţie de strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, care va fi transmisă Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în termen de 10 zile de la data solicitării."
n)La articolul 19, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(8) În situaţii excepţionale, dacă pe parcursul execuţiei se constată necesitatea realizării unor lucrări suplimentare sau neprevăzute ori intervin majorări justificate ale unor cheltuieli care condiţionează finalizarea obiectivului sau punerea în funcţiune a acestuia, iar valoarea contractului de lucrări/furnizare este sub valoarea contractului de finanţare, aprobată iniţial prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, precum şi în situaţia în care este necesara modificarea sumelor corespunzătoare repartizării pe ani a finanţării, precum şi atunci când intervin situaţii care impun trecerea unor sume de la o categorie de cheltuieli eligibile la cealaltă, beneficiarul poate semna act adiţional la contractul de finanţare cu aprobarea prealabilă a autorităţii finanţatoare, finanţarea de la bugetul de stat acordându-se cu încadrare în valoarea maximă aprobată, cu respectarea limitelor de cheltuieli prevăzute la art. 11. Pentru obţinerea acordului autorităţii finanţatoare, beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia acesteia un memoriu justificativ, însoţit, după caz, de documente doveditoare în susţinerea solicitării încheierii actelor adiţionale."
o)La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Virarea sumelor prevăzute în contract se realizează în limita finanţării aprobate şi a bugetului anual al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, aprobat pentru această destinaţie."
p)La articolul 21 alineatul (1), literele a), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) solicitarea de plată adresată agenţiei teritoriale, cu menţionarea sumei solicitate şi a plăţilor efectuate anterior, pentru fiecare categorie de lucrări executată;
..............
c) procese-verbale parţiale, de recepţie cantitativă şi calitativă şi procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit potrivit Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, semnate de reprezentantul agenţiei teritoriale în calitate de membru sau invitat la recepţie, după caz, cu menţionarea contravalorii lucrărilor executate şi recepţionate şi a perioadei de realizare a acestora, în cazul lucrărilor de investiţii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) şi b), în original;
d) facturi fiscale în copii legalizate sau copii «conform cu originalul», contrasemnate de beneficiar, cu menţiunea «bun de plată pentru suma de... » şi certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii, însoţite de dată, numele şi prenumele, semnătura şi ştampila beneficiarului;"
q)La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) La prima solicitare de plată, în cazul lucrărilor de investiţii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) şi b), se anexează în copie contractul de lucrări, contractul de prestări servicii pentru dirigenţie de şantier şi autorizaţia dirigintelui de şantier, precum şi autorizaţia de construire."
r)La articolul 21 alineatul (4), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, în original, semnate de reprezentantul agenţiei teritoriale în calitate de membru sau invitat la recepţie, după caz, cu menţionarea contravalorii dotărilor recepţionate;
c) facturi fiscale în copii legalizate sau copii «conform cu originalul», contrasemnate de beneficiar, cu menţiunea «buri de plată pentru suma de... » şi certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii, însoţite de dată, numele şi prenumele, semnătura şi ştampila beneficiarului, şi nota contabilă de înregistrare în contabilitate."
s)La articolul 22 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) două exemplare din facturile fiscale în copii legalizate sau copii «conform cu originalul», contrasemnate de beneficiar şi de agenţia teritorială, cu menţiunea «bun de plată pentru suma de... » şi certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii, însoţite de dată, numele şi prenumele, semnătura şi ştampila ordonatorului terţiar de credite;"
ş)La articolul 22 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:
"e1) un exemplar din cererea de plată în original, avizată de agenţia teritorială cu menţiunea «bun de plată pentru suma de... » şi certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii, însoţite de dată, nume şi prenume, semnătura şi ştampila ordonatorului terţiar de credite;"
t)La articolul 22, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În urma verificării documentelor transmise de agenţiile teritoriale, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi inspecţie Socială înaintează Direcţiei generale investiţii, achiziţii publice şi servicii interne din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pentru efectuarea deschiderii de credite bugetare, următoarele documente:"
ţ)La articolul 22, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) În vederea deschiderii de credite bugetare pentru decontarea cheltuielilor solicitate de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Direcţia generală investiţii, achiziţii publice şi servicii interne din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va proceda după cum urmează:
a) verifică documentele de plată prevăzute la alin. (3);
b) verifică încadrarea sumei solicitate şi a celor decontate în cuantumul aprobat;
c) întocmeşte nota de finanţare în vederea deschiderii de credite bugetare, pe care o supune aprobării ordonatorului principal de credite şi o transmite către Direcţia generală planificare bugetară şi management financiar, care întocmeşte documentele pentru deschiderea de credite bugetare."
u)La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Agenţiile teritoriale sunt răspunzătoare pentru fazele de lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare."
Art. II
Procentul de până la 50%, menţionat la art. 11 alin. (1) lit. c) din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezentul ordin, se acordă pentru contractele de finanţare care se vor încheia după prima sesiune de depunere şi evaluare a proiectelor ulterioară publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 709 din data de 22 septembrie 2015