ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 23 aprilie 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Luând în considerare opiniile şi recomandările Fondului Monetar internaţional, Comisiei Europene şi ale Băncii Mondiale referitoare la deficitul bugetar prognozat, precum şi necesitatea reducerii volumului de plăţi restante şi de arierate înregistrate la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru evitarea blocajelor financiare de la nivelul acestora,
având în vedere necesitatea:
- întăririi disciplinei economico-financiare de la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale pentru evitarea intrării în incapacitate de plată, respectiv pentru evitarea declanşării unor executări silite ale autorităţilor administraţiei publice locale;
- diminuării presiunii asupra deficitului bugetului general consolidat,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1
(1)Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, preia în administrare de la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului obligaţia de plată în valoare de 119.011.129 lei a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sănătate.
(2)Obligaţiile fiscale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. administrate de către ANAF, datorate şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se transmit Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în schimbul stingerii parţiale a debitului restant pe care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. îl are faţă de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
(3)În scopul transmiterii obligaţiilor fiscale potrivit alin. (2), organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor datorate de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. eliberează certificatul de atestare fiscală, care conţine obligaţiile fiscale principale şi accesorii datorate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4)Prin preluarea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (2), începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. este noul debitor al acestor obligaţii fiscale, iar Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. este liberată de plata obligaţiilor fiscale transmise.
(5)Sechestrele aplicate asupra bunurilor Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru executarea obligaţiilor fiscale transmise potrivit alin. (2) se menţin în scopul garantării obligaţiilor fiscale ce fac obiectul preluării.
Art. 2
După transmiterea, respectiv preluarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2), ANAF, prin organul fiscal competent, va proceda la:
a)scăderea din evidenţa fiscală a obligaţiilor fiscale transmise de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." -S.A.; şi
b)înregistrarea în evidenţa fiscală a obligaţiilor fiscale preluate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
Art. 3
Termenele de prescripţie prevăzute de lege la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru obligaţiile fiscale prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) rămân aplicabile.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului,

Adrian Constantin Volintiru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 245 din data de 29 aprilie 2013