HOTĂRÂRE nr. 255 din 15 aprilie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI
Operator economic: Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A.
Sediul/Adresa: Mangalia, Str. Rozelor nr. 3
Cod unic de înregistrare: RO 2413593
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE

(Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

18.408

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

18.314

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 
   

b)

transferuri, cf. prevederilor legala în vigoare

4

 
 

2

 

Venituri financiare

5

94

 

3

 

Venituri extraordinara

6

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

18.246

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

18.246

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

17.094

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

284

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

675

   

C0

Cheltuieli de natură salarială

(Rd.13+Rd.14)

12

367

   

C1

ch. cu salariile

13

330

   

C2

bonusuri

14

37

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

20

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 
   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

169

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

119

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

193

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 
 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

162

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

25

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

137

 

1

 

Rezerve legale

25

8

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

129

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

13

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

71

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

66

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 
  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

5

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

58

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 
  

a)

cheltuieli materiale

38

 
  

b)

cheltuieli cu salariile

39

 
  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 
  

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

239

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 
    

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

239

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finale anului

48

8

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

8

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*

50

3.677

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.438

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

2.289

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 
 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

991

 

8

 

Plăţi restante

55

 
 

9

 

Creanţe restante

56

1.900

__
*) rd. 50 = rd. 155 din Anexa 2
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 265 din data de 21 aprilie 2015