DECIZIE nr. 731 din 29 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona Maya-Teodoroiu

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Ingrid Alina Tudora

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Societatea "Acsac Transilvania" - S.R.L. Blaj în Dosarul nr. 3.109/107/2014 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia a II-a civilă. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 936D/2015.
2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, concretizată prin Decizia nr. 37 din 3 februarie 2015, Decizia nr. 61 din 24 februarie 2015 sau Decizia nr. 284 din 23 aprilie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
4. Prin Încheierea din 22 aprilie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 3.109/107/2014, Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de debitoarea Societatea "Acsac Transilvania" - S.R.L. Blaj cu ocazia soluţionării apelului declarat împotriva Sentinţei civile nr. 832/F/2014, pronunţată de Tribunalul Alba, prin care s-a respins contestaţia debitoarei împotriva Tabelului preliminar de creanţe, ca fiind tardiv introdusă.
5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine că prin reglementarea legală criticată este încălcat dreptul la apărare al debitorului, deoarece acesta "nu mai are absolut nicio posibilitate de a lua act de tot ceea ce se întâmplă în dosarul de insolvenţă, decât în momentul în care i se comunică respectivele acte." Consideră că prevederile art. 73 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2006, referitoare la formularea de contestaţii împotriva tabelului de creanţă în termenul de 5 zile, raportat la data publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă, aduc atingere dreptului la apărare al debitorului, întrucât acesta nu mai are disponibilităţi băneşti pentru a suporta contravaloarea unui abonament la Buletinul procedurilor de insolvenţă pentru a putea verifica publicarea tabelului de creanţe.
6. Totodată, apreciază că prevederile art. 72 alin. (3) şi cele ale art. 73 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2006 sunt contradictorii, având în vedere faptul că art. 72 alin. (3) prevede imperativ că tabelul preliminar de creanţe va fi afişat de grefă la uşa instanţei şi va fi comunicat debitorului, ceea ce, în opinia autoarei excepţiei, statuează clar principiul general potrivit căruia un act poate fi atacat de la data comunicării sale, în timp ce art. 73 alin. (1) şi (2) prevede dreptul debitorului de a formula contestaţie împotriva tabelului preliminar de creanţe de la data publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă. În acest context, apreciază că prin impunerea în sarcina debitorului de a formula contestaţie împotriva tabelului de creanţe de la data publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă se încalcă dreptul la apărare al debitorului, aşa încât este necesar să se stabilească care din articole mai sus menţionate are prioritate.
7. Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia a II-a civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că textul de lege criticat se aplică tuturor participanţilor la procedura insolvenţei şi nu îngrădeşte accesul liber la justiţie ori dreptul la un proces echitabil, întrucât, prin stabilirea termenului de contestaţie de la momentul publicării tabelului preliminar de creanţe în Buletinul procedurilor de insolvenţă, legiuitorul a avut în vedere natura colectivă a acestei proceduri, care impune stabilirea unui termen comun debitorului, creditorilor şi oricărei persoane interesate pentru formularea de contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar/lichidator în tabelul preliminar de creanţe, acest termen fiind indisolubil legat de aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006.
8. În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatului Poporului nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile da lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1) şi (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 359 din 21 aprilie 2006. Potrivit textului de lege criticat, "Contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar, atât în procedura generală, cât şi în procedura simplificată."
12. Curtea constată că Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei a fost abrogată expres prin art. 344 lit. a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014.
13. În legătură cu examinarea unor texte de lege ce nu mai sunt în vigoare, prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, nuanţând interpretarea sintagmei "în vigoare" din cuprinsul art. 29 din Legea nr. 47/1992, text care circumstanţiază controlul de constituţionalitate numai la legile şi ordonanţele în vigoare, Curtea Constituţională a reţinut că acest control vizează "dispoziţiile aplicabile cauzei, chiar dacă acestea nu mai sunt în vigoare", dar ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare. O astfel de soluţie a fost justificată prin faptul că, deşi abrogată, "legea civilă poate ultraactiva în unele situaţii, potrivit principiului «tempus regit actum»". Astfel, deşi nu mai sunt în vigoare, prevederile de lege criticate îşi produc în continuare efectele juridice, fiind aplicabile cauzei, iar în aceste condiţii, Curtea are competenţa de a controla constituţionalitatea acestora.
14. De altfel, Curtea constată că soluţia legislativă criticată din Legea nr. 85/2006 a fost preluată în cuprinsul art. 111 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, potrivit căruia "Contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar, atât în procedura generală, cât şi în procedura simplificată."
15. Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 alin. (1) şi (3) privind accesul liber la justiţie, precum şi art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitor la dreptul la un proces echitabil, prin raportare la art. 20 din Constituţie.
16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, prin raportare la aceleaşi dispoziţii constituţionale, în acest sens fiind, spre exemplu, Decizia nr. 233 din 9 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 29 aprilie 2010, Decizia nr. 37 din 3 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 3 martie 2015, Decizia nr. 61 din 24 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 17 aprilie 2015, precum şi Decizia nr. 284 din 23 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 7 iulie 2015.
17. Prin aceste decizii, Curtea a constatat că, potrivit dispoziţiilor art. 126 alin. (2) şi art. 129 din Constituţie, stabilirea regulilor de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti este de competenţa exclusivă a legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură. Sub acest aspect, principiul accesului liber la justiţie presupune posibilitatea neîngrădită a celor interesaţi de a le utiliza, în formele şi în modalităţile instituite de lege.
18. Prin reglementările cuprinse în art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2005, referitoare la data de la care începe să curgă termenul pentru depunerea contestaţiilor cu privire la creanţele trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar, legiuitorul nu a înţeles să stabilească un tratament discriminatoriu, ci un regim legal diferit, impus de existenţa unei proceduri speciale, derogatorie de la dreptul comun. În aceste condiţii, părţilor interesate nu li se încalcă accesul liber la justiţie, atâta vreme cât pot sesiza judecătorul-sindic în termenul legal cu contestaţia referitoare la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar sau lichidator în tabelul preliminar de creanţe. Mai mult, obligaţia părţilor de a a-şi exercita drepturile procesuale în cadrul termenelor stabilite de lege reprezintă expresia aplicării principiului privind dreptul persoanei la judecarea procesului său în mod echitabil şi într-un termen rezonabil, potrivit prevederilor art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, instituirea unor termene procesuale servind unei mai bune administrări a justiţiei, precum şi necesităţii aplicării şi respectării drepturilor şi garanţiilor procesuale ale părţilor.
19. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţiile deciziilor mai sus amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.
20. Prin urmare, Curtea apreciază că deschiderea procedurii insolvenţei şi obiectul specific al acesteia au justificat adoptarea de către legiuitor a unor norme de procedură derogatorii de la dreptul comun, fără ca aceasta să aibă, însă, semnificaţia încălcării drepturilor constituţionale de care se pot bucura părţile în cadrul unui proces echitabil.
21. Referitor la critica autoarei excepţiei potrivit căreia, debitoare fiind, "nu mai are disponibilităţi băneşti pentru a suporta contravaloarea unui abonament la Buletinul procedurilor de insolvenţă pentru a putea verifica publicarea tabelului de creanţe", Curtea o consideră ca fiind neîntemeiată, având în vedere faptul că, potrivit art. 72 din Legea nr. 85/2006, ca "rezultat al verificărilor făcute, administratorul judiciar/lichidatorul va întocmi şi va înregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzând toate creanţele împotriva averii debitorului", tabel preliminar de creanţe care va fi, totodată, afişat de grefă la uşa instanţei, întocmindu-se, în acest sens, un proces-verbal de afişare care va fi comunicat debitorului. De asemenea, "odată cu afişarea tabelului, administratorul judiciar/lichidatorul va trimite de îndată notificări creditorilor; ale căror creanţe sau drepturi de preferinţă au fost trecute parţial în tabelul preliminar de creanţe sau înlăturate, precizând totodată şi motivele". Totodată, potrivit art. 7 din Legea nr. 85/2006, "Citarea părţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură, a convocărilor şi notificărilor se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. (...) Buletinul procedurilor de insolvenţă va fi realizat şi în formă electronică."
22. Curtea reţine, de asemenea, că potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin legea insolvenţei, inclusiv cele privind notificarea, convocarea şi comunicarea actelor de procedură efectuate de administratorul judiciar şi/sau de lichidator, vor fi suportate din averea debitorului, iar potrivit alin. (4) al aceluiaşi articol, în lipsa disponibilităţilor în contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plăţile urmând a fi făcute, pe baza unui buget previzional.
23. În fine, referitor la susţinerea autoarei excepţiei de neconstituţionalitate potrivit căreia ar exista o pretinsă contrarietate a textului de lege criticat cu alte dispoziţii din Legea nr. 85/2006, şi anume cu cele ale art. 72 alin. (3), Curtea consideră că o asemenea critică, chiar în ipoteza în care ar fi reală, nu ar putea constitui un temei de neconstituţionalitate, ci, cel mult, eventual, ar avea semnificaţia existenţei unor necorelări din legislaţie, a căror înlăturare nu este de resortul justiţiei constituţionale, ci este de competenţa exclusivă a autorităţii legiuitoare.
24. Pentru argumentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea "Acsac Transilvania" - S.R.L. Blaj în Dosarul nr. 3.109/107/2014 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia a II-a civilă şi constată că prevederile art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 29 octombrie 2015.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 948 din data de 22 decembrie 2015