HOTĂRÂRE nr. 243 din 8 mai 2013 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile din sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei medicale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta hotărâre reglementează cerinţe specifice de securitate şi sănătate în muncă ce au ca scop:
a)prevenirea rănirilor lucrătorilor din sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei medicale, provocate de orice obiect ascuţit, inclusiv de ace, pentru a se asigura un mediu de muncă cât mai sigur posibil;
b)stabilirea de programe pentru evaluarea şi prevenirea riscurilor, formarea profesională, informarea, conştientizarea lucrătorilor, precum şi monitorizarea accidentelor definite potrivit prezentei hotărâri;
c)aplicarea procedurilor de supraveghere şi control al accidentelor.
Art. 2
Principiile generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii, ce fac obiectul Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile în totalitate domeniului de reglementare al prezentei hotărâri.
Art. 3
În situaţia în care la locul de muncă lucrătorii sunt expuşi sau riscă să fie expuşi la agenţi biologici, sunt aplicabile măsurile de protecţie ce fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă.
Art. 4
(1)În înţelesul prezentei hotărâri, termenii prevăzuţi mai jos au următoarele semnificaţii:
a)obiecte ascuţite - obiecte sau instrumente medicale, inclusiv acele, care sunt utilizate pentru efectuarea activităţilor specifice de asistenţă medicală şi care sunt în măsură să producă o tăiere, înţepare, rănire şi/sau infectare a pielii cu risc de expunere la sânge sau alte produse biologice;
b)obiect ascuţit mai sigur - un obiect medical ascuţit prevăzut cu mecanisme, dispozitive care împiedică sau reduc la minimum riscul de rănire accidentală prin tăiere, înţepare, rănire şi/sau infectare a pielii;
c)agenţi biologici-potrivit definiţiei prevăzute la art. 4 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006;
d)profilaxia postexpunere-tratamentul medical administrat unui lucrător după expunere sau ca urmare a suspectării unei expuneri la un agent biologic, în scopul de a preveni infectarea sau dezvoltarea bolii cauzate de acel agent biologic;
e)lucrător - potrivit definiţiei prevăzute la art. 5 lit. a) din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2007 privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă pentru salariaţii încadraţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată şi pentru salariaţii temporari încadraţi la agenţi de muncă temporară, implicaţi în serviciile şi activităţile legate în mod direct de serviciile din sectorul spitalicesc şi al asistenţei medicale şi tuturor celor care se află sub autoritatea managerială şi supravegherea angajatorilor;
f)angajator-potrivit definiţiei prevăzute la art. 5 lit. b) din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;
g)reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor-potrivit definiţiei prevăzute la art. 5 lit. d) din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;
h)reprezentanţi ai angajaţilor-potrivit definiţiei prevăzute la art. 1 lit. h) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare;
i)accident - eveniment neaşteptat care are loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, la locul de muncă şi care are drept consecinţă tăierea, înţeparea, rănirea şi/sau infectarea pielii în urma utilizării unui obiect ascuţit, cu risc de expunere la sânge sau alte produse biologice;
j)subcontractant - persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi şi servicii legate în mod direct de sectorul spitalicesc şi al asistenţei medicale în cadrul unei relaţii contractuale cu angajatorul;
k)loc de muncă vizat - acoperă organizaţiile/serviciile în domeniul asistenţei medicale din sectorul public şi cel privat şi orice alt loc de muncă în care se prestează servicii/activităţi în domeniul sănătăţii, sub autoritatea managerială şi supravegherea angajatorului;
l)măsuri preventive specifice - măsurile adoptate în vederea prevenirii rănirilor şi/sau transmiterii infecţiilor în cadrul furnizării serviciilor şi activităţilor legate în mod direct de sectorul spitalicesc şi al asistenţei medicale, inclusiv în cadrul utilizării celor mai sigure echipamente de muncă necesare, pe baza evaluării riscurilor şi a metodelor sigure de eliminare a obiectelor ascuţite.
(2)Obiectul ascuţit prevăzut la alin. (1) lit. a) este considerat echipament de muncă în sensul prevederilor art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
Art. 5
(1)Prevederile prezentei hotărâri se aplică în sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei medicale, atât public, cât şi privat, tuturor lucrătorilor implicaţi în serviciile şi activităţile legate în mod direct de serviciile din sectorul spitalicesc şi al asistenţei medicale şi tuturor celor care se află sub autoritatea managerială şi supravegherea angajatorilor.
(2)Cerinţele prevăzute de această hotărâre se aplică angajatorilor aflaţi în una dintre următoarele situaţii:
a)desfăşoară ca obiect de activitate gestionarea, organizarea şi furnizarea asistenţei medicale;
b)furnizează servicii, în baza unui contract, unui angajator prevăzută la lit. a), în condiţiile alin. (3);
c)au lucrători care lucrează sau sunt sub supravegherea ori îndrumarea lor, expuşi unui risc de rănire datorat obiectelor ascuţite, în timpul lucrului la locul de muncă al unui angajator prevăzută la lit. a), în raport cu acea activitate, în condiţiile alin. (1).
(3)Cerinţele impuse de prezenta hotărâre unui angajator prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) se aplică numai în măsura în care acesta controlează sau răspunde de unul dintre următoarele aspecte, la locul de muncă al unui angajator prevăzută la alin. (2) lit. a):
a)activităţi care sunt susceptibile de a expune lucrătorii care lucrează sau sunt sub supravegherea ori îndrumarea sa unui risc de rănire cu obiecte ascuţite la locul de muncă;
b)o persoană care utilizează, supraveghează sau gestionează utilizarea obiectelor ascuţite;
c)modul în care sunt utilizate obiectele ascuţite.
(4)În cazul în care unui angajator îi revine o obligaţie potrivit alin. (3) în ceea ce priveşte lucrătorii săi, acelui angajator îi revine aceeaşi obligaţie şi în ceea ce priveşte orice altă persoană care, deşi nu este un lucrător al său, lucrează sub supravegherea şi conducerea sa.
(5)Contractele de furnizare de servicii încheiate de către angajatorul prevăzut la alin. (2) şi subcontractant vor conţine prevederi privind obligaţiile ce decurg din prezenta hotărâre.
CAPITOLUL III: Evaluarea riscurilor şi supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor
Art. 6
(1)Evaluarea riscurilor profesionale se face potrivit prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.092/2006.
(2)Evaluarea prevăzută la alin. (1) trebuie să vizeze şi toate situaţiile în care există răniri, sânge sau alte materiale cu potenţial infecţios.
Art. 7
Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se face potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.092/2006 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL IV: Obligaţiile angajatorului
SECŢIUNEA 1: Obligaţiile angajatorului privind utilizarea şi eliminarea obiectelor ascuţite
Art. 8
(1)În cazul în care rezultatele evaluării riscurilor evidenţiază riscul rănirii cu un obiect ascuţit şi/sau riscul infectării, expunerea trebuie eliminată prin adoptarea următoarelor măsuri preventive specifice, cu respectarea ierarhiei principiilor de prevenire prevăzute prin Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare:
a)reducerea pe cât posibil a utilizării obiectelor ascuţite la locul de muncă;
b)utilizarea la locul de muncă a obiectelor ascuţite mai sigure;
c)interzicerea practicii repoziţionării tecii acelor de unică folosinţă.
(2)Pentru depozitarea, în vederea eliminării în condiţii de siguranţă, a obiectelor ascuţite de unică folosinţă, angajatorul trebuie să asigure, în apropierea zonelor unde sunt utilizate la locul de muncă obiectele ascuţite, următoarele:
a)instrucţiuni scrise pentru lucrători;
b)dispozitive de eliminare şi containere sigure, marcate corespunzător.
(3)Angajatorul trebuie să revizuiască la intervale corespunzătoare programele şi instrucţiunile în vigoare pentru a îndeplini cerinţele prevăzute la alin. (1) şi (2), astfel încât să se asigure că acestea sunt actualizate şi rămân eficiente.
SECŢIUNEA 2: Informarea şi instruirea lucrătorilor
Art. 9
(1)Angajatorii au îndatorirea să respecte obligaţiile privind informarea lucrătorilor prevăzute la art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, precum şi obligaţiile de a furniza lucrătorilor informaţii şi instrucţiuni scrise potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.146/2006.
(2)Angajatorul trebuie să asigure informarea lucrătorilor expuşi unui risc de accidentare la locul de muncă datorat obiectelor ascuţite, cu privire la:
a)riscul de rănire datorat obiectelor ascuţite;
b)cerinţele legale referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor în muncă în ceea ce priveşte riscurile, măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie datorate obiectelor ascuţite, inclusiv obligaţiile angajatorilor şi lucrătorilor cu privire la acestea;
c)bune practici în prevenirea rănirilor cauzate de obiectele ascuţite;
d)avantajele şi dezavantajele vaccinării şi a lipsei vaccinării în ceea ce priveşte bolile transmise prin sânge;
e)implicarea şi atribuţiile angajatorului faţă de lucrătorul rănit la locul de muncă cu un obiect ascuţit.
(3)Pentru îndeplinirea cerinţei prevăzute la alin. (2), angajatorul trebuie să coopereze cu reprezentanţii angajaţilor şi cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din întreprinderea şi/sau unitatea sa.
Art. 10
(1)Angajatorii au obligaţia să respecte obligaţiile privind instruirea lucrătorilor prevăzute de cap. III secţiunea a 7-a din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, precum şi obligaţiile de a furniza lucrătorilor informaţii şi instrucţiuni scrise potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.146/2006.
(2)Angajatorul trebuie să asigure instruirea privind procedurile asociate rănilor provocate de obiecte ascuţite, inclusiv cu privire la:
a)utilizarea în condiţii de siguranţă şi eliminarea după utilizare a obiectelor ascuţite;
b)tehnicile de utilizare a obiectelor ascuţite mai sigure;
c)măsurile care trebuie adoptate în caz de rănire;
d)procedura de raportare, supraveghere şi control al accidentelor şi importanţa acesteia.
SECŢIUNEA 3: Obligaţii privind raportarea, înregistrarea şi prevenirea accidentelor
Art. 11
(1)Oricare lucrător al unui angajator prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. a) sau, după caz, oricare altă persoană care lucrează sub supravegherea şi îndrumarea respectivului angajator trebuie:
a)să raporteze orice accident, definit la art. 4 alin. (1) lit. i), cu risc de infecţie postexpunere la sânge şi produse biologice, în condiţiile prevăzute în anexa V la Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006, angajatorului sau oricărui alt lucrător al acestuia cu atribuţii privind sănătatea şi securitatea în muncă, în care el a suferit o rănire din cauza unui obiect ascuţit; şi
b)să furnizeze informaţii suficiente, la cererea angajatorului, cu privire la circumstanţele accidentului, pentru a permite acestuia să se conformeze obligaţiilor sale prevăzute la art. 12.
(2)Oricare lucrător al unui angajator la care se face referire la art. 5 alin. (2) lit. b) sau lit. c) ori, după caz, oricare altă persoană care lucrează sub supravegherea sau îndrumarea respectivului angajator trebuie:
a)să raporteze orice accident definit la art. 4 alin. (1) lit. i), cu risc de infecţie postexpunere la sânge şi produse biologice, în condiţiile prevăzute în anexa V la Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006, angajatorului sau oricărui alt lucrător al acestuia cu atribuţii privind sănătatea şi securitatea în muncă, în care el a suferit o rănire din cauza unui obiect ascuţit, la sediul unui angajator la care se face referire în art. 5 alin. (2) lit. a); şi
b)să furnizeze informaţii suficiente, la cererea angajatorului, cu privire la circumstanţele accidentului, pentru a permite acestuia să se conformeze obligaţiilor sale prevăzute la art. 12.
Art. 12
(1)În cazul în care un angajator este anunţat despre un accident la locul de muncă în conformitate cu art. 11, el trebuie să acţioneze după cum urmează:
a)să înregistreze accidentul, potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare;
b)să investigheze circumstanţele şi cauza accidentului;
c)să ia orice măsură necesară pentru a preveni o repetare a acestuia.
(2)În cazul în care un lucrător suferă o rănire la locul de muncă cauzată de un obiect ascuţit care l-a expus sau l-ar fi putut expune unui agent biologic, angajatorul trebuie:
a)să se asigure că investigarea etiologică, profilaxia postexpunere şi tratamentul recomandat de medicul specialist sunt puse la dispoziţia lucrătorului;
b)să ia în considerare asigurarea consilierii lucrătorului.
CAPITOLUL V: Dispoziţii finale
Art. 13
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare se fac de către personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul controlului în sănătatea publică, împuternicit de către conducerea Ministerului Sănătăţii, personalul de specialitate din direcţiile de sănătate publică cu atribuţii în domeniul controlului în sănătatea publică, împuternicit de către conducerea acestora, precum şi de către personalul de specialitate din ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii.
Art. 14
Prevederile art. 13 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
*
Prezenta hotărâre transpune Directiva 2010/32/UE a Consiliului din 10 mai 2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru privind prevenirea rănilor provocate de obiecte ascuţite în sectorul spitalicesc şi în cel al asistenţei medicale, încheiat între HOSPEEM şi EPSU, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 134 din 1 iunie 2010.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Ministrul delegat pentru dialog social,

Adriana Doina Pană

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 276 din data de 16 mai 2013