ORDIN nr. 841 din 14 martie 2014 pentru aprobarea nominalizării evaluatorilor care vor realiza activităţile de evaluare externă a managerilor publici, precum şi pentru aprobarea planificării desfăşurării activităţilor de evaluare externă a managerilor publici
Având în vedere:
- prevederile art. 63 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 78/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- rezultatele selecţiei evaluatorilor realizate potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 776/2014*) privind stabilirea criteriilor şi componenţa comisiei de selecţie a evaluatorilor externi pentru desfăşurarea activităţilor de evaluare în cadrul componentei externe a evaluării managerilor publici;
_____
*) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 776/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
- declaraţia de disponibilitate a persoanelor selectate de a participa în calitate de evaluator la activităţile de evaluare externă a managerilor publici în condiţiile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009, cu modificările ulterioare,
în temeiul:
- art. 21 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă nominalizarea evaluatorilor care vor realiza activităţile de evaluare externă a managerilor publici, conform anexei nr. 1.
Art. 2
Se aprobă planificarea desfăşurării activităţilor de evaluare externă a managerilor publici, conform anexei nr. 2.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Mircea Jorj,

vicepreşedinte

ANEXA nr. 1: Nominalizarea evaluatorilor care vor realiza activităţile de evaluare externă a managerilor publici

Nr. crt.

Numele şi prenumele

1.

ILIE SIMION

2.

DUMITRICA CĂTĂLIN DANIEL

3.

ENACHE NECULAI

4.

MAICAN ILEANA

5.

GHENEA ALEXANDRA

6.

NIŢA RENALDO-RENY

7.

RADULESCU CRINA RAMONA

8.

APOPEI MARIUS VASILE

9.

LEU ORVENTINA

10.

CORCHEŞ LACRAMIOARA

ANEXA nr. 2: Planificarea desfăşurării activităţilor de evaluare externă a managerilor publici
(1)17-23 martie 2014
- verificarea depunerii declaraţiei pe propria răspundere de către evaluatori că nu se află în conflict de interese;
- verificarea de către evaluatori a documentelor relevante necesare evaluării externe, din punctul de vedere al conformităţii întocmirii acestora cu prevederile legale în domeniul evaluării;
- analizarea conţinutului documentelor şi, după caz, stabilirea necesităţii organizării şi desfăşurării interviului de către evaluatori;
- solicitarea refacerii evaluării de către autorităţile sau instituţiile publice în care a fost încadrat managerul public pe perioada evaluată, dacă este cazul.
(2)24-31 martie 2014
- interviuri cu managerii publici evaluaţi, dacă este cazul;
- întocmirea rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale managerilor publici;
- consemnarea rezultatului îndeplinirii atribuţiilor de către evaluatori într-un raport înaintat spre aprobare conducerii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 188 din data de 17 martie 2014