HOTĂRÂRE nr. 81 din 8 iunie 2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Calea de urmat după Acordul de la Paris: evaluarea implicaţiilor Acordului de la Paris - document care însoţeşte propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice - COM (2016) 110 final
În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
având în vedere raportul Comisiei pentru Afaceri Europene nr. LXII/403 din 9 mai 2016,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Constată că principalele obiective ale Acordului de la Paris sunt:
a)stabilirea unui plan de acţiune la nivel mondial pe care omenirea ar trebui să îl urmeze pentru a evita apariţia unor schimbări climatice periculoase;
b)stabilirea unui obiectiv pe termen lung pentru limitarea încălzirii globale şi a creşterii temperaturii la 1,5°C peste nivelurile preindustriale;
c)transmiterea semnalului clar că se menţine tranziţia la nivel mondial către energia curată şi că resursele nu trebuie să se mai bazeze pe combustibilii fosili;
d)transformarea combaterii schimbărilor climatice într-un efort global la care contribuie 189 de planuri climatice naţionale care acoperă aproximativ 98% din totalul emisiilor;
e)oferirea unui mecanism dinamic prin care, începând din 2023, părţile vor realiza, la fiecare 5 ani, un "bilanţ la nivel mondial", pentru a analiza progresele înregistrate în reducerea emisiilor, adaptarea la schimbările climatice, precum şi sprijinul acordat şi primit având în vedere obiectivele pe termen lung ale acordului;
f)părţile au obligaţia juridică de a continua măsurile de atenuare la nivel naţional, în vederea realizării obiectivelor contribuţiilor proprii;
g)instituirea unui cadru mai puternic de transparenţă şi de responsabilitate (inclusiv prezentarea la fiecare doi ani de către toate părţile a inventarelor naţionale ale gazelor cu efect de seră şi a informaţiilor necesare pentru a urmări progresul acestora), o expertiză tehnică, o analiză multilaterală a progreselor înregistrate de părţi şi un mecanism pentru facilitarea punerii în aplicare şi pentru promovarea respectării dispoziţiilor acordului;
h)prevederea unui pachet de solidaritate ambiţios privind finanţarea combaterii schimbărilor climatice şi abordarea nevoilor legate de adaptare şi de pierderile asociate efectelor adverse ale schimbărilor climatice; încurajează o mai bună cooperare între părţi privind schimbul de cunoştinţe ştiinţifice referitoare la adaptare şi de informaţii referitoare la practicile şi politicile existente.
(2)Consideră că:
a)Acordul de la Paris este un document cu prevederi care trebuie clarificate şi implementate pentru a sprijini atingerea obiectivelor pe care UE şi întreaga comunitate internaţională şi le-au asumat la Paris;
b)apreciază efortul Comisiei de a elabora şi adopta Comunicarea referitoare la evaluarea rezultatului Conferinţei de la Paris, precum şi acţiunile ulterioare;
c)documentul prezintă cu claritate viziunea Comisiei cu privire la paşii care trebuie urmaţi.
(3)Recomandă autorităţilor naţionale participarea la procesele de revizuire în temeiul Acordului de la Paris, al căror scop este realizarea obiectivului de limitare a încălzirii globale.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 iunie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 445 din data de 15 iunie 2016