ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
Având în vedere necesitatea:
- introducerii în legislaţia naţională a unor prevederi specifice necesare în procesul de închidere a perioadei de programare financiară 2007-2013, aplicabile pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul european pentru pescuit şi din fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare, care trebuie puse în practică până la data de 1 septembrie 2016, potrivit art. 2 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, cu completările ulterioare;
- extinderii aplicabilităţii prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către toate structurile care au responsabilitatea gestionării şi controlului fondurilor europene, inclusiv cele nominalizate pentru perioada de programare financiară 2014-2020, astfel încât să se poată asigura respectarea regulilor privind prevenirea apariţiei neregulilor în procesul de selecţie a cererilor de finanţare şi de încheiere a contractelor de finanţare aferente noii perioade de programare, procese care sunt în prezent în desfăşurare la nivelul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene;
- armonizării reglementărilor legale naţionale cu reglementările europene, în special în ceea ce priveşte măsurile specifice pe care autorităţile naţionale competente le întreprind în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv în perioada de programare financiară 2014-2020, şi
întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu mai poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene - autorităţile de management în cadrul programelor finanţate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European pentru Pescuit, din fondurile europene structurale şi de investiţii, din Fondul european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, din fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare, autorităţile care asigură gestionarea Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat ENPI, Agenţia pentru Finanţarea investiţiilor Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură în cadrul programelor de finanţare a politicii agricole comune pentru perioadele de programare 2007-2013 şi 2014-2020, agenţiile de implementare - inclusiv Ministerul Fondurilor Europene - în cadrul programelor PHARE, Ministerul Fondurilor Europene în cadrul Facilităţii Schengen, al Facilităţii de tranziţie, al Mecanismului financiar SEE 2004-2009, cu excepţia proiectelor delegate, operatorii de program în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi al Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, autorităţile naţionale responsabile de participarea României la alte programe finanţate din fonduri europene, structurile de control de prim nivel pentru programele de cooperare teritorială europeană şi autorităţile care asigură gestionarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene - FSEU;"
2.La articolul 2 alineatul (1), după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:
"z) contract economic - angajamentul legal încheiat de beneficiar cu furnizorii de lucrări, bunuri sau servicii, în vederea realizării obiectivului proiectului finanţat din fonduri europene, încheiat cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile."
3.La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Termenii «autoritate de management», «organism intermediar», «operator economic», «operaţiune», «eligibilitate», «conflict de interese», «neregulă sistemică», «prag de materialitate a erorilor», «prejudiciu», «verificare administrativă», «proiect delegat», «indicii de fraudă», «raport de inspecţie al OLAF», «registrul debitorilor», «act de constatare primară administrativă», «structură de control de prim nivel pentru programele de cooperare teritorială europeană», precum şi principiile liberei concurenţe, tratamentului egal şi nediscriminatoriu şi transparenţei au semnificaţia dată de reglementările incidente şi de ghidurile lor de aplicare, emise de Uniunea Europeană/donatorul public internaţional."
4.La articolul 19, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
"(11) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene din cadrul programelor finanţate din instrumente structurale, de coeziune, Fondul European pentru Pescuit, fondurile europene structurale şi de investiţii, Fondul european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Garantare Agricolă, fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, au obligaţia de a nu include, temporar, în declaraţiile de cheltuieli, sume aferente proiectelor/cererilor de plată pentru care au aplicat prevederile art. 8 alin. (1) şi art. 23 sau cu privire la care au fost înştiinţate despre posibile fraude de către Comisia Europeană sau de către DLAF/OLAF ori alte organisme competente în investigarea acestora.
(12) În cazul programelor finanţate din instrumente structurale, de coeziune, Fondul European pentru Pescuit, Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Garantare Agricolă şi din fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare, aferente perioadei de programare 2007-2013, prevederile alin. (11) se aplică după cum urmează:
a) pentru beneficiarii privaţi, nu se include temporar în declaraţiile de cheltuieli suma totală a cheltuielilor solicitate de aceştia;
b) pentru beneficiarii publici, nu se include temporar în declaraţiile de cheltuieli suma aferentă contractului economic posibil afectat, solicitată de beneficiari."
5.La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1), (11) şi (12) se aplică în mod corespunzător şi autorităţilor de certificare referitor atât la declaraţiile de cheltuieli, cât şi la declaraţiile anuale ale conturilor, transmise la Comisia Europeană/donatorul public internaţional."
6.La articolul 34, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru programele de cooperare teritorială pentru perioada de programare 2007-2013 şi 2014-2020, creanţele bugetare rezultate din nereguli, inclusiv accesoriile datorate potrivit contractelor sau altor angajamente legale prin care se utilizează fondurile europene şi fondurile publice naţionale aferente acestora, înscrise în titlul de creanţă prevăzut la art. 21 alin. (20), se stabilesc în lei sau în moneda utilizată pentru efectuarea plăţilor în cadrul contractului/acordului/deciziei/ordinului de finanţare, cu specificarea echivalentului în lei, calculat pe baza cursului de referinţă, potrivit regulilor specifice programelor de cooperare teritorială cu privire la autorizarea cheltuielilor eligibile."
7.După articolul 576 se introduce un nou capitol, capitolul VI1, cuprinzând articolele 577 şi 578, cu următorul cuprins:
"CAPITOLUL VI1: Dispoziţii privind elaborarea declaraţiei finale de cheltuieli şi aplicaţiei de plată a soldului final a programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European pentru Pescuit şi din fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare
Art. 577
(1) Prevederile art. 19 şi 574 nu se aplică pentru declaraţia finală de cheltuieli şi pentru aplicaţia de plată a soldului final a programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European pentru Pescuit şi din fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare.
(2) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi Autoritatea de certificare din cadrul programelor finanţate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European pentru Pescuit şi din fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare introduc în declaraţia finală de cheltuieli şi în aplicaţia de plată a soldului final sumele pentru care au aplicat măsura neincluderii/deducerii - inclusiv cele pentru care s-au aplicat prevederile art. 19 şi 574 - şi pentru care nu se poate aplica o măsură cu caracter definitiv.
Art. 578
(1) Sumele rezultate din aplicarea măsurilor prevăzute la art. 577 se evidenţiază separat în declaraţia finală de cheltuieli şi în aplicaţia de plată a soldului final.
(2) În cazul sumelor pentru care s-a aplicat măsura prevăzută la art. 19 alin. (11) şi (12) se evidenţiază separat numai sumele aferente contractului economic în legătură cu care s-a impus aplicarea acestei măsuri, cu condiţia ca această detaliere să fie furnizată de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, atât pentru beneficiarii publici, cât şi pentru beneficiarii privaţi ai programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European pentru Pescuit şi din fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare."
Art. II
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul fondurilor europene,

Cristian Ghinea

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 489 din data de 30 iunie 2016