HOTĂRÂRE nr. 62 din 19 aprilie 2016 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informaţii cu privire la acordurile interguvernamentale şi la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre şi ţări terţe în domeniul energiei şi de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE - COM (2016) 53 final
În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/319 din 8 aprilie 2016,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se constată următoarele:
I.Prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, luând în considerare faptul că aduce unele îmbunătăţiri, în sensul unor clarificări ale legislaţiei existente, şi susţine creşterea transparenţei şi compatibilităţii acordurilor interguvernamentale în materie cu legislaţia europeană.
II.Se recomandă:
a)susţinerea obligaţiei statelor membre de a nu încheia acorduri interguvernamentale până când nu a fost primită opinia Comisiei cu privire la compatibilitatea respectivului acord cu legislaţia europeană;
b)necesitatea identificării unor soluţii viabile, în sensul asigurării transparenţei şi conformităţii cu legislaţia europeană, în ceea ce priveşte aspectele din acorduri pe care părţile terţe, din afara UE, le consideră ca fiind confidenţiale;
c)reducerea termenului de furnizare a unui răspuns din partea Comisiei, în cadrul procedurii de notificare ex-ante;
d)fundamentarea mai puternică a caracterului proporţional al mecanismului de evaluare ex-ante, în raport cu obiectivul de asigurare a conformităţii cu dreptul UE şi cu cel al creşterii gradului de transparenţă.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 aprilie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 62/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 305 din data de 21 aprilie 2016