LEGE nr. 196 din 9 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 21 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) reducerea progresivă a poluării datorate substanţelor prioritare şi încetarea sau eliminarea treptată a evacuărilor şi a pierderilor de substanţe prioritar periculoase, în conformitate cu Lista substanţelor prioritare în domeniul apei, prevăzută în anexa nr. 5;"
2.La articolul 212, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
"d) actualizarea periodică, prin hotărâre a Guvernului, a Listei substanţelor prioritare în domeniul apei prevăzute în anexa nr. 5, precum şi a normelor de calitate prevăzute la lit. b)"
3.Anexa nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- ANEXA nr. 5: LISTA SUBSTANŢELOR PRIORITARE ÎN DOMENIUL APEI

Nr. crt.

Nr. CAS1

Nr. EC2

Denumire substanţă prioritară3

Identificată ca substanţă prioritar periculoasă

1.

15972-60-8

240-110-8

Alaclor; 2-cloro-2',6'-dietil-N (metoximetil) acetanilidă

 

2.

120-12-7

204-371-1

Antracen

X

3.

1912-24-9

217-617-8

Atrazin; 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazin-2,4-diamină; 2-cloro-4- etilamino-6-izopropilamino-1,3,5-triazină

 

4.

71-43-2

200-753-7

Benzen

 

5.

neaplicabil

neaplicabil

Difenileter bromurat4

X5

 

32534-81-9

neaplicabil

Pentabromodifenileter (numere de izomeri de poziţie 28, 47, 99, 100, 153 şi 154) difenil eter, derivaţi pentabromuraţi; pentabromdifenil eter

 

6.

7440-43-9

231-152-8

Cadmiu şi compuşii acestuia

X

7.

85535-84-8

287-476-5

Cloroalcani C10-13; cloruri de alchil (C10-13)4

X

8.

470-90-6

207-432-0

Clorfenvinfos (ISO); fosfat de dietil şi de 2-cloro-1-(2,4-diclorofenil) vinil

 

9.

2921-88-2

220-864-4

Clorpirifos; tiofostat de 0,0-dietil şi de 0,3,5,6-tricloro-2-piridil

 

10.

107-06-2

203-458-1

Diclorură de etilen; 1,2-dicloroetan

 

11.

75-09-2

200-838-9

Clorură de metilen; diclorometan

 

12.

117-81-7

204-211-0

Ftalat de bis (2-etilhexil); ftalat de di-(2-elilhexil); DEHP

 

13.

330-54-1

206-354-4

Diuron; 3-(3,4-diclorfenil-1,1-dimetiluree)

 

14.

115-29-7

204-079-4

Endosulfan; sulfit de 1,2,3,4,7,7-hexacloro-8,9,10-tri-norbornen-5,6-ilen dimetil

X

15.

206-44-0

205-912-4

Fluoranten6

 

16.

118-74-1

204-273-9

Hexaclorobenzen

X

17.

87-68-3

201-765-5

Hexaclorbutadienă

X

18.

608-73-1

210-158-9

Hexaclorociclohexan

X

19.

34123-59-6

251-835-4

lzoproturon;3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetiluree

 

20.

7439-92-1

231-100-4

Plumb şi compuşii acestuia

 

21.

7439-97-6

231-106-7

Mercur şi compuşii acestuia

X

22.

91-20-3

202-049-5

Naftalină

 

23.

7440-02-0

231-111-14

Nichel şi compuşii acestuia

 

24.

25154-52-3

246-672-0

Nonil-fenoli

X

104-40-5

230-199-4

4-(para) nonilfenol

X

25.

1806-26-4

217-302-5

Octil-fenoli

 

140-66-9

neaplicabil

(4-(1,1 ',3,3'-tetrametilbutil)-fenol)

 

26.

608-93-5

210-172-5

Pentaclorbenzen

X

27.

87-86-5

231-152-8

Pentaclorfenol

 

28.

neaplicabil

neaplicabil

Hidrocarburi aromatice policiclice

X

50-32-8

200-028-5

Benzo(a)piren; benzo(def)crisen

X

205-99-2

205-911-9

Benz(b)fluoranten

x

191-24-2

205-883-8

Benz(g,h,i)perilen

x

207-08-9

205-916-6

Benzo(k)fluoranten

x

193-39-5

205-893-2

Indeno-(1,2,3-cd)-piren

x

29.

122-34-9

204-535-2

Simazin; 6-cloro-N, N'-dietil-1,3,5-triazin-2,4-diamină

 

30.

neaplicabil

neaplicabil

Compuşi tributilstanici

x

36643-28-4

neaplicabil

(Cation tributilstaniu)

x

31.

12002-48-1

234-413-4

Triclorbenzeni

 

32.

67-66-3

200-663-8

Cloroform; Triclormetan

 

33.

1582-09-8

216-428-8

Trifluralin; , , -trifluoro-2,6-dinitro-N, N-dipropil-p-toluidin

 
__
1 Nr. CAS: număr atribuit de «Chemical Abstract Service».
2 Nr. EC: Inventarul european al substanţelor chimice existente (EINECS) sau lista europeană a substanţelor chimice notificate (ELINCS).
3 Atunci când un grup de substanţe a fost selectat, se menţionează un reprezentant tipic al acestui grup, cu titlu de parametru indicativ (între paranteze şi fără număr). Pentru aceste grupuri de substanţe, parametrul indicativ trebuie definit prin metoda analitică.
4 Aceste grupe de substanţe includ, în general, un număr mare de compuşi individuali. Pentru moment, nu pot fi oferiţi parametri indicativi adecvaţi.
5 Numai difenileter, derivai pentabromurat (nr. CAS 32534-81-9).
6 Fluorantenul figurează pe listă ca indicator al altor hidrocarburi aromatice policiclice mai periculoase."
Art. II
(1)Lista substanţelor prioritare, prevăzută în tabelul 1 din anexa nr. 1 "Lista de substanţe prioritare şi poluanţi specifici" la Programul de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 20 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
(2)Toate prevederile din Programul de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la substanţe prioritare, au în vedere lista substanţelor prioritare prevăzută în tabelul 3 din anexa nr. 2 "Valori-limită de emisie în ape de suprafaţă şi standarde de calitate de mediu (SCM)" la respectivul program.
*
Prezenta lege transpune Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 327 din 22 decembrie 2000, cu modificările ulterioare, Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 288 din 6 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare, precum şi anexa II la Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare şi de abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului şi de modificare a Directivei 2000/60/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 24 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, care modifică anexa X la Directiva 2000/60/CE.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTI N-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 522 din data de 14 iulie 2015