LEGE nr. 55 din 11 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(3) Prezenta lege se aplică în relaţia cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Irlanda, Regatul Danemarcei şi Confederaţia Elveţiană, începând cu data la care aceste state vor face obiectul aplicării Directivei (UE) 2015/413 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră.
.......................................
(5) Prezenta lege se aplică în relaţia cu un stat terţ în baza şi în condiţiile acordului încheiat de un stat terţ cu Uniunea Europeană în vederea participării la schimbul de date privind înmatricularea vehiculelor potrivit Directivei (UE) 2015/413 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2015, de la momentul intrării în vigoare a acestui acord."
2.La articolul 2 alineatul (1), literele a) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
...................................
m) conducerea sub influenţa substanţelor psihoactive - conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa drogurilor sau a altor substanţe cu efecte similare, faptă stabilită şi sancţionată potrivit art. 336 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, potrivit legislaţiei statului în care a fost constatată fapta, altul decât România, dacă fapta este prevăzută şi sancţionată şi de legile din România;"
3.La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Prin dispozitiv de siguranţă pentru copii prevăzut la alin. (1) lit. j), în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori al Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege dispozitiv de fixare în scaun pentru copii."
4.La articolul 3 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) conducerea sub influenţa substanţelor psihoactive;"
5.La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Punctele naţionale de contact ale statelor participante sunt autorizate să realizeze activităţile prevăzute la alin. (1) doar în condiţiile acordului încheiat de statul terţ cu Uniunea Europeană în vederea participării la schimbul de date privind înmatricularea vehiculelor potrivit Directivei (UE) 2015/413 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2015."
6.La articolul 7, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:
"(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), autorităţile române competente nu declanşează procedurile de informare prevăzute la alin. (3) atunci când încălcarea constituie contravenţie şi autoritatea se găseşte în una dintre următoarele situaţii:
a) în urma uneia sau mai multor informări anterioare adresate aceleiaşi persoane nu a fost primit răspuns;
b) datele furnizate de sistemul de evidenţă sunt incomplete şi nu au permis, la o solicitare anterioară, contactarea proprietarului/utilizatorului vehiculului.
(42) În cazul prevăzut la alin. (41), datele obţinute cu privire la proprietarii sau deţinătorii vehiculelor cu care au fost săvârşite încălcările se şterg de îndată ce s-a constatat îndeplinirea condiţiilor în cazul fiecăreia dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b)."
7.Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 8
Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei legi de către autorităţile române competente şi DRPCIV se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare."
8.La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În situaţia cererilor formulate potrivit alin. (1), prin derogare de la prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, termenul pentru formularea unui răspuns este de 60 de zile de la data depunerii cererii. În acest termen, DRPCIV solicită informaţii punctului naţional de contact al statului care a accesat datele din RNEPCVI şi/sau autorităţii competente căreia i-au fost comunicate datele, după caz."
9.La articolul 23 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) alte date necesare şi utile Comisiei Europene pentru elaborarea sintezei cu privire la normele în vigoare în statele membre referitoare la domeniul reglementat de Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2015, prevăzută la art. 8 alin. (1) din directivă."
10.La articolul 24, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 24
(1) În vederea urmăririi şi controlului aplicării prevederilor cuprinse în prezenta lege, Ministerul Afacerilor Interne întocmeşte un raport complet, precum şi rapoarte periodice.
......................................
(4) România, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, transmite Comisiei Europene raportul complet, până la data de 6 mai 2016, iar ulterior, rapoarte periodice, la fiecare 2 ani."
11.Menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Prezenta lege transpune în legislaţia naţională prevederile art. 1-3, art. 4 alin. (1) teza întâi, alin. (2), alin. (3) teza întâi şi a treia, alin. (4) şi (5) şi art. 5-8 din Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 68 din 13 martie 2015."
Art. II
Prezenta lege intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III
În termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, România, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, transmite Comisiei Europene informaţii actualizate prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.
Art. IV
Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2014, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 282 din data de 14 aprilie 2016