HOTĂRÂRE nr. 128 din 11 decembrie 2015 privind aprobarea Statutului Institutului Notarial Român
Având în vedere propunerile de modificare şi completare a Statutului Institutului Notarial Român, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 72/2014, înaintate cu Adresa INR nr. 1.610/2015, înregistrată la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România cu nr. 5.903/2015,
luând în considerare Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 72/2014 pentru aprobarea Statutului Institutului Notarial Român,
În temeiul dispoziţiilor art. 60 alin. (4) şi art. 164 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, şi al prevederilor art. 26 alin. (2) din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014, cu completările ulterioare,
Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Statutul Institutului Notarial Român, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 72/2014 pentru aprobarea Statutului Institutului Notarial Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 4 septembrie 2014, se abrogă.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4
Prezenta hotărâre se comunică Institutului Notarial Român, în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin şi pentru a fi transmisă Camerelor Notarilor Publici.
Art. 5
Compartimentele de specialitate din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
-****-

Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,

Dumitru Viorel Mănescu

ANEXA nr. 1: STATUTUL Institutului Notarial Român
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)În conformitate cu art. 60 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, denumită în continuare Lege, şi cu art. 184 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, cu modificările ulterioare, în cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea, se organizează şi funcţionează Institutul Notarial Român, denumit în continuare INR, în condiţiile stabilite prin prezentul statut şi prin regulamentul propriu, aprobate de Consiliul Uniunii.
(2)INR este persoană juridică română de drept privat, nonprofit, de interes public şi se află sub coordonarea Biroului executiv al Consiliului Uniunii.
(3)INR este organizat şi funcţionează în limitele competenţelor stabilite de prezentul statut şi de regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobate de Consiliul Uniunii.
(4)INR are ştampilă care cuprinde denumirea sa, stema României şi siglă proprie. Forma şi conţinutul acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul statut.
(5)INR are personalitate juridică şi buget propriu, care se aprobă anual de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii.
(6)INR nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus dispoziţiilor legale referitoare la acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor.
Art. 2
Sediul Institutului Notarial Român este în municipiul Bucureşti.
Art. 3
Institutul Notarial Român se înfiinţează pe durată nedeterminată.
CAPITOLUL II: Obiectivele INR şi formele de activitate prin care acestea se realizează
Art. 4
(1)INR asigură perfecţionarea activităţii notariale, pregătirea profesională iniţială a notarilor stagiari, pregătirea profesională continuă a notarilor publici, a personalului de specialitate al birourilor notariale, al Camerelor Notarilor Publici, denumite în continuare Camere, şi al Uniunii, precum şi a altor specialişti, în condiţiile stabilite de Consiliul Uniunii, la propunerea Consiliului director, avizată de Consiliul ştiinţific.
(2)În conformitate cu art. 60 alin. (2) din Lege, INR are dreptul de a elibera diplome şi certificate de absolvire, recunoscute de instituţiile publice şi private şi care vor fi semnate de preşedinte şi de directorul INR.
Art. 5
Structura pregătirii iniţiale teoretice şi practice şi procedura desfăşurării stagiului se stabilesc prin Regulamentul de desfăşurare a stagiului, aprobat de către Consiliul Uniunii.
Art. 6
(1)Notarii publici, personalul de specialitate al birourilor notariale, al Camerelor şi al Uniunii, în funcţie, au obligaţia să participe, cel puţin o dată la 3 ani, la cursurile de formare profesională continuă organizate de INR.
(2)Participarea facultativă a notarilor publici şi a personalului de specialitate la module de pregătire organizate de INR, în perioada celor trei ani, este gratuită, în limita locurilor din sala de curs, nefiind considerată pregătire profesională continuă în sensul Legii şi al Regulamentului de aplicare a acestei legi.
(3)Cheltuielile cu participarea notarilor publici şi a personalului de specialitate al birourilor notariale la cursurile organizate de INR se suportă de către biroul notarial şi sunt deductibile.
(4)Pentru personalul de specialitate al Uniunii şi al Camerelor, costul cursurilor organizate de INR se suportă de către Uniune, respectiv de către fiecare Cameră, din bugetul acestora.
(5)Notarii publici, personalul de specialitate de la birourile notariale, de la Camere şi de la Uniune, suspendaţi din funcţie din diverse motive, pot urma cursurile de formare profesională continuă organizate de INR pentru notarii publici şi personalul de specialitate de la birourile notariale, de la Camere şi de la Uniune, aflaţi în funcţie.
(6)INR poate organiza cursurile de pregătire profesională continuă pentru notarii publici şi personalul de specialitate de la birourile notariale şi de la Camere, precum şi pentru alţi specialişti şi în alte localităţi decât aceea în care îşi are sediul.
(7)Cursurile de formare profesională prevăzute la alin. (6) şi alte activităţi profesionale se vor organiza în alte localităţi decât aceea în care INR îşi are sediul, care vor fi considerate centre teritoriale de pregătire, numai dacă la acestea participă un număr minim de cursanţi, care se va stabili prin hotărâre a Consiliului director al INR. Graficul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă se stabileşte de Consiliul director, după consultarea colegiilor directoare ale Camerelor.
Art. 7
(1)După numirea în funcţia de notar public şi în vederea obţinerii licenţei de funcţionare, notarii publici care au obţinut această calitate în condiţiile art. 26 şi 32 din Lege au obligaţia să urmeze cursurile organizate de INR privind pregătirea practică pentru desfăşurarea profesiei de notar public, precum şi pentru organizarea activităţii unui birou notarial, cu plata taxelor aferente. Durata cursurilor de pregătire va fi stabilită de către Consiliul Uniunii, la propunerea Consiliului director, iar la sfârşitul cursurilor se va elibera un certificat de absolvire, care se va comunica Registrului naţional de evidenţă a notarilor publici.
(2)Efectuarea cursurilor prevăzute la alin. (1) nu exonerează notarul public de obligativitatea de a urma cursurile de formare profesională continuă organizate în condiţiile Legii.
Art. 8
INR asigură, potrivit art. 76 alin. (2) din Lege, pregătirea profesională a notarilor publici sancţionaţi de Consiliul de disciplină.
Art. 9
(1)INR poate organiza, la cerere, contra cost, pentru notarii publici suspendaţi pe o perioadă mai mare de 2 ani, înainte de reluarea activităţii de către aceştia, cursuri de pregătire intensivă, dacă numărul de solicitanţi acoperă cheltuielile ocazionate cu organizarea şi desfăşurarea cursurilor. La aceste cursuri pot participa, la cerere şi contra cost, şi alţi notari publici.
(2)Efectuarea cursurilor prevăzute la alin. (1) nu exonerează notarul public de obligativitatea de a urma cursurile de formare profesională continuă organizate în condiţiile Legii.
Art. 10
INR asigură pregătirea şi a altor specialişti în domenii care necesită cunoaşterea legislaţiei specifice activităţii notariale, la cererea acestora şi cu plata taxelor aferente.
Art. 11
Cursurile organizate de INR pentru toate formele de pregătire profesională prevăzute de prezentul statut şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare al INR se asigură de formatorii aprobaţi de Consiliul director.
Art. 12
Formatorii vor fi selectaţi dintre notarii publici şi alţi specialişti cu experienţă, reputaţie şi prestigiu în cadrul profesiei, precum şi dintre cadre didactice universitare, şi vor încheia contracte de colaborare cu INR. Modelul contractului de colaborare va fi aprobat de Consiliul director.
Art. 13
(1)Pentru activitatea didactică desfăşurată, formatorii vor primi o remuneraţie, prevăzută în contractul de colaborare, în limitele stabilite de Consiliul director.
(2)Prin contractul de colaborare se vor menţiona obligaţiile ce revin formatorului, în care se includ atât susţinerea cursurilor, cât şi formularea unor opinii şi puncte de vedere, la solicitarea directorului INR.
(3)Pentru formularea unor opinii şi puncte de vedere care prezintă o complexitate deosebită, formatorul are dreptul la o remuneraţie suplimentară, care se va stabili prin negociere cu directorul INR. Limitele remuneraţiei suplimentare se stabilesc de către Consiliul director.
Art. 14
INR organizează, la solicitarea Consiliului Uniunii, examenul de definitivat pentru notarii stagiari şi concursul de admitere în funcţia de notar public pentru persoanele care au cel puţin 6 ani vechime într-o funcţie de specialitate juridică, în condiţiile legii şi ale regulamentului de organizare şi desfăşurare a acestora, aprobat de ministrul justiţiei la propunerea Consiliului Uniunii.
Art. 15
INR organizează, la solicitarea Consiliului Uniunii, concursul de schimbare de sedii, în condiţiile legii şi ale regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, aprobat de către Consiliul Uniunii.
Art. 16
INR îşi poate valorifica experienţa acumulată din activitatea desfăşurată, prin realizarea de studii, documentare, breviare, lucrări de specialitate pe care să le pună la dispoziţia notarilor publici şi a altor instituţii naţionale sau internaţionale, în acest scop, INR, prin departamentul de specialitate, va asigura o bază de date comună cu Direcţia juridică, legislaţie, studii notariale şi relaţii internaţionale din cadrul Uniunii, care să contribuie la unificarea practicii notariale şi la elaborarea unor culegeri de uzanţe.
Art. 17
(1)INR, împreună cu Direcţia juridică, legislaţie, studii notariale şi relaţii internaţionale din cadrul Uniunii, poate formula, la cererea notarilor publici şi a unor instituţii publice, puncte de vedere şi opinii în materie notarială, care vor fi avizate de un colectiv desemnat de Biroul executiv al Consiliului Uniunii, la propunerea preşedintelui INR, constituit din reprezentanţi ai INR şi ai Direcţiei juridice, legislaţie, studii notariale şi relaţii internaţionale din cadrul Uniunii.
(2)Punctele de vedere care vizează aspecte privind instrumentarea unui anumit act sau îndeplinirea unei proceduri notariale de un notar public pot fi emise numai la solicitarea instituţiilor publice.
(3)Opiniile şi punctele de vedere formulate de INR au un caracter ştiinţific şi nu pot angaja răspunderea, sub niciuna dintre formele sale, a specialiştilor care le-au formulat si/sau a INR.
Art. 18
(1)INR poate organiza, din iniţiativă proprie sau în colaborare cu alte organisme ale Uniunii şi/sau Camerelor, colocvii profesionale, simpozioane, conferinţe şi alte sesiuni ştiinţifice la nivel zonal, naţional şi internaţional.
(2)INR poate edita publicaţii proprii pe probleme de doctrină şi practică notarială şi poate organiza un centru de documentare juridică.
CAPITOLUL III: Structura organizatorică a INR
Art. 19
(1)Organele de conducere ale INR sunt:
a)Consiliul director;
b)preşedintele INR este şi preşedintele Consiliului director şi al Consiliului ştiinţific. Preşedintele INR poate desemna un membru al Consiliului director care să îndeplinească funcţia de preşedinte al Consiliului ştiinţific;
c)directorul INR.
(2)În cadrul INR funcţionează un consiliu ştiinţific, având rol consultativ.
(3)În cadrul INR funcţionează următoarele departamente:
a)Departamentul pentru formarea iniţială a notarilor stagiari, coordonat de un şef de departament;
b)Departamentul pentru examene şi concursuri şi pentru pregătirea profesională continuă a notarilor publici, a altor specialişti, precum şi a personalului de specialitate din cadrul birourilor notarilor publici, al Camerelor şi al Uniunii, coordonat de un şef de departament;
c)Departamentul de documentare, studii, cercetare ştiinţifică, cooperare internaţională şi bibliotecă, coordonat de un şef de departament;
d)Departamentul secretariat, tehnico-administrativ, financiar-contabil şi resurse umane, coordonat de un şef de departament.
(4)Modul de organizare şi funcţionare a departamentelor va fi stabilit prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al INR, aprobat de Consiliul Uniunii, la propunerea Consiliului director al INR.
Art. 20
Membrii Consiliului director şi ai Consiliului ştiinţific care absentează nemotivat de la două şedinţe vor fi înlocuiţi.
Art. 21
(1)Consiliul director este format din 9 membri. Fac parte de drept din Consiliul director preşedintele, prim-vicepreşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi ai Uniunii. Ceilalţi 5 membri vor fi numiţi de către Consiliul Uniunii, dintre notarii publici cu experienţă, reputaţie şi prestigiu în cadrul profesiei, care nu sunt membri ai Biroului executiv.
(2)Durata mandatului membrilor Consiliului director este de 4 ani.
(3)Membrii Consiliului director au dreptul la o indemnizaţie, stabilită de Consiliul Uniunii.
(4)Preşedintele INR va desemna, după consultarea Biroului executiv al Uniunii, un secretar al Consiliului director. Secretarul Consiliului director participă, fără drept de vot, ia şedinţele Consiliului director şi ale Consiliului ştiinţific. Pentru activitatea desfăşurată, acesta va primi o indemnizaţie lunară stabilită de Biroul executiv.
Art. 22
(1)Consiliul director se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui său.
(2)Consiliul director îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor care îl compun şi adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenţi. în caz de paritate a voturilor, votul preşedintelui este decisiv.
(3)La lucrările Consiliului director participă, fără drept de vot, directorul INR, care asigură măsurile organizatorice necesare desfăşurării lucrărilor.
(4)Consiliul director emite hotărâri, care se semnează de preşedintele Consiliului director.
(5)Procesele-verbale de şedinţă se semnează de către membrii Consiliului director, de către directorul INR şi de către persoana care le stenografiază sau tehnoredactează, după caz.
Art. 23
Consiliul director are următoarele atribuţii:
a)elaborează propuneri de modificare şi completare a Statutului INR şi le supune spre aprobare Consiliului Uniunii;
b)elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al INR şi îl supune spre aprobare Consiliului Uniunii;
c)elaborează, împreună cu Consiliul ştiinţific, Regulamentul de desfăşurare a stagiului şi îl supune spre aprobare Consiliului Uniunii;
d)elaborează, împreună cu Consiliul ştiinţific, strategia, proiectele şi programul de activitate ale INR şi le supune aprobării Consiliului Uniunii;
e)la propunerea directorului INR aprobă lista formatorilor, numărul de ore alocat pentru fiecare disciplină şi desemnează coordonatorii de discipline, după obţinerea avizului Consiliului ştiinţific;
f)la propunerea directorului INR, după obţinerea avizului Consiliului ştiinţific, aprobă programele pentru cursurile de pregătire iniţială a notarilor stagiari, de pregătire profesională continuă a notarilor publici şi a personalului de specialitate din cadrul birourilor notariale, al Camerelor şi al Uniunii, precum şi programul cursurilor de pregătire pentru notarii care au dobândit această calitate în condiţiile art. 26 şi 32 din Lege;
g)aprobă planul anual de desfăşurare a modulelor de pregătire, la propunerea directorului INR şi după consultarea colegiilor directoare ale Camerelor;
h)propune Consiliului Uniunii durata cursurilor de pregătire pentru notarii publici care au dobândit această calitate în condiţiile art. 26 şi 32 din Lege;
i)stabileşte modalităţile şi criteriile de evaluare a notarilor stagiari, pe parcursul desfăşurării pregătirii şi la finalul acesteia, în vederea obţinerii certificatului de absolvire. Certificatul de absolvire eliberat notarilor stagiari atestă formarea profesională iniţială pentru profesia de notar public şi conferă notarului stagiar dreptul de a se prezenta la examenul de definitivat;
j)propune Biroului executiv al Consiliului Uniunii aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, cu limitele de salarizare a personalului INR, şi aprobă modificarea şi completarea Regulamentului intern al INR;
k)reprezintă INR în raporturile cu terţii, pe plan intern şi internaţional, prin preşedintele său;
l)propune Biroului executiv al Consiliului Uniunii aprobarea încheierii de protocoale cu instituţii similare, cu instituţii de învăţământ, universităţi, persoane fizice sau juridice, în vederea realizării obiectivelor sale;
m)numeşte directorul şi directorul adjunct ai INR, la propunerea preşedintelui Consiliului director;
n)desemnează membrii Consiliului ştiinţific, la propunerea preşedintelui;
o)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulamentul de aplicare a legii, statutul şi regulamentul propriu sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Uniunii ori, după caz, prin decizii ale Biroului executiv al Consiliului Uniunii;
p)aprobă absenţele înregistrate de notarii stagiari pe perioada derulării stagiului în baza cererii acestora şi a documentelor justificative.
Art. 24
(1)Preşedintele Consiliului director este, de drept, preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. Preşedintele Consiliului director este şi preşedintele INR.
(2)Pentru activitatea sa, preşedintele INR primeşte o indemnizaţie stabilită de Consiliul Uniunii.
(3)În absenţa preşedintelui, aceste atribuţii sunt îndeplinite de prim-vicepreşedintele Uniunii, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreşedinţii Uniunii, delegat de preşedinte.
Art. 25
(1)Preşedintele Consiliului director are următoarele atribuţii:
a)reprezintă INR în raporturile cu autorităţile publice din România, cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, iar în plan extern, cu instituţiile similare;
b)convoacă şi conduce şedinţele Consiliului director şi ale Consiliului ştiinţific al INR. Convocarea şedinţelor se face prin directorul INR;
c)propune Consiliului director desemnarea membrilor Consiliului ştiinţific;
d)propune Consiliului director numirea directorului şi a directorului adjunct ai INR;
e)semnează, împreună cu directorul INR, diplomele şi certificatele de absolvire eliberate notarilor stagiari, notarilor publici, altor specialişti şi personalului de specialitate al birourilor notarilor publici, al Camerelor şi al Uniunii care au absolvit cursurile INR;
f)numeşte secretarul Consiliului director, după consultarea Biroului executiv al Consiliului Uniunii;
g)aprobă propunerile directorului INR de premiere sau de acordare a altor drepturi personalului din aparatul propriu şi/sau colaboratorilor INR.
(2)În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele INR emite dispoziţii.
(3)Preşedintele INR poate delega unele dintre atribuţiile ce îi revin directorului INR.
Art. 26
(1)Directorul INR este numit de Consiliul director, la propunerea preşedintelui.
(2)Directorul INR asigură conducerea executivă a INR.
(3)Pentru activitatea sa, directorul INR primeşte o remuneraţie stabilită de Consiliul director, la propunerea preşedintelui.
(4)Directorul INR participă, fără drept de vot, la şedinţele Consiliului director şi la şedinţele Consiliului ştiinţific.
(5)În absenţa directorului INR, atribuţiile acestuia sunt preluate de directorul adjunct, iar, în lipsa acestuia, de către unul dintre şefii de departamente desemnat de director.
Art. 27
(1)Directorul INR îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)asigură conducerea curentă a activităţii INR;
b)propune Consiliului director lista formatorilor, numărul de ore alocat pentru fiecare disciplină şi coordonatorii de discipline, după obţinerea avizului Consiliului ştiinţific;
c)coordonează şi controlează activitatea centrului de formare iniţială a notarilor stagiari şi a centrelor teritoriale de pregătire profesională continuă a notarilor publici şi a personalului de specialitate din cadrul birourilor notarilor publici, al Camerelor şi al Uniunii;
d)elaborează programele pentru cursurile deformare iniţială a notarilor stagiari, de pregătire profesională continuă a notarilor publici şi a personalului de specialitate din cadrul birourilor notarilor publici, al Camerelor şi al Uniunii, după consultarea colegiilor directoare ale Camerelor, precum şi programul cursurilor de pregătire pentru notarii care au dobândit această calitate în condiţiile art. 26 şi 32 din Lege, iar după avizarea de către Consiliul ştiinţific le prezintă spre aprobare Consiliului director;
e)întocmeşte şi prezintă, la solicitarea Consiliului director sau a preşedintelui, dări de seamă asupra activităţii desfăşurate de INR în ansamblul său şi a fiecărui departament în parte şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;
f)stabileşte legături de colaborare cu specialişti din alte instituţii, în scopul îmbunătăţirii activităţii INR şi a fiecărui departament;
g)la solicitarea Consiliului Uniunii dispune, asigură şi urmăreşte realizarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării:
- examenului de definitivat pentru notarii stagiari;
- examenului sau, după caz, concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public pentru persoanele care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii juridice, în condiţiile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de definitivat şi a concursului pentru dobândirea calităţii de notar public, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea Consiliului Uniunii;
- concursului pentru ocuparea locurilor vacante destinate schimbării sediilor birourilor notariale, în condiţiile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, aprobat prin hotărârea Consiliului Uniunii;
h)elaborează proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, pe care îl supune aprobării Biroului executiv al Consiliului Uniunii, formulează propuneri de rectificare a bugetului şi urmăreşte ca execuţia bugetară să se încadreze în limitele stabilite prin buget;
i)prezintă Biroului executiv al Consiliului Uniunii, în vederea aprobării, bilanţul contabil şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar anual;
j)elaborează şi prezintă Consiliului director proiectul organigramei şi al statului de funcţii cu limitele de salarizare, în vederea aprobării acestora de către Biroul executiv;
k)angajează personalul de specialitate al INR în limitaşi cu respectarea statului de funcţii;
l)asigură controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine şi avizează fişa postului pentru personalul angajat, întocmită de şefii de departamente;
m)dispune măsurile necesare în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de lucru pentru angajaţii şi colaboratorii INR;
n)aplică sancţiuni disciplinare personalului angajat şi urmăreşte punerea lor în executare, precum şi realizarea măsurilor pentru recuperarea prejudiciilor cauzate;
o)prezintă Consiliului director şi Consiliului ştiinţific rapoartele de evaluare întocmite în baza fişelor de evaluare completate de către cursanţi;
p)ordonanţează cheltuielile bugetare ale INR, în limitele bugetului aprobat de Biroul executiv;
q)urmăreşte modul de administrare şi gestionare a patrimoniului INR şi transmite Consiliului director constatările făcute;
r)propune preşedintelui INR premierea sau acordarea altor drepturi personalului din aparatul propriu şi/sau colaboratorilor INR;
s)semnează, împreună cu preşedintele INR, diplomele şi certificatele de absolvire eliberate notarilor stagiari, notarilor publici, altor specialişti şi personalului de specialitate al birourilor notarilor publici, al Camerelor şi al Uniunii care au absolvit cursurile INR;
ş)răspunde pentru exactitatea datelor din cuprinsul diplomelor şi al certificatelor de absolvire eliberate;
t)îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul director sau de preşedintele INR;
ţ)motivează absenţele notarilor stagiari pe perioada derulării stagiului în baza aprobării Consiliului director.
(2)Directorul poate delega temporar, cu aprobarea preşedintelui Consiliului director, o parte din atribuţiile sale directorului adjunct sau unui şef de departament.
Art. 28
(1)În cadrul INR se organizează şi funcţionează Consiliul ştiinţific, care are rol consultativ.
(2)Consiliul Ştiinţific se compune din 5-7 membri, desemnaţi de Consiliul director, la propunerea preşedintelui, dintre notarii publici cu experienţă şi prestigiu profesional deosebit şi personalităţi marcante din domeniul juridic. Preşedintele Uniunii şi respectiv al INR este membru de drept al Consiliului ştiinţific.
În cazul în care preşedintele INR desemnează un alt membru al Consiliului director în calitate de preşedinte al Consiliului ştiinţific, acesta devine şi membru al Consiliului ştiinţific în locul preşedintelui INR.
(3)La şedinţele Consiliului ştiinţific participă, fără drept de vot, secretarul Consiliului director.
(4)Membrii Consiliului ştiinţific au dreptul la o indemnizaţie, stabilită de Biroul executiv al Consiliului Uniunii.
(5)Consiliul ştiinţific se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui său.
(6)Consiliul ştiinţific îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor care îl compun şi hotărăşte cu majoritatea membrilor prezenţi. în caz de paritate a voturilor, votul preşedintelui este decisiv.
(7)La şedinţele Consiliului ştiinţific participă, fără drept de vot, şi directorul INR.
Art. 29
Consiliul ştiinţific are, în principal, următoarele atribuţii:
a)elaborează, împreună cu Consiliul director, Regulamentul de desfăşurare a stagiului;
b)la solicitarea directorului INR propune criteriile de selecţie a formatorilor şi avizează numărul de ore alocat pentru fiecare disciplină, lista formatorilor şi a coordonatorilor de discipline;
c)elaborează, împreună cu Consiliul director, strategia, proiectele şi programul de activitate ale INR;
d)avizează programele pentru cursurile de pregătire iniţială a notarilor stagiari, de pregătire profesională continuă a notarilor publici şi ale personalului de specialitate din cadrul birourilor notariale, al Camerelor şi al Uniunii, precum şi programul cursurilor de pregătire pentru notarii care au dobândit această calitate în condiţiile art. 26 şi 32 din Lege;
e)coordonează publicaţiile şi manifestările ştiinţifice ale INR;
f)prezintă anual Consiliului director raportul asupra calităţii activităţilor de pregătire profesională organizate de INR şi formulează propuneri pentru îmbunătăţirea acestora;
g)membrii Consiliului ştiinţific au obligaţia de a participa periodic la activităţile desfăşurate de formatorii INR, constatările făcute cu această ocazie fiind cuprinse în raportul asupra calităţii activităţilor organizate de INR, precum şi cu privire la selecţia personalului şi colaboratorilor INR.
CAPITOLUL IV: Patrimoniul INR
Art. 30
(1)Patrimoniul INR se constituie din:
a)venituri realizate din activităţi directe;
b)donaţii, sponsorizări sau legate, care vor fi acceptate de directorul INR, cu aprobarea Consiliului director;
c)alte venituri realizate în condiţiile legii.
(2)Fondurile INR vor fi utilizate în vederea realizării obiectivelor, cu aprobarea Biroului executiv al Consiliului Uniunii.
(3)Pentru activităţile desfăşurate de INR (pregătire profesională iniţială şi continuă, studii, puncte de vedere, asigurarea organizării şi desfăşurării examenului/concursului etc.) se pot percepe taxe, care vor fi stabilite de Biroul executiv al Consiliul Uniunii.
Art. 31
Verificarea activităţii economico-financiare a INR se realizează de cenzorii experţi contabili ai Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.
CAPITOLUL V: Încetarea activităţii şi dizolvarea INR
Art. 32
INR se dizolvă:
a)atunci când scopul pentru care a fost înfiinţat nu mai poate fi realizat;
b)pentru orice alte cauze prevăzute de lege.
Art. 33
Ca urmare a încetării activităţii şi a dizolvării INR, activul net rămas după realizarea pasivului se atribuie, în condiţiile legii, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 34
Prezentul statut va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXA nr. 11:
(- ANEXĂ la statut)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 687 din data de 5 septembrie 2016