HOTĂRÂRE nr. 36 din 14 martie 2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce priveşte consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe COM (2015) 670 final
În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/300 din 10 martie 2016,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se constată:
I.Prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.
II.Se notează:
1.necesitatea modificării punctuale a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) pentru sporirea securităţii în spaţiul fără controale la frontierele interne;
2.introducerea obligativităţii statelor membre de a efectua verificări sistematice asupra persoanelor care beneficiază de dreptul la liberă circulaţie la trecerea frontierei externe;
3.importanţa confirmării că persoanele respective nu reprezintă o ameninţare la adresa ordinii publice şi a securităţii interne;
4.întărirea necesităţii de verificare a elementelor biometrice de identificare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului.
III.Se consideră necesare şi importante:
1.aplicarea regulamentului la nivelul tuturor frontierelor externe:
a)aeriene;
b)maritime;
c)terestre;
2.posibilitatea statelor membre de a efectua doar verificări punctuale în situaţia producerii unui impact disproporţionat asupra fluidităţii traficului la frontieră.
IV.Se consideră crucial:
1.Accesul plenar la bazele de date
a)SIS;
b)SLTD Interpol;
c)bazele de date naţionale conţinând documente de călătorie furate, însuşite ilegal, pierdute sau invalidate, pentru confirmarea lipsei de ameninţare la adresa ordinii publice şi securităţii interne a persoanelor susceptibile de a fi obiectul verificărilor sistematice.
V.Se recomandă:
1.Stabilirea unor criterii foarte clare în vederea verificării obligatorii a persoanelor pentru:
a)a nu impieta libera circulaţie;
b)a nu supraaglomera punctele de trecere a frontierelor.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 martie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 211 din data de 22 martie 2016