ORDIN nr. 773 din 1 iulie 2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile
În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
(2)Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
(3)Prevederile prezentului ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.
(4)Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2015, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2) se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5)Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înţelesul acestuia entităţi.
Art. 3
(1)În scopul stabilirii sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015, operatorii economici care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, au în vedere criteriile prevăzute la pct. 9 din reglementările respective.
(2)Indicatorii total active, cifră de afaceri netă şi număr mediu de salariaţi se determină pe baza situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
În cazul persoanelor juridice care au subunităţi fără personalitate juridică, activitatea desfăşurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmeşte raportarea contabilă la 30 iunie 2015.
Art. 5
(1)Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii. Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe baza indicatorilor determinaţi conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2014.
(2)Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.
Art. 6
(1)Obligaţiile de raportare instituite prin prezentul ordin nu înlătură obligaţia operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Operatorii economici prevăzuţi de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, republicat, vor asigura şi respectarea prevederilor acestui ordin.
Art. 7
Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2015 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Art. 8
(1)Alineatele (2)-(4) ale punctului 9 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2)Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
a)totalul activelor: 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro);
b)cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei (echivalentul a 676.620 euro);
c)numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.
Pentru această categorie de entităţi se aplică, de asemenea, prevederile cap. 12 «Dispoziţii privind scutirile şi restricţiile aplicabile scutirilor».
(3)Entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanţului, nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
a)totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
b)cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
c)numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
(4)Entităţile mijlocii şi mari sunt entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
a)totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
b)cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
c)numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50."
(2)Alineatele (2) şi (3) ale punctului 10 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2)Grupurile mici şi mijlocii sunt grupurile constituite din societăţile-mamă şi filialele care urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază consolidată, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă:
a)totalul activelor: 105.000.000 lei (echivalentul a 23.681.717 euro);
b)cifra de afaceri netă: 210.000.000 lei (echivalentul a 47.363.435 euro);
c)numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250.
(3)Grupurile mari sunt grupurile constituite din societăţile-mamă şi filialele care urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază consolidată, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă:
a)totalul activelor: 105.000.000 lei (echivalentul a 23.681.717 euro);
b)cifra de afaceri netă: 210.000.000 lei (echivalentul a 47.363.435 euro);
c)numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250."
(3)Pentru determinarea valorii în lei a sumelor prevăzute la pct. 9 şi 10 s-a utilizat cursul valutar de 1 euro = 4,4338 lei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013.
Art. 9
La capitolul 16 "Funcţiunea conturilor", funcţiunea conturilor 345 "Produse finite", 347 "Produse agricole", 348 "Diferenţe de preţ la produse", 361 "Active biologice de natura stocurilor", 368 "Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor" şi 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Contul 345 «Produse finite»
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de produse finite.
Contul 345 «Produse finite» este un cont de activ.
În debitul contului 345 «Produse finite» se înregistrează:
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite intrate în gestiune şi plusurile de inventar (711);
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite aduse de la terţi (354, 401).
În creditul contului 345 «Produse finite» se înregistrează:
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite vândute şi lipsurile de inventar (711);
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unităţilor prestatoare, ca plată în natură, potrivit prevederilor contractuale (462, 401);
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite transferate în magazinele de vânzare proprii (371);
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor reţinute pentru a fi utilizate în aceeaşi unitate (301, 302, 303, 381);
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor acordate salariaţilor ca plată în natură, potrivit legii (421);
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite trimise la terţi (354);
- valoarea produselor finite donate sau distruse prin calamităţi (658).
Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite existente în stoc la sfârşitul perioadei.
.......................................................
Contul 347 «Produse agricole»
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa produselor agricole.
Contul 347 «Produse agricole» este un cont de activ.
În debitul contului 347 «Produse agricole» se înregistrează:
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole intrate în gestiune şi plusurile la inventar (711);
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole aduse de la terţi (354, 401).
În creditul contului 347 «Produse agricole» se înregistrează:
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole vândute şi lipsurile la inventar (711);
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole transferate în magazinele de vânzare proprii (371);
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole reţinute pentru a fi utilizate în aceeaşi unitate (301, 302);
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole acordate salariaţilor ca plată în natură, potrivit legii (421);
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole trimise la terţi (354);
- valoarea produselor agricole donate sau distruse prin calamităţi (658).
Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole existente în stoc la sfârşitul perioadei.
Contul 348 «Diferenţe de preţ la produse»26
26Înregistrarea în acest cont se poate efectua şi prin formule contabile în roşu.
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor între preţul standard (prestabilit) şi costul de producţie al produselor.
Contul 348 «Diferenţe de preţ la produse» este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a produselor.
În debitul contului 348 «Diferenţe de preţ la produse» se înregistrează:
- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (costul de producţie este mai mare decât preţul standard) aferente produselor intrate în gestiune (711);
- diferenţele de preţ în minus sau favorabile (costul de producţie este mai mic decât preţul standard) repartizate asupra produselor ieşite din gestiune (711).
În creditul contului 348 «Diferenţe de preţ la produse» se înregistrează:
- diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente produselor intrate în gestiune din producţie proprie (711);
- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile repartizate asupra produselor ieşite din gestiune (711).
Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente produselor existente în stoc.
.......................................................
Contul 361 «Active biologice de natura stocurilor»
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa activelor biologice de natura stocurilor, respectiv animalele născute şi cele tinere de orice fel (viţei, miei, purcei, mânji etc.), în vederea creşterii şi folosirii lor pentru muncă şi reproducţie, animalele şi păsările la îngrăşat pentru valorificare; coloniile de albine, precum şi animalele pentru producţie (lână, lapte şi blană).
Contul 361 «Active biologice de natura stocurilor» este un cont de activ.
În debitul contului 361 «Active biologice de natura stocurilor» se înregistrează:
- valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor achiziţionate (401, 408, 326);
- valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);
- valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor primite de la unitate sau subunităţi (481, 482);
- valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor aduse de la terţi (356);
- valoarea activelor biologice de natura stocurilor reprezentând aportul în natură al acţionarilor/asociaţilor (456);
- valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor obţinute din producţie proprie, sporuri de greutate şi plusurile de inventar (711);
- valoarea activelor biologice de natura stocurilor primite cu titlu gratuit (758).
În creditul contului 361 «Active biologice de natura stocurilor» se înregistrează:
- valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor vândute - din producţie proprie sau achiziţionate - constatate minus de inventar şi cele trimise la terţi (711, 606, 356);
- valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor livrate unităţii sau subunităţilor (481, 482);
- valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor vândute ca atare (371);
- valoarea pierderilor din calamităţi (658).
Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor existente în stoc la sfârşitul perioadei.
Contul 368 «Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor»27
27Înregistrarea în acest cont se poate efectua şi prin formule contabile în roşu.
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor, în plus sau nefavorabile, respectiv în minus sau favorabile, între preţul standard (prestabilit) şi costul de achiziţie, respectiv costul de producţie.
Contul 368 «Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor» este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor.
În debitul contului 368 «Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor» se înregistrează:
- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (preţul de înregistrare este mai mare decât preţul standard) aferente activelor biologice de natura stocurilor achiziţionate (401);
- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);
- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor intrate în gestiune, din producţie proprie (711);
- diferenţele de preţ în minus sau favorabile (preţul de înregistrare este mai mic decât preţul standard) aferente activelor biologice de natura stocurilor incluse pe cheltuieli (606);
- diferenţele de preţ în minus sau favorabile repartizate asupra activelor biologice de natura stocurilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (711).
În creditul contului 368 «Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor» se înregistrează:
- diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor achiziţionate (401);
- diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor intrate în gestiune, din producţie proprie (711);
- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor incluse pe cheltuieli (606);
- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile repartizate asupra activelor biologice de natura stocurilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (711).
Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente activelor biologice de natura stocurilor existente în stoc.
.......................................................
Contul 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse»
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa costului de producţie al produselor stocate, precum şi variaţia acestuia.
În creditul contului 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse» se înregistrează:
- la sfârşitul perioadei, costul produselor în curs de execuţie (331);
- preţul de înregistrare al produselor obţinute, la finele perioadei, sau constatate plus la inventar (341 la 347);
- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (costul de producţie este mai mare decât preţul prestabilit) aferente produselor intrate în gestiune (348);
- preţul de înregistrare al activelor biologice de natura stocurilor obţinute din producţie proprie, precum şi sporurile de greutate şi plusurile de inventar (361);
- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor intrate în gestiune, din producţie proprie (368);
- diferenţele de preţ în minus sau favorabile (costul de producţie este mai mic decât preţul prestabilit) aferente produselor ieşite din gestiune (348);
- diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (368).
În debitul contului 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse» se înregistrează:
- reluarea produselor în curs de execuţie, la începutul perioadei (331);
- preţul de înregistrare al produselor vândute sau constatate lipsă la inventar (341 la 347);
- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile repartizate asupra produselor ieşite din gestiune (348);
- costul de producţie sau preţul de înregistrare al activelor biologice de natura stocurilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (361);
- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (368);
- diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente produselor intrate în gestiune (348);
- diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor intrate în gestiune, din producţie proprie (368)."
Art. 10
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 936/2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 21 iulie 2014.
Art. 11
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: SISTEMUL de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici
CAPITOLUL I: Prevederi generale
SUBCAPITOLUL 1: A. Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2015
SECŢIUNEA I: Prevederi comune
1.Entităţile prevăzute la art. 2 din ordin au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2015 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate.
2.Prevederile pct. 1 se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.
3._
(1)Entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul http://www.e-guvernare.ro/, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
(2)Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml.
(3)Entităţile pot depune raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul http://www.e-guvernare.ro/, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
(4)Entităţile depun raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate, potrivit legii.
SECŢIUNEA II: Structura şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2015
4._
(1)Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2015 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II:
a)Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b)Contul de profit şi pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit şi pierdere (cod 20);
c)Date informative (cod 30).
(2)Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2015 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. III:
a)Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b)Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);
c)Date informative (cod 30).
(3)Prevederile alin. (1) se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.
5._
(1)Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea entităţilor.
(2)Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute în vedere şi de subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, care completează forma de proprietate corespunzătoare societăţilor cărora le aparţin.
(3)Entităţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.
6.Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" cu datele prevăzute la pct. 5 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2015 nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
7._
(1)Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
(2)În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie 2015 întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.
8._
(1)Formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.
(2)Formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2015, puse în acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
(3)Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" cu informaţiile corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie 2015 şi 30 iunie 2015.
9._
(1)Formularul "Contul de profit şi pierdere"/"Contul prescurtat de profit şi pierdere", respectiv "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate şi cheltuielile efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie 2015.
(2)Datele care se raportează în formularul "Contul de profit şi pierdere"/"Contul prescurtat de profit şi pierdere", respectiv "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.
(3)Indicatorul "Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)" prezentat pe rândul 67 din cadrul formularului "Contul de profit şi pierdere", respectiv pe rândul 79 din cadrul formularului "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivii Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora. Prevederile referitoare la încadrarea în categoria microîntreprinderilor sunt avute în vedere şi la completarea rândului 07 "Impozite (ct. 691 + 698)" din cadrul formularului "Contul prescurtat de profit şi pierdere".
10._
(1)Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul "Contul de profit şi pierdere"/"Contul prescurtat de profit şi pierdere", respectiv formularul "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor", cu informaţiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2014-30 iunie 2014, respectiv 1 ianuarie 2015-30 iunie 2015.
(2)Entităţile înscriu la rândul 23 "Salarii şi indemnizaţii" din cadrul formularului "Contul de profit şi pierdere"/rândul 04 "Cheltuieli cu personalul" din cadrul formularului "Contul prescurtat de profit şi pierdere", respectiv la rândul 25 "Salarii şi indemnizaţii" din cadrul formularului "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La aceleaşi rânduri va fi cuprinsă şi contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Informaţiile reprezentând contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor sunt prezentate, de asemenea, la rândul 64 din formularul "Date informative" (cod 30).
11._
(1)În formularul "Date informative", la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora.
(2)Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entităţile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).
(3)La rândurile privind plăţile restante din formularul "Date informative" se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.
12._
(1)Raportările contabile la 30 iunie 2015 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
(2)Raportările contabile la 30 iunie 2015 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
13.Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, verifică şi centralizează informaţiile aferente acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2015, cu respectarea prevederilor din ordin.
14._
(1)Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2015, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.
(2)Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa http://www.mfinante.ro/.
15.Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2015 se completează în lei.
16.Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2015, cele care în tot semestrul I al anului 2015 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2015, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2015.
SECŢIUNEA III: Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2015
17.Raportările contabile la 30 iunie 2015 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 17 august 2015.
18.Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2015 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
SECŢIUNEA IV: Reglementări contabile aplicabile la completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2015
19.Entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, folosesc Planul de conturi general prevăzut la cap. 14 din reglementările respective.
20.Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, folosesc Planul de conturi prevăzut la cap. V din reglementările respective.
SUBCAPITOLUL 2: B. Nomenclator - forme de proprietate

Codul

Denumirea

10

PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT

11

Regii autonome

12

Societăţi cu capital integral de stat

13

Institute naţionale de cercetare-dezvoltare

14

Companii şi societăţi naţionale1

15

Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital integral de stat şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital integral de stat deţin capitalul social

16

Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi sau regii autonome

20

PROPRIETATE MIXTĂ2 (cu capital de stat şi privat - sub 50%, 50% şi peste 50%)

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)

21

Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin

22

Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin

23

Societăţi cu capital de stat şi privat autohton

24

Societăţi cu capital de stat şi privat străin

 

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)

25

Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin

26

Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin

27

Societăţi cu capital de stat şi privat autohton

28

Societăţi cu capital de stat şi privat străin

29

Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, deţin între 50% şi 100% din capitalul social al acestora

30

PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole)

31

societăţi în nume colectiv

32

Societăţi în comandită simplă

33

Societăţi în comandită pe acţiuni

34

Societăţi pe acţiuni

35

Societăţi cu răspundere limitată

36

Societăţi agricole

37

Societăţi cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent

40

PROPRIETATE COOPERATISTĂ

41

Cooperative de consum

42

Cooperative meşteşugăreşti

43

Cooperative şi asociaţii agricole netransformate

44

Cooperative de credit

50

PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti)

1La codul 14 se înscriu doar acele companii şi societăţi naţionale care au capital integral de stat.

2La proprietatea mixtă se înscriu şi acele companii şi societăţi naţionale al căror capital nu este integral de stat.

CAPITOLUL II: Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2015 întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei
SUBCAPITOLUL 1: A. Aspecte generale
21.Entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2015 având în vedere categoria în care se încadrează, potrivit pct. 9 din reglementările respective coroborat cu art. 3 din prezentul ordin şi cu respectarea prevederilor prezentului capitol.
22.Pentru entităţile prevăzute la pct. 21, structura formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" (cod 10) este următoarea:

Judeţul ....................|_|_|

Entitatea .......................

Adresa: localitatea ................, sectorul ........., str. ............ nr. ......., bl. ......, sc. ......, ap. ......

Telefon .............., fax ..............

Număr din registrul comerţului ..............

Forma de proprietate ....................|_|_|

Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) ....................

Cod clasă CAEN ....................|_|_|_|_|

Cod unic de înregistrare ......|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2015

cod 10

- lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2015

30.06.2015

A

B

1

2

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

   
 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 - 280 - 290)

01

  

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 217 + 223 + 224 + 227 + 231 + 235 - 281 - 291 - 2931 - 2935)

02

  

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 267* - 296*)

03

  

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

  

B.

ACTIVE CIRCULANTE

   
 

I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 + 321 + 322 + /- 308 + 323 + 326 + 327 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 + 347 + /-348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + /- 368 + 371 + /- 378 + 381 + /- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - din ct. 4428)

05

  

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267* - 296* + 4091 + 4092 + 4093 + 4094 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)

06

  

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)

07

  

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

08

  

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

09

  

C.

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11 + 12)

10

  
 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)

11

  

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)

12

  

D.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

13

  

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11 - 13 - 20 - 23 - 26)

14

  

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)

15

  

G.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

16

  

H.

PROVIZIOANE (ct. 151)

17

  

I.

VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28), din care:

18

  
 

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd. 20 + 21):

19

  

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)

20

  

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)

21

  

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472), (rd. 23 + 24):

22

  

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)

23

  

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)

24

  

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478), (rd. 26 + 27):

25

  

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)

26

  

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)

27

  

Fond comercial negativ (ct. 2075)

28

  

J.

CAPITAL ŞI REZERVE

   
 

I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34 - 35), din care:

29

  

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

30

  

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

31

  

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

32

  

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

33

  

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)

SOLD C

34

  

SOLD D

35

  

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

36

  

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

37

  

IV. REZERVE (ct. 106)

38

  

Acţiuni proprii (ct. 109)

39

  

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

40

  

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

41

  
 

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)

SOLD C

42

  

SOLD D

43

  

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)

SOLD C

44

  

SOLD D

45

  

Repartizarea profitului (ct. 129)

46

  

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 36 + 37 + 38 - 39 + 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 - 46)

47

  

Patrimoniul public (ct. 1016)

48

  

Patrimoniu privat (ct. 1017)

49

  

CAPITALURI - TOTAL (rd. 47 + 48 + 49)

50

  
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd. 06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

Administrator

Numele şi prenumele ....................

Semnătura ....................

Întocmit

Numele şi prenumele ....................

Calitatea ....................

Semnătura ....................

Nr. de înregistrare în organismul profesional ....................

Raportările contabile la 30 iunie 2015 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2015 se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Raportările contabile la 30 iunie 2015 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
SUBCAPITOLUL 2: B. Raportări contabile la data de 30 iunie 2015 întocmite de microentităţi
23.Microentităţile, aşa cum sunt definite la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei întocmesc formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" (cod 10) în structura prevăzută la pct. 22.
24.Structura formularului "Contul prescurtat de profit şi pierdere" (cod 20) întocmit de microentităţi este următoarea:
CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE la data de 30 iunie 2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Realizări aferente perioadei de raportare

01.01.2014-30.06.2014

01.01.2015-30.06.2015

A

B

1

2

1.

Cifra de afaceri netă (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741**) + 766***))

01

  

2.

Alte venituri (ct. 711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741****) + 755 + 758* + 761* + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 781*)

02

  

3.

Costul materiilor prime şi al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)

03

  

4.

Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)

04

  

5.

Ajustări de valoare (ct. 654 + 681* + 686* - 754 - 781* - 786*)

05

  

6.

Alte cheltuieli*****) (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666* + 668*)

06

  

7.

Impozite (ct. 691 + 698)

07

  

8.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

   
 

Profit (rd. 01 + 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07)

08

  

Pierdere (rd 03 + 04 + 05 + 06 + 07 - 01 - 02)

09

  
*) Conturi de repartizat după natura lor.
**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri.
***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).
****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.
*****) Rd. 06 - Se înscriu şi cheltuielile cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

Administrator

Numele şi prenumele ....................

Semnătura ....................

Întocmit

Numele şi prenumele ....................

Calitatea ....................

Semnătura ....................

Nr. de înregistrare în organismul profesional ....................

25.Structura formularului "Date informative" (cod 30) întocmit de microentităţi este următoarea:
DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2015

cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

01

  

Unităţi care au înregistrat pierdere

02

  

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

  

II. Date privind plăţile restante

Nr. rd.

Total

(col. 2+3)

Din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:

04

   

Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care:

05

   

- peste 30 de zile

06

   

- peste 90 de zile

07

   

- peste 1 an

08

   

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:

09

   

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

10

   

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

11

   

- contribuţia pentru pensia suplimentară

12

   

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

13

   

- alte datorii sociale

14

   

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

15

   

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

16

   

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

   

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

18

   

Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 20 la 22), din care:

19

   

- restante după 30 de zile

20

   

- restante după 90 de zile

21

   

- restante după 1 an

22

   

Dobânzi restante

23

   

III. Număr mediu de salariaţi

Nr. rd.

30 iunie 2014

30 iunie 2015

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

24

  

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie

25

  

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

30

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

 

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

34

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

 

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

36

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

38

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

40

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:

42

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

43

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

44

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

45

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

46

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

47

 

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

48

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

49

 

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat

50

 

Redevenţa petrolieră plătită la bugetul de stat

51

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1)

52

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

53

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

54

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

55

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

56

 

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

57

 

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

58

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

59

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**)

60

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

61

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

62

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

63

 

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

64

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***)

Nr. Rd.

30 iunie 2014

30 iunie 2015

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:

65

  

- după surse de finanţare, din care:

66

  

- din fonduri publice

67

  

- din fonduri private

68

  

- după natura cheltuielilor, din care:

69

  

- cheltuieli curente

70

  

- cheltuieli de capital

71

  

VII. Cheltuieli de inovare****)

Nr. rd.

30 iunie 2014

30 iunie 2015

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

72

  

VIII. Alte informaţii

Nr. rd.

30 iunie 2014

30 iunie 2015

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

73

  

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

74

  

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:

75

  

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:

76

  

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

77

  

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

78

  

- părţi sociale emise de rezidenţi

79

  

- obligaţiuni emise de rezidenţi

80

  

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi

81

  

- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi

82

  

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

83

  

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:

84

  

- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)

85

  

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)

86

  

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

87

  

- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

88

  

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)

89

  

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

90

  

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care:

91

  

- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)

92

  

- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)

93

  

- subvenţii de încasat (ct. 445)

94

  

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

95

  

- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)

96

  

Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)

97

  

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

  

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 100 la 102), din care:

99

  

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582)

100

  

- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)

101

  

- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)

102

  

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:

103

  

- de la nerezidenţi

104

  

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)

105

  

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 107 la 113), din care:

106

  

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

107

  

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

108

  

- părţi sociale emise de rezidenţi

109

  

- obligaţiuni emise de rezidenţi

110

  

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

111

  

- acţiuni emise de nerezidenţi

112

  

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

113

  

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

114

  

Casa în lei şi în valută (rd. 116 + 117), din care:

115

  

- în lei (ct. 5311)

116

  

- în valută (ct. 5314)

117

  

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 119 + 121), din care:

118

  

- în lei (ct. 5121), din care:

119

  

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

120

  

- în valută (ct. 5124), din care:

121

  

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

122

  

Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 124 + 125), din care:

123

  

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

124

  

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

125

  

Datorii (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 162 + 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178), din care:

126

  

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 128 + 129), din care:

127

  

- în lei

128

  

- în valută

129

  

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 131 + 132), din care:

130

  

- în lei

131

  

- în valută

132

  

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134 + 135), din care:

133

  

- în lei

134

  

- în valută

135

  

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137 + 138), din care:

136

  

- în lei

137

  

- în valută

138

  

Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 140 + 141), din care:

139

  

- în lei

140

  

- în valută

141

  

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 143 + 144), din care:

142

  

- în lei

143

  

- în valută

144

  

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 146 + 147), din care:

145

  

- în lei

146

  

- în valută

147

  

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 149 + 150), din care:

148

  

- în lei

149

  

- în valută

150

  

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 152 + 153), din care:

151

  

- în lei

152

  

- în valută

153

  

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 155 + 156), din care:

154

  

- în lei

155

  

- în valută

156

  

Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

157

  

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 159 + 160), din care:

158

  

- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute

159

  

- în valută

160

  

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

161

  

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

162

  

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

163

  

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

164

  

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 166 la 169), din care:

165

  

- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)

166

  

- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)

167

  

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

168

  

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)

169

  

Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)

170

  

Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455)

171

  

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 173 la 177), din care:

172

  

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)

173

  

- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)2) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)

174

  

- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)

175

  

- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)

176

  

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)

177

  

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

178

  

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)

179

  

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

180

  

- acţiuni cotate3)

181

  

- acţiuni necotate4)

182

  

- părţi sociale

183

  

- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012)

184

  

Brevete şi licenţe (din ct. 205)

185

  

IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

30 iunie 2014

30 iunie 2015

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

186

  

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

30 iunie 2014

30 iunie 2015

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

187

  

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

188

  

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

189

  

XI. Capital social vărsat

Nr. rd.

30 iunie 2014

30 iunie 2015

Suma

(Col. 1)

%5)

(Col. 2)

Suma

(Col. 3)

%5)

(Col. 4)

Capital social vărsat (ct. 1012)5)

(rd. 191 + 194 + 198 + 199 + 200 + 201), din care:

190

 

X

 

X

- deţinut de instituţii publice (rd. 192 + 193), din care:

191

    

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală;

192

    

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală;

193

    

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:

194

    

- cu capital integral de stat;

195

    

- cu capital majoritar de stat;

196

    

- cu capital minoritar de stat;

197

    

- deţinut de regii autonome

198

    

- deţinut de societăţile cu capital privat

199

    

- deţinut de persoane fizice

200

    

- deţinut de alte entităţi

201

    

XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

30 iunie 2014

30 iunie 2015

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

202

  

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

203

  

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:

204

  

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

205

  

XIII. Venituri obţinute din activităţi agricole*******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

30 iunie 2014

30 iunie 2015

Venituri obţinute din activităţi agricole

206

  

XIV. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

30 iunie 2014

30 iunie 2015

1.

Cifra de afaceri netă (rd. 208 + 209-210 + 211 + 212)

207

  

Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

208

  

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

209

  

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

210

  

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 7666))

211

  

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

212

  

2.

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct. 711 + 712)

Sold C

213

  

Sold D

214

  

3.

Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)

215

  

4.

Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

216

  

5.

Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)

217

  

6.

Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

218

  

7.

Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7815)

219

  
 

- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)

220

  
 

- din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)

221

  

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 207 + 213 - 214 + 215 + 216 + 217 + 218 + 219)

222

  

8.

a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602)

223

  

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)

224

  

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605)

225

  

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)

226

  
 

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

227

  

9.

Cheltuieli cu personalul (rd. 229 + 230), din care:

228

  

a) Salarii şi indemnizaţii7) (ct. 641 + 642 + 643 + 644)

229

  

b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645)

230

  

10.

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 232 - 233)

231

  
 

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)

232

  

a.2) Venituri (ct. 7813)

233

  

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 235 - 236)

234

  

b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)

235

  

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)

236

  

11.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 238 la 243)

237

  

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)

238

  

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 65868))

239

  

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

240

  

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

241

  

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)

242

  

11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6588)

243

  

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 6666))

244

  

Ajustări privind provizioanele (rd. 246 - 247)

245

  

- Cheltuieli (ct. 6812)

246

  

- Venituri (ct. 7812)

247

  

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 223 la 226 - 227 + 228 + 231 + 234 + 237 + 245)

248

  

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

249

  
 

- Profit (rd 222 - 248)

   

- Pierdere (rd. 248 - 222)

250

  

12.

Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)

251

  

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

252

  

13.

Venituri din dobânzi (ct. 7666))

253

  

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

254

  

14.

Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

255

  

15.

Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 766)

256

  
 

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

257

  

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 251 + 253 + 255 + 256)

258

  

16.

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 260-261)

259

  

- Cheltuieli (ct. 686)

260

  

- Venituri (ct. 786)

261

  

17.

Cheltuieli privind dobânzile (ct. 6666))

262

  

- din care, cheltuielile în relaţia cu entitate afiliate

263

  

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

264

  

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 259 + 262 + 264)

265

  

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

266

  
 

- Profit (rd. 258 - 265)

   

- Pierdere (rd. 265 - 258)

267

  

VENITURI TOTALE (rd. 222 + 258)

268

  

CHELTUIELI TOTALE (rd. 248 + 265)

269

  

18.

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)

   
 

- Profit (rd. 268 - 269)

270

  

- Pierdere (rd. 269 - 268)

271

  

19.

Impozitul pe profit (ct. 691)

272

  

20.

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

273

  

21.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

   

- Profit (rd. 270 - 272 - 273)

274

  

- Pierdere (rd. 271 + 272 + 273);

(rd. 272 + 273 - 270)

275

  
*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
*****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (Ce) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.
*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
*******) Conform art. 11 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, "(1)... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1.307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
(2)În sensul alineatului (1), «venituri» înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente ....".
1)Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2)În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
3)Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
4)Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
5)La secţiunea "XI Capital social vărsat", la rd. 191-201, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 190.
6)Conturi de repartizat după natura conturilor respective.
7)La rândul 229 se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
8)În acest cont se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Administrator

Numele şi prenumele ....................

Semnătura ....................

Întocmit

Numele şi prenumele ....................

Calitatea ....................

Semnătura ....................

Nr. de înregistrare în organismul profesional ....................

SUBCAPITOLUL 3: C. Raportări contabile la data de 30 iunie 2015 întocmite de entităţile mici, respectiv mijlocii şi mari, precum şi de entităţile de interes public definite de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei
26.Entităţile mici, respectiv mijlocii şi mari, aşa cum sunt definite la pct. 9 alin. (3), respectiv pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, precum şi entităţile de interes public definite de aceleaşi reglementări întocmesc formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" (cod 10) în structura prevăzută la pct. 22.
27.Structura formularului "Contul de profit şi pierdere" (cod 20) întocmit de entităţile mici, mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public este următoarea:
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE la data de 30 iunie 2015

cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Realizări aferente perioadei de raportare

01.01.2014-30.06.2014

01.01.2015-30.06.2015

A

B

1

2

1.

Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)

01

  
 

Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

02

  

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

  

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

  

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)

05

  

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

06

  

2.

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct. 711 + 712)

Sold C

07

  

Sold D

08

  

3.

Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)

09

  

4.

Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

  

5

Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)

11

  

6.

Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

  

7.

Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7815)

13

  
 

- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)

14

  

- din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)

15

  

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07-08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

16

  

8.

a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602)

17

  
 

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)

18

  

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605)

19

  

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)

20

  
 

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

  

9.

Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:

22

  
 

a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)

23

  

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645)

24

  

10.

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27)

25

  
 

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)

26

  

a.2) Venituri (ct 7813)

27

  

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

  

b.1) Cheltuieli (ct 654 + 6814)

29

  

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)

30

  

11.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

31

  
 

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)

32

  

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)

33

  

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

34

  

11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

  

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)

36

  

11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6588)

37

  

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrata de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)

38

  

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

  

- Cheltuieli (ct. 6812)

40

  

- Venituri (ct. 7812)

41

  

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 -21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

  

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

   

12.

- Profit (rd. 16-42)

43

  

- Pierdere (rd. 42-16)

44

  

Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)

45

  

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

46

  

13.

Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

  
 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

48

  

14.

Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

  

15.

Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

50

  
 

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

  

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)

52

  

16.

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

  

- Cheltuieli (ct. 686)

54

  

- Venituri (ct. 786)

55

  

17.

Cheltuieli privind dobânzile (ct 666")

56

  

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate

57

  

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

58

  

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)

59

  

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

   
 

- Profit (rd. 52-59)

60

  

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

  

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

  

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

  

18.

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)

   
 

- Profit (rd. 62 - 63)

64

  

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

  

19.

Impozitul pe profit (ct. 691)

66

  

20.

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

67

  

21.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

   

- Profit (rd. 64 - 66 - 67)

68

  

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67); (rd. 66 + 67-64)

69

  
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
La rândul 33 - în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Administrator

Numele şi prenumele ....................

Semnătura ....................

Întocmit

Numele şi prenumele ....................

Calitatea ....................

Semnătura ....................

Nr. de înregistrare în organismul profesional ....................

28.Structura formularului "Date informative" (cod 30) întocmit de entităţile mici, mijlocii şi mari, precum şi de entităţile de interes public este următoarea:
DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2015

cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

01

  

Unităţi care au înregistrat pierdere

02

  

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

  

II. Date privind plăţile restante

Nr. rd.

Total

(col. 2+3)

Din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23). din care:

04

   

Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care:

05

   

- peste 30 de zile

06

   

- peste 90 de zile

07

   

- peste 1 an

08

   

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:

09

   

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

10

   

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

11

   

- contribuţia pentru pensia suplimentară

12

   

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

13

   

- alte datorii sociale

14

   

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

15

   

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

16

   

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

   

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

18

   

Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 20 la 22), din care:

19

   

- restante după 30 de zile

20

   

- restante după 90 de zile

21

   

- restante după 1 an

22

   

Dobânzi restante

23

   

III. Număr mediu de salariaţi

Nr. rd.

30 iunie 2014

30 iunie 2015

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

24

  

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie

25

  

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

30

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care;

32

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

 

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

34

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

 

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

36

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

38

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

40

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:

42

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

43

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

44

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

45

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

46

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

47

 

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

48

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

49

 

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat

50

 

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat

51

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1)

52

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

53

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

54

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

55

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

56

 

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

57

 

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

58

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

59

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**)

60

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

61

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

62

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

63

 

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

64

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***)

Nr. rd.

30 iunie 2014

30 iunie 2015

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:

65

  

- după surse de finanţare, din care:

66

  

- din fonduri publice

67

  

- din fonduri private

68

  

- după natura cheltuielilor, din care:

69

  

- cheltuieli curente

70

  

- cheltuieli de capital

71

  

VII. Cheltuieli de inovare****)

Nr. rd.

30 iunie 2014

30 iunie 2015

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

72

  

VIII. Alte informaţii

Nr. rd.

30 iunie 2014

30 iunie 2015

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

73

  

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

74

  

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:

75

  

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:

76

  

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

77

  

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

78

  

- părţi sociale emise de rezidenţi

79

  

- obligaţiuni emise de rezidenţi

80

  

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi

81

  

- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi

82

  

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

83

  

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:

84

  

- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)

85

  

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)

86

  

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

87

  

- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

88

  

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)

89

  

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

90

  

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care:

91

  

- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)

92

  

- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)

93

  

- subvenţii de încasat (ct. 445)

94

  

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

95

  

- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)

96

  

Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)

97

  

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

  

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 100 la 102), din care:

99

  

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582)

100

  

- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)

101

  

- sumele preluate din contul 542 "Avansuri ele trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)

102

  

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:

103

  

- de la nerezidenţi

104

  

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)

105

  

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 107 la 113), din care:

106

  

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

107

  

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

108

  

- părţi sociale emise de rezidenţi

109

  

- obligaţiuni emise de rezidenţi

110

  

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

111

  

- acţiuni emise de nerezidenţi

112

  

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

113

  

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

114

  

Casa în lei şi în valută (rd. 116 + 117), din care:

115

  

- în lei (ct. 5311)

116

  

- în valută (ct. 5314)

117

  

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 119 + 121), din care:

118

  

- în lei (ct. 5121), din care:

119

  

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

120

  

- în valută (ct. 5124), din care:

121

  

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

122

  

Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 124 + 125), din care:

123

  

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

124

  

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

125

  

Datorii (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 162 + 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178), din care:

126

  

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 128 + 129), din care:

127

  

- în lei

128

  

- în valută

129

  

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 131 + 132), din care:

130

  

- în lei

131

  

- în valută

132

  

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134 + 135), din care:

133

  

- în lei

134

  

- în valută

135

  

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137 + 138), din care:

136

  

- în lei

137

  

- în valută

138

  

Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 140 + 141), din care:

139

  

- în lei

140

  

- în valută

141

  

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 143 + 144), din care:

142

  

- în lei

143

  

- în valută

144

  

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 146 + 147), din care:

145

  

- în lei

146

  

- în valută

147

  

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 149 + 150), din care:

148

  

- în lei

149

  

- în valută

150

  

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 152 + 153), din care:

151

  

- în lei

152

  

- în valută

153

  

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 155 + 156), din care:

154

  

- în lei

155

  

- în valută

156

  

Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

157

  

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 159 + 160), din care:

158

  

- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute

159

  

- în valută

160

  

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

161

  

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

162

  

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

163

  

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

164

  

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 166 la 169), din care:

165

  

- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)

166

  

- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)

167

  

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

168

  

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)

169

  

Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)

170

  

Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455)

171

  

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 173 la 177), din care:

172

  

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)

173

  

- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)2) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)

174

  

- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)

175

  

- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)

176

  

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)

177

  

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

178

  

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)

179

  

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

180

  

- acţiuni cotate3)

181

  

- acţiuni necotate4)

182

  

- părţi sociale

183

  

- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012)

184

  

Brevete şi licenţe (din ct. 205)

185

  

IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

30 iunie 2014

30 iunie 2015

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

186

  

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

30 iunie 2014

30 iunie 2015

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

187

  

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

188

  

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

189

  

XI. Capital social vărsat

Nr. rd.

30 iunie 2014

30 iunie 2015

Suma

(Col. 1)

%5)

(Col. 2)

Suma

(Col. 3)

%5)

(Col. 4)

Capital social vărsat (ct. 1012)5)

(rd. 191 + 194 + 198 + 199 + 200 + 201), din care:

190

 

X

 

X

- deţinut de instituţii publice (rd. 192 + 193), din care:

191

    

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală;

192

    

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală;

193

    

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:

194

    

- cu capital integral de stat;

195

    

- cu capital majoritar de stat;

196

    

- cu capital minoritar de stat;

197

    

- deţinut de regii autonome

198

    

- deţinut de societăţile cu capital privat

199

    

- deţinut de persoane fizice

200

    

- deţinut de alte entităţi

201

    

XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

30 iunie 2014

30 iunie 2015

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

202

  

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

203

  

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:

204

  

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

205

  

XIII. Venituri obţinute din activităţi agricole*******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

30 iunie 2014

30 iunie 2015

Venituri obţinute din activităţi agricole

206

  
*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.
*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
*******) Conform art. 11 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, "(1)... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1.307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
(2)În sensul alineatului (1), «venituri» înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente ....".
1)Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2)În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
3)Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
4)Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
5)La secţiunea "XI Capital social vărsat", la rd. 191-201, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 190.

Administrator

Numele şi prenumele ....................

Semnătura ....................

Întocmit

Numele şi prenumele ....................

Calitatea ....................

Semnătura ....................

Nr. de înregistrare în organismul profesional ....................

CAPITOLUL III: Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2015 întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei
29.Structura formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" (cod 10) întocmit de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea:

Judeţul ....................|_|_|

Entitatea .......................

Adresa: localitatea ................, sectorul ........., str. ............ nr. ......., bl. ......, sc. ......, ap. ......

Telefon .............., fax ..............

Număr din registrul comerţului ..............

Forma de proprietate ....................|_|_|

Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) ....................

Cod clasă CAEN ....................|_|_|_|_|

Cod unic de înregistrare ......|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2015

cod 10

- lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2015

30.06.2015

A

B

1

2

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

   
 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908)

01

  

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 -2935)

02

  

III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)

03

  

IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)

04

  

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)

05

  

B.

ACTIVE CIRCULANTE

   
 

I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 + /- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 + /- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 + /- 378 + 381 + /- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)

06

  

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 -495-496 + 5187)

07

  

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)

08

  

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

09

  

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 09)

10

  

C.

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct 471) (rd. 12 + 13), din care:

111

  
 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)

12

  

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)

13

  

D

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 2695 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)

14

  

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 -14-21 -24-27)

15

  

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13 + 15)

16

  

G.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 -169 + 2691 + 2692 + 2693 + 2695 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441"** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)

17

  

H.

PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)

18

  

I.

VENITURI TN AVANS (rd. 20 + 23 + 26), din care:

19

  

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) (rd. 21 + 22), din care:

20

  

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)

21

  

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)

22

  

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 24 + 25), din care:

23

  

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)

24

  

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)

25

  

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) (rd. 27 + 28), din care:

26

  
 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)

27

  
 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)

28

  

J.

CAPITAL ŞI REZERVE

   

1. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 - 34 + 35 - 36), din care:

29

  

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

30

  

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

31

  

3. Capital subscris reprezentând datorii financiare****)) (ct. 1027)

32

  

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)

SOLD C

33

  

SOLD D

34

  

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)

SOLD C

35

  

SOLD D

36

  

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

37

  

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

38

  

IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)

39

  

Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcţională (ct. 1072)

SOLD C

40

  

SOLD D

41

  

Acţiuni proprii (ct. 109)

42

  

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

43

  

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)

44

  

V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 117)

SOLD C

45

  

SOLD D

46

  

VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 118)

SOLD C

47

  

SOLD D

48

  

VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)

SOLD C

49

  

SOLD D

50

  

Repartizarea profitului (ct. 129)

51

  
 

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 37 + 38 + 39 + 40 - 41 - 42 + 43 - 44 + 45 - 46 + 47 - 48 + 49-50-51)

52

  

Patrimoniul public (ct. 1026)

53

  

CAPITALURI - TOTAL (rd. 52 + 53)

54

  
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
****) În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

Administrator

Numele şi prenumele ....................

Semnătura ....................

Întocmit

Numele şi prenumele ....................

Calitatea ....................

Semnătura ....................

Nr. de înregistrare în organismul profesional ....................

Raportările contabile la 30 iunie 2015 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2015 se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Raportările contabile la 30 iunie 2015 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii. 30.
Structura formularului "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" (cod 20) este următoarea:
SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR la data de 30 iunie 2015

cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Realizări aferente perioadei de raportare

01.01.2014-30.06.2014

01.01.2015-30.06.2015

A

B

1

2

1.

Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)

01

  

Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

02

  

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

  

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

  

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)

05

  

2.

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)

SOLD C

06

  

SOLD D

07

  

3

Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare (rd. 09 + 10)

08

  

4.

Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)

09

  

5.

Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)

10

  

6.

Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 753)

11

  

7.

Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 755)

12

  

8.

Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756)

13

  

9.

Venituri din active biologice şt produse agricole (ct. 757)

14

  

10.

Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

15

  

11.

Alte venituri din exploatare (ct. 758)

16

  
 

- din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)

17

  

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06-07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)

18

  

12.

a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602)

19

  

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)

20

  

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605)

21

  

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)

22

  

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

23

  

13.

Cheltuieli cu personalul (rd. 25 + 26), din care:

24

  

a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)

25

  

b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645)

26

  

14.

a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost (rd. 28-29)

27

  

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)

28

  

a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)

29

  

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31 - 32)

30

  

b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)

31

  

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)

32

  

15.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)

33

  

15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)

34

  

15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)

35

  

15.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

36

  

15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizata (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 653)

37

  

15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 655)

38

  

15.6. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656)

39

  

15.7. Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole (ct. 657)

40

  

15.8. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)

41

  

15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)

42

  

Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)

43

  

- Cheltuieli (ct. 6812)

44

  

- Venituri (ct. 7812)

45

  

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)

46

  

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

   
 

- Profit (rd. 18-46)

47

  

- Pierdere (rd. 46-18)

48

  

16.

Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611)

49

  

17.

Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate (ct. 7612)

50

  

18.

Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (ct. 7613)

51

  

19.

Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 762)

52

  

20.

Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 763)

53

  

21.

Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)

54

  

22.

Venituri din dobânzi (ct. 766*)

55

  

- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup

56

  

23

Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

57

  

24.

Venituri din investiţii financiare pe termen scurt ( ct. 7617)

58

  

25.

Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)

59

  

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)

60

  

26.

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 62 - 63)

61

  

- Cheltuieli (ct. 686)

62

  

- Venituri (ct. 786)

63

  

27.

Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 661)

64

  

28.

Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 662)

65

  

29.

Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)

66

  

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup

67

  

30.

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

68

  

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64 + 65 + 66 + 68)

69

  

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

   
 

- Profit (rd. 60 - 69)

70

  

- Pierdere (rd. 69 - 60)

71

  

VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)

72

  

CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)

73

  

31.

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

   
 

- Profit (rd. 72 - 73)

74

  

- Pierdere (rd. 73 - 72)

75

  

32.

Impozitul pe profit curent (ct. 691)

76

  

33.

Impozitul pe profit amânat (ct. 692)

77

  

34.

Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)

78

  

35.

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

79

  

36.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

80

  

- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79)

- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77-78 + 79)

(rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)

81

  
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 25 se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
La rândul 35 - în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Administrator

Numele şi prenumele ....................

Semnătura ....................

Întocmit

Numele şi prenumele ....................

Calitatea ....................

Semnătura ....................

Nr. de înregistrare în organismul profesional ....................

31.Structura formularului "Date informative" (cod 30) întocmit de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea:
DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2015

cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

01

  

Unităţi care au înregistrat pierdere

02

  

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

  

II. Date privind plăţile restante

Nr. rd.

Total

(col. 2+3)

Din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:

04

   

Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care:

05

   

- peste 30 de zile

06

   

- peste 90 de zile

07

   

- peste 1 an

08

   

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:

09

   

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

10

   

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

11

   

- contribuţia pentru pensia suplimentară

12

   

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

13

   

- alte datorii sociale

14

   

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

15

   

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

16

   

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

   

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

18

   

Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 20 la 22), din care:

19

   

- restante după 30 de zile

20

   

- restante după 90 de zile

21

   

- restante după 1 an

22

   

Dobânzi restante

23

   

III. Număr mediu de salariaţi

Nr. rd.

30 iunie 2014

30 iunie 2015

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

24

  

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie

25

  

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

30

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

34

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

36

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

38

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

40

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:

42

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

43

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

44

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

45

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

46

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

47

 

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

48

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

49

 

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat

50

 

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat

51

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1)

52

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

53

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

54

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

55

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

56

 

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

57

 

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

58

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

59

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**)

60

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

61

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

62

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

63

 

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

64

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***)

Nr. rd.

30 iunie 2014

30 iunie 2015

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare

65

  

- după surse de finanţare, din care:

66

  

- din fonduri publice

67

  

- din fonduri private

68

  

- după natura cheltuielilor, din care:

69

  

- cheltuieli curente

70

  

- cheltuieli de capital

71

  

VII. Cheltuieli de inovare****)

Nr. rd.

30 iunie 2014

30 iunie 2015

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

72

  

VIII. Alte informaţii

Nr. rd.

30 iunie 2014

30 iunie 2015

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

73

  

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

74

  

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:

75

  

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:

76

  

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

77

  

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

78

  

- părţi sociale emise de rezidenţi

79

  

- obligaţiuni emise de rezidenţi

80

  

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi

81

  

- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi

82

  

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

83

  

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:

84

  

- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)

85

  

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)

86

  

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

87

  

creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

88

  

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)

89

  

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

90

  

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care:

91

  

- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)

92

  

- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)

93

  

- subvenţii de încasat (ct. 445)

94

  

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

95

  

alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)

96

  

Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct. 451)

97

  

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

  

Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)

99

  

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 101 la 103), din care:

100

  

- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul şi decontări din operaţiuni în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582)

101

  

- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)

102

  

- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)

103

  

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:

104

  

- de la nerezidenţi

105

  

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)

106

  

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:

107

  

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

108

  

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

109

  

- părţi sociale emise de rezidenţi

110

  

- obligaţiuni emise de rezidenţi

111

  

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

112

  

- acţiuni emise de nerezidenţi

113

  

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

114

  

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

115

  

Casa în lei şi în valută (rd. 117 + 118), din care:

116

  

- în lei (ct. 5311)

117

  

- în valută (ct. 5314)

118

  

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 120 + 122), din care:

119

  

- în lei (ct. 5121), din care:

120

  

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

121

  

- în valută (ct. 5124), din care:

122

  

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

123

  

Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 125 + 126), din care:

124

  

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

125

  

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

126

  

Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:

127

  

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:

128

  

- în lei

129

  

- în valută

130

  

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:

131

  

- în lei

132

  

- în valută

133

  

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:

134

  

- în lei

135

  

- în valută

136

  

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:

137

  

- în lei

138

  

- în valută

139

  

Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195). (rd. 141 + 142), din care:

140

  

- în lei

141

  

- în valută

142

  

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:

143

  

- în lei

144

  

- în valută

145

  

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:

146

  

- în lei

147

  

- în valută

148

  

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:

149

  

- în lei

150

  

- în valută

151

  

Credite bancare externe pe termen lung (ct 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:

152

  

- în lei

153

  

- în valută

154

  

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd 156 + 157), din care:

155

  

- în lei

156

  

- în valută

157

  

Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

158

  

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:

159

  

- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se tace în funcţie de cursul unei valute

160

  

- în valută

161

  

Valoarea concesiunilor primita (din ct. 167)

162

  

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:

163

  

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume boite (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)

164

  

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

165

  

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 167 la 170), din care:

166

  

- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)

167

  

- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)

168

  

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

169

  

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)

170

  

Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct. 451)

171

  

Sume datorate acţionarilor (ct. 455)

172

  

Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)

173

  

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:

174

  

- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)

175

  

- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)2)

(din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)

176

  

- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)

177

  

- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)

178

  

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)

179

  

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

180

  

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)

181

  

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

182

  

- acţiuni cotate3)

183

  

- acţiuni necotate4)

184

  

- părţi sociale

185

  

- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012)

186

  

Brevete şi licenţe (din ct. 205)

187

  

IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

30 iunie 2014

30 iunie 2015

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

188

  

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

30 iunie 2014

30 iunie 2015

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

189

  

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

190

  

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

191

  

XI. Capital social vărsat

Nr. rd.

30 iunie 2014

30 iunie 2015

Suma

(Col. 1)

%5)

(Col. 2)

Suma

(Col. 3)

%5)

(Col. 4)

Capital social vărsat (ct 1012)5)

(rd. 193 + 196 + 200 + 201 + 202 + 203), din care:

192

 

X

 

X

- deţinut de instituţii publice (rd. 194 + 195), din care:

193

    

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală;

194

    

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală;

195

    

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:

196

    

- cu capital integral de stat;

197

    

- cu capital majoritar de stat;

198

    

- cu capital minoritar de stat;

199

    

- deţinut de regii autonome

200

    

- deţinut de societăţile cu capital privat

201

    

- deţinut de persoane fizice

202

    

- deţinut de alte entităţi

203

    

XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

30 iunie 2014

30 iunie 2015

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

204

  

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

205

  

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:

206

  

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

207

  

XIII. Venituri obţinute din activităţi agricole*******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

30 iunie 2014

30 iunie 2015

Venituri obţinute din activităţi agricole

208

  
*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (Ce) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.
*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
*******) Conform art. 11 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, "(1)... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1.307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
(2)În sensul alineatului (1), «venituri» înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. (...)".
1)Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2)În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
3)Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
4)Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
5)La secţiunea "XI Capital social vărsat", la rd. 193-203, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 192.

Administrator

Numele şi prenumele ....................

Semnătura ....................

Întocmit

Numele şi prenumele ....................

Calitatea ....................

Semnătura ....................

Nr. de înregistrare în organismul profesional ....................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 509 din data de 9 iulie 2015