ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
Având în vedere disfuncţionalităţile apărute la nivelul Consiliului Economic şi Social - instituţie publică de interes naţional, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel naţional, constând în principal în nerespectarea caracterului tripartit al acestuia, determinată de neaplicarea cadrului normativ în vigoare, respectiv art. II din Legea nr. 222/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, care prevedea că în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va proceda la reconfirmarea mandatelor membrilor Plenului Consiliului Economic şi Social până la expirarea mandatului iniţial şi la validarea noilor membri, în condiţiile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, lucru care nu s-a realizat nici până în prezent,
constatând, de asemenea, că, deşi legea în vigoare prevede la art. 14 că durata mandatului membrilor este limitată la 4 ani, aceasta poate fi extinsă pe o durată nedeterminată în baza unui alt articol din lege, art. 16 alin. (2), potrivit căruia "până la data constituirii noului plen al Consiliului Economic şi Social, plenul anterior îşi continuă activitatea", astfel că oricare dintre cele trei părţi reprezentate poate bloca constituirea unui nou plen, pentru a conserva un status quo convenabil părţii respective,
văzând că până în prezent nu au fost puse în aplicare prevederile art. 11 alin. (3) din lege care prevăd că fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional are de drept câte un loc în Plenul Consiliului Economic şi Social, iar repartizarea celorlalte locuri disponibile atât pentru partea sindicală, cât şi pentru partea patronală până la concurenţa numărului de 15 locuri se face prin consens, iar, în caz de dezacord, prin vot, în cadrul fiecărei părţi, cu majoritate de trei pătrimi din numărul total al confederaţiilor, astfel încât constituirea unui nou plen este împiedicată de lipsa unui acord privind repartizarea locurilor pe partea patronală,
constatând că, prin neincluderea reprezentanţilor organizaţiilor societăţii civile, Plenul Consiliului Economic şi Social nu este constituit conform prevederilor legale în vigoare, fapt ce a determinat ca această instituţie să nu îşi mai poată îndeplini efectiv rolul constituţional de organ consultativ al Parlamentului şi Guvernului,
luând în considerare că avizele la actele normative înaintate Consiliului Economic şi Social, emise în absenţa reprezentanţilor organizaţiilor societăţii civile, nu mai reflectă convergenţa punctelor de vedere ale celor trei părţi constituente, deoarece sunt adoptate în practică doar de două dintre cele trei părţi prevăzute de lege ca fiind constitutive pentru Consiliul Economic şi Social, şi că, din acest motiv, în mod frecvent, iniţiatorii primesc puncte de vedere ale părţilor, în locul avizelor,
ţinând seama de faptul că existenţa, în corpul legii, a unor prevederi susceptibile de mai multe interpretări a avut ca efect prelungirea mandatelor membrilor Plenului Consiliului Economic şi Social, precum şi ale preşedintelui şi vicepreşedinţilor cu mai mult de 3 ani peste durata de 4 ani prevăzută de lege,
văzând că organizaţiile patronale şi sindicale reprezentate în Consiliul Economic şi Social nu au găsit, în interiorul acestuia şi pe baza legii în vigoare, soluţii pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor apărute ca urmare a cadrului legislativ defectuos şi că au solicitat în repetate rânduri Guvernului să intervină pentru asigurarea funcţionării normale a instituţiei şi pentru crearea condiţiilor necesare pentru îndeplinirea rolului atribuit Consiliului Economic şi Social de art. 141 din Constituţia României, republicată, consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor,
având în vedere că Guvernul nu poate interveni pe cale administrativă în soluţionarea problemelor semnalate de toate confederaţiile sindicale reprezentative, de o parte din organizaţiile patronale reprezentative la nivel naţional şi de reprezentanţii celorlalte organizaţii ale societăţii civile, ci doar pe cale legislativă,
deoarece Consiliul Economic şi Social este o instituţie publică de interes naţional, constituită "în scopul realizării dialogului tripartit la nivel naţional dintre organizaţiile patronale, organizaţiile sindicale şi reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ai societăţii civile", potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 248/2013, republicată, iar pentru realizarea acestui scop instituţia este finanţată integral de la bugetul de stat,
constatând că atâta vreme cât scopul în care instituţia a fost creată nu se realizează, iar neadoptarea măsurilor necesare pentru crearea condiţiilor de constituire a unui nou plen în conformitate cu prevederile legale în vigoare reprezintă o acceptare a situaţiei de fapt şi continuarea finanţării unei instituţii practic nefuncţionale,
văzând că partea sindicală şi asociaţiile şi fundaţiile neguvernamentale ale societăţii civile au făcut demersurile legale pentru desemnarea reprezentanţilor lor în Plenul Consiliului Economic şi Social, dar sunt în imposibilitate de a-şi exercita dreptul legal de a fi reprezentate într-un nou plen,
constatând că situaţia de fapt şi de drept prezentată reprezintă o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 2 octombrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional are de drept câte un loc în Plenul Consiliului Economic şi Social. Repartizarea celorlalte locuri disponibile, până la concurenţa numărului de 15 locuri, se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, repartizarea se face prin vot, în cadrul fiecărei părţi, cu majoritate de 3/4 din numărul total al organizaţiilor ce constituie respectiva parte."
2.La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
"(31) În cazul nerealizării consensului şi nici a majorităţii de vot prevăzute la alin. (3) cu cel puţin 15 zile înainte de încetarea mandatului plenului în funcţiune, în cadrul fiecărei părţi, fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional primeşte de drept câte un al doilea loc în Plenul Consiliului Economic şi Social. Repartizarea celorlalte locuri disponibile, până la concurenţa numărului de 15 locuri, se face prin consens."
3.La articolul 16, alineatul (2) se abrogă.
Art. II
(1)Mandatul membrilor Consiliului Economic şi Social în funcţiune încetează de drept la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2)Organizaţiile care nu au nominalizat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă persoanele care urmează să le reprezinte în cadrul Plenului Consiliului Economic şi Social vor face nominalizări până la data încetării mandatului Plenului Consiliului Economic şi Social în funcţiune.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul pentru consultare publică şi dialog civic,

Victoria-Violeta Alexandru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 488 din data de 30 iunie 2016