ORDIN nr. 1009 din 6 septembrie 2016 privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza naţională de date
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale nr. VVV 3.134 din 25 august 2016 şi propunerea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. 68.677/2015,
având în vedere prevederile art. 932 şi 937 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de prevederile art. 31 şi 33 din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare, ale cap. V secţiunea 1 şi ale art. 66 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale cap. VII din Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, cu modificările ulterioare,
având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (3) pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentul ordin stabileşte următoarele:
a)modul de înregistrare a dispozitivelor medicale introduse pe piaţă de persoane fizice autorizate sau juridice stabilite în România şi a persoanelor responsabile de introducerea pe piaţă a dispozitivelor medicale;
b)modul de înregistrare a dispozitivelor medicale din clasele IIa, IIb şi III, a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro de autotestare, a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificările şi completările ulterioare, şi a dispozitivelor medicale implantabile active puse în funcţiune pe teritoriul României.
Art. 2
În prezentul ordin sunt aplicabile definiţiile şi procedurile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, cu modificările ulterioare.
Art. 3
Structura de specialitate în domeniul dispozitivelor medicale care realizează înregistrarea dispozitivelor medicale este Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, denumită în continuare ANMDM.
CAPITOLUL II: Înregistrarea dispozitivelor medicale la introducerea pe piaţă
Art. 4
Producătorul sau reprezentantul autorizat al producătorului stabilit în România are obligaţia să se înregistreze la ANMDM când introduce pe piaţă următoarele tipuri de dispozitive medicale:
a)dispozitive medicale din clasa I, inclusiv cele sterile şi/sau cu funcţie de măsurare;
b)dispozitive medicale fabricate la comandă şi dispozitive medicale implantabile active fabricate la comandă;
c)sisteme şi pachete de proceduri prevăzute la art. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009, cu modificările ulterioare;
d)dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro.
Art. 5
(1)Pentru înregistrarea dispozitivelor medicale prevăzute la art. 4 lit. a)-c), persoana responsabilă de introducerea lor pe piaţă transmite la ANMDM formularul de notificare F.1, prevăzut în anexa nr. 1, completat cu datele solicitate în acesta.
(2)Formularul de notificare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţit de documentele specificate în cuprinsul acestuia, după caz.
(3)ANMDM poate solicita suplimentar documente tehnice prevăzute în legislaţia aplicabilă tipului de dispozitiv introdus pe piaţă.
Art. 6
(1)Pentru înregistrarea dispozitivelor medicale prevăzute la art. 4 lit. d), persoana responsabilă de introducerea lor pe piaţă transmite la ANMDM formularul de notificare F.2, prevăzut în anexa nr. 2, completat cu datele solicitate în acesta.
(2)Formularul de notificare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţit de documentele specificate în cuprinsul acestuia, după caz.
(3)ANMDM poate solicita suplimentar documente tehnice prevăzute în legislaţia aplicabilă tipului de dispozitiv introdus pe piaţă.
Art. 7
(1)În baza documentelor prevăzute la art. 5 sau 6, după caz, ANMDM înregistrează în baza de date informaţiile privind dispozitivele medicale introduse pe piaţă şi informaţiile privind persoanele responsabile de introducerea lor pe piaţă şi emite solicitantului un certificat de înregistrare a dispozitivelor medicale.
(2)Certificatul de înregistrare a dispozitivelor medicale cuprinde date privind dispozitivul medical şi date privind producătorul şi/sau persoana responsabilă de introducerea acestuia pe piaţă şi se emite în două exemplare originale, dintre care unul se va înmâna persoanei responsabile de introducerea lui pe piaţă, iar celălalt va rămâne în evidenţa ANMDM.
(3)Certificatul de înregistrare a dispozitivelor medicale se emite în termen de 60 de zile de la primirea formularului de notificare completat cu toate datele şi însoţit de documentele corespunzătoare.
(4)Dispozitivele medicale de tipul celor prevăzute la art. 4, pentru care Ministerul Sănătăţii/ANMDM a emis certificat de înregistrare a dispozitivelor medicale din anul 2007 şi până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, sunt considerate înregistrate în baza naţională de date ca dispozitive medicale introduse pe piaţă pe teritoriul României. Certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale emise rămân valabile.
(5)În cazul dispozitivelor medicale de tipul celor prevăzute la art. 4, pentru care Ministerul Sănătăţii/ANMDM a emis certificat de înregistrare a dispozitivelor medicale înainte de anul 2007, notificarea se realizează până la data de 31 decembrie 2017.
Art. 8
(1)Persoanele care au înregistrat tipuri de dispozitive medicale prevăzute la art. 4 au obligaţia să comunice ANMDM orice modificare ce intervine după obţinerea certificatului de înregistrare a dispozitivelor medicale, inclusiv întreruperea introducerii pe piaţă a dispozitivelor înregistrate.
(2)Modificările prevăzute la alin. (1) se consemnează într-o anexă la certificatul de înregistrare a dispozitivelor medicale.
(3)Schimbarea sediului ori a denumirii persoanei responsabile de introducerea pe piaţă, înfiinţarea/radierea de puncte de lucru se consemnează în anexa la certificatul de înregistrare a dispozitivelor medicale pe baza documentelor emise de registrul comerţului sau a unui alt înscris oficial ori act normativ care să ateste aceste modificări.
CAPITOLUL III: Notificarea dispozitivelor medicale la punerea în funcţiune
Art. 9
(1)Producătorul, reprezentantul autorizat al producătorului, importatorul sau distribuitorul stabilit în România sau în orice alt stat membru are obligaţia să notifice ANMDM punerea în funcţiune pe teritoriul României a următoarelor tipuri de dispozitive medicale:
a)dispozitive medicale din clasele IIa, IIb şi III;
b)dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro care fac obiectul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 798/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
c)dispozitive medicale pentru diagnostic ir vitro de autotestare;
d)dispozitive medicale implantabile active.
(2)Notificarea trebuie făcută în maximum 3 luni de la punerea în funcţiune a dispozitivului medical.
Art. 10
(1)Pentru înregistrarea dispozitivelor medicale prevăzute la art. 9, persoana responsabilă de punerea în funcţiune a dispozitivelor transmite la ANMDM formularul de notificare F.3, prevăzut în anexa nr. 3, completat cu datele solicitate în cuprinsul acestuia.
(2)Formularul de notificare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţit de documentele specificate în acesta, după caz.
(3)ANMDM poate solicita suplimentar documente tehnice prevăzute în legislaţia aplicabilă tipului de dispozitiv pus în funcţiune.
(4)Înregistrarea dispozitivelor medicale prevăzute la art. 9 alin. (1) puse în funcţiune pe teritoriul României nu reprezintă o aprobare sau o autorizare din partea ANMDM, autoritatea competentă în domeniul dispozitivelor medicale.
(5)Dispozitivele medicale de tipul celor prevăzute la art. 9 pentru care a fost notificat Ministerul Sănătăţii/ANMDM din anul 2007 şi până la data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt considerate înregistrate în baza naţională de date ca dispozitive medicale puse în funcţiune pe teritoriul României.
(6)În cazul dispozitivelor medicale de tipul celor prevăzute la art. 9, pentru care a fost notificat Ministerul Sănătăţii înainte de anul 2007, notificarea se realizează până la data de 31 decembrie 2017.
Art. 11
În baza documentelor prevăzute la art. 10, ANMDM înregistrează toate datele care să permită identificarea dispozitivelor puse în funcţiune pe teritoriul României.
CAPITOLUL IV: Importul dispozitivelor medicale
Art. 12
Importul dispozitivelor medicale se face pe baza unuia dintre următoarele documente:
a)declaraţia de conformitate a producătorului, în care să se precizeze conformitatea dispozitivului medical importat cu una dintre următoarele directive: Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale, Directiva 98/79/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro sau Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile;
b)avizul de vamă, în formatul prezentat în anexa nr. 4, eliberat de ANMDM.
Art. 13
(1)Formularul avizului de vamă prevăzut la art. 12 lit. b) se eliberează numai pentru dispozitive care vor fi utilizate pe teritoriul României, în una dintre următoarele situaţii:
a)dispozitive medicale în scopul evaluării tehnice, investigaţiei clinice şi/sau evaluării performanţei în vederea certificării;
b)dispozitive importate ca mostre pentru târguri, expoziţii sau alte manifestări promoţionale.
(2)La definitivarea operaţiunii de vămuire, agentul vamal din cadrul biroului vamal la care se realizează operaţiunea de vămuire a dispozitivelor medicale la import, prevăzute la alin. (1), vizează şi reţine avizul de vamă prevăzut la art. 12 lit. b), viza atrăgând încetarea valabilităţii documentului în cauză.
CAPITOLUL V: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 14
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 15
ANMDM va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 16
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 372/2015 privind înregistrarea dispozitivelor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2015.
Art. 17
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

ANEXA nr. 1: F.1 - Formular de notificare a introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale în conformitate cu art. 31 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale şi cu art. 29 şi 32 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active (art. 14 - Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale; art. 10a - Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile)
Către
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
AGENŢIA NAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI A DISPOZITIVELOR MEDICALE
I._
1.Date de identificare a notificării

Data:

Indicaţi dacă aceasta este prima notificare sau o modificare:

|_| prima notificare |_| modificare |_| suspendarea introducerii pe piaţă

Dacă este o modificare sau suspendare, indicaţi numărul atribuit anterior:

Numărul de pagini al notificării:

Statutul organizaţiei care efectuează această notificare1):

|_| producător2):

|_| reprezentant autorizat al unui/unei3):

|_| producător de dispozitive medicale din clasa I

|_| producător de dispozitive medicale din clasa I

|_| producător de dispozitive medicale fabricate la comandă

|_| producător de dispozitive medicale fabricate la comandă

|_| producător de sisteme şi pachete de proceduri

|_| producător de sisteme şi pachete de proceduri

|_| persoană care sterilizează dispozitive medicale, sisteme sau pachete de proceduri

|_| persoane care sterilizează dispozitive medicale, sisteme sau pachete de proceduri

|_| producător de dispozitive medicale implantabile active fabricate la comandă

|_| producător de dispozitive medicale implantabile active fabricate la comandă

2.Date de identificare a producătorului

Denumirea completă a producătorului:

Denumirea prescurtată a producătorului:

Adresa: Localitatea:

Codul poştal:

Judeţul:

Strada nr.:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoana de contact:

Persoana responsabilă cu vigilenţa:

3.Date de identificare a reprezentantului autorizat4)

Denumirea reprezentantului autorizat în Uniunea Europeană:

Adresa: Localitatea:

Codul poştal:

Judeţul:

Strada nr. :

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoana de contact:

Persoana responsabilă cu vigilenţa:

Numărul avizului de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii/Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, după caz:

4.Date de identificare a dispozitivului medical5)

Codul GMDN6):

Denumirea generică din codul GMDN:

Denumirea completă a dispozitivului medical:

Clasa4): |_| I; |_| Is; |_| Im

Categoria generică a dispozitivului şi/sau scurtă descriere a dispozitivului, a scopului propus (în limba română):

Categoria generică a dispozitivului şi/sau scurtă descriere a dispozitivului, a scopului propus (în limba engleză):

Certificat de conformitate emis de un organism notificat7):

Numărul de referinţă al organismului notificat:

5.Documente anexate

|_| copie certificată spre conformitate a certificatului de înregistrare sau alt înscris oficial/act normativ care să ateste înfiinţarea unităţii solicitante şi certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte obiectul de activitate al societăţii, pentru unităţile solicitante care au obligaţia să se înregistreze la oficiul registrului comerţului8)

|_| declaraţia de conformitate CE a producătorului prevăzută în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 54/2009. cu modificările ulterioare9)

|_| declaraţia de conformitate prevăzută în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 54/2009, cu modificările ulterioare9)

|_| declaraţia de conformitate prevăzută la art. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009, cu modificările ulterioare9)

|_| listă cu dispozitivele componente ale sistemului sau pachetului de proceduri, însoţită de declaraţia de conformitate CE a producătorului pentru fiecare componentă9)

|_| specificaţia tehnică

|_| instrucţiunile de utilizare a dispozitivului medical

|_| eticheta dispozitivului medical

|_| declaraţia de conformitate prevăzută în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 55/2009, cu modificările ulterioare9)

|_| documentul prin care producătorul vă desemnează ca reprezentant autorizat4)

|_| copie a certificatului de conformitate emis de un organism notificat7)

Producătorul identificat în secţiunea 2 sau reprezentantul autorizat identificat în secţiunea 3 introduce pe piaţă dispozitivele medicale identificate în secţiunea 4.
Documentaţia tehnică şi declaraţiile prevăzute în legislaţia aplicabilă tipului de dispozitiv sunt ţinute la dispoziţia structurii de specialitate în domeniul dispozitivelor medicale.
Informaţiile furnizate în prezenta notificare sunt corecte, iar dispozitivele medicale identificate în secţiunea 4 îndeplinesc cerinţele aplicabile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare, sau, după caz, cerinţele aplicabile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, cu modificările ulterioare.
Numele, prenumele şi funcţia
....................
Semnătura şi ştampila
...................
II._
____
1)În conformitate cu art. 21, 29 şi 31 din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009, cu modificările ulterioare, sau cu art. 29 şi 32 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2009, cu modificările ulterioare.
2)Se completează secţiunea 2.
3)Se completează secţiunile 2 şi 3.
4)Dacă este cazul.
5)Pentru fiecare dispozitiv medical utilizaţi o copie a acestei pagini (secţiunea 4).
6)Nomenclatorul global al dispozitivelor medicale - Global Medical Device Nomenclatura se completează când va fi disponibil.
7)În cazul dispozitivelor sterile şi/sau cu funcţie de măsurare şi în cazul persoanelor care fac sterilizare.
8)În cazul producătorului.
9)După caz, în funcţie de tipul dispozitivului.
ANEXA nr. 2: F.2 - Formular de notificare a introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, în conformitate cu art. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro (art. 10 - Directiva 98/79/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro)
Către
MINISTERUL SĂNĂTĂŢI I
AGENŢIA NAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI A DISPOZITIVELOR MEDICALE
I._
1.Date de identificare a notificării

Data:

Indicaţi dacă aceasta este prima notificare sau o modificare:

|_| prima notificare

|_| modificarea adresei, numelui firmei1)

|_| modificare semnificativă a produsului

|_| suspendarea introducerii pe piaţă

Dacă este o modificare sau suspendare, indicaţi numărul atribuit anterior:

Numărul de pagini al notificării:

Statutul organizaţiei care efectuează această notificare:

|_| producător2) ......................... |_| reprezentant autorizat3)

2.Date de identificare a producătorului

Denumirea completă a producătorului:

Denumirea prescurtată a producătorului:

Adresa: Localitatea:

Codul poştal:

Judeţul:

Strada nr. :

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoana de contact:

Persoana responsabilă cu vigilenţa:

3.Date de identificare a reprezentantului autorizat4)

Denumirea reprezentantului autorizat:

Adresa: Localitatea:

Codul poştal:

Judeţul:

Strada nr. :

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoana de contact:

Persoana responsabilă cu vigilenţa:

Numărul avizului de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii/Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale:

4.Date de identificare a dispozitivului medical5)

4.1. Clasificarea dispozitivului medical:

|_| dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro cuprins în lista A din anexa nr. 26)

|_| dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro cuprins în lista B din anexa nr. 26)

|_| dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro pentru autotestare, exceptând cele cuprinse în anexa nr. 26)

|_| alte dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro (toate dispozitivele de diagnostic in vitro, cu excepţia celor din anexa nr. 26) şi a celor pentru autotestare)

|_| produs nou (conform art. 32 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003, cu modificările şi completările ulterioare)

4.2. Informaţii despre reactivi, produşi de reacţie şi materiale de calibrare şi control Codificare utilizată7): .............. |_| GMDN8) .................. |_| EDMS9)

Codul categoriei generice de dispozitive:

Denumirea generică a codului categoriei de dispozitive:

Denumirea completă a dispozitivului medical:

Scurtă descriere a dispozitivului, a scopului propus (în limba română):

Scurtă descriere a dispozitivului, a scopului propus (în limba engleză):

4.3. Informaţii despre alte dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro (care nu sunt reactivi, produşi de reacţie şi materiale de calibrare şi control)

Codificare utilizată7) ................. |_| GMDN8) .................|_| EDMS9)

Codul categoriei generice de dispozitive:

Denumirea generică a codului categoriei de dispozitive:

Denumirea completă a dispozitivului medical:

Scurtă descriere a dispozitivului, a scopului propus (în limba română):

Scurtă descriere a dispozitivului, a scopului propus (în limba engleză):

4.4. Informaţii suplimentare pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic în vitro cuprinse în anexa nr. 26) şi pentru cele de autotestare

Certificat de conformitate emis de un organism notificat:

Numărul de referinţă al organismului notificat:

|_| Dispozitivul este conform cu Specificaţiile tehnice comune10), în cazul dispozitivelor cuprinse în lista A din anexa nr. 26)

5.Documente anexate

|_| copie certificată spre conformitate a certificatului de înregistrare sau alt înscris oficial/act normativ care să ateste înfiinţarea unităţii solicitante şi certificatul constatator, emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte obiectul de activitate al societăţii, pentru unităţile solicitante care au obligaţia să se înregistreze la oficiul registrului comerţului11)

|_| declaraţia de conformitate CE a producătorului

|_| documentul prin care producătorul vă desemnează ca reprezentant autorizat12)

|_| copie a certificatului de conformitate emis de un organism notificat13)

Producătorul identificat în secţiunea 2 sau reprezentantul autorizat identificat în secţiunea 3 introduce pe piaţă dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro identificate în secţiunea 4.
Documentaţia tehnică şi declaraţiile prevăzute în legislaţia aplicabilă tipului de dispozitiv sunt ţinute la dispoziţia structurii de specialitate în domeniul dispozitivelor medicale.
Informaţiile furnizate în prezenta notificare sunt corecte, iar dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro identificate în secţiunea 4 îndeplinesc cerinţele aplicabile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 798/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Numele, prenumele şi funcţia
...................
Semnătura şi ştampila
...................
II._
_____
1)Se completează numai secţiunile 2 şi 3.
2)Se completează secţiunea 2.
3)Se completează secţiunile 2 şi 3.
4)Dacă este cazul.
5)Pentru fiecare dispozitiv medical utilizaţi o copie a acestei pagini (secţiunea 4).
6)La Hotărârea Guvernului nr. 798/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
7)Opţional.
8)Nomenclatorul global al dispozitivelor medicale - Global Medical Device Nomenclatura - se completează când va fi disponibil.
9)European Diagnostic Market Statistics Nomenclatura - disponibil pe site-ul http://www.edma-ivd.be
10)Stabilite prin Decizia 2002/364/CE a Comisiei din 7 mai 2002 privind specificaţiile tehnice comune ale dispozitivelor medicale pentru diagnosticare in vitro, cu modificările ulterioare.
11)În cazul producătorului.
12)Dacă este cazul.
13)Pentru dispozitivele din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 798/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru cele de autotestare.
ANEXA nr. 3: F.3 - Formular de notificare a dispozitivelor medicale puse în funcţiune pe teritoriul României, în conformitate cu art. 31 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, cu art. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro şi cu art. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active
Către
MINISTERUL SĂNĂTĂŢI I
AGENŢIA NAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI A DISPOZITIVELOR MEDICALE
I._
1.Date de identificare a notificării şi a persoanei care face notificarea

Data:

Indicaţi dacă aceasta este prima notificare sau o modificare:

|_| prima notificare |_| modificare (detaliaţi)

Numărul de pagini al notificării:

Denumirea persoanei fizice sau juridice care face notificarea:

Adresa: Localitatea:

Codul poştal:

Judeţul:

Strada nr:

 

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoana de contact:

Statutul organizaţiei care efectuează această notificare:

|_| producător |_| reprezentant autorizat |_| importator |_| distribuitor

|_| Alte categorii (precizaţi)

Numărul avizului de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii/Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale1):

2.Date de identificare a dispozitivului medical2)

Tipul dispozitivului:

|_| dispozitiv medical din clasa IIa

|_| dispozitiv medical din clasa IIb

|_| dispozitiv medical din clasa III

|_| dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro - anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificările şi completările ulterioare

|_| dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro de autotestare

|_| dispozitiv medical implantabil activ

Denumirea completă a producătorului:

Denumirea prescurtată a producătorului:

Ţara în care are sediul producătorul:

Locul de producţie3):

Codificare utilizată4): |_| GMDN5) |_| EDMS6)

Cod:

Denumirea generică a codului:

Denumirea completă a dispozitivului medical (tip/model)

Categoria generică a dispozitivului şi scurtă descriere a dispozitivului, a scopului propus:

3.Documente anexate

|_| copie certificată spre conformitate a certificatului de înregistrare sau alt înscris oficial/act normativ care să ateste înfiinţarea unităţii solicitante şi certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului pentru unităţile solicitante care au obligaţia să se înregistreze la oficiul registrului comerţului 7)

|_| declaraţia de conformitate CE a producătorului

|_| eticheta dispozitivului medical

|_| instrucţiunile de utilizare a dispozitivului medical (textul în original şi traducerea în limba română)

|_| copie a certificatului de conformitate CE emis de un organism notificat

|_| dovada provenienţei dispozitivului medical (factură/alt document)

Declar că dispozitivele medicale menţionate în secţiunea 2 au fost puse în funcţiune pe teritoriul României.
Informaţiile furnizate în prezenta notificare sunt corecte.
Numele, prenumele şi funcţia
..................
Semnătura şi ştampila
..................
II._
_____
1)Dacă este cazul.
2)Pentru fiecare dispozitiv medical utilizaţi o copie a acestei pagini (secţiunea 2).
3)După caz.
4)Opţional.
5)Nomenclatorul global al dispozitivelor medicale - Global Medical Device Nomenclature - se completează când va fi disponibil.
6)European Diagnostic Market Statistics Nomenclature - disponibil pe site-ul http://www.edma-ivd.be
7)În cazul în care solicitantul nu deţine aviz de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii/Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.
ANEXA nr. 4:
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
AGENŢIA NAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI A DISPOZITIVELOR MEDICALE
AVIZ DE VAMĂ
Nr. ......... din .............
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.009/2016 privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza naţională de date şi în baza documentaţiei înaintate, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale avizează importul dispozitivelor medicale:
................................................................. (denumire, tip, producător) ............................
Conform Facturii nr. .............................
Exportator: ............................................. (denumire, sediu) ...........................
|_| pentru evaluare tehnică, investigaţie clinică şi/sau evaluarea performanţei în vederea certificării şi/sau înregistrării;
|_| importate ca mostre pentru târguri, expoziţii sau alte manifestări promoţionale.
Solicitant ...................... (denumire, sediu) ....................
Valabilitatea prezentului aviz încetează după operaţiunea de vămuire a dispozitivelor medicale importate.
Data emiterii ..............................
Vicepreşedinte,
..........................

Viza biroului vamal

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 705 din data de 12 septembrie 2016