ORDIN nr. 239 din 1 noiembrie 2012 pentru aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări
Văzând Referatul de aprobare nr. 61.260 din 29 octombrie 2012 al Direcţiei generale dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR,
în baza Programului Naţional de Dezvoltare Rurală al României 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei nr. C (2008) 3.831 din 16 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă modelul Cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Beneficiarii măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări pot depune cererea prevăzută la art. 1, pentru toate exploataţiile autorizate sanitar-veterinar de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor deţinute, la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarului, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 19 decembrie 2012.
Art. 3
Solicitanţii care au depus cerere de ajutor în temeiul Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 228/2012 privind aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) păsări au obligaţia să redepună cererea conform anexei prevăzute la art. 1.
Art. 4
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 228/2012 privind aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) păsări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 15 octombrie 2012, se abrogă.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

ANEXĂ:
- model -

Centrul Judeţean APIA

Nr. cerere şi data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor

ŞTAMPILA (data primirii cererii la Centrul judeţean APIA)

Numele şi Prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea

Semnătura funcţionarului care primeşte cererea

Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO .................

Nr. cerere de plată unică, dacă este cazul .................

CERERE DE AJUTOR1 privind Măsura 215 - plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări
1sub rezerva aprobării de către Comisia Europeană a versiunii X a PNDR (Măsura 215 - pachetul b) - păsări)
CAPITOLUL 1:
I.DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT PERSOANE JURIDICE şi PFA/ÎI/ÎF:*)

01. Denumire exploataţie PJ/PFA/ÎI/ÎF*)

 

02. Cod unic identificare (CUI)/Cod identificare fiscală (CIF)*)

 

03. Nume administrator/reprezentant*)

04. Prenume administrator/reprezentant*)

05. CNP administrator/reprezentant*)

 

Cod ţară şi nr. act identitate (pt. altă cetăţenie)

 

06. Tip de organizare*)

 

07. Exploataţie comercială |_|

SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF:*)

08. Judeţ*)/Sector*)

09. Localitate*)

  

10. Sat*)/Strada*)

11. Nr.

12. Cod poştal*)

13. Bl.

14. Sc.

15. Ap.

      

16. Telefon mobil*)

17. Telefon/Fax*)

18. E-mail

COORDONATE BANCARE:*)

19. Banca

20. Sucursala - Agenţia

  

21. Nr. cont IBAN

 
ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

22. Nume

23. Prenume

24. CNP

 

25. Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale

DATE GENERALE

26. Suprafaţa agricolă a exploataţiei este de ................ ha, dacă este cazul

27. Nr. bovine .......... cod ANSVSA ........./ovine .......... cod ANSVSA ........../caprine .......... cod ANSVSA ........../suine ......... cod ANSVSA .......... deţinute, dacă este cazul

28. Nr. total de exploataţii autorizate sanitar veterinar deţinute ................

29. din care solicit subpachete privind plăţile în favoarea bunăstării păsărilor pentru un nr. de ............ exploataţii autorizate sanitar veterinar

Notă:
Câmpurile notate cu "*" sunt OBLIGATORIII de completat.
Câmpurile "|_|"se completează prin bifare.
CAPITOLUL 2:
SECŢIUNEA 1: II. Exploataţii deţinute
1._

30. Tip activitate*)

creştere pui |_|

creştere pui de curcă |_|

exploatare găini ouătoare |_|

reproducţie găini |_|

31. Categorie păsări*)

pui de carne |_|

pui de curcă |_|

găini ouătoare |_|

găini de reproducţie rase grele |_|

32. Capacitatea exploataţiei (nr. maxim capete)

33. Nr. maxim de locuri de cazare (se va completa în dreptul categoriei în care se încadrează)*)

    

34. Nr. autorizaţie sanitar-veterinară*):

35. Data eliberării*)

36. Nr. de cicluri de producţie/an

Durata ciclului ............... zile

37. Judeţ*)

38. Localitate*)

39. Strada ............................. nr. ...........

40. Subpachete solicitate:

subpachet 1b|_|

subpachet 2b|_|

subpachet 3b|_|

subpachet 4b|_|

subpachet 5b|_|

subpachet 6b|_|

Nu solicit subpachet |_|

2._

30. Tip activitate*)

creştere pui |_|

creştere pui de curcă |_|

exploatare găini ouătoare |_|

reproducţie găini |_|

31. Categorie păsări*)

pui de carne |_|

pui de curcă |_|

găini ouătoare |_|

găini de reproducţie rase grele |_|

32. Capacitatea exploataţiei (nr. maxim capete)

33. Nr. maxim de locuri de cazare (se va completa în dreptul categoriei în care se încadrează)*)

   

34. Nr. autorizaţie sanitar-veterinară*):

35. Data eliberării*)

36. Nr. de cicluri de producţie anual

Durata ciclului ............... zile

37. Judeţ*)

38. Localitate*)

39. Strada ............................. nr. ...........

40. Subpachete solicitate:

subpachet 1b|_|

subpachet 2b|_|

subpachet 3b|_|

subpachet 4b|_|

subpachet 5b|_|

subpachet 6b|_|

Nu solicit subpachet |_|

3._

30. Tip activitate*)

creştere pui |_|

creştere pui de curcă |_|

exploatare găini ouătoare |_|

reproducţie găini |_|

31. Categorie păsări*)

pui de carne |_|

pui de curcă |_|

găini ouătoare |_|

găini de reproducţie rase grele |_|

32. Capacitatea exploataţiei (nr. maxim capete)

33. Nr. maxim de locuri de cazare (se va completa în dreptul categoriei în care se încadrează)*)

   

34. Nr. autorizaţie sanitar-veterinară*):

35. Data eliberării*)

36. Nr. de cicluri de producţie anual

Durata ciclului ............... zile

37. Judeţ*)

38. Localitate*)

39. Strada ............................. nr. ...........

40. Subpachete solicitate:

subpachet 1b|_|

subpachet 2b|_|

subpachet 3b|_|

subpachet 4b|_|

subpachet 5b|_|

subpachet 6b|_|

Nu solicit subpachet |_|

- Solicit ajutor privind plăţile în favoarea bunăstării păsărilor sub rezerva aprobării de către Comisia Europeană a versiuni X a PNDR (Măsura 215 - pachetul b) - păsări)
- Solicit ajutor privind plăţile în favoarea bunăstării păsărilor în baza angajamentelor asumate voluntar pentru următoarele efective de păsări din categoria/categoriile (pentru fiecare exploataţie autorizată sanitar veterinar se va completa câte o anexă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, iar apoi pentru total beneficiar se va completa anexa al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2)
SECŢIUNEA 2: Anexa nr. 1
- model -
Exploataţia ..........................
Nr. autorizaţie sanitar-veterinară .........., data ....................
Efectivul mediu anual* estimat a fi livrat pentru abatorizare**
*În cazul categoriilor de găini ouătoare şi găini de reproducţie din rase grele, dacă solicitantul nu livrează păsări către abator în perioada 16 octombrie - 15 octombrie a anului următor, se calculează efectivul mediu anual, după următoarea formulă:
Zile animale furajate (Zaf) anual = a + b - c
a = efectivul de animale de la începutul anului x 365
b = total intrări în an - capete x 1/2 din nr. zile din an (365)
c = total ieşiri în an - capete x 1/2 din nr. zile din an (365)
Efectivul mediu anual = Zaf anual/365
**Efectivul estimat a fi livrat pentru abatorizare în perioada 16 octombrie 2012-15 octombrie 2013.
În cazul fermelor de creştere a puilor de carne, prima compensatorie poate fi acordată pentru maximum 6,5 cicluri pe an.
În cazul fermelor de creştere a puilor de curcă, prima compensatorie poate fi acordată pentru maximum 3,7 cicluri pe an.

Subpachetul

Specificare

Pui de carne

Pui de curcă

Găini ouătoare

Găini de reproducţie din rase grele

Coeficient conversie în UVM

0,003

0,003

0,014

0,014

Subpachetul 1b - folosirea de furaje cu conţinut redus de micotoxine (deoxinivalenol, zearalenonă, ochratoxină A, fumonisină)

Efectiv estimat anual (nr. de capete)

    

Efectiv (UVM)

    

Cuantum (euro/UVM/an)

    

Sumă estimată (euro)

    

Subpachetul 2b - asigurarea intensităţii iluminatului artificial de minimum 30 lucşi:

- timp de minimum 18 ore/zi pentru pui de carne, pui de curcă şi găini de reproducţie din rase grele

- timp de 16 ore/zi pentru găini ouătoare

Efectiv estimat anual (nr. de capete)

    

Efectiv (UVM)

    

Cuantum (euro/UVM/an)

    

Sumă estimată (euro)

    

Subpachetul 3b - reducerea densităţii păsărilor cu 10% faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

Efectiv estimat anual (nr. de capete)

    

Efectiv (UVM)

    

Cuantum (euro/UVM/an)

    

Sumă estimată (euro)

    

Subpachetul 4b - îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a păsărilor pe durata transportului

Efectiv estimat anual (nr. de capete)

   

x

Efectiv (UVM)

    

Cuantum (euro/UVM/an)

    

Sumă estimată (euro)

    

Subpachetul 5b - corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apa utilizată

Efectiv estimat anual (nr. de capete)

   

x

Efectiv (UVM)

    

Cuantum (euro/UVM/an)

    

Sumă estimată (euro)

    

Subpachetul 6b - reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat

Efectiv estimat anual (nr. de capete)

    

Efectiv (UVM)

    

Cuantum (euro/UVM/an)

    

Sumă estimată (euro)

    
Suma estimată (euro) va fi completată de către solicitant numai după notificarea emisă de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ca urmare a aprobării de către Comisia Europeană a versiunii X a PNDR [Măsura 215 - pachetul b) - păsări].
Pentru subpachetul 3b:
Pentru categoria pui de carne, densitatea minimă obligatorie aplicată anterior angajamentului, conform Directivei 2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 2007 de stabilire a normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne şi prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, este de .................. kg/m2.
Pentru categoriile pui de curcă şi găini ouătoare şi reproducţie din rase grele, densitatea minimă obligatorie aplicată anterior angajamentului, conform Directivei 2007/43/CE şi prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 63/2012 pentru aprobarea normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime pentru protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului, este de .................. kg/m2.

Data ..................

Semnătura şi ştampila

...........................

SECŢIUNEA 3: Anexa nr. 2
- model -
Centralizatorul sumelor estimate total
Se completează de solicitanţii care deţin mai multe exploataţii (ferme) autorizate sanitar-veterinar numai după notificarea emisă de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ca urmare a aprobării de către Comisia Europeană a versiunii X a PNDR [Măsura 215 - pachetul b) - păsări]

Nr. crt.

Exploataţia/Ferma:

Suma totală estimată (euro)

(P1b + P2b + P3b + P4b + P5b + P6b)

1.

cu autorizaţia nr. ....... din localitatea ..................

 

2.

cu autorizaţia nr. ....... din localitatea ..................

 

3.

cu autorizaţia nr. ....... din localitatea ..................

 

4.

cu autorizaţia nr. ....... din localitatea ..................

 

...

..................

 

Total:

 
şi

Nr. crt.

Exploataţia:

Efectiv (UVM)

Suma totală estimată (euro)

Pui de carne

Pui de curcă

Găini ouătoare

Găini de reproducţie din rase grele

1.

cu autorizaţia nr. ....... din localitatea ..................

     

2.

cu autorizaţia nr. ....... din localitatea ..................

     

3.

cu autorizaţia nr. ....... din localitatea ..................

     

4.

cu autorizaţia nr. ....... din localitatea ..................

     

...

..................

     

TOTAL:

     
CAPITOLUL 3: III. DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE
Subsemnatul, ..............., legitimat cu BI/CI seria ....... nr. ........., eliberat(ă) de ........... la data de .........., şi CNP ......., titular/administrator/reprezentant legal al (denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale) ................., declar următoarele:
1.Am luat cunoştinţă de: condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor pentru bunăstarea animalelor în conformitate cu prevederile reglementărilor naţionale şi europene, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), după cum urmează:
- Plăţile în favoarea bunăstării păsărilor vor fi acordate fermierilor care îşi vor asuma, în mod voluntar, angajamente privind bunăstarea animalelor o perioadă de minimum 5 ani de la data de 16 octombrie 2012.
- Se depune o singură cerere de ajutor la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură pe a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social, indiferent dacă exploataţiile sunt situate în localităţi/judeţe diferite.
- Beneficiarii vor trebui să respecte:
cerinţele specifice condiţiilor de bunăstare (cerinţe minime obligatorii şi cerinţe superioare);
standardele de ecocondiţionalitate (SMR) aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei.
- Se notifică în scris centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 10 zile lucrătoare (cu respectarea termenelor-limită), orice modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări.
- Plata se va acorda doar pentru acele angajamente care depăşesc cerinţele minime, care prezintă nivelul de referinţă neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii. [În conformitate cu art. 40 din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), plăţile pentru bunăstarea animalelor cuprind doar acele angajamente care depăşesc standardele obligatorii relevante pentru respectivele angajamente.]
- În cadrul acestei măsuri este exclus sprijinul pentru investiţii.
- Standardele obligatorii relevante în domeniul creşterii păsărilor sunt cele din Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecţia găinilor ouătoare, transpusă prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 136/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare, cu modificările ulterioare, Directiva 2002/4/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2002 de înregistrare a unităţilor de creştere a găinilor ouătoare, reglementată de Directiva 1999/74/CE a Consiliului, transpusă prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 73/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind înregistrarea exploataţiilor care deţin găini ouătoare, Directiva Consiliului 2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 2007 de stabilire a normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, transpusă prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, respectiv Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecţia animalelor de fermă, transpusă prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor de fermă.
- Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea plăţilor în favoarea bunăstării păsărilor, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/neconforme cu realitatea pot atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv penalităţi/sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz.

Condiţii de eligibilitate specifice subpachetelor:

Subpachetul 1b) - folosirea de furaje cu conţinut redus de micotoxine - poate fi accesat numai de exploataţiile comerciale autorizate sanitar-veterinar pentru creşterea păsărilor din fabrici de nutreţuri combinate (FNC).

Subpachetul 2b) - asigurarea intensităţii iluminatului artificial de minimum 30 lucşi timp de minimum 18 ore/zi pentru pui de carne, pui de curcă şi găini de reproducţie rase grele şi timp de 16 ore/zi pentru găini ouătoare - sprijinul se acordă pentru exploataţiile comerciale autorizate sanitar-veterinar de creştere a păsărilor în care iluminatul se face exclusiv artificial;

Subpachetul 3b) - reducerea densităţii păsărilor cu 10% faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări - impune scăderea densităţii la păsări prin eliminarea unui număr suficient de păsări, astfel încât spaţiul disponibil fiecărei păsări rămase să crească cu cel puţin 10% faţă de densitatea din normele minime obligatorii, rezultând o greutate la livrare pe m2 cu 10% mai mică decât cea specificată în Directiva 2007/43/CE;

Subpachetul 4b) - îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a păsărilor pe durata transportului - este eligibil numai transportul păsărilor în afara exploataţiei sau transportul păsărilor provenite din alte exploataţii decât cea pentru care se solicită plata. Transportul păsărilor în cadrul exploataţiei pentru care se solicită plata nu este eligibil, exploataţiile care deţin abatoare situate în aceeaşi unitate administrativ teritorială cu spaţiile de creştere a păsărilor nefiind eligibile pentru acest subpachet.

Subpachetul 5b) - corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apa utilizată - nu sunt eligibile exploataţiile comerciale autorizate sanitar-veterinar de creştere a păsărilor care utilizează apă din reţeaua publică de apă potabilă în fluxurile tehnologice de creştere.

Subpachetul 6b) - reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat - impune ca noxele să nu depăşească următoarele valori de maximum 14 ppm amoniac (NH3) şi maximum 2.100 ppm CO2.

- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment.
- În cazul constatării unor nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va întreprinde, după caz, demersurile legale.
- Nu se acordă plăţi compensatorii dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.
- În cazul în care controlul la faţa locului nu a putut fi efectuat ca urmare a refuzului beneficiarului, cererea va fi respinsă de la plată.
- Autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Comisiei Europene, Curţii de Conturi şi al altor organisme şi autorităţi competente au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de ajutor, fişa de inspecţie/supracontrol la faţa locului şi alte documente aferente dosarului.
- În conformitate cu art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală şi art. 25 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, orice cerere de ajutor poate fi total sau parţial retrasă, în scris, în orice moment. În cazul în care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a informat deja beneficiarul asupra unor nereguli identificate în cerere ori a notificat beneficiarului intenţia de a realiza un control la faţa locului, retragerile pentru aceste părţi din cerere nu vor fi acceptate.
2.Drept care mă angajez la următoarele:
- Declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
- Mă angajez să furnizez toate documentele cerute de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Comisia Europeană, Curtea de Conturi şi alte organisme şi autorităţi competente.
- Mă angajez să permit accesul autorităţilor competente pentru efectuarea controlului la faţa locului.
- În cazul în care după depunerea cererii de ajutor au intervenit modificări ale informaţiilor declarate, mă angajez ca în termen de 10 zile lucrătoare să notific în scris Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu respectarea termenelor-limită.
- Mă oblig să respect angajamentul/angajamentele asumat/e voluntar pe o perioadă de 5 ani.
- Mă oblig să rambursez suma plătită necuvenit.
- Mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru [art. 75 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 şi art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003]. În acest sens voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă majoră sau a circumstanţei excepţionale. Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor agricole, incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului, decesul agricultorului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial şeptelul.
- Mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de circumstanţă naturală, în termen de 10 zile lucrătoare după constatarea acestuia [art. 67 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009]. Cazurile de circumstanţă naturală sunt: moartea păsărilor ca urmare a unei boli şi/sau moartea păsărilor ca urmare a unui accident de care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.
- Declar că tehnologia de creştere a păsărilor folosită este ............... .
- Mă oblig ca în cazul schimbării tehnologiei de creştere a păsărilor să notific în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură acest lucru în termen de 10 zile lucrătoare de la data schimbării acestei tehnologii.
- Mă oblig să notific în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă cel puţin una dintre exploataţiile pe care le deţin a fost înstrăinată, a fuzionat, a fost divizată sau alte asemenea şi să restitui suma încasată în cazul în care angajamentul/angajamentele nu este/nu sunt preluat/preluate.
3.Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, procesate şi verificate în vederea calculării
plăţii, transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
4.Am luat cunoştinţă de faptul că solicit ajutor privind plăţile în favoarea bunăstării păsărilor sub rezerva aprobării de către Comisia Europeană a versiunii X a PNDR [Măsura 215 - pachetul b) - păsări] şi sunt de acord cu consecinţele ce decurg din aceasta.

Semnătura titularului/administratorului/reprezentantului legal/împuternicitului

Ştampila (dacă este cazul)

Data: ........../2012

CAPITOLUL 4:
Declaraţiile şi angajamentele de mai jos (IV.1 şi IV.2) se vor completa pentru fiecare exploataţie autorizată sanitar-veterinar pentru care s-a solicitat ajutor privind plăţile în favoarea bunăstării păsărilor:
SECŢIUNEA 1: IV.1. DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE - BUNĂSTARE PĂSĂRI
1.Mă angajez să respect cerinţele superioare de bunăstare a animalelor aferente subpachetelor solicitate pentru exploataţia/exploataţiile cu autorizaţie sanitar-veterinară începând cu 16 octombrie 2012, pentru care aplic pe toată durata celor 5 (cinci) ani.

Data ..................

Semnătura ......................

2.Mă oblig să depun decontul justificativ împreună cu documentele specifice, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, diferenţiat pe următoarele categorii:
- categoria pui de carne;
- categoria pui de curcă;
- categoria găini ouătoare;
- categoria găini de reproducţie din rase grele.

Data ..................

Semnătura ......................

3.Mă oblig să deţin şi să actualizez evidenţele specifice fiecărui subpachet pentru care a fost încheiat angajament şi pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitar-veterinară aflată sub angajament conform fişei Măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări.

Data ..................

Semnătura ......................

4.Mă angajez să respect cerinţele legale în materie de gestionare a mediului şi de identificare şi înregistrare a animalelor [SMR 1 - conservarea păsărilor sălbatice, SMR 2 - protecţia apelor subterane împotriva poluării cu substanţe periculoase, SMR 3 - protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, SMR 4 - protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, SMR 5 - conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, SMR 6 - identificarea şi înregistrarea porcinelor, SMR 7 - identificarea şi înregistrarea bovinelor şi SMR 8 - identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovine şi caprine, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România] pe terenurile agricole aparţinând fermei şi pentru activităţile agricole desfăşurate la nivelul fermei şi pe toată durata angajamentului, de 5 (cinci) ani, după caz.

Data ..................

Semnătura ......................

5.Mă angajez să închid cu clauză angajamentul iniţial în cazul în care capacitatea exploataţiei autorizate sanitar-veterinar, aflată sub angajament de bunăstare a păsărilor, creşte cu mai mult de 50% şi să deschid un nou angajament pe capacitatea majorată, în perioada de depunere a cererilor de ajutor, pe o perioadă de 5 ani începând cu anul în care survine modificarea. (Fermierul va semna în acest sens un nou angajament.)

Data ..................

Semnătura ......................

6.Declar că:
6.1.deţin autorizaţie sanitar-veterinară pentru exploataţia/exploataţiile aflată/aflate sub angajament;
6.2.pe durata angajamentului nu voi schimba categoria de păsări din exploataţia/exploataţiile aflată/aflate sub angajament;
6.3.în cazul în care nu respect cele prevăzute, mă angajez să restitui suma încasată sub forma plăţilor compensatorii, în conformitate cu prevederile europene şi naţionale.

Data ..................

Semnătura ......................

SECŢIUNEA 2: IV.2. DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE - SPECIFICE SUBPACHETELOR

Subpachetul 1b) - folosirea de furaje cu conţinut redus de micotoxine

Indicatori pentru cerinţă minimă obligatorie

1. Deoxinivalenol

- 8 mg/kg - pentru cereale şi produse cerealiere, cu excepţia produselor din porumb

- 12 mg/kg - pentru produse din porumb

- 5 mg/kg - pentru furaje combinate

2. Zearalenonă

- 2 mg/kg - pentru cereale şi produse cerealiere, cu excepţia produselor din porumb

- 3 mg/kg - pentru produse din porumb

3. Ochratoxină A

- 0,25 mg/kg - pentru cereale şi produse cerealiere

- 0,1 mg/kg - pentru furaje combinate

4. Fumonisină

- 60 mg/kg - pentru porumb şi produse din porumb

- 20 mg/kg - pentru furaje combinate

Indicatori pentru cerinţă superioară

1. Deoxinivalenol

- 4 mg/kg - pentru cereale şi produse cerealiere, cu excepţia produselor din porumb

- 6 mg/kg - pentru produse din porumb

- 2,5 mg/kg - pentru furaje combinate

2. Zearalenonă

- 1 mg/kg - pentru cereale şi produse cerealiere, cu excepţia produselor din porumb

- 1,5 mg/kg - pentru produse din porumb

3. Ochratoxină A

- 0,12 mg/kg - pentru cereale şi produse cerealiere

- 0,05 mg/kg - pentru furaje combinate

4. Fumonisină

- 30 mg/kg - pentru porumb şi produse din porumb

- 10 mg/kg - pentru furaje combinate

Data .................. Semnătura ......................

Subpachetul 2b) - asigurarea intensităţii iluminatului artificial la minimum 30 lucşi

Iluminatul se face exclusiv artificial.

Indicatori pentru cerinţă minimă obligatorie

- iluminare artificială cu intensitate de 20 lucşi

Indicatori pentru cerinţă superioară

- iluminare artificială cu intensitate de 30 lucşi:

timp de minimum 18 ore/zi pentru categoriile: pui de carne, pui de curcă şi găini de reproducţie rase grele;

timp de 16 ore/zi pentru categoria găini ouătoare.

Declar că programul de iluminat este de la ora ............... la ora ............... .

Data .................. Semnătura ......................

Subpachetul 3b) - reducerea densităţii păsărilor cu 10% faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

Indicatori pentru cerinţă minimă obligatorie

- pui de carne - 637 cm2/cap

[33 kg/m2 (33 kg/m2: 2,1 kg/cap = 15,7 pui/m2, 10.000 cm2: 15,7 pui = 637 cm2/cap)]

- pui de carne - 540,5 cm2/cap

[39 kg/m2 (39 kg/m2: 2,1 kg/cap = 18,5 pui/m2, 10.000 cm2: 18,5 pui = 540,5 cm2/cap)]

- pui de carne - 500 cm2/cap

[42 kg/m2 (42 kg/m2: 2,1 kg/cap = 20 pui/m2, 10.000 cm2: 20 pui = 500 cm2/cap)]

- găini ouătoare - 1.111 cm2/cap - sistem alternativ (9 găini ouătoare/m2 în sistem alternativ 1m2/9 găini = 1.111 cm2/cap)

- 750 cm2/cap - sistem cuşti îmbunătăţite

- găini reproducţie rase grele - 1.408,4 cm2/cap (25 kg/m2: 3,5 kg/cap = 7,1 găini/m2, 10.000 cm2: 7,1 găini = 1.408,4 cm2/cap)

- pui de curcă - masculi: (55 kg/m2: 6 kg/cap = 9,16 pui/m2, 10.000 cm2: 9,16 pui/m2 = 1.091,70 cm2/cap)

- femele: (50 kg/m2: 6 kg/cap = 8,33 pui/m2, 10.000 cm2: 8,33 pui/m2 = 1.200,48 cm2/cap)

Indicatori pentru cerinţă superioară

- pui de carne - 700,7 cm2/cap

- pui de carne - 595 cm2/cap

- pui de carne - 550 cm2/cap

- găini ouătoare - 1.222 cm2/cap în sistem alternativ

- 825 cm2/cap în sistem cuşti îmbunătăţite

- găini reproducţie din rase grele - 1.549,2 cm2/cap

- pui de curcă - masculi: 1.200,87 cm2/cap

- femele: 1.320,52 cm2/cap

Data .................. Semnătura ......................

Subpachetul 4b) - îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a păsărilor pe durata transportului

Indicatori pentru cerinţă minimă obligatorie

Densitatea păsărilor în timpul transportului nu trebuie să depăşească:

- 200 cm2/kg pentru păsări cu greutatea < 1,6 kg/cap

- 160 cm2/kg pentru păsări cu greutatea cuprinsă între 1,6 şi < 3 kg/cap

- 115 cm2/cap pentru păsări cu greutatea cuprinsă între 3 şi < 5 kg/cap

- 105 cm2/kg pentru păsări cu greutatea > 5 kg/cap

Indicatori pentru cerinţă superioară

Densitatea păsărilor în timpul transportului nu trebuie să depăşească:

- 260 cm2/cap pentru păsări cu greutatea < 1,6 kg/cap

- 208 cm2/kg pentru păsări cu greutatea cuprinsă între 1,6 şi < 3 kg/cap

- 150 cm2/kg pentru păsări cu greutatea cuprinsă între 3 şi < 5 kg/cap

- 137 cm2/kg pentru păsări cu greutatea > 5 kg/cap

Data .................. Semnătura ......................

Subpachetul 5b) - corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor în apa utilizată

Indicatori pentru cerinţă minimă obligatorie

- nitraţi - 100 (mg/l)

- nitriţi - 1 (mg/l)

Indicatori pentru cerinţă superioară

- nitraţi - 50 (mg/l)

- nitriţi - 0,5 (mg/l)

Data .................. Semnătura ......................

Subpachetul 6b) - reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat

Indicatori pentru cerinţă minimă obligatorie

Nivelul noxelor din adăpost în condiţii minime obligatorii:

- 20 ppm amoniac (NH3)

- 3.000 ppm dioxid de carbon (CO2)

Indicatori pentru cerinţă superioară

Nivelul noxelor din adăpost în condiţii superioare de bunăstare:

- 14 ppm amoniac (NH3)

- 2.100 ppm dioxid de carbon (CO2)

Data .................. Semnătura ......................

CAPITOLUL 5: V. LISTA DOCUMENTELOR ATAŞATE ŞI CONTROLUL VIZUAL AL CERERII

Nr. crt.

Documente ataşate cererii de ajutor

DA

NU

DA

NU

Nu este cazul

1.*)

Copie CUI/CIF, după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

 

2.*)

Copie buletin/carte de identitate al/a titularului/administratorului/reprezentantului legal/împuternicitului

|_|

|_|

|_|

|_|

 

3.*)

Copie autorizaţie sanitar-veterinară

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

4.

Copii autorizaţii sanitar-veterinare pentru mai multe exploataţii

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

5.

Copia schiţei adăposturilor pentru fiecare exploataţie (din care să reiasă adresa şi suprafaţa spaţiilor de cazare/spaţiul maxim de cazare pe hale/cuşti îmbunătăţite

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

6.

Program de iluminat: vară/iarnă (în funcţie de data schimbării orei) care să conţină intervalul orar pe perioade, în funcţie de tehnologia de creştere

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

7

Copia după notificarea crescătorului de păsări transmisă către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană privind densitatea păsărilor practicată (conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2010 şi/sau conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 63/2012 pentru aprobarea normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime pentru protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului)

|_|

|_|

|_|

|_|

 

8.*)

Declaraţiile şi angajamentele (III) sunt semnate.

|_|

|_|

|_|

|_|

 

9.*)

Declaraţiile şi angajamentele - bunăstare păsări (IV.1) sunt semnate.

|_|

|_|

|_|

|_|

 

10.*)

Declaraţiile şi angajamentele - specifice subpachetelor (IV.2) sunt semnate.

|_|

|_|

|_|

|_|

 

11.

Document privind coordonatele bancare

|_|

|_|

|_|

|_|

 

12.

Împuternicire şi copii acte de identificare împuternicit, dacă este cazul

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

13.

Alte documente justificative, dacă este cazul

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

14.*)

Cererea este semnată/ştampilată.

|_|

|_|

|_|

|_|

 

15.*)

Câmpurile obligatorii marcate cu *) sunt completate.

|_|

|_|

|_|

|_|

 

16.*)

Cererea este depusă la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în a cărui rază |teritorială se află sediul social.

|_|

|_|

|_|

|_|

 

17.

Graficul de livrare estimat anual

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

18.

Graficul de populare estimat anual

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

19.

Mişcarea anuală a efectivelor de găini ouătoare/rase grele în cazul inexistenţei livrărilor către abator

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

20.

Copia declaraţiei pe suprafaţă, dacă este cazul

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

Semnătura şi ştampila beneficiarului ...............
Data ...............
Semnătura funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care a preluat cererea ...............
Data ...............
Prezenta cerere a fost înregistrată în baza electronică de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
Numele şi prenumele operatorului ...............
Semnătura operatorului ...............
CAPITOLUL 6: VI. INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE
(1)_
Perioada de depunere a cererii de ajutor pentru anul 2012 este până la 30 noiembrie 2012.
Atenţie!
Cererile depuse după data de 30 noiembrie 2012 sunt inadmisibile pentru plăţile în favoarea bunăstării păsărilor.
Cererea de ajutor va fi completată online individual prin accesarea site-ului http://www.apia.org.ro/. După tipărire se depune la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarului. Cererea de ajutor cuprinde angajamentele şi informaţiile aferente tuturor exploataţiilor autorizate sanitar-veterinar deţinute de un beneficiar, indiferent pe raza cărui judeţ îşi desfăşoară activitatea.
Beneficiarul poate completa formularul cererii şi pe format hârtie, lizibil, fără ştersături, folosind cerneluri permanente (de exemplu, stilou, pix). Eventualele greşeli care se fac la completare se corectează de către beneficiar prin tăiere cu o linie orizontală, iar informaţia corectă va fi înscrisă alături, confirmând corecţia efectuată prin semnarea şi datarea acesteia de către beneficiar.
Atenţie!
- Câmpurile notate cu "*)" sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile "|_|" se completează prin bifare.
- Câmpurile aferente casetei gri (centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, număr cerere şi data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor, numele şi prenumele funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte cererea, semnătura funcţionarului care primeşte cererea) sunt completate de către funcţionarul de la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte formularul cererii.
Numărul unic de identificare al solicitantului (ID) este/a fost emis de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistem (RO urmat de 9 cifre). Fermierii care nu sunt înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) vor fi înregistraţi înainte de depunerea cererii de ajutor.
Numărul cererii de plată unică - se va completa dacă este cazul.
(2)_
1.I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT
Persoane juridice şi PFA (persoanele fizice autorizate)/ÎI (întreprinderea individuală)/ÎF (întreprinderea familială):
Solicitanţii vor completa următoarele câmpuri: 01 - Denumirea exploataţiei (persoană juridică/PFA/ÎI/ÎF), 02 - Cod unic de înregistrare la registrul comerţului (CUI)/Cod de identificare fiscală (CIF) eliberat de Ministerul Finanţelor Publice - administraţia fiscală, 03, 04 şi 05 - se vor completa datele personale (numele, prenumele şi CNP-ul) ale administratorului/reprezentantului legal, respectiv codul ţării şi numărul actului de identitate pentru altă cetăţenie, 06 - Tip de organizare. 06 - Tip organizare - se va completa codul tipului de organizare, conform tabelului următor:

Cod

Tip de organizare

Cod

Tip de organizare

Cod

Tip de organizare

01

Persoane fizice autorizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008

02

Întreprinderi individuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008

03

Întreprinderi familiale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008

04

Societăţi comerciale conform Legii nr. 31/1990

    
07 - se bifează tipul exploataţiei comerciale autorizate sanitar-veterinar şi se precizează PJ/PFA/II/ÎF.
SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF
Se va completa de către beneficiar adresa sediului social al PJ/PFA/ÎI/ÎF: 08 - judeţul/sectorul, 09 - localitatea, 10 - satul/strada, 11 - numărul, 12 - codul poştal, 13 - blocul, 14 - scara, 15 - apartamentul, 16 - numărul de telefon mobil, 17 - numărul de telefon/fax, 18 - adresa de e-mail.
COORDONATE BANCARE
Beneficiarul va înscrie datele bancare ale unui cont activ: 19 - denumirea băncii, 20 - sucursala sau agenţia băncii la care este deschis contul, 21 - numărul contului bancar - codul IBAN.
ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este depusă prin împuternicit)
Se completează în cazul în care persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul întreprinderii familiale sau administratorul/reprezentantul legal al persoanei juridice nu aplică personal pentru plata în favoarea bunăstării păsărilor, ci prin intermediul unui împuternicit. Acesta din urmă va completa cererea de ajutor cu datele de identificare ale administratorului/titularului/reprezentantului de drept şi va prezenta împuternicirea/procura notarială. Împuternicitul înlocuieşte administratorul/titularul/reprezentantul de drept doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.
Se va completa de către împuternicit cu datele sale personale în câmpurile aferente: 22, 23, 24 - numele, prenumele şi CNP-ul împuternicitului.
DELEGAT (pentru cazurile în care cererea este depusă prin delegat)
Pentru cazurile în care cererea este semnată de administrator/titular/reprezentant de drept şi este depusă prin delegat, cererea este completată cu datele personale ale administratorului/titularului/reprezentantului de drept, iar la dosarul cerem se anexează delegaţia semnată de administrator/titular/reprezentant de drept şi ştampilată, după caz, conţinând datele personale de identificare ale delegatului. În acest caz pe cerere Nu se completează datele delegatului la rubrica împuternicit.
DATE GENERALE
Beneficiarul va completa: 26 - suprafaţa agricolă a exploataţiei (ha), respectiv 27 - numărul de bovine, ovine, respectiv caprine deţinute şi codul ANSVSA al exploataţiilor în care se află animalele. Dacă beneficiarul nu deţine suprafaţă agricolă sau bovine/ovine/caprine/suine se va trece în câmpurile respective cifra 0; 28 - nr. exploataţii autorizate sanitar-veterinar deţinute, iar la 29 - pentru câte din aceste exploataţii se solicită plăţi în favoarea bunăstării păsărilor - pachetul b) din Măsura 215 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.
2.II. EXPLOATAŢII DEŢINUTE
Beneficiarul va completa datele în câmpurile 30-40 pentru toate exploataţiile autorizate sanitar-veterinar deţinute, indiferent dacă solicită sau nu subpachete pentru plăţile privind bunăstarea animalelor, după cum urmează:
30 - se va bifa tipul de activitate: creştere pui de carne, creştere pui de curcă, exploatare găini ouătoare, reproducţie găini, după caz, 31 - se va bifa una sau mai multe categorii de păsări, după caz, 32 - capacitatea exploataţiei cu cod ANSVSA (numărul maxim de capete), 33 - numărul maxim de locuri de cazare (se va completa în dreptul categoriei în care se încadrează), 34, 35 - numărul şi data eliberării autorizaţiei, 36 - nr. de cicluri de producţie anual, 37, 38, 39 - adresa exploataţiei autorizate sanitar-veterinar - judeţul, localitatea şi strada, dacă este cazul, 40 - se va bifa subpachetul sau combinaţia de subpachete solicitate; dacă pentru exploataţia respectivă nu se solicită niciun subpachet, se va bifa în dreptul căsuţei corespunzătoare.
- Anexa nr. 1
Exploataţia ...............
Nr. autorizaţie sanitar-veterinară ..............., data ...............
Efectivul mediu anual* estimat a fi livrat pentru abatorizare**
Se completează câte o anexă pentru fiecare exploataţie autorizată sanitar-veterinar care solicită unul sau mai multe subpachete.
Se vor completa efectivul estimat anual a fi livrat pentru abatorizare, efectivul mediu anual cu număr de capete şi apoi, în funcţie de coeficientul de conversie în UVM, şi suma estimată aferentă în dreptul fiecărei categorii şi fiecărui subpachet solicitat.
- Anexa nr. 2 - Centralizatorul sumelor estimate total
Se completează numai de către solicitanţii care deţin mai multe exploataţii suma estimată total pentru toate exploataţiile deţinute. La exploataţiile pentru care nu se solicită subpachete se completează 0 la sumă.
3.III. DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE
Beneficiarii vor lua cunoştinţă de condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor în favoarea bunăstării păsărilor prezentate în această secţiune şi vor semna angajamentele şi declaraţiile corespunzătoare.
Atenţie!
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea plăţilor în favoarea bunăstării păsărilor poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni.
4._
4.1.IV.1. DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE - BUNĂSTARE PĂSĂRI
Beneficiarii vor semna angajamentele referitoare la bunăstarea păsărilor pentru fiecare subpachet solicitat sau combinaţie de subpachete, pentru fiecare exploataţie autorizată sanitar-veterinar, pe o perioadă de 5 ani de la data de 16 octombrie 2012, precum şi la rambursarea plăţilor pentru bunăstarea păsărilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale.
4.2.IV.2. DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE - SPECIFICE SUBPACHETELOR
Beneficiarii vor semna angajamentele referitoare la bunăstarea păsărilor pentru fiecare subpachet solicitat sau combinaţie de subpachete, pentru fiecare exploataţie autorizată sanitar-veterinar, pe o perioadă de 5 ani de la data de 16 octombrie 2012, precum şi la rambursarea plăţilor pentru bunăstarea păsărilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale. Fiecare subpachet are specificaţi atât indicatorii pentru cerinţele minime, cât şi cei pentru cerinţele superioare.
5.V. LISTA DOCUMENTELOR ATAŞATE ŞI CONTROLUL VIZUAL AL CERERII
5.1.Se vor bifa documentele după caz, câmpul alb de către solicitant, iar cel gri de către funcţionarul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte cererea.
Documente ataşate cererii în următoarele cazuri:
- în cazul schimbării formei de organizare, solicitantul va anunţa modificarea statutului său, va completa formularul specific stabilit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi va prezenta documentele aferente noii forme de organizare (cele care dovedesc forma de organizare, înregistrare fiscală şi cele de numire/desemnare a administratorului, după caz), dovada privind contul bancar activ;
- cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale [în conformitate cu art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 şi art. 75 din Regulamentul CE nr. 1.122/2009] trebuie anunţate în scris, printr-o declaraţie/înştiinţare şi actele de constatare/doveditoare ale fenomenului invocat trebuie să fie transmise centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti ale/al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care fermierul este în măsură să facă aceasta (în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii documentelor doveditoare).
Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie ataşate de către fermieri sunt:
- pentru decesul titularului/administratorului/reprezentantului legal - copie de pe certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori, în cazul asociatului unic; numirea unui alt administrator/reprezentant legal în cazul mai multor asociaţi;
- pentru incapacitate profesională de lungă durată a titularului/administratorului/reprezentantului legal - copie de pe certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului, după caz;
- pentru calamităţi, catastrofe naturale şi distrugeri accidentale - copie de pe procesul-verbal de calamitate sau adeverinţă de la primărie şi/sau copie de pe procesul-verbal de constatare emis de către organismul în drept;
- pentru epizootii care afectează parţial sau integral şeptelul fermierului (efectivele de păsări) - documente eliberate de organismele în drept.
Solicitanţii care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional nu trebuie să mai prezinte la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură niciun alt act doveditor în afara înştiinţării. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi înştiinţarea), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale.
Conform art. 75 alin. (1) din Regulamentul (CE) 1.122/2009, dacă nu a fost în măsură să îşi respecte angajamentele din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale menţionate la art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, agricultorul are în continuare dreptul la ajutor pentru animalele eligibile în momentul producerii cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale. În caz de forţă majoră sau în cazul unor circumstanţe excepţionale agricultorul trebuie să aducă la cunoştinţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în scris, acest aspect printr-o înştiinţare, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data producerii evenimentului.
5.2.Modificarea cererii de ajutor:
a)poate avea loc din iniţiativa solicitanţilor. Aceştia pot solicita modificări la cerere. În acest caz vor completa şi vor depune la centrele judeţene/al municipiului Bucureşti ale/al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură unde au depus cererea de ajutor următoarele formulare:
1.Schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numelui societăţii fără a i se modifica CUI/CIF - (formular M1). Poate fi depus de către beneficiar în orice moment până a data efectuării plăţii.
2.Schimbarea formei de organizare/forţă majoră - formular M3
Pentru situaţiile de schimbare a formei de organizare, formularul M3 poate fi depus până la data efectuării plăţii (însoţit de toate documentele aferente noii forme de organizare).
3.Retragerea cererii de ajutor pentru plata pentru bunăstarea păsărilor (formular M2) în baza art. 25 din Regulamentul (CE) 1.122/2009:
Solicitarea este luată în considerare oricând, mai puţin în situaţia în care Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit/Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a informat fermierul cu privire la nereguli identificate în cerere, fermierul a fost înştiinţat cu privire la intenţia de a se efectua controale pe teren sau dacă în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli;
b)poate avea loc din iniţiativa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. În acest caz, solicitantului i se vor notifica de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură erorile depistate în cerere, pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care solicitantul a semnat confirmarea de primire. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate.
Transferul de angajament se realizează în conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi ale legislaţiei specifice.
O clauză de revizuire a angajamentelor poate fi accesată de beneficiari în baza prevederilor art. 46 din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006;
c)poate avea loc ca urmare a solicitării ajutorului privind plăţile în favoarea bunăstării păsărilor, sub rezerva aprobării de către Comisia Europeană a versiunii X a PNDR [Măsura 215 - pachetul b) - păsări].
După aprobarea modificării versiunii X a PNDR de către Comisia Europeană solicitantul va fi notificat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în vederea efectuării modificărilor corespunzătoare în cererea de ajutor, pe care acesta trebuie să şi le însuşească în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării confirmării de primire a notificării. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate efectua modificări pe cererea de ajutor, modificări datate şi însuşite prin semnătură de către solicitantul însuşi ori persoana împuternicită.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 771 din data de 15 noiembrie 2012