În conformitate cu prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului,
în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi ministrul afacerilor interne emit prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La 1 iulie 2013, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 270/2005 privind aprobarea Procedurii de evaluare şi desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 3 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 396 din data de 1 iulie 2013