ORDIN nr. 1297 din 3 octombrie 2012 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi ale art. IX alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă redistribuirea între judeţe a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, rămase neutilizate pe anul 2012, potrivit art. 7 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, potrivit anexei nr. 1.
Art. 2
(1)Sumele prevăzute în anexa nr. 1 se alocă pentru:
a)achitarea obligaţiilor de plată prevăzute la art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012;
b)achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale rezultate din relaţii cu operatori economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cu operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat.
(2)În înţelesul prezentului ordin, arieratele înregistrate în contabilitatea spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt numai arieratele aferente cheltuielilor care pot fi finanţate din bugetele locale.
(3)Sumele alocate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile alin. (1) vor fi utilizate pentru stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 7 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012.
Art. 3
(1)Sumele alocate pentru destinaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) se utilizează potrivit normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 2.
(2)Sumele alocate pentru destinaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) se utilizează potrivit normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 4
Se aprobă Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, repartizate conform prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.
Art. 5
Se aprobă Situaţia obligaţiilor de plată către operatorii economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuţi la art. 7 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.
Art. 6
Se aprobă Acordul încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 7 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.
Art. 7
Se aprobă Acordul încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 7 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7.
Art. 8
- Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXA nr. 1:
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, rămase neutilizate pe anul 2012, redistribuite între judeţe, pentru achitarea arieratelor
- mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Suma repartizată

1

ALBA

704,58

2

ARAD

8.373,74

3

ARGEŞ

1.699,44

4

BACĂU

10.900,57

5

BIHOR

14.555,71

6

BISTRIŢA-NĂSĂUD

5.502,84

7

BOTOŞANI

2.073,00

8

BRAŞOV

4.212,78

9

BRĂILA

497,05

10

BUZĂU

4.168,14

11

CARAŞ-SEVERIN

13.417,29

12

CĂLĂRAŞI

651,04

13

CLUJ

3.879,05

14

CONSTANŢA

18.839,68

15

COVASNA

795,28

16

DÂMBOVIŢA

5.192,38

17

DOLJ

2.898,01

18

GALAŢI

143,67

19

GIURGIU

3.769,31

20

GORJ

8.067,39

21

HARGHITA

1.350,00

22

HUNEDOARA

11.889,03

23

IALOMIŢA

206,19

24

IAŞI

4.023,17

25

ILFOV

29.143,96

26

MARAMUREŞ

3.390,56

27

MEHEDINŢI

6.262,88

28

MUREŞ

7.892,15

29

NEAMŢ

5.195,62

30

OLT

1.705,85

31

PRAHOVA

805,85

32

SATU MARE

1.256,33

33

SĂLAJ

1.178,32

34

SIBIU

2.375,75

35

SUCEAVA

10.579,57

36

TELEORMAN

16.377,77

37

TIMIŞ

33.632,73

38

TULCEA

1.343,02

39

VASLUI

6.257,87

40

VÂLCEA

16.485,18

41

VRANCEA

3.805,50

 

TOTAL:

275.498,25

ANEXA nr. 2:
ANEXA nr. 3:
ANEXA nr. 4:
- Model -
Judeţul ................
Unitatea administrativ-teritorială ................
Adresa ................
Telefon/fax/adresă e-mail ................
CERERE privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, repartizate conform prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
Subsemnatul, ..............1), în calitate de ordonator principal de credite al .............2), judeţul ............3), identificat prin codul de identificare fiscală ...........4), având conturile deschise la unitatea Trezoreriei Statului ............., solicit alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 pentru achitarea obligaţiilor de plată conform art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi art. IX alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, în valoare de ............ lei.
Suma solicitată este aferentă achitării obligaţiilor de plată ale următoarelor instituţii publice:
- unitatea administrativ-teritorială ................, cu codul de identificare fiscală ........., suma de .......... lei;
- instituţia publică finanţată integral din bugetul local ................, cu codul de identificare fiscală ........., suma de ........... lei;
- instituţia publică finanţată integral din bugetul local ................, cu codul de identificare fiscală ..........., suma de ........... lei;
- spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale ................, cu codul de identificare fiscală ........., suma de ........... lei;
- spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale ................, cu codul de identificare fiscală .........., suma de ............ lei;
Declar pe propria răspundere că datele prezentate în documentaţia anexată şi sumele solicitate prin prezenta cerere sunt conforme realităţii şi au fost determinate şi înscrise în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 şi art. IX alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor alocate pentru destinaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.297/2012 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobate în anexa nr. 2, şi, după caz, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor alocate pentru destinaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.297/2012 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobate în anexa nr. 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.297/2012.

L.S.

Ordonator principal de credite,

..............................2)

..............................3)

.................................

(prenumele şi numele)

Anexez la prezenta cerere următoarele documente5):
..........................................................
1)Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.
2)Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante.
3)Se înscrie denumirea judeţului.
4)Se înscrie codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale.
5)Se vor înscrie detaliat documentele anexate întocmite potrivit prevederilor art. 7 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 şi potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.297/2012.
ANEXA nr. 5:
- Model -
Judeţul ................1)
Unitatea administrativ-teritorială ................2)
Adresa ................
Telefon/fax/adresă e-mail ................
SITUAŢIA obligaţiilor de plată către operatorii economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuţi la art. 7 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
- lei -

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale/ instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local subordonate/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

Codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local subordonate/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

Denumirea operatorului economic

Codul de identificare fiscală al operatorului economic

Obligaţiile de plată către operatorul economic

Arierate

Subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ la energia termică livrată populaţiei

1

      

2

      
       

TOTAL:

x

x

x

x

  

L.S.

Ordonator principal de credite,

.................................,

..............................2)

..............................3)

Avizat

Conducător instituţie publică 1,

.................................

Avizat

Conducător instituţie publică 2,

.................................

1)Se înscrie denumirea judeţului.
2)Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante.
3)Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.
ANEXA nr. 6:
- Model -

Unitatea administrativ-teritorială

..............................

Nr. ........./..............

Operator economic

..............................

Nr. ........./..............

ACORD încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 7 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
Unitatea administrativ-teritorială ................, reprezentată prin domnul/doamna ................, în calitate de ordonator principal de credite, şi operatorul economic furnizor de bunuri, servicii şi lucrări sau care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat ................, cod de identificare fiscală ................, reprezentat prin ................, în calitate de ................, suntem de acord cu stingerea obligaţiilor de plată şi a obligaţiilor fiscale restante prin plata acestora de către unitatea administrativ-teritorială/instituţii publice finanţate integral din bugetul local/spitale publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi ale art. IX alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, în sumă totală de ............. lei*), după cum urmează:
*) Sumele înscrise în câmpurile respective trebuie să aibă valoare egală.
1.obligaţiile de plată ale unităţii administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către operatorul economic furnizor de bunuri, servicii şi lucrări sau care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat ........., care se cuprind în cererea de alocare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în sumă de ......... lei*), din care:
- unitatea administrativ-teritorială ................, cu codul de identificare fiscală ................, suma de ................ lei;
- instituţia publică finanţată integral din bugetul local ................, cu codul de identificare fiscală ................, suma de ................ lei;
- instituţia publică finanţată integral din bugetul local ................, cu codul de identificare fiscală ................, suma de ................ lei;
- instituţia publică finanţată integral din bugetul local ................, cu codul de identificare fiscală ................, suma de ................ lei;
- ............................................................;
- spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale ................, cu codul de identificare fiscală ................, suma de ................ lei;
- spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale ................, cu codul de identificare fiscală ................, suma de ................ lei;
- ............................................................;
2.obligaţiile fiscale restante ale operatorului economic furnizor de bunuri, servicii şi lucrări sau care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat ................, în sumă totală de ............. lei*).
În cazul în care suma achitată va fi diminuată în condiţiile art. 7 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012, unitatea administrativ-teritorială va comunica operatorului economic atât suma cu care se diminuează suma totală reprezentând obligaţii de plată prevăzute la pct. 1 pe fiecare unitate administrativ-teritorială/instituţie publică finanţată integral din bugetul local/spital public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale, cât şi obligaţiile fiscale restante convenite a fi stinse potrivit prevederilor prezentului acord.
Prezentul acord este valabil numai în următoarele condiţii:
- alocarea de către direcţiile generale ale finanţelor publice a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit prevederilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 şi art. IX alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012;
- încadrarea sumei din acord în limita sumei alocate;
- este întocmit cu respectarea prevederilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 şi art. IX alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor alocate pentru destinaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.297/2012 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobate în anexa nr. 2, şi, după caz, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor alocate pentru destinaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.297/2012 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobate în anexa nr. 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.297/2012.
Stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la pct. 2 se efectuează de către organele fiscale potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Ordonatorul principal de credite,

.........................

Reprezentantul legal al operatorului economic,

.........................

Avizat
pentru datele prevăzute la pct. 1
Instituţia publică ................
Ordonator de credite,
.........................
Instituţia publică ................
Ordonator de credite,
.........................
Instituţia publică ................
Ordonator de credite,
.........................
Spitalul public ................
Ordonator de credite,
.........................
Spitalul public ................
Ordonator de credite,
.........................
ANEXA nr. 7:
- Model -

Unitatea administrativ-teritorială

..........................

Nr. ........./.............

Operator economic

..........................

Nr. ........./.............

Operator economic

..........................

Nr. ........./.............

ACORD încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 7 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
Unitatea administrativ-teritorială ................, cod de identificare fiscală ................, reprezentată prin domnul/doamna ................, în calitate de ordonator principal de credite, operatorul economic care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat ................, cod de identificare fiscală .............., reprezentat prin ................, în calitate de ................, şi operatorul economic ................, cod de identificare fiscală ............, reprezentat prin ................, în calitate de ................, suntem de acord cu stingerea obligaţiilor de plată şi a obligaţiilor fiscale restante, prin plata acestora de către unitatea administrativ-teritorială/instituţii publice finanţate integral din bugetul local/spitale publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi art. IX alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, în sumă totală de ................ lei*), după cum urmează:
*)Sumele înscrise în câmpurile respective trebuie să aibă valoare egală.
1.obligaţiile de plată ale unităţii administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către operatorul economic care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat ............, care se cuprind în cererea de alocare a sumelor defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, în sumă de ............. lei*), din care:
- unitatea administrativ-teritorială ................, cu codul de identificare fiscală ................, suma de ................ lei;
- instituţia publică finanţată integral din bugetul local ................, cu codul de identificare fiscală ................, suma de ................ lei;
- instituţia publică finanţată integral din bugetul local ................, cu codul de identificare fiscală ................, suma de ................ lei;
- instituţia publică finanţată integral din bugetul local ................, cu codul de identificare fiscală ................, suma de ................ lei;
- ............................................................;
- spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale ................, cu codul de identificare fiscală ................, suma de ................ lei;
- spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale ................, cu codul de identificare fiscală ................, suma de ................ lei;
- ............................................................;
2.obligaţiile de plată ale operatorului economic care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat ............. către operatorul economic ................, în sumă de ............ lei*);
3.obligaţiile fiscale restante ale operatorului economic................căruia operatorul economic care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat îi datorează sume, care se sting, în sumă de ............ lei*).
În cazul în care suma achitată va fi diminuată în condiţiile art. 7 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012, unitatea administrativ-teritorială va comunica operatorului economic care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi operatorului economic prevăzut la pct. 3, atât suma cu care se diminuează suma totală reprezentând obligaţii de plată prevăzute la pct. 1 pe fiecare unitate administrativ-teritorială/instituţie publică finanţată integral din bugetul local/spital public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale, cât şi obligaţiile fiscale restante convenite a fi stinse potrivit prevederilor prezentului acord.
Prezentul acord este valabil numai în următoarele condiţii:
- alocarea de către direcţiile generale ale finanţelor publice a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit prevederilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 şi art. IX alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012;
- încadrarea sumei din acord în limita sumei alocate;
- este întocmit cu respectarea prevederilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012, art. IX alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor alocate pentru destinaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.297/2012 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobate în anexa nr. 2, şi, după caz, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor alocate pentru destinaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.297/2012 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobate în anexa nr. 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.297/2012.
Stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la pct. 3 se efectuează de către organele fiscale potrivit reglementărilor în vigoare.

Ordonatorul principal de credite,

.........................

Reprezentantul legal al

operatorului economic,

.........................

operatorului economic,

.........................

Avizat
pentru datele prevăzute la pct. 1
Instituţia publică ................
Ordonator de credite,
.........................
Instituţia publică ................
Ordonator de credite,
.........................
Instituţia publică ................
Ordonator de credite,
.........................
Spitalul public................
Ordonator de credite,
.........................
Spitalul public ................
Ordonator de credite,
.........................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 687 din data de 4 octombrie 2012