ORDIN nr. 2224 din 22 august 2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal"
În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 11 alin. (11) şi (13), al art. 1563 alin. (10) şi (101) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al pct. 801 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal", cod 14.13.01.02/c.a., prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Formularul menţionat la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului menţionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5
Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 418/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 27 martie 2012.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 8
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu Ştefan Diaconu

ANEXA nr. 1:

Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

311

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Perioada de raportare

Luna

 

Anul

 

I. FELUL DECLARAŢIEI

1. Declaraţie iniţială

|_|

2. Declaraţie rectificativă

|_|

II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

DENUMIRE/NUME, PRENUME

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DOMICILIUL FISCAL

JUDEŢ .................. SECTOR ........... LOCALITATE .......................

STRADA .............................. NR. ........... BLOC ............ SC. ..........

ET. ........ AP. ........ COD POŞTAL ................... TELEFON .............

FAX ............. E-MAIL ........................

III. DATE PRIVIND ANULAREA ÎNREGISTRĂRII ÎN SCOPURI DE TVA

1. Data anularii înregistrării în scopuri de TVA |__________|

2.1 Anulare înregistrare în scopuri de TVA, din oficiu, conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal |_|

2.2 Anulare înregistrare în scopuri de TVA, la cerere, conform art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal |_|

IV. DATE PRIVIND OBLIGAŢIA DE PLATĂ

A. Operaţiuni efectuate după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal

Baza impozabilă

- lei -

TVA de plată

- lei -

1. Livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii

  

2. Achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condiţiile legii

  

Subtotal

  

B. Livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA

  

Total (A+B)

  

Numele persoanei care face declaraţia

 

Funcţia

 

Ştampila

Semnătura

 

Se completează de personalul organului fiscal

Organ fiscal

 

Număr înregistrare

 

Dată înregistrare

....../......../..............

Numele persoanei care a verificat

 
Cod: 14.13.01.02/c.a.
ANEXA nr. 2: INSTRUCŢIUNI de completare a formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal"
Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal", denumită în continuare declaraţie, se depune după cum urmează:
- potrivit art. 1563 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, şi care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligaţia plăţii taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal;
- potrivit art. 1563 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 801 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice, de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, în situaţia în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;
- potrivit art. 1563 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;
- potrivit art. 1563 alin. (101) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.
Se declară:
- taxa colectată de către persoanele a căror înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulată, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)- e) din Codul fiscal, care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal pentru livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau pentru achiziţii de bunuri şi/sau servicii pentru care aceste persoane sunt obligate la plata TVA, efectuate în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;
- taxa colectată de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;
- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA;
- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, la cerere, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA.
Declaraţia se depune:
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri/prestările de servicii şi/sau pentru achiziţiile de bunuri şi/sau de servicii pentru care persoanele impozabile sunt obligate la plata TVA, efectuate de persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, în situaţia în care exigibilitatea taxei pentru aceste operaţiuni intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA;
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri efectuate prin organele de executare silită de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal, livrări efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal;
- până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii, efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal, în situaţia în care exigibilitatea taxei pentru aceste operaţiuni intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA.
Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, astfel:
- direct sau prin împuternicit, la registratură; sau
- la poştă, prin scrisoare recomandată.
Declaraţia se completează de către contribuabil sau de către împuternicit înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular.
Perioada de raportare - se completează anul şi luna în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii şi/sau achiziţiile de bunuri şi/sau servicii pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei.
I.FELUL DECLARAŢIEI
Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular.
ATENŢIE! Rectificarea nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecţiei fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspecţie fiscală.
II.DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
1.Denumire/Nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea persoanei juridice, asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori numele şi prenumele persoanei fizice, după caz, obligată la plata taxei conform art. 1563 alin. (10) sau alin. (101) din Codul fiscal.
2.Cod de identificare fiscală - se completează astfel:
- contribuabilii persoane juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia comercianţilor, înscriu codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
- comercianţii, persoane fizice şi juridice, precum şi alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, înscriu codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;
- contribuabilii persoane fizice, care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia comercianţilor, înscriu codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
- persoanele fizice, altele decât cele de mai sus, înscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
- persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal înscriu numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
3.Domiciliul fiscal - se completează datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile obligate la plata taxei conform art. 1563 alin. (10) sau (101) din Codul fiscal.
III.DATE PRIVIND ANULAREA ÎNREGISTRĂRII ÎN SCOPURI DE TVA
1.Data anulării înregistrării în scopuri de TVA - se înscrie data de la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA.
2.Se bifează căsuţa corespunzătoare situaţiei în care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, din oficiu, de organul fiscal, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, sau la cererea contribuabilului, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, după caz.
IV.DATE PRIVIND OBLIGAŢIA DE PLATĂ
A)Operaţiuni efectuate după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal - se completează de către persoanele impozabile care au bifat căsuţa corespunzătoare anulării înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, respectiv secţiunea III pct. 2.1.
1.Livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii
Coloana "Baza impozabilă" - se completează baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal.
Coloana "TVA de plată" - se completează suma totală a taxei colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal.
2.Achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condiţiile legii
Coloana "Baza impozabilă" - se completează baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condiţiile legii, efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, şi a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valid de TVA.
Coloana "TVA de plată" - se completează suma totală a taxei colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal, pentru achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condiţiile legii, efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, şi a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valid de TVA.
B)Livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA - se completează de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal, după caz, pentru livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.
Coloana "Baza impozabilă" - se completează baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.
Coloana "TVA de plată" - se completează suma totală a taxei colectate care trebuie plătită pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.
ANEXA nr. 3: CARACTERISTICILE de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal"
1.Denumirea formularului: "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal"
2.Cod: 14.13.01.02/c.a.
3.Format: A4/t1
4.Caracteristicile de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5.Se utilizează la declararea sumei reprezentând:
- taxa colectată de către persoanele a căror înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulată, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)- e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate şi/sau pentru achiziţii de bunuri şi/sau servicii pentru care aceste persoane sunt obligate la plata TVA, efectuate în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;
- taxa colectată de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;
- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA;
- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, la cerere, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA.
6.Se întocmeşte în două exemplare.
7.Circulă:
- originalul la organul fiscal;
- copia la contribuabil.
8.Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 549 din data de 29 august 2013