LEGE nr. 359 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 27 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări:
1.La articolul I punctul 24, alineatul (1) al articolului 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 93
(1) Finanţarea acordării asistenţei medicale publice de urgenţă se face prin bugetul Ministerului Sănătăţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, prin bugetele ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, din donaţii şi sponsorizări, precum şi din alte surse prevăzute prin lege."
2.La articolul I, punctul 37 se abrogă.
3.La articolul I, punctul 44 se abrogă.
4.La articolul I punctul 90, alineatul (8) al articolului 823 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(8) Inspecţiile prevăzute la alin. (17) lit. d) pot fi de asemenea efectuate la cererea unui stat membru al Uniunii Europene, a Comisiei Europene sau a Agenţiei Europene a Medicamentului."
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 819 din data de 21 decembrie 2013