HOTĂRÂRE nr. 388 din 27 mai 2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea unei părţi a acestuia din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj în administrarea Tribunalului Dolj
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, înregistrat cu numărul M.F.P. 37212, potrivit anexei nr. 1.
Art. 2
Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul prevăzut la art. 1 din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj în administrarea Tribunalului Dolj, cu destinaţia de sediu al Judecătoriei Băileşti, potrivit anexei nr. 2.
Art. 3
Predarea-preluarea părţii de imobil potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Public şi Ministerul Justiţiei îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 14 şi anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Datele de identificare

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar a bunului înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului

(lei)

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

37212

8.29.08

Parchetul de pe lângă Judecătoria Băileşti

D + P + 2E

Sc = 426 mp

Sd = 1.699 mp

Str. Victoriei nr. 46, municipiul Băileşti, judeţul Dolj

1.504.851,00

1.538.722,19

S teren = 1.847 mp

C.F. nr. 30855

305.700,30

TOTAL:

1.844.422,49

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a părţii din imobilul aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj în administrarea Tribunalului Dolj, cu destinaţia de sediu al Judecătoriei Băileşti

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Adresa/Cartea funciară/Numărul topografic

Caracteristicile tehnice ale bunului care se transferă

Valoarea părţii bunului care se transferă

(lei)

Administratorul de la care se transmite bunul/C.U.I.

Administratorul la care se transmite bunul/C.U.I.

xxxxxx

8.29.09

Judecătoria Băileşti

România, judeţul Dolj, municipiul Băileşti, Str. Victoriei nr. 46

C.F. nr. 30855/30855 - C1-U1

Sc = 345 mp

Sd = 1.024 mp

972.483,02

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj

C.U.I. 4332460

Tribunalul Dolj

C.U.I. 4941447

Steren = 1.188,78 mp

196.757,12

TOTAL:

1.169.240,14

  
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 412 din data de 1 iunie 2016