HOTĂRÂRE nr. 57 din 21 aprilie 2015 pentru aprobarea Normei Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-11-II/0)
În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-11-II/0) şi ţinând seama de:
- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;
- Nota de aprobare nr. 38 din 28 martie 2015 şi Avizul de transmitere nr. 40 din 28 martie 2015 întocmite de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.,
Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în şedinţa din ziua de 21 aprilie 2015, hotărăşte:
Art. 1
Se aprobă Norma Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-11-II/0), în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 24/2015 pentru aprobarea Normei "Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-11-I/0)", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 20 februarie 2015.
Art. 3
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Enache Jiru

ANEXĂ: NORMA Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-11-II/0)
Prezenta norma a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, şi cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta normă instituie o schemă de garantare în cadrul căreia Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (denumită în continuare EximBank) garantează, în numele şi în contul statului, scrisorile de garanţie bancară ce urmează a fi emise de către bănci pentru tranzacţii destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare - dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale.
Art. 2
(1)Sursa de realizare a acestor operaţiuni este, potrivit art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000, republicată, "Fondul pentru garanţii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare - dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formarea personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale", denumit în continuare Fondul.
(2)Fondul va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.
Art. 3
Prezenta schemă de garantare este elaborată cu respectarea prevederilor Comunicării Comisiei Europene cu privire la aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008, şi respectă condiţiile care exclud existenţa ajutorului de stat, respectiv:
a)ordonatorul nu se află în dificultate financiară în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate1;
__
1Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014.
b)gradul de acoperire oferit de contragaranţie poate fi determinat în mod corespunzător în momentul acordării acesteia, respectiv contragaranţia se referă la operaţiuni specifice, are o sumă maximă determinată şi o durată limitată;
c)contragaranţia nu acoperă mai mult de 80% din valoarea scrisorii de garanţie bancară;
d)valoarea contragaranţiei se reduce pro-rata pe măsura îndeplinirii obligaţiilor ordonatorului faţă de beneficiarul contragaranţiei;
e)condiţiile de acordare a contragaranţiilor în cadrul schemei se bazează pe evaluarea riscurilor generate de operaţiune, astfel încât prima de contragarantare plătită de beneficiarii contragaranţiei asigură autofinanţarea schemei; din acest punct de vedere, schema de garantare va fi analizată cel puţin o dată pe an;
f)prima de contragarantare plătită de beneficiarii contragaranţiei acoperă atât riscurile normale ce rezultă din acordarea contragaranţiilor, costurile administrative ale schemei, cât şi finanţarea anuală a capitalului;
g)în cadrul schemei sunt stabilite termenii şi condiţiile de acordare a contragaranţiilor.
CAPITOLUL II: Definiţii
Art. 4
În sensul prezentei norme următorii termeni se definesc după cum urmează:
a)beneficiarul contragaranţiei (beneficiar) - banca menţionată în Convenţia de contragarantare, care emite scrisoarea de garanţie bancară, la solicitarea ordonatorului;
b)contract - contractul încheiat între beneficiarul contragaranţiei şi ordonator, în baza căruia se emite scrisoarea de garanţie bancară/se acordă un plafon de garanţii;
c)credit - creditul rezultat în urma plăţii de către beneficiar a valorii scrisorii de garanţie bancară, ca urmare a executării acesteia;
d)contragaranţie - angajament asumat de EximBank, în numele şi în contul statului, materializat într-o scrisoare de garanţie care contragarantează scrisoarea de garanţie bancară/plafonul de garanţii;
e)garant - Banca de Export-Import a României EximBank - S.A., în numele şi în contul statului;
f)ordonator - persoana juridică de drept privat sau public la ordinul căreia beneficiarul emite scrisoarea de garanţie bancară;
g)procent garantat - partea din valoarea scrisorii de garanţie bancară/plafonului de garanţii care este acoperită de contragaranţie, exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 80%; în cazul în care în mixul de garanţii constituit pentru scrisoarea de garanţie bancară/plafonul de garanţii se regăseşte ipoteca pe bunuri viitoare, procentul de garantare este de maximum 70%;
h)grad de acoperire cu garanţii - gradul de acoperire a scrisorii de garanţie bancară/plafonului de garanţii cu garanţii colaterale de minimum 100%, reprezentat de minimum 20% garanţii constituite de ordonator şi în completare, maximum 80% contragaranţia EximBank; în cazul în care banca beneficiară acceptă ipoteca pe bunuri viitoare în cadrul mixului de garanţii la scrisoarea de garanţie/plafonul de garanţii, EximBank solicită acesteia, pentru emiterea contragaranţiei, constituirea şi altor tipuri de garanţii colaterale care să asigure un grad de acoperire cu garanţii mai mare cu cel puţin 10% faţă de nivelul minim acceptat;
i)prima de garantare - totalitatea comisioanelor aplicabile scrisorii de garanţie bancară/plafonului de garanţii şi percepute de beneficiar ordonatorului, în condiţiile în care nu ar beneficia de contragaranţia EximBank, şi care reprezintă preţul pieţei; în cazul plafoanelor de garanţii, prima de garantare include atât comisioanele aplicabile plafonului, cât şi pe cele ale fiecărei scrisori de garanţie bancară emise în cadrul plafonului;
j)prima de contragarantare - partea din prima de garantare pe care beneficiarul o datorează EximBank pentru preluarea parţială a riscului de credit, stabilită prin aplicarea procentului garantat la prima de garantare;
k)riscul de credit - riscul de pierdere datorat neîndeplinirii de către ordonator a obligaţiilor contractuale faţă de beneficiarul contragaranţiei şi este reprezentat de trecerea integrală a creditului la restanţă;
l)cerere de executare - cererea de executare, transmisă de beneficiarul contragaranţiei în formatul solicitat de garant împreună cu documentele care o însoţesc, conform prevederilor scrisorii de garanţie;
m)convenţie de contragarantare (convenţie) - contract încheiat între EximBank, beneficiar şi ordonator, în care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor generate de emiterea contragaranţiei de către EximBank, inclusiv suportarea proporţională a pierderii, în cazul producerii riscului de credit;
n)scrisoare de garanţie bancară - angajamentul de plată asumat de beneficiar în favoarea unui terţ, în scopul garantării obligaţiilor contractuale ale ordonatorului rezultate din contracte comerciale la intern, contracte de export, caiete de sarcini pentru participare la licitaţii etc.; scrisorile de garanţie bancară pot fi de participare la licitaţie, de restituire avans, de bună execuţie, precum şi alte tipuri de scrisori de garanţie solicitate prin contractele încheiate;
o)valoarea contragaranţiei - valoarea menţionată în scrisoarea de garanţie, al cărei nivel este determinat prin aplicarea procentului garantat la valoarea scrisorii de garanţie bancară/plafonului de garanţii; comisioanele şi spezele bancare aferente contractului, precum şi costurile aferente emiterii contragaranţiei nu sunt incluse în valoarea acesteia;
p)valoarea de executare a contragaranţiei - valoarea rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul creditului, suma ce urmează a fi plătită beneficiarului contragaranţiei de către EximBank în cazul producerii riscului de credit;
q)valoarea netă a sumelor recuperate - sume recuperate fie de beneficiarul contragaranţiei, fie de EximBank, prin executarea silită a garanţiilor scrisorii de garanţie bancară, din care se deduc cheltuielile ocazionate de recuperarea creanţei.
CAPITOLUL III: Descrierea contragaranţiei
Art. 5
(1)Contragaranţia emisă de EximBank, în numele şi în contul statului, are următoarele caracteristici principale:
a)este irevocabilă şi necondiţionată;
b)este directă şi expresă.
(2)Contragaranţia se acordă pentru scrisori de garanţie bancară sau plafoane de garanţii.
Art. 6
Contragaranţia pentru scrisori de garanţie bancară la export se poate acorda împreună cu poliţa de asigurare împotriva riscului de executare nejustificată a scrisorii de garanţie (riscuri non-piaţă) emisă de EximBank în numele şi în contul statului.
Art. 7
(1)Contragaranţia se acordă numai în completarea garanţiilor reale/personale constituite de ordonator la scrisoarea de garanţie bancara/plafonul de garanţii.
(2)Prin Convenţia de contragarantare, ordonatorul şi beneficiarul contragaranţiei îşi asumă obligaţia de a constitui garanţiile la scrisoarea de garanţie bancară/plafonul de garanţii şi în favoarea EximBank în calitate de cocreditor, cu rang egal, proporţional cu procentul garantat.
(3)Beneficiarul contragaranţiei are obligaţia menţinerii garanţiilor la scrisoarea de garanţie bancară/plafonul de garanţii aprobate pe toată perioada de garantare.
Art. 8
Perioada de garantare este egală cu perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară/plafonului de garanţii la care se adaugă durata creditului; durata creditului nu poate depăşi 30 de zile calendaristice.
Art. 9
Contragaranţia se acordă în moneda scrisorii de garanţie bancară/plafonului de garanţii.
Art. 10
Valoarea contragaranţiei se reduce pro-rata pe măsura îndeplinirii obligaţiilor ordonatorului faţă de beneficiarul contragaranţiei.
Art. 11
Sunt excluse de la garantare:
a)exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank, stabilită periodic2 prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii;
__
2 Lista în vigoare la data aprobării prezentai norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a valorii contractelor de export aferente acestora, precum şi a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
b)exportul realizat către filiale ale societăţii-mamă exportatoare sau operatori economici asociaţi. Prin excepţie, contragaranţia se poate acorda în cazul în care exportul se face către un cumpărător extern din afara grupului, prin intermediul filialei sau al operatorilor economici asociaţi;
c)producţia şi comerţul produselor din alcool şi tutun;
d)activităţi de natura jocurilor de noroc;
e)tranzacţii şi dezvoltări imobiliare (construirea/achiziţionarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii);
f)activităţile dăunătoare mediului înconjurător.
CAPITOLUL IV: Criterii de eligibilitate
Art. 12
La data înregistrării cererii de contragarantare, însoţită de documentaţia completă, în registrul unic de garanţii în numele şi în contul statului, ordonatorul trebuia să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a)să nu se afle în dificultate financiară în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;
b)să se încadreze în categoria de performanţă financiară A, B, C sau D, determinate conform reglementărilor interne ale EximBank;
c)să nu figureze cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi3;
__
3În cazul m care solicitantul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, se poate accepta la garantare, cu justificarea corespunzătoare.
d)să prezinte beneficiarului garanţii colaterale pentru cel puţin 20% din valoarea scrisorii de garanţie bancară/plafonului de garanţii;
e)să nu se afle în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu EximBank şi cu Compania de Asigurări-Reasigurări EXIM România.
CAPITOLUL V: Acordarea şi derularea contragaranţiei
Art. 13
Beneficiarul depune la EximBank cererea de contragarantare însoţită de documentele necesare analizei solicitării.
Art. 14
(1)EximBank analizează solicitarea, potrivit reglementărilor proprii, luând în considerare:
a)situaţia economico-financiară a ordonatorului;
b)clauzele contractului, scrisorii de garanţie bancară, după caz;
c)prevederile contractului comercial/ofertei/caietului de sarcini, după caz;
d)riscurile asociate;
e)datele/informaţiile din analiza realizată de beneficiar;
f)alte informaţii relevante pentru acordarea contragaranţiei, cuprinse în documentaţia depusă.
(2)EximBank are dreptul să solicite informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în cererea de contragarantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea condiţiilor specifice operaţiunii.
Art. 15
În funcţie de caracteristicile fiecărei solicitări şi în urma analizei riscurilor asociate tranzacţiei, EximBank stabileşte condiţiile de acordare a contragaranţiei, referitoare la obiect, valoare, procent garantat, perioada de garantare, alte condiţii specifice de garantare.
Art. 16
Acordarea contragaranţiei se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A.
Art. 17
EximBank monitorizează contragaranţiile emise, prin acţiuni şi operaţiuni specifice, pe întreaga perioadă de garantare.
Art. 18
Beneficiarul contragaranţiei are obligaţia de a obţine acordul prealabil al EximBank cu privire la orice modificare a contractului, a contractelor accesorii, a textului scrisorii de garanţie bancară şi a mixului de garanţii.
Art. 19
Pentru orice operaţiuni de modificare a condiţiilor iniţiale/exprimare a acordului solicitate de beneficiar în legătură cu contragaranţia emisă, acesta va plăti EximBank comisionul de modificare a condiţiilor iniţiale/acordului, conform Caietului de comisioane al EximBank.
Art. 20
În cazul neîndeplinirii la termen şi/sau îndeplinirii defectuoase a unor obligaţii prevăzute de Convenţia de contragarantare, beneficiarul are obligaţia de a plăti sancţiuni pecuniare în condiţiile prevăzute în convenţii.
CAPITOLUL VI: Prima de contragarantare
Art. 21
Pentru contragaranţia emisă, beneficiarul va plăti EximBank prima de contragarantare, stabilită astfel:
Prima de contragarantare = Procentul garantat x Prima de garantare
Art. 22
(1)Prima de contragarantare se plăteşte la termenele şi în condiţiile prevăzute în Convenţia de contragarantare.
(2)Plata primei se va face, de regulă, în valuta contragaranţiei. Prima în valută se poate plăti şi în lei la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data plăţii.
Art. 23
(1)În scopul stabilirii nivelului şi modalităţii de plată a primei de contragarantare, la solicitarea contragaranţiei, beneficiarul are obligaţia de a comunica EximBank nivelul primei de garantare aplicabil scrisorii de garanţie bancară/plafonului de garanţii, modul de determinare şi de plată a acesteia.
(2)Beneficiarul contragaranţiei va comunica EximBank orice modificare a primei de garantare intervenită pe parcursul derulării contragaranţiei şi va plăti prima de contragarantare corespunzătoare, cu respectarea prevederilor art. 21.
Art. 24
Neplata primei de contragarantare de către beneficiar la valoarea şi termenele prevăzute în Convenţia de contragaranţie determină încetarea valabilităţii contragaranţiei.
Art. 25
În cazul unei cereri de executare, beneficiarul contragaranţiei are obligaţia prezentării EximBank a documentelor (extrase de cont) din care să rezulte încasarea primei de garantare de la ordonator, la nivelul prevăzut în Convenţia de contragarantare.
CAPITOLUL VII: Executarea contragaranţiei
Art. 26
(1)Beneficiarul contragaranţiei este îndreptăţit la executarea contragaranţiei numai dacă riscul de credit s-a produs în cadrul perioadei de garantare.
(2)Cel târziu în ziua imediat următoare producerii riscului de credit, beneficiarul contragaranţiei va notifica EximBank cu privire la trecerea integrală a creditului la restanţă, menţionând valoarea creditului restant (principalul) şi data trecerii la restanţă.
Art. 27
(1)Cererea de executare poate fi transmisă EximBank oricând după producerea riscului de credit, dar nu mai târziu de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării perioadei de garantare.
(2)Orice modificare/completare a documentelor transmise EximBank se va realiza de către beneficiarul contragaranţiei în cadrul termenului prevăzut la alin. (1).
Art. 28
(1)EximBank va efectua plata în favoarea beneficiarului contragaranţiei numai dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a)beneficiarul a transmis EximBank notificarea producerii riscului de credit în condiţiile prevăzute la art. 26 alin. (2);
b)cererea de executare este conformă;
c)beneficiarul a menţinut garanţiile aprobate la scrisoarea de garanţie bancară/plafonul de garanţii;
d)orice modificare a contractului, contractelor accesorii şi a mixului de garanţii s-a realizat cu acordul prealabil al EximBank;
e)beneficiarul prezintă dovada încasării primei de garantare de la ordonator, la nivelul menţionat în convenţii;
f)beneficiarul a formulat în termen legal declaraţia de creanţă în cazul insolvenţei ordonatorului.
(2)O cerere de executare se consideră conformă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a)beneficiarul contragaranţiei a transmis la EximBank, conform prevederilor scrisorii de garanţie, cererea de executare completă la termenele şi în condiţiile prevăzute în scrisoare;
b)semnăturile care apar pe cererea de executare transmisă EximBank aparţin persoanelor autorizate să reprezinte beneficiarul contragaranţiei.
Art. 29
(1)Beneficiarul contragaranţiei este obligat să informeze EximBank referitor la orice sumă recuperată din executarea garanţiilor colaterale constituite pentru scrisoarea de garanţie bancară/plafonul de garanţii, indiferent dacă recuperarea s-a produs înainte sau ulterior plăţii în executarea contragaranţiei emise de EximBank.
(2)Beneficiarul va utiliza suma reprezentând valoarea de executare a contragaranţiei pentru a acoperi soldul creditului (principalul).
Art. 30
(1)Beneficiarul contragaranţiei şi EximBank suportă proporţional, corespunzător procentului de risc asumat de fiecare parte, pierderile survenite ca urmare a producerii riscului de credit.
(2)Valoarea netă a oricărei sume recuperate fie de beneficiarul contragaranţiei, fie de EximBank, din executarea garanţiilor colaterale la scrisoarea de garanţie bancară/plafonul de garanţii, va fi împărţită între aceştia, proporţional cu participarea fiecăruia la risc.
Art. 31
(1)După plata valorii de executare a contragaranţiei, EximBank va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondul statului, atât împotriva ordonatorului, cât şi împotriva oricărei alte persoane asupra căreia acesta şi-a transferat obligaţiile.
(2)Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EximBank.
CAPITOLUL VIII: Dispoziţii finale
Art. 32
În scopul aplicării prezente/ norme, EximBank emite proceduri, care se supun aprobării C.I.F.G.A.
Art. 33
Ori de câte ori actele normative la care se face referire în normă vor fi modificate, completate sau abrogate, trimiterile respective se vor înţelege ca fiind făcute la forma modificată sau completată a actului normativ respectiv sau la actul normativ care a înlocuit actul abrogat.
*
Contractul de concesiune nr. 1/2004*)
Contractul de concesiune nr. 171/2004*)
Contractul de concesiune nr. 3/2005*)
Contractul de concesiune nr. 4/2005*)
Contractul de concesiune nr. 5/2005*)
Contractul de concesiune nr. 6/2005*)
Contractul de concesiune nr. 7/2005*)
Contractul de concesiune nr. 8/2005*)
Contractul de concesiune nr. 9/2005*)
Contractul de concesiune nr. 10/2005*)
ANEXĂ:
Pentru a vizualiza Monitorul Oficial 298 bis apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul Cont nou din drepta sus a ecranului şi să urmaţi paşii necesari.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 298 bis din data de 30 aprilie 2015