(1)În aplicarea art. 18 "Pensii" din Convenţia dintre România şi Canada pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, denumită în continuare convenţie, se fac următoarele precizări:
1.Potrivit prevederilor alin. 1 al art. 18 "Pensii" din convenţie, pensiile, inclusiv sumele primite din asigurările sociale, provenind din România şi plătite unui rezident al Canadei, pot fi impuse în Canada.
2.Potrivit prevederilor alin. 2 al art. 18 "Pensii" din convenţie, pensiile, inclusiv sumele din asigurări sociale, provenind din România şi plătite unui rezident al Canadei, pot fi, de asemenea, impuse în statul din care provin şi potrivit legislaţiei acelui stat, respectiv în România, dar în cazul sumelor periodice impozitul astfel stabilit nu va depăşi 15% din suma brută a plăţilor periodice plătite unui beneficiar în anul calendaristic vizat, care depăşeşte 12.000 de dolari canadieni sau echivalentul în moneda română.
3.Astfel, suma brută a plăţilor periodice, respectiv a veniturilor din pensii şi/sau a sumelor din asigurări sociale plătite unui beneficiar rezident al Canadei, în anul calendaristic vizat, care depăşeşte 12.000 de dolari canadieni sau echivalentul în moneda română este impozabilă în România, cota de impozit fiind de 15%.
4.Pentru stabilirea echivalentului în moneda română a venitului neimpozabil din pensie şi/sau din asigurări sociale de 12.000 de dolari canadieni se utilizează cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua de 15 a lunii anterioare lunii în care se efectuează plata pensiei către nerezident.
5.Pentru a beneficia de prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi Canada, nerezidentul beneficiar al venitului din pensie şi/sau al sumelor din asigurări sociale din România are obligaţia să prezinte certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea competentă din Canada.
5.1.Certificatul de rezidenţă fiscală prezentat în cursul anului pentru care se fac plăţile este valabil şi în primele 60 de zile calendaristice din anul următor, cu excepţia situaţiei în care se schimbă condiţiile de rezidenţă.
5.2.Nerezidentul beneficiar al venitului din pensie şi/sau al sumelor din asigurări sociale din România va depune la plătitorul de venit originalul sau copia legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală, însoţit de o traducere autorizată în limba română.
5.3.În certificatul de rezidenţă fiscală, prezentat de nerezidentul care a obţinut din România venituri din pensie şi/sau sume din asigurări sociale, trebuie să se ateste că acesta a fost rezident în Canada, în anul/perioada obţinerii veniturilor din pensie şi/sau a sumelor din asigurări sociale.
5.4.Forma şi conţinutul certificatului de rezidenţă fiscală pentru rezidentul canadian este cea emisă de autoritatea competentă canadiană. Certificatul de rezidenţă fiscală trebuie să cuprindă, în principal, elemente de identificare ale nerezidentului, precum şi a autorităţii care a emis certificatul de rezidenţă fiscală, de exemplu: numele, adresa, codul de identificare fiscală, menţiunea că este rezident fiscal în Canada, precum şi data emiterii certificatului.
6.Exemple de calcul:
6.1.Exemplul 1: O persoană fizică rezidentă în Canada primeşte din România o pensie plătită în baza legislaţiei române şi/sau sume din asigurări sociale, în cuantum de 2.559 lei/lună. Pentru aplicarea prevederilor Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi Canada, plafonul anual neimpozabil de 12.000 de dolari canadieni şi a impozitului datorat în România de nerezident se va stabili după cum urmează:

Anul 2011

Cursul de schimb leu/dolar canadian*

Venitul brut din pensii şi/sau suma din asigurări sociale

(lei)

Venitul brut din pensii şi/sau suma din asigurări sociale

(dolari canadieni)

Valoarea cumulată a venitului brut din pensii şi/sau a sumei din asigurări sociale primite de la începutul anului

(dolari canadieni)

1

2

3

4 = 3:2

5

ianuarie

3,1994

2559

799,8375

799,84

februarie

3,2042

2559

798,6393

1598,48

martie

3,1888

2559

802,4962

2400,98

aprilie

3,0527

2559

838,2743

3239,25

mai

2,9419

2559

869,8460

4109,10

iunie

2,9823

2559

858,0626

4967,16

iulie

3,0101

2559

850,1379

5817,30

august

3,1420

2559

814,4494

6631,75

septembrie

3,0471

2559

839,8149

7471,56

octombrie

3,1426

2559

814,2939

8285,85

noiembrie

3,0821

2559

830,2781

9116,13

decembrie

3,1369

2559

815,7735

9931,91

* S-a utilizat cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua de 15 a lunii anterioare lunii în care se efectuează plata pensiei către nerezident.
Suma brută a plăţilor periodice, respectiv a veniturilor din pensii, şi/sau a sumelor din asigurări sociale plătite din România unui beneficiar rezident în Canada, în anul calendaristic 2011 nu a depăşit 12.000 de dolari canadieni şi, prin urmare, acest venit nu este impozabil în România.
6.2.Exemplul 2: O persoană fizică rezidentă în Canada primeşte din România o pensie plătită în baza legislaţiei române şi/sau sume din asigurări sociale, în cuantum de 3.740 lei/lună. Pentru aplicarea prevederilor Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi Canada plafonul anual neimpozabil de 12.000 de dolari canadieni şi a impozitului datorat în România de nerezident se va stabili după cum urmează:

Anul 2011

Curs de schimb leu/dolar canadian*

Venitul brut din pensii şi/sau suma din asigurări sociale

(lei)

Venitul brut din pensii şi/sau suma din asigurări sociale

(dolari canadieni)

Valoarea cumulată a venitului brut din pensii şi/sau a sumei din asigurări sociale primite de la începutul anului

(dolari canadieni)

1

2

3

4=3: 2

5

ianuarie

3,1994

3740

1168,9692

1168,97

februarie

3,2042

3740

1167,2180

2336,19

martie

3,1888

3740

1172,8550

3509,04

aprilie

3,0527

3740

1225,1450

4734,19

mai

2,9419

3740

1271,2873

6005,48

iunie

2,9823

3740

1254,0657

7259,54

iulie

3,0101

3740

1242,4836

8502,02

august

3,1420

3740

1190,3246

9692,35

septembrie

3,0471

3740

1227,3965

10919,75

octombrie

3,1426

3740

1190,0974

12109,84

12109,84 - 12000 = 109,84CAD

109,84 x 3,1426 = 345,18 lei

345,15 x 15% = 52 lei

* S-a utilizat cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua de 15 a lunii anterioare lunii în care se efectuează plata pensiei către nerezident.
Suma brută a plăţilor periodice, respectiv a pensiilor şi/sau a sumelor din asigurări sociale plătite din România unui beneficiar rezident în Canada în anul calendaristic 2011 a depăşit 12.000 de dolari canadieni în luna octombrie. Prin urmare, suma brută a pensiei, inclusiv a sumei din asigurări sociale care a depăşit 12.000 de dolari canadieni sau echivalentul în moneda română se impozitează în România cu o cotă de 15%.

noiembrie

-

3740

-

3740 x 15% = 561 lei

decembrie

-

3740

-

3740 x 15% = 561 lei

Plătitorul de venituri din pensii şi/sau al sumelor din asigurări sociale are obligaţia de a calcula pentru luna noiembrie, respectiv pentru luna decembrie impozitul aferent acestor venituri, potrivit prevederilor convenţiei. Impozitul astfel calculat se reţine şi se virează la bugetul de stat potrivit art. 70 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
7.Plătitorul de venituri din pensii şi/sau al sumelor din asigurări sociale va solicita anual persoanei fizice rezidente în Canada care obţine din România venituri din pensii şi/sau sume din asigurări sociale, o declaraţie pe propria răspundere în care respectiva persoană va menţiona dacă obţine venituri din pensii şi/sau sume din asigurări sociale şi de la alt/alţi plătitor/plătitori de venituri din pensii din România.
8.Dacă în perioada în care persoanele rezidente canadiene au prezentat certificatele de rezidenţă s-au făcut reţineri de impozit care au depăşit prevederile din convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi Canada, acestea au dreptul să solicite restituirea impozitului reţinut în plus, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 360 din data de 15 mai 2014