REGULAMENT din 23 august 2012 de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară, funcţionează, în conformitate cu prevederile art. 901 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, în structura Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în cadrul Direcţiei protecţia persoanelor cu handicap, denumită în continuare DPPH.
Art. 2
(1)Componenţa nominală a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2)Activitatea de secretariat a Comisiei superioare este asigurată de către personalul din structura DPPH.
Art. 3
(1)Comisia superioară îşi desfăşoară activitatea în şedinţe conduse de către preşedintele acesteia, în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor.
(2)La şedinţele Comisiei superioare participă, cu statut de observator, un reprezentant al Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România.
(3)Comisia superioară se întruneşte în şedinţe, obligatoriu de două ori pe săptămână şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui acesteia.
(4)Convocarea membrilor Comisiei superioare şi a observatorului din partea Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România se poate realiza şi prin mijloace electronice.
(5)În situaţia în care unul dintre membri nu poate lua parte la şedinţă din motive independente de voinţa sa, va trebui să anunţe din timp preşedintele Comisiei superioare, menţionând cauzele care îl împiedică să participe.
(6)În cazul în care un membru absentează de la şedinţe de două ori consecutiv fără motive temeinice, acesta va fi înlocuit.
(7)Pe perioada absenţei temporare a preşedintelui, medicul, membru al Comisiei superioare, va prelua atribuţiile acestuia.
(8)Preşedintele este obligat să precizeze dacă este întrunit cvorumul legal. Acest lucru va fi menţionat şi în procesul-verbal de şedinţă.
Art. 4
La finalul fiecărei şedinţe, secretarul întocmeşte un proces-verbal de şedinţă. Procesul-verbal de şedinţă împreună cu o copie a convocării reprezintă documentele care stau la baza acordării indemnizaţiei de şedinţă, reglementată de lege.
Art. 5
(1)Deciziile Comisiei superioare se iau în şedinţele legal întrunite potrivit art. 3 alin. (1), cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.
(2)Preşedintele îşi exercită votul după exprimarea voinţei tuturor membrilor Comisiei superioare.
(3)În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui este decisiv.
Art. 6
(1)În exercitarea atribuţiilor de coordonare metodologică a comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare comisii de evaluare, Comisia superioară emite precizări şi instrucţiuni cu caracter metodologic, care sunt obligatorii pentru aplicarea unitară a prevederilor legale.
(2)În exercitarea atribuţiilor privind soluţionarea contestaţiilor formulate în condiţiile legii, la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap, eliberate de comisiile de evaluare, Comisia superioară emite decizii de admitere sau decizii de respingere a contestaţiei.
(3)În exercitarea atribuţiilor privind reevaluarea persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau ca urmare a autosesizării, Comisia superioară emite:
a)decizii de reevaluare;
b)decizii de încadrare în grad şi tip de handicap;
c)decizii de neîncadrare în grad şi tip de handicap.
Art. 7
(1)Modelele deciziilor emise potrivit art. 6 alin. (3) sunt prevăzute în anexele nr. 1-6.
(2)Punerea în executare a deciziilor se face de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea administrativ-teritorială în care a fost eliberat certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap sau care asigură plata prestaţiilor sociale, după caz.
(3)Deciziile emise de Comisia superioară pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciară de timbru.
(4)În situaţia în care, în urma atacării în instanţă a deciziei Comisiei superioare potrivit alin. (3), s-a obţinut o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, investită cu formulă executorie, Comisia superioară emite decizie de încadrare în grad şi tip de handicap, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6.
CAPITOLUL II: Procedura de soluţionare a contestaţiilor
Art. 8
(1)Contestaţiile împotriva certificatelor de încadrare în grad şi tip de handicap se depun la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul sau la registratura DPPH.
(2)În situaţia în care contestaţia se depune la registratura DPPH, aceasta se transmite Comisiei superioare şi se înregistrează în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.
Art. 9
În situaţia înregistrării contestaţiei la secretariatul comisiei de evaluare, acesta va transmite Comisiei superioare contestaţia, dovada comunicării certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap şi dosarul persoanei în cauză, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.
Art. 10
(1)În situaţia înregistrării contestaţiei la registratura DPPH, secretariatul Comisiei superioare solicită de îndată comisiilor de evaluare transmiterea dosarului persoanei.
(2)Comisia de evaluare, prin secretariatul acesteia, are obligaţia de a transmite documentele solicitate în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.
(3)Termenul de soluţionare a contestaţiilor curge de la data înregistrării dosarului în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.
Art. 11
Dosarul persoanei cuprinde obligatoriu, în copie, următoarele documente: certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap contestat, documentele care au stat la baza evaluării sociale, medicale şi psihologice, raportul de evaluare complexă şi orice alte documente care pot contribui la stabilirea corectă a încadrării în grad şi tip de handicap.
Art. 12
(1)Secretariatul Comisiei superioare verifică respectarea termenului legal de depunere de 30 de zile de la comunicarea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap.
(2)Comisia superioară soluţionează contestaţiile în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.
(3)În situaţia în care contestaţia a fost depusă în afara termenului legal de depunere prevăzut la alin. (1), se va dispune respingerea acesteia ca tardiv introdusă, comunicându-se în scris atât contestatarului, cât şi comisiei de evaluare soluţia adoptată şi motivarea acesteia, în termen de 15 zile de la data înregistrării.
Art. 13
(1)Comisia superioară va analiza documentele care au stat la baza încadrării în grad şi tip de handicap, pronunţându-se cu privire la contestaţia formulată prin decizie de:
a)admitere a contestaţiei;
b)respingere a contestaţiei.
(2)Decizia Comisiei superioare va cuprinde o justificare de specialitate şi va fi transmisă comisiei de evaluare prin poştă.
(3)Comisia de evaluare are obligaţia de a aduce decizia la cunoştinţa contestatarului în termen de 5 zile de la primirea documentelor.
Art. 14
(1)În cazul admiterii, Comisia superioară emite decizia de admitere a contestaţiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, stabilind încadrarea în grad şi tip de handicap.
(2)În cazul respingerii, Comisia superioară emite decizia de respingere a contestaţiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, caz în care se disting următoarele situaţii:
a)se constată respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, caz în care Comisia superioară menţine încadrarea în grad şi tip de handicap;
b)există suspiciuni cu privire la respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, caz în care Comisia superioară propune serviciului de evaluare complexă o nouă evaluare, în vederea încadrării corespunzătoare/neîncadrării într-un grad de handicap.
(3)Decizia de admitere a contestaţiei are valabilitate de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap de comisia de evaluare şi care este contestat la Comisia superioară.
(4)Decizia de respingere a contestaţiei are valabilitate de la data emiterii acesteia.
CAPITOLUL III: Procedura de reevaluare
Art. 15
În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)reevaluarea - procedura dispusă de către Comisia superioară ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau în situaţia în care Comisia superioară se sesizează din oficiu în cazul eliberării unui certificat de încadrare în grad şi tip de handicap asupra căruia există suspiciuni în ceea ce priveşte nerespectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap;
b)decizia de reevaluare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, este actul administrativ emis de Comisia superioară în baza căruia se începe procedura de reevaluare;
c)referat - document elaborat de reprezentantul din structura de specialitate a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în urma procesului de reevaluare;
d)raport de reevaluare - document elaborat de serviciul de evaluare complexă în urma procesului de reevaluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7;
e)decizie privind încadrarea/neîncadrarea în grad şi tip de handicap - actul administrativ emis de Comisia superioară în urma reevaluării, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4/anexa nr. 3;
f)proces-verbal de control - procesul-verbal întocmit în urma acţiunilor de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
Art. 16
(1)Documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, care cuprind recomandări motivate cu privire la reevaluarea persoanelor cu handicap, sunt înregistrate în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.
(2)Recomandările motivate vor fi transmise de către echipele de control şi în format electronic de tip baze de date şi vor conţine obligatoriu următoarele informaţii:
a)numele şi prenumele persoanei cu handicap;
b)CNP-ul;
c)judeţul/sectorul;
d)adresa de domiciliu;
e)numărul certificatului/deciziei de încadrare în grad de handicap;
f)tipul handicapului;
g)gradul de handicap;
h)codul bolii;
i)statutul social;
j)motivarea.
(3)În termen de 10 zile de la primirea documentelor, în urma analizării, Comisia superioară emite decizia de reevaluare, prin care dispune începerea procedurii de reevaluare.
Art. 17
Decizia de reevaluare cuprinde recomandări cu privire la conţinutul dosarului de evaluare complexă şi va fi transmisă direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din raza de domiciliu al persoanei, în vederea efectuării reevaluării de către serviciul de evaluare complexă.
Art. 18
Pentru buna desfăşurare a reevaluării, conducătorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv de sector al municipiului Bucureşti desemnează o persoană care îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)înregistrează în registrul de reevaluare al serviciului de evaluare complexă decizia de reevaluare, procesul-verbal întocmit şi pregăteşte dosarul persoanei cu handicap;
b)aduce la cunoştinţa persoanei, prin comunicare cu confirmare de primire, cu 20 de zile lucrătoare înainte de reevaluare, data şi locul unde va avea loc reevaluarea, precum şi documentele suplimentare necesare pentru reevaluare;
c)înregistrează în registrul de reevaluare al serviciului de evaluare complexă rapoartele de reevaluare şi referatele;
d)asigură transmiterea rapoartelor de reevaluare şi a referatelor către Comisia superioară.
Art. 19
Se pot prezenta la reevaluare numai acele persoane cu handicap care au fost înştiinţate de serviciul de evaluare complexă în acest sens şi care vor prezenta:
a)actul de identitate;
b)comunicarea serviciului de evaluare complexă cu privire la reevaluare;
c)documente relevante în vederea stabilirii gradului şi tipului de handicap, altele decât cele existente la dosar.
Art. 20
Reevaluarea persoanei se va realiza de către serviciul de evaluare complexă din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării deciziei de reevaluare la registratura acesteia.
Art. 21
În cazul în care persoana supusă reevaluării nu se prezintă la a doua convocare a serviciului de evaluare complexă, directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale.
Art. 22
(1)Specialiştii din serviciul de evaluare complexă analizează documentele din dosar, examinează persoana, iar concluziile, împreună cu motivarea acestora, le vor cuprinde în raportul de reevaluare.
(2)Raportul de reevaluare cuprinde recomandări cu privire la încadrarea sau neîncadrarea în grad de handicap.
Art. 23
Procesul de reevaluare se desfăşoară în prezenţa unui reprezentant din structura de specialitate a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care va întocmi un referat cu privire la respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap şi a procesului de reevaluare.
Art. 24
(1)În urma reevaluării, raportul de reevaluare, referatul şi dosarul completat vor fi înaintate Comisiei superioare în termen de 5 zile de la data efectuării reevaluării.
(2)Comisia superioară va emite decizia de încadrare sau decizia de neîncadrare în grad şi tip de handicap, corespunzătoare fiecărui caz, în termen de 10 zile de la înregistrarea celor prevăzute la alin. (1) în registrul de corespondenţă al acesteia.
Art. 25
În cazul în care persoana nu se prezintă la reevaluare în termenul prevăzut de 60 de zile lucrătoare, în baza raportului de reevaluare însoţit de referat, Comisia superioară emite decizie de neîncadrare în grad şi tip de handicap.
Art. 26
Deciziile emise de Comisia superioară vor fi transmise direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv de sector al municipiului Bucureşti, spre a fi aduse la cunoştinţa serviciului de evaluare complexă, care, în urma discuţiilor cu persoana evaluată sau, după caz, şi cu reprezentantul legal al acesteia, propune comisiei de evaluare modificarea şi completarea programului individual de reabilitare şi integrare socială.
Art. 27
Fiecare parte interesată are dreptul să primească la cerere o copie a raportului de reevaluare, a referatului, a documentelor care au stat la baza încadrării/neîncadrării în grad şi tip de handicap şi a procesului-verbal de control.
CAPITOLUL IV: Coordonarea metodologică şi monitorizarea activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap
Art. 28
Comisia superioară coordonează metodologic şi monitorizează activitatea de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurată în cadrul serviciilor de evaluare complexă şi al comisiilor de evaluare, cu privire la:
1.respectarea procedurii de evaluare;
2.respectarea prevederilor privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare;
3.respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, caz în care Comisia superioară va urmări corectitudinea evaluării medico-psihosociale, stabilirii deficienţei funcţionale, încadrării în grad şi tip de handicap, datei dobândirii handicapului, precum şi a modului în care s-a stabilit valabilitatea certificatelor de încadrare în grad şi tip de handicap;
4.respectarea de către entităţile cu atribuţii în evaluare şi încadrare a instrucţiunilor emise de către aceasta;
5.punerea în aplicare a deciziilor emise de Comisia superioară.
Art. 29
În exercitarea atribuţiilor cu privire la coordonarea metodologică şi monitorizarea activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurate în cadrul serviciilor de evaluare complexă şi al comisiilor de evaluare, Comisia superioară:
- elaborează, după caz, instrucţiuni metodologice în scopul clarificării şi aplicării unitare la nivel naţional a criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap;
- se autosesizează şi întreprinde demersurile prevăzute de lege în cazul în care constată abateri repetate de la prevederile legale cu privire la evaluarea şi încadrarea în grad şi tip de handicap;
- monitorizează activitatea de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurată la nivelul serviciilor de evaluare complexă şi al comisiilor de evaluare, prin vizite şi prin colectarea structurată a informaţiilor cu care ia contact în procesul de soluţionare a contestaţiilor sau de reevaluare şi analiza acestora;
- participă, prin membrii acesteia, atunci când este nominalizată, la acţiuni comune de control pe teme vizând evaluarea şi încadrarea în grad şi tip de handicap a persoanelor adulte.
Art. 30
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.
-****-
ANEXA nr. 1:
Modelul deciziei de respingere a contestaţiei
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
DECIZIE
Nr. ........../data ...............
Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. ......../..........., întrunită în şedinţa din ..............., în prezenţa cvorumului, analizând documentele depuse,
RESPINGE
contestaţia cu nr. ........./.......... împotriva Certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap nr. ......../data .........., eliberat de ..............., a doamnei/domnului ..............., CNP ........., adresa ..............., cu următoarea justificare/motivare:
.............................................
Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Preşedinte,
...........................
(numele şi prenumele)
Semnătura
...........................
Membri:
...........................
...........................
(numele şi prenumele)
Semnătura
...........................
...........................
ANEXA nr. 2:
Modelul deciziei de admitere a contestaţiei
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
DECIZIE
Nr. ........../data ...............
Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. ......./........., întrunită în şedinţa din ..............., în prezenţa cvorumului, analizând documentele depuse,
ADMITE
contestaţia cu nr. ......./......... împotriva certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap nr. ......../data ..........., eliberat de ..............., a doamnei/domnului ..............., CNP ..............., adresa ..............., statut social*): 1. fără venit; 2. cu pensie de urmaş; 3. cu pensie de invaliditate; 4. cu pensie de limită de vârstă; 5. salariat; 6. altele ............ şi stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap, astfel:
Grad de handicap ...............
Cod boală ...............
Cod handicap ...............
Deficienţa funcţională*):
- uşoară;
- medie;
- accentuată;
- gravă:
- cu asistent personal;
- fără asistent personal;
- cu indemnizaţie de însoţitor;
- fără indemnizaţie de însoţitor.
Motivare/Justificare**): ...........................................
Data dobândirii handicapului ..............., documentul ...............
Valabilitate*): - 6 luni; - 12 luni; - permanent de la data ...............
Documentaţia cu care se va prezenta la revizuire: ..............................
Termen de revizuire***) ...............
Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Decizia obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Preşedinte,
...........................
(numele şi prenumele)
Semnătura
...........................
Membri:
...........................
...........................
(numele şi prenumele)
Semnătura
...........................
...........................
*)Se anulează ceea ce nu corespunde.
**)Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
***)Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent.
ANEXA nr. 3:
Modelul deciziei de neîncadrare în grad şi tip de handicap, în urma procesului de reevaluare
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
DECIZIE
Nr. ........../data ...............
Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. ......./.........., întrunită în şedinţa din ..............., în prezenţa cvorumului,
având în vedere Raportul de evaluare complexă nr. ......../data ........... şi Referatul reprezentantului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. ......./.........., întocmite în urma procesului de reevaluare declanşat prin Decizia de reevaluare nr. ......./data ............., precum şi documentele existente la dosar, decide
NEÎNCADRAREA
în grad şi tip de handicap a doamnei/domnului ..............., CNP ......., adresa ..............., cu următoarea justificare/motivare:
...........................
Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Preşedinte,
...........................
(numele şi prenumele)
Semnătura
...........................
Membri:
...........................
...........................
(numele şi prenumele)
Semnătura
...........................
...........................
ANEXA nr. 4:
Modelul deciziei de încadrare în grad şi tip de handicap, în urma procesului de reevaluare
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
DECIZIE
Nr. ........../data ...............
Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. ......./.........., întrunită în şedinţa din ..............., în prezenţa cvorumului,
având în vedere Raportul de evaluare complexă nr. ......../data ............... şi Referatul reprezentantului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. ......./.........., întocmite în urma procesului de reevaluare declanşat prin Decizia de reevaluare nr. ........./data ..............., precum şi documentele existente la dosar, decide
ÎNCADRAREA
în grad şi tip de handicap a domnului/doamnei ...............,CNP ........., adresa ..............., statut social*): 1. fără venit; 2. cu pensie de urmaş; 3. cu pensie de invaliditate; 4. cu pensie de limită de vârstă; 5. salariat; 6. altele ..........., astfel:
Grad de handicap ...............
Cod boală ...............
Cod handicap ...............
Deficienţa funcţională*):
- uşoară;
- medie;
- accentuată;
- gravă:
- cu asistent personal;
- fără asistent personal;
- cu indemnizaţie de însoţitor;
- fără indemnizaţie de însoţitor.
Motivare/Justificare**): ...............
Data dobândirii handicapului ..............., documentul ...............
Valabilitate*): - 6 luni; - 12 luni; - permanent de la data ...............
Documentaţia cu care se va prezenta la revizuire: ..............................
Termen de revizuire***) ...............
Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Decizia obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Preşedinte,
...........................
(numele şi prenumele)
Semnătura
...........................
Membri:
...........................
...........................
(numele şi prenumele)
Semnătura
...........................
...........................
*)Se anulează ceea ce nu corespunde.
**)Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
***)Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent.
ANEXA nr. 5:
Modelul deciziei de reevaluare
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
DECIZIE
Nr. ......... din data de ...............
Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. ......./.........., întrunită în şedinţa din ..............., în prezenţa cvorumului, sesizându-se din oficiu/analizând recomandările din Raportul de control înregistrat cu nr. ....... din data de ............, în urma acţiunii de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale asupra certificatului/deciziei de încadrare în grad de handicap nr. ........ din ..............., emis/emisă de ..............., decide
REEVALUAREA
doamnei/domnului ..............., CNP .........., adresa ..............., str. ............. nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ..............., în perioada ............... .
Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Preşedinte,
...........................
(numele şi prenumele)
Semnătura
...........................
Membri:
...........................
...........................
(numele şi prenumele)
Semnătura
...........................
...........................
ANEXA nr. 6:
Modelul deciziei de încadrare în grad şi tip de handicap, în urma unei sentinţe civile definitive şi irevocabile
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
DECIZIE
Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. ......./.........., întrunită în şedinţa din ..............., în prezenţa cvorumului, în baza Sentinţei civile nr. ......./........., pronunţată de ..............., în şedinţa publică din data de ..............., dată în soluţionarea Dosarului nr. ......./........., definitivă şi irevocabilă, decide
ÎNCADRAREA
în grad şi tip de handicap a domnului/doamnei ..............., CNP ........., adresa ..............., statut social*): 1. fără venit; 2. cu pensie de urmaş; 3. cu pensie de invaliditate; 4. cu pensie de limită de vârstă; 5. salariat; 6. altele ..........., astfel:
Grad de handicap ...............
Cod boală ...............
Cod handicap ...............
Deficienţa funcţională*):
- uşoară;
- medie;
- accentuată;
- gravă:
- cu asistent personal;
- fără asistent personal;
- cu indemnizaţie de însoţitor;
- fără indemnizaţie de însoţitor.
Motivare/Justificare**):
Data dobândirii handicapului ..............., documentul ...............
Valabilitate*): - 6 luni; - 12 luni; - permanent de la data ...............
Documentaţia cu care se va prezenta la revizuire: ..............................
Termen de revizuire***) ...............
Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Decizia obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Preşedinte,
...........................
(numele şi prenumele)
Semnătura
...........................
Membri:
...........................
...........................
(numele şi prenumele)
Semnătura
...........................
...........................
*)Se anulează ceea ce nu corespunde.
**)Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
***)Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent.
ANEXA nr. 7:
Modelul raportului de reevaluare
RAPORT DE REEVALUARE
I.Datele de identificare
Numele şi prenumele ...............
CNP ...............
Locul naşterii ...............
Domiciliul ...............
Actul de identitate: B.I./C.I. seria ..... nr. ........, valabilitatea ...............
Nr. de telefon ...............
Persoana de contact/Persoana de sprijin:
Numele şi prenumele ...............
Domiciliul ...............
Nr. de telefon ...............
Măsurile de protecţie de care a beneficiat persoana cu handicap ...............
II.Rezultatele evaluării
1.Rezultatele evaluării sociale:
Date relevante privind evaluarea socială ...............
Concluziile şi recomandările asistentului social ...............
2.Rezultatele evaluării medicale:
Date relevante privind evaluarea medicală ...............
Concluziile şi recomandările medicului ...............
3.Rezultatele evaluării psihologice:
Date relevante privind evaluarea psihologică ...............
Concluziile şi recomandările psihologului ...............
4.Rezultatele evaluării vocaţionale:
Date relevante privind evaluarea vocaţională ...............
Concluziile şi recomandările psihopedagogului ...............
5.Rezultatele evaluării nivelului de educaţie:
Date relevante privind evaluarea nivelului de educaţie ...............
Concluziile şi recomandările psihopedagogului ...............
6.Rezultatele evaluării abilităţilor şi a nivelului de integrare socială:
Date relevante privind evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială ............... (gradul de dependenţă)
Concluziile şi recomandările psihologului, psihopedagogului ...............
III.Concluzii
În urma reevaluării, se constată următoarele:
Propunerea de încadrare/neîncadrare într-un grad de handicap ...............
Propunerea privind orientarea profesională ...............
Propuneri privind luarea unei măsuri de protecţie ...............
Serviciul de evaluare complexă
Asistent social,
..........................
Medic specialist,
..........................
Psiholog,
..........................
Alţi specialişti,
..........................
..........................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 672 din data de 26 septembrie 2012