ACORD din 14 martie 2014 între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate
Guvernul României şi Guvernul Georgiei, denumite în continuare părţi,
convenind să poarte discuţii pe probleme politice şi de securitate, să extindă şi să intensifice cooperarea politică, militară şi economică,
luând act de schimbările politice la nivel mondial şi recunoscând rolul important al cooperării în consolidarea păcii, securităţii internaţionale şi încrederii reciproce,
realizând faptul că o bună cooperare poate necesita schimbul de informaţii clasificate între părţi,
dorind să creeze un set de reguli privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate aplicabil tuturor acordurilor de cooperare şi contractelor clasificate viitoare, care vor fi implementate între părţi şi care vor conţine sau vor implica informaţii clasificate,
respectând reciproc suveranitatea, egalitatea, integritatea teritorială, securitatea şi interesele statelor lor,
au convenit următoarele:
Art. 1: Scopul şi domeniul de aplicare
(1)Scopul prezentului acord este de a asigura protecţia informaţiilor clasificate schimbate sau produse în procesul de cooperare dintre părţi sau dintre persoanele juridice din statele părţilor.
(2)Prezentul acord se aplică oricărei activităţi ce implică schimbul de informaţii clasificate şi care se derulează sau urmează a se derula între părţi sau între persoanele juridice din statele părţilor.
(3)Prezentul acord nu va afecta obligaţiile celor două părţi ce derivă din alte acorduri internaţionale şi nu va fi folosit împotriva intereselor, securităţii şi integrităţii teritoriale ale altor state.
Art. 2: Definiţii
În sensul prezentului acord:
a)informaţie clasificată înseamnă orice informaţie, document sau material, indiferent de forma fizică a acesteia/acestuia, căreia/căruia i s-a atribuit un anumit nivel de clasificare în conformitate cu legislaţiile statelor părţilor şi care va fi protejat(ă) corespunzător;
b)nivel de clasificare înseamnă o categorie care, în conformitate cu legislaţia statului părţii, determină anumite restricţii privind accesul la informaţii clasificate, măsuri de protecţie şi marcaje;
c)contractant înseamnă o persoană fizică sau juridică abilitată să încheie contracte în conformitate cu cerinţele menţionate în prezentul acord şi cu legislaţiile statelor părţilor;
d)contract clasificat înseamnă orice contract, acord sau proiect care conţine sau implică accesul la informaţii clasificate sau în baza căruia sunt generate astfel de informaţii;
e)incident de securitate înseamnă o acţiune sau omisiune contrară legislaţiei statului părţii care are sau poate avea drept rezultat dezvăluirea sau distrugerea neautorizată, însuşirea ilegală, deteriorarea sau pierderea informaţiilor clasificate;
f)partea emitentă înseamnă partea, inclusiv persoane juridice de drept public sau privat din statul părţii respective, care generează şi transmite informaţii clasificate;
g)partea primitoare înseamnă partea, inclusiv persoane juridice de drept public sau privat din statul părţii respective, care primeşte informaţii clasificate;
h)certificat de securitate a personalului înseamnă un document emis în conformitate cu legislaţia statelor părţilor, prin care se atestă abilitarea unei persoane de a avea acces la informaţii clasificate în conformitate cu legislaţia relevantă a statului acesteia;
i)certificat de securitate industrială înseamnă un document emis de autoritatea competentă de securitate, prin care se atestă că o persoană juridică are capacitatea fizică şi organizatorică de a utiliza şi depozita informaţii clasificate, în conformitate cu legislaţia relevantă a statului său;
j)autoritate competentă de securitate înseamnă instituţia menţionată la art. 3, învestită cu autoritate la nivel naţional care, în conformitate cu legislaţiile statelor părţilor, asigură implementarea unitară a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;
k)necesitatea de a cunoaşte înseamnă principiul conform căruia accesul la informaţii clasificate poate fi acordat numai acelei persoane îndreptăţite să cunoască astfel de informaţii, în virtutea îndatoririlor sale de serviciu, în contextul în care informaţiile au fost transmise părţii primitoare.
Art. 3: Autorităţile competente de securitate
(1)Autorităţile competente de securitate responsabile pentru implementarea prezentului acord sunt:
a)în România:
Guvernul României
Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
Str. Mureş nr. 4, sectorul 1
Bucureşti
România
b)în Georgia:
Ministerul Afacerilor Interne al Georgiei
10 General Gia Gulua
0114, Tbilisi
Georgia
(2)Părţile se vor informa reciproc, pe canale diplomatice, despre orice modificare relevantă cu privire la autorităţile competente de securitate.
(3)În vederea realizării şi menţinerii unor standarde de securitate similare, autorităţile competente de securitate îşi vor furniza, la cerere, informaţii referitoare la standardele, procedurile şi practicile de securitate aplicate de părţi pentru protecţia informaţiilor clasificate. În acest scop, autorităţile competente de securitate pot conveni şi asupra unor vizite reciproce efectuate de persoane autorizate în ambele state.
(4)Dacă este necesar, autorităţile competente de securitate pot încheia aranjamente de securitate pe aspecte tehnice specifice privind implementarea prezentului acord.
Art. 4: Echivalenţa nivelurilor de clasificare
Părţile stabilesc următoarele echivalenţe ale nivelurilor de clasificare naţionale:
Art. 5: Certificatele de securitate şi accesul la informaţii clasificate
(1)Accesul la informaţii clasificate şi/sau în incintele şi obiectivele unde se desfăşoară activităţi ce implică informaţii clasificate sau unde sunt depozitate astfel de informaţii este permis, cu respectarea principiului "necesitatea de a cunoaşte", numai persoanelor autorizate sau care deţin certificat de securitate a personalului valabil pentru nivelul de clasificare a informaţiilor pentru care este necesar accesul.
(2)La cerere, părţile, prin intermediul autorităţilor competente de securitate, vor confirma faptul că unei persoane fizice sau juridice i s-a acordat certificat de securitate a personalului, respectiv certificat de securitate industrială înainte ca aceasta să aibă acces la informaţiile clasificate ale părţii emitente.
(3)Autorităţile competente de securitate se vor informa reciproc asupra tuturor modificărilor privind certificatele de securitate a personalului şi certificatele de securitate industrială conexe activităţilor de cooperare derulate în baza prezentului acord.
(4)La cerere, autorităţile competente de securitate ale părţilor, respectând legislaţiile statelor acestora, îşi vor acorda asistenţă reciprocă cu privire la procedura de acordare a certificatelor de securitate a personalului sau a certificatelor de securitate industrială pentru proprii cetăţeni care locuiesc pe teritoriul statului celeilalte părţi sau pentru obiectivele amplasate pe teritoriul statului celeilalte părţi.
(5)Părţile îşi vor recunoaşte reciproc certificatele de securitate a personalului şi certificatele de securitate industrială privind accesul la informaţiile clasificate schimbate în baza prezentului acord şi emise în conformitate cu legislaţiile statelor părţilor.
Art. 6: Măsuri de protecţie
(1)În conformitate cu prezentul acord şi cu legislaţiile statelor părţilor, părţile vor implementa toate măsurile corespunzătoare pentru protecţia informaţiilor clasificate schimbate sau produse în baza acestui acord. Părţile vor asigura pentru informaţiile clasificate primite acelaşi nivel de protecţie ca şi pentru informaţiile clasificate naţionale având nivel de clasificare echivalent, în conformitate cu art. 4.
(2)Partea primitoare va marca informaţiile clasificate primite cu propriile niveluri de clasificare naţionale, în conformitate cu echivalenţele prevăzute la art. 4.
(3)Partea primitoare nu va scădea nivelul de clasificare al informaţiilor clasificate primite şi nici nu va declasifica aceste informaţii fără acordul prealabil scris al părţii emitente. Partea emitentă va informa partea primitoare, prin autoritatea competentă de securitate, asupra oricăror modificări survenite în nivelurile de clasificare ale informaţiilor schimbate.
(4)Atribuirea unui nivel de clasificare pentru informaţiile clasificate create în comun, modificarea acestuia sau declasificarea acestor informaţii se va realiza cu acordul părţilor.
(5)Fiecare parte se va asigura că informaţiile clasificate primite de la cealaltă parte vor fi utilizate doar în scopul pentru care acestea au fost transmise. Partea emitentă poate impune cerinţe specifice pentru informaţiile clasificate transmise.
(6)Traducerea şi multiplicarea informaţiilor clasificate se vor realiza conform următoarelor proceduri:
a)persoanele trebuie să deţină certificate de securitate a personalului corespunzătoare;
b)traducerea şi copia vor fi marcate şi protejate în acelaşi mod ca şi informaţiile clasificate originale;
c)traducerile şi numărul copiilor se vor limita la cel necesar scopurilor oficiale;
d)traducerea va conţine o notă corespunzătoare în limba în care a fost efectuată traducerea, în care se va specifica faptul că aceasta conţine informaţii clasificate primite de la partea emitentă.
(7)Traducerile şi multiplicările informaţiilor clasificate pot fi limitate sau excluse de către partea emitentă.
(8)Informaţiile clasificate marcate STRICT SECRET/ vor fi traduse şi multiplicate numai cu acordul prealabil scris al părţii emitente.
(9)Informaţiile clasificate marcate STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/ nu vor fi multiplicate de către partea primitoare şi vor fi traduse numai cu acordul prealabil scris al părţii emitente.
(10)Distrugerea informaţiilor clasificate se va realiza în conformitate cu legislaţia statului părţii primitoare astfel încât reconstrucţia parţială sau totală a acestora să nu fie posibilă. Partea emitentă va fi imediat notificată cu privire la distrugere. Informaţiile clasificate STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/ nu vor fi distruse, ci returnate părţii emitente.
(11)În cazul în care este imposibilă protejarea sau returnarea informaţiilor clasificate generate sau transmise în baza prezentului acord, acestea vor fi distruse imediat. Partea primitoare va notifica în cel mai scurt timp partea emitentă cu privire la distrugerea informaţiilor clasificate.
(12)Partea primitoare nu va disemina informaţiile clasificate primite sau create în comun în baza prezentului acord către niciun stat terţ, organizaţie internaţională, entitate sau cetăţean al unui stat terţ, fără acordul prealabil scris al părţii emitente.
Art. 7: Transmiterea informaţiilor clasificate
(1)Informaţiile clasificate vor fi transmise prin canale diplomatice, curieri militari sau alte mijloace convenite de autorităţile competente de securitate, în conformitate cu legislaţiile statelor acestora. Partea primitoare va confirma în scris primirea informaţiilor clasificate.
(2)Dacă există un volum mare de informaţii clasificate ce trebuie transmis, autorităţile competente de securitate vor conveni mijloacele de transport, traseul şi măsurile de securitate pentru fiecare caz în parte.
(3)Informaţiile clasificate vor fi transmise electronic în formă criptată, prin utilizarea mijloacelor şi dispozitivelor criptografice acceptate reciproc de autorităţile competente de securitate, în conformitate cu legislaţiile statelor acestora.
Art. 8: Vizite
(1)Vizitele ce implică acces la informaţii clasificate efectuate de cetăţenii din statul uneia dintre părţi pe teritoriul statului celeilalte părţi sunt supuse aprobării prealabile scrise a autorităţii competente de securitate a părţii gazdă, în conformitate cu legislaţia statului acesteia.
(2)Cererea de vizită va fi transmisă cu cel puţin douăzeci de zile înainte de vizită, prin intermediul autorităţilor competente de securitate, dacă acestea nu au convenit altfel. În cazuri urgente, cererea de vizită va fi transmisă cu cel puţin cinci zile lucrătoare în avans.
(3)Cererea de vizită va cuprinde:
a)numele şi prenumele vizitatorului, data şi locul naşterii, cetăţenia, numărul paşaportului sau al cărţii de identitate;
b)numele instituţiei, companiei sau organizaţiei pe care o reprezintă sau din care face parte vizitatorul;
c)denumirea şi adresa instituţiei, companiei sau organizaţiei ce urmează să fie vizitată;
d)confirmarea deţinerii certificatului de securitate a personalului de către vizitator, valabilitatea acestuia şi nivelul de clasificare al informaţiilor până la care acesta poate acorda acces vizitatorului;
e)obiectivul şi scopul vizitei sau vizitelor;
f)data şi durata preconizate pentru vizita sau vizitele solicitate, iar în cazul vizitelor repetate se va menţiona perioada totală a acestora;
g)numele şi numărul de telefon ale persoanei de contact din cadrul instituţiei, companiei sau organizaţiei ce urmează a fi vizitate, contactele anterioare şi orice alte informaţii utile pentru justificarea vizitei sau vizitelor;
h)data, semnătura şi ştampila oficială a autorităţii competente de securitate.
(4)Autoritatea competentă de securitate a părţii care primeşte cererea de vizită va informa, în timp util, autoritatea competentă de securitate a părţii solicitante cu privire la decizia luată.
(5)După aprobarea vizitei, autoritatea competentă de securitate a părţii gazdă va transmite funcţionarului de securitate din instituţia, compania sau organizaţia ce urmează a fi vizitată un exemplar al cererii de vizită.
(6)Valabilitatea autorizaţiei de vizită nu va depăşi douăsprezece luni.
(7)În cazul contractelor clasificate părţile pot conveni asupra unor liste de persoane autorizate pentru efectuarea de vizite repetate. Aceste liste sunt valabile pentru o perioadă iniţială de douăsprezece luni. Detaliile privind vizitele repetate vor fi stabilite direct de reprezentanţii organizaţiilor implicate, în conformitate cu termenii şi condiţiile convenite.
(8)Toţi vizitatorii vor respecta reglementările şi instrucţiunile de securitate ale părţii gazdă.
(9)Părţile vor garanta protecţia datelor personale ale vizitatorilor în conformitate cu legislaţiile statelor acestora.
Art. 9: Contracte clasificate
(1)În cazul în care o parte sau o persoană juridică din statul său intenţionează să încheie un contract clasificat ce urmează a se derula pe teritoriul statului celeilalte părţi, atunci partea pe teritoriul căreia se derulează contractul îşi va asuma responsabilitatea de a proteja informaţiile clasificate legate de contract, în conformitate cu legislaţia statului său şi cu prezentul acord.
(2)La cerere, autorităţile competente de securitate vor confirma dacă au fost eliberate certificate de securitate industrială şi certificate de securitate a personalului corespunzătoare persoanelor şi contractanţilor propuşi să participe la negocierile precontractuale sau la derularea contractelor clasificate anterior accesării de către aceştia a informaţiilor clasificate ale părţii emitente.
(3)Fiecare contract clasificat încheiat între contractanţi, în conformitate cu prevederile prezentului acord, va cuprinde o anexă de securitate corespunzătoare în care sunt menţionate cel puţin următoarele aspecte:
a)lista informaţiilor clasificate gestionate în cadrul contractului clasificat şi nivelurile de clasificare ale acestora;
b)procedura de comunicare a modificărilor apărute în nivelurile de clasificare ale informaţiilor schimbate;
c)canalele de comunicare şi mijloacele de transmitere electromagnetică;
d)procedura de transport al informaţiilor clasificate;
e)obligaţia de a informa despre orice incident de securitate survenit efectiv sau posibil.
(4)O copie a anexei de securitate a oricărui contract clasificat va fi transmisă autorităţii competente de securitate a părţii pe teritoriul căreia urmează să se deruleze contractul clasificat, în vederea asigurării unei supravegheri şi unui control de securitate corespunzătoare.
(5)Contractele clasificate care implică informaţii SECRET DE SERVICIU/ vor conţine o clauză în care sunt specificate măsurile minime ce urmează a fi implementate pentru protecţia acestei categorii de informaţii clasificate.
(6)Orice subcontractant trebuie să îndeplinească aceleaşi obligaţii de securitate ca şi contractantul.
(7)Autorităţile competente de securitate pot conveni asupra unor vizite reciproce în vederea analizării eficienţei măsurilor adoptate de contractant sau de subcontractant pentru protecţia informaţiilor clasificate vehiculate în contractul clasificat.
(8)Părţile vor asigura protecţia drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate industrială - inclusiv licenţele, secretele comerciale şi a oricăror altor drepturi legate de informaţiile clasificate schimbate între statele lor, în conformitate cu legislaţiile statelor părţilor.
(9)Autorităţile competente de securitate ale părţilor pot conveni şi asupra altor proceduri detaliate referitoare la contractele clasificate.
Art. 10: Incidente de securitate
(1)În cazul producerii unui incident de securitate care implică informaţii clasificate emise şi primite de la cealaltă parte, autoritatea competentă de securitate din statul în care s-a produs incidentul de securitate va informa imediat autoritatea competentă de securitate a părţii emitente şi va asigura investigaţia de securitate adecvată. Dacă este necesar, părţile vor coopera pe parcursul investigaţiei.
(2)În situaţia în care incidentul de securitate are loc pe teritoriul unui stat terţ, autoritatea competentă de securitate a părţii care a transmis informaţiile va acţiona conform alin. (1).
(3)În oricare dintre cazuri, autoritatea competentă de securitate a părţii primitoare va informa în scris autoritatea competentă de securitate a părţii emitente cu privire la circumstanţele producerii incidentului de securitate, întinderea prejudiciului, măsurile adoptate pentru diminuarea prejudiciului şi rezultatul investigaţiei. În oricare dintre cazuri notificarea respectivă trebuie să cuprindă suficiente detalii pentru ca partea emitentă să poată evalua pe deplin consecinţele.
Art. 11: Soluţionarea diferendelor
Orice diferend privind interpretarea sau implementarea prezentului acord se va soluţiona prin consultări şi/sau negocieri între părţi şi nu va fi deferit spre soluţionare unei instanţe naţionale sau internaţionale ori unui terţ. Pe durata consultărilor, părţile vor continua să îşi îndeplinească obligaţiile ce derivă din prezentul acord.
Art. 12: Cheltuieli
Fiecare parte va suporta cheltuielile proprii generate de implementarea prezentului acord.
Art. 13: Dispoziţii finale
(1)Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată de timp şi intră în vigoare în prima zi a următoarei luni de la data primirii ultimei notificări scrise prin care părţile se informează reciproc de faptul că au fost îndeplinite procedurile interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.
(2)Prezentul acord poate fi modificat şi completat pe baza consimţământului reciproc al părţilor. Modificările vor forma un document separat şi vor intra în vigoare în conformitate cu alin. (1) al acestui articol. Documentul astfel constituit va face parte integrantă din prezentul acord.
(3)Părţile se vor informa reciproc, cu promptitudine, cu privire la orice modificări survenite în legislaţiile statelor acestora care ar putea afecta protecţia informaţiilor clasificate la care se referă prezentul acord. În acest caz, părţile se vor consulta în legătură cu oportunitatea unor posibile modificări ale prezentului acord. În tot acest timp, informaţiile clasificate vor continua să fie protejate conform prezentului acord.
(4)Fiecare parte are dreptul să denunţe oricând, în scris, prezentul acord. În acest caz, valabilitatea acestuia expiră după 6 luni de la data la care notificarea de denunţare a fost primită de cealaltă parte.
(5)Chiar şi în situaţia denunţării prezentului acord, toate informaţiile clasificate schimbate în baza acestuia vor continua să fie protejate în conformitate cu prevederile stipulate până când partea emitentă dispensează partea primitoare de această obligaţie.
(6)La data intrării în vigoare a prezentului acord se abrogă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind protecţia informaţiilor clasificate militare schimbate, semnat la Bucureşti la 22 iulie 2003. Informaţiile clasificate transmise în baza acordului sus-menţionat vor fi protejate în conformitate cu prevederile prezentului acord.
-****-
Încheiat la Tbilisi, la 14 martie 2014, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, georgiană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare va prevala textul în limba engleză.

Pentru Guvernul României,

Titus Corlăţean,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Georgiei,

Maia Pandjikidze,

ministrul afacerilor externe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 946 din data de 23 decembrie 2014