HOTĂRÂRE nr. 1124 din 27 noiembrie 2012 privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Darabani şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Darabani, judeţul Botoşani, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în oraşul Darabani, str. Ion Vodă nr. 1, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Botoşani.
(2)Desfiinţarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Botoşani, str. Marchian nr. 11, judeţul Botoşani, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Botoşani.
(3)Reorganizarea prevăzută la alin. (2) nu implică majorarea numărului de paturi alocat judeţului Botoşani prin Planul naţional de paturi.
Art. 2
Structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3
(1)Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani.
(2)Personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani, cu încadrarea în normativul de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare.
Art. 4
Patrimoniul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1), stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 5
La data expirării termenului prevăzut la art. 2 se abrogă numărul curent 65 de la rubrica "Judeţul Botoşani" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

p. Ministrul delegat pentru administraţie,

Constantin Cătălin Chiper,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 800 din data de 28 noiembrie 2012