LEGE nr. 206 din 27 iunie 2013 pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
1.La articolul 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:
"(61) Termenul pentru emiterea avizului conform este de 30 de zile. După expirarea termenului, se aplică procedura aprobării tacite."
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 403 din data de 4 iulie 2013