ORDIN nr. 129 din 13 martie 2014 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale
În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3
Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice şi Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

ANEXA nr. 1:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2014

A

0

2

   

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

66.153

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

65.924

din care:

a) Venituri din activitatea de bază

03

19.334

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

41.337

c) Alte venituri din exploatare

05

5.253

2. VENITURI FINANCIARE

06

229

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

62.381

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

62.267

a) Bunuri şi servicii

10

15.153

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

38.301

- cheltuieli cu salariile din care:

12

26.499

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

0

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

124

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

5.512

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

132

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

1.378

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

67

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

225

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

66

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

4.422

- tichete de masă

23

1.434

- deplasări, detaşări

24

2.988

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3.293

d) Cheltuieli de protocol

26

54

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

695

h) Alte cheltuieli

30

4.771

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

1 14

- cheltuieli privind dobânzile

32

40

- alte cheltuieli financiare

33

74

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

3.772

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

604

V. REZULTATUL NET

37

3.168

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

3.168

a) pentru cointeresarea personalului

40

634

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

1.901

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

633

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

3.225

1. Surse proprii

44

900

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

550

- interne

47

 

- externe

48

550

4. Alte surse

49

1.775

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

3.225

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

3.225

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

-

- interne

53

-

- externe

54

-

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

66.153

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

62.381

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

3.772

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

880

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

530

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

2.500

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

2.603

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

6,05

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

75,17

9. Rata rentabilităţii financiare

rd.37*100/capital propriu (49378 mii lei)

64

6,42

10. Plăţi restante

65

528

11. Creanţe de încasat

66

11.030

ANEXA nr. 2:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2014

A

0

2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

3850

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

3850

din care:

  

a) Venituri din activitatea de bază

03

2350

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1200

c) Alte venituri din exploatare

05

300

2. VENITURI FINANCIARE

06

0

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

3820

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

3810

a) Bunuri şi servicii

10

882

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

2796

- cheltuieli cu salariile din care:

12

2050

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

82

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

69

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

426

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

10

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

107

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

5

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

17

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

5

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

176

- tichete de masă

23

112

- deplasări, detaşări

24

64

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

85

d) Cheltuieli de protocol

26

3

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

4

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

20

h) Alte cheltuieli

30

20

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

10

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

- alte cheltuieli financiare

33

10

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

30

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

5

V. REZULTATUL NET

37

25

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

25

a) pentru cointeresarea personalului

40

5

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

 

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

20

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

115

1. Surse proprii

44

115

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

115

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

115

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

0

1. Venituri totale (rd. 01)

55

3850

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

3820

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

30

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

61

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

40

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

2638

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

2713

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0,79

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

63,11

9. Rata rentabilităţii financiare

rd.37* 100/capital propriu (87382)

64

0,03

10. Plăţi restante

65

20

11. Creanţe de încasat

66

500

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 202 din data de 21 martie 2014