PROCEDURI din 19 martie 2015 ale Camerei Auditorilor Financiari din România de traducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor
Art. 1: Obligaţiile Camerei Auditorilor Financiari din România în procesul de traducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor
Camera Auditorilor Financiari din România (Camera), în calitate de membru al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), are obligaţia de a promova şi, implicit, de a aduce la cunoştinţa membrilor săi Standardele internaţionale emise de IAASB (Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare) şi IESBA (Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili). Aceste obligaţii îi revin Camerei şi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2: Obiectivele Camerei
(1)Camera trebuie să implementeze un proces care prevede o traducere completă, corectă şi la timp a standardelor internaţionale emise de IFAC şi să asigure diseminarea la timp, în rândul membrilor şi stagiarilor săi, a standardelor traduse, care sunt relevante pentru desfăşurarea activităţii lor.
(2)Această procedură se aplică traducerii textului integral al unui standard, atunci când procesul de traducere este desfăşurat de către Cameră.
(3)Obiectivele prezentei proceduri sunt:
a)obţinerea unei traduceri fidele a standardelor, fără adăugiri, modificări sau eliminări ale conţinutului şi fără modificări ale înţelesului standardelor finale. O traducere fidelă respectă intenţia, tonul şi structura standardelor finale şi permite celor care le citesc în limba română să obţină o înţelegere a sensului lor, similară cu cea obţinută de un vorbitor nativ de limba engleză, care deţine calificări similare. Traducerea fidelă acordă prioritate sensului textului original faţă de modificările necesare pentru adaptarea la circumstanţele locale. Traducerea fidelă nu presupune o traducere "cuvânt cu cuvânt", ci trebuie să aibă drept rezultat un text inteligibil în limba română;
b)obţinerea, în timp util, a unei traduceri a standardelor, având în vedere că traducerea iniţială este disponibilă într-o perioadă de timp rezonabilă după ce standardul final a fost emis de către IFAC; şi
c)asigurarea actualizării periodice a traducerii standardelor, având în vedere că traducerea iniţială este actualizată într-o perioadă de timp rezonabilă, după ce un standard nou sau revizuit a fost emis de către IFAC.
Art. 3: Obţinerea permisiunii de traducere şi reproducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor
Camera va înainta către IFAC în scris, în limba engleză, o Solicitare de permisiune şi o Propunere de traducere, atunci când intenţionează să traducă şi să reproducă standardele pentru care IFAC deţine dreptul de autor, fie că procesul de traducere este derulat în scopuri comerciale sau necomerciale, în conformitate cu Politica de traducere şi reproducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor, emisă în iunie 2013 (denumită în continuare politica de traducere IFAC).
Art. 4: Acordul de traducere
(1)În situaţia în care IFAC consideră că este adecvată oferirea permisiunii solicitate de traducere a standardelor, aceasta va întocmi un acord pe baza informaţiilor din Solicitarea de permisiune şi Propunerea de traducere.
(2)Acordul va fi redactat în limba engleză şi va fi semnat de către IFAC şi Cameră.
(3)Acest acord este confidenţial, conform prevederilor IFAC, neputând fi înaintat către alte părţi.
Art. 5: Procesul de traducere
(1)În situaţia în care IFAC acordă permisiunea de traducere a standardelor publicate de către IFAC, Camera trebuie să respecte procesul de traducere convenit cu IFAC şi prevăzut în Propunerea de traducere.
(2)Procesul de traducere a standardelor publicate de către IFAC va implica:
a)un traducător principal;
b)un comitet de traducere;
c)un comitet de revizuire;
d)personalul IFAC.
(3)Traducătorul principal, membrii Comitetului de traducere şi cei ai Comitetului de revizuire sunt aprobaţi de către Consiliul Camerei, care va stabili, după caz, şi remuneraţiile persoanelor implicate.
Art. 6: Traducătorul principal
Traducătorul principal va îndeplini următoarele cerinţe:
a)este angajat sau colaborator al Camerei;
b)este vorbitor fluent al limbii române şi are cunoştinţe excelente de limba engleză;
c)are cunoştinţe şi experienţă în traducerea standardelor emise de IFAC;
d)coordonează traducerea standardelor emise de IFAC;
e)este responsabil de traducerea standardelor, inclusiv de schimbul de informaţii şi comentarii dintre membrii comitetului de revizuire şi traducători, precum şi de coordonarea implicării altor membri, asociaţi şi altor părţi interesate;
f)comunică şi colaborează cu personalul IFAC.
Art. 7: Comitatul de traducere
Comitetul de traducere va îndeplini următoarele cerinţe:
a)este alcătuit din minimum 3 membri, inclusiv traducătorul principal, care trebuie să fie traducători autorizaţi sau auditori financiari cu experienţă în traducerea textelor economice şi financiare şi au cunoştinţe avansate de limba engleză şi gramatica limbii române;
b)este responsabil de calitatea traducerii standardelor care i-au fost repartizate, în conformitate cu prezentele proceduri de traducere şi cu politica de traducere IFAC;
c)este responsabil de utilizarea consecventă, pe parcursul traducerii, a termenilor-cheie, astfel încât textul final să fie inteligibil.
Art. 8: Comitetul de revizuire
(1)Comitetul de revizuire va îndeplini următoarele cerinţe:
a)este alcătuit din minimum 3 membri voluntari care trebuie să cunoască la un nivel avansat limba engleză şi gramatica limbii române;
b)membrii Comitetului de revizuire trebuie să fie auditori financiari practicieni sau să aibă experienţă în utilizarea standardelor care sunt traduse;
c)membrii Comitetului de revizuire au responsabilitatea revizuirii traducerii standardelor.
(2)În cadrul etapei de revizuire se pot implica sau consulta părţi interesate: Ministerul Finanţelor Publice (în calitate de iniţiator legislativ naţional de audit) şi organismul de supraveghere în interes public a profesiei contabile etc.
Art. 9: Personalul IFAC
Personalul IFAC va supraveghea şi va monitoriza traducerea standardelor, având un rol activ în asigurarea respectării procesului de traducere agreat. Camera va ţine cont şi va aplica recomandările personalului IFAC în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conform prezentelor Proceduri de traducere şi a politicii de traducere IFAC.
Art. 10: Etapele procesului de traducere şi revizuire
(1)Etapele procesului de traducere sunt următoarele:
a)aprobarea în Consiliul Camerei a iniţierii procedurii de traducere: aprobarea componenţei Comitetului de traducere (inclusiv a traducătorului principal) şi a Comitetului de revizuire;
b)înaintarea către IFAC în scris, a unei solicitări de permisiune şi a unei propuneri de traducere (care prevede stabilirea programului de traducere);
c)semnarea acordului de traducere cu IFAC;
d)traducerea termenilor-cheie şi transmiterea acestora către IFAC;
e)traducerea standardelor;
f)revizuirea standardelor;
g)aprobarea standardelor traduse (agrearea acestora cu IFAC, anterior publicării);
h)redactarea hotărârii de adoptare a standardelor traduse, aprobarea acesteia de către Consiliul Camerei şi înaintarea sa spre avizare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC);
i)după avizarea CSIPPC, această hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Camerei.
(2)Materialele şi documentele rezultate din procesul de traducere şi revizuire sunt confidenţiale, toate părţile implicate trebuind să asigure caracterul confidenţial al acestora.
Art. 11: Aprobarea de către Consiliul CAFR a iniţierii procedurii de traducere
Consiliul Camerei va aproba iniţierea procedurii de traducere, componenţa Comitetului de traducere, inclusiv a traducătorului principal şi a Comitetului de revizuire, în baza notei conţinând propunerile departamentului de specialitate al Camerei şi a prevederilor prezentei proceduri.
Art. 12: Înaintarea către IFAC a Solicitării de permisiune şi a Propunerii de traducere
Prin Solicitarea de permisiune şi Propunerea de traducere Camera informează personalul IFAC cu privire la intenţia sa de a traduce şi de a reproduce standardele internaţionale emise de IFAC, oferind detalii despre procesul de traducere, componenţa comitetelor de traducere şi revizuire, calendarul traducerii etc.
Art. 13: Semnarea acordului cu IFAC
(1)Semnarea acordului de traducere şi publicare a standardelor de către Cameră şi IFAC se va face în conformitate cu prevederile prezentei proceduri şi ale politicii de traducere IFAC. Conform normelor IFAC, acordul de traducere este un document confidenţial.
(2)CSIPPC va primi, spre informare, o sinteză a calendarului de traducere, conform acordului de traducere semnat cu IFAC.
Art. 14: Traducerea termenilor-cheie
Termenii-cheie presupun următoarele:
a)termenii-cheie includ termenii individuali şi frazele repetitive care trebuie utilizate consecvent pe parcursul traducerii. La propunerea traducătorilor şi cu aprobarea Comitetului de revizuire se pot stabili termeni-cheie suplimentari, în funcţie de necesitate;
b)Comitetul de traducere, sub coordonarea traducătorului principal, va alcătui şi va traduce lista termenilor-cheie;
c)Comitetul de revizuire revizuieşte traducerea termenilor-cheie efectuată de Comitetul de traducere, înaintează observaţiile sale traducătorului principal şi stabileşte de comun acord cu acesta traducerea acelor termeni-cheie pentru care sunt propuse mai multe variante;
d)lista termenilor-cheie este înaintată spre consultare CSIPPC;
e)traducătorul principal, Comitetul de revizuire şi reprezentanţii CSIPPC vor conveni cu privire la acei termeni-cheie pentru care vor exista propuneri diferite de traducere. În cazul în care nu se poate ajunge la un consens, se va apela la personalul IFAC pentru a primi lămuri suplimentare, conform politicii de traducere IFAC;
f)lista finală a termenilor-cheie conveniţi de traducătorul principal, Comitetul de revizuire şi reprezentanţii CSIPPC va fi trimisă spre aprobare către IFAC;
g)după aprobarea listei de termeni-cheie, pe parcursul derulării traducerii, în urma consultărilor dintre Comitetul de traducere şi Comitetul de revizuire, se poate considera necesară modificarea traducerii unui termen-cheie, din perspectiva utilizării termenului respectiv în textul tradus. Această modificare se va face cu respectarea metodologiei de la pct. b)-f);
h)termenii-cheie, precum şi modificările aduse acestora ulterior vor fi utilizate consecvent în întregul text al standardelor traduse.
Art. 15: Traducerea standardelor
Traducerea standardelor publicate de IFAC se face astfel:
a)standardele vor fi traduse utilizând lista de termeni-cheie convenită pentru traducerea textului complet al standardelor şi respectând programul şi calendarul de traducere stabilit cu IFAC;
b)în funcţie de necesităţi, Biroul permanent al Consiliului Camerei va aproba achiziţionarea unui software specializat de traducere, compatibil cu programele de traducere utilizate de către IFAC.
Art. 16: Revizuirea traducerii standardelor publicate de IFAC
Standardele publicate de IFAC şi traduse de Cameră se revizuiesc astfel:
a)standardele traduse trebuie revizuite de către membrii Comitetului de revizuire. Revizuirea se va axa pe acurateţea tehnică, utilizarea consecventă a termenilor-cheie şi claritatea textului;
b)comentariile membrilor Comitetului de revizuire vor fi trimise traducătorului principal, care fie le înaintează traducătorilor, fie decide că sunt necesare consultări suplimentare între membrii Comitetului de traducere şi ai Comitetului de revizuire;
c)standardele revizuite de Comitetul de revizuire vor fi transmise către CSIPPC spre consultare;
d)eventualele comentarii primite de la reprezentanţii CSIPPC cu privire la traducerea standardelor vor fi analizate de către traducătorul principal şi Comitetul de revizuire care împreună cu reprezentantul CSIPPC vor conveni asupra unei traduceri finale.
Art. 17: Aprobarea standardelor publicate de IFAC care au fost traduse de Cameră
Standardele publicate de IFAC şi traduse de Cameră se aprobă astfel:
a)varianta finală a traducerii în limba română a standardelor internaţionale emise de IFAC va fi aprobată de către Consiliul Camerei;
b)hotărârea de adoptare a standardelor finale, traduse în limba română, aprobate de către Consiliul Camerei, va fi transmisă către CSIPPC spre avizare;
c)hotărârea de adoptare a standardelor avizată de către CSIPPC împreună cu standardele finale, traduse în limba română, vor fi transmise către IFAC. Această formă reprezintă varianta oficială a traducerii în limba română, care va fi publicată.
Art. 18: Redactarea hotărârii de adoptare a standardelor traduse
Consiliul Camerei va aproba hotărârea de adoptare a standardelor traduse, care va fi ulterior transmisă către CSIPPC, spre avizare. După avizarea hotărârii de către CSIPPC, aceasta va fi publicată de către Cameră în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 19: Drepturi de autor
Pentru a păstra controlul asupra proprietăţii sale intelectuale, IFAC solicită Camerei să transfere către IFAC drepturile de autor asupra standardelor traduse. IFAC, în calitate de deţinător al drepturilor de autor asupra standardelor traduse, transmite către Cameră drepturile de publicare comercială sau necomercială şi de distribuţie.
Art. 20: Publicarea standardelor traduse
(1)Traducerea în limba română a standardelor internaţionale emise de IFAC va fi publicată de către Cameră numai în urma primirii unei notificări scrise, în acest sens, de la personalul IFAC, conform căreia a fost aprobată traducerea în limba română a standardelor.
(2)În cadrul procesului de publicare a standardelor publicate de IFAC şi traduse de Cameră, aceasta trebuie să respecte politicile şi procedurile IFAC, inclusiv pe cele referitoare la drepturile de autor, la utilizarea logo-ului IFAC şi la inserarea unor formulări specifice în textul final publicat, aşa cum sunt acestea prevăzute în politica de traducere IFAC şi aşa cum sunt acestea convenite cu personalul IFAC.
Art. 21: Textul în limba engleză prevalează
În cazul oricărei dispute în legătură cu sensul unui cuvânt sau al unei fraze din traducerea în limba română a standardelor, va prevala textul original în limba engleză.
Art. 22: Prevederi tranzitorii
(1)Prezentele proceduri pot fi adaptate şi actualizate, după caz, în funcţie de eventualele modificări aduse de către IFAC politicii sale de traducere şi reproducere a standardelor publicate de către IFAC şi în funcţie de fiecare proiect de traducere individual, al unui set de distinct de standarde internaţionale.
(2)Prezentele proceduri vor intra în vigoare după data aprobării lor de către Consiliul Camerei.
(3)Prezentele proceduri se completează cu prevederile Politicii de traducere şi reproducere a standardelor publicate de către IFAC.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 299 din data de 30 aprilie 2015