HOTĂRÂRE nr. 1052 din 18 noiembrie 2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1A"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 503/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8 + 100 şi km 17 + 100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - Obiect 7 - Completarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 - DN 1A", cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1A", potrivit hărţii topografice/planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*).
_____
*) - Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
Art. 2
(1)Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1A", prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
(2)Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Chitila din judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3
Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţii Chitila din judeţul Ilfov, sunt în cuantum total de 2.536 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita prevederilor anuale aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Alte transferuri", poziţia "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".
Art. 4
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 5
Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Art. 6
Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
Art. 7
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXA nr. 1:
______
- Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
ANEXA nr. 2: LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 între km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1A", aflate pe raza localităţii Chitila din judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosinţă

Suprafaţa totală

(mp)

Număr cadastral

(număr topo)

Suprafaţa supusă exproprierii

(mp)

Valoarea despăgubirii, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

1

ILFOV

Chitila

Proprietar neidentificat*)

62

1

Cc

-

-

173

54.099,10

2

ILFOV

Chitila

Oraşul Chitila, domeniul privat

62

2, 3, 4

A

8732

-

4.183

663.229,29

3

ILFOV

Chitila

Oraşul Chitila, domeniul privat

7

N 104

Np

1234

-

1.234

195.655,02

4

ILFOV

Chitila

Oraşul Chitila, domeniul privat

7

104

A

4429

-

3.537

560.803,73

5

ILFOV

Chitila

Oraşul Chitila, domeniul privat

7

105

A

1173

-

1.173

185.983,26

6

ILFOV

Chitila

S.C. UTREC - S.A.

-

-

Cc

41080

1000/1

1.450

709.699,42

7

ILFOV

Chitila

S.C. TECNOARMIT - S.R.L.

65

605

Cc

11505

506

115

165.918,67

        

TOTAL

11.865,00

2.535.388,48

*) Pentru poziţia în care se regăseşte menţiunea "Proprietar necunoscut/neidentificat", astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.
NOTĂ:
Alte date de identificare a proprietarilor/deţinătorilor, precum şi orice informaţii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii, vor fi identificate ulterior, în vederea colectării documentaţiilor necesare, conform reglementarilor în vigoare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 878 din data de 3 decembrie 2014