ORDIN nr. 1376 din 5 august 2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza art. 163 alin. (11) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Prevederile prezentului ordin se aplică numai persoanelor fizice rezidente şi nerezidente identificate fiscal pe baza codului numeric personal sau numărului de identificare fiscală.
Art. 2
Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 718/2008 pentru aprobarea categoriilor de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat care pot fi plătite online (prin internet) de către persoanele fizice, prin intermediul cardurilor bancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 6 mai 2008.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ:

Cod clasificaţie

Denumire indicatori

Denumire impozit/taxă

 

Impozit pe venit

Impozit pe venit

03.01.01

Impozit pe venituri din activităţi independente

Impozit pe veniturile din activităţi independente

03.01.02

Impozit pe venituri din salarii

Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor

03.01.03

Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor

03.01.04

Impozit pe venituri din dividende

Impozit pe veniturile din investiţii sub formă de dividende din străinătate

03.01.05

Impozit pe venituri din dobânzi

Impozit pe veniturile din investiţii sub formă de dobânzi din străinătate

03.01.06

Impozit pe venituri din pensii

Impozit pe veniturile din pensii din străinătate

03.01.07

Impozit pe veniturile din premii

Impozit pe veniturile din premii

03.01.09

Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare

Impozit pe veniturile din investiţii sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate

Impozit pe veniturile din investiţii sub forma câştigurilor din transferul aurului financiar

03.01.11

Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală

Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală

03.01.13

Impozit pe venituri din activităţi agricole

Impozit pe veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură

03.01.22

Impozit pe veniturile din jocurile de noroc

Impozit pe veniturile din jocuri de noroc

03.01.50

Impozit pe venituri din alte surse

Impozit pe veniturile din investiţii sub forma veniturilor din lichidarea unei persoane juridice

Impozit pe venituri din alte surse ale persoanei fizice

03.01.60

Regularizări

Regularizări

 

Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi - persoane fizice

Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi - persoane fizice

05.01.01.01

Impozit pe veniturile din dividende obţinute din România de persoane nerezidente

Impozit pe veniturile din dividende obţinute din România de persoane nerezidente

05.01.01.02

Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din România de persoane nerezidente

Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din România de persoane nerezidente

05.01.01.03

Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din România de persoane nerezidente

Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din România de persoane nerezidente

05.01.01.04

Impozit pe veniturile din comisioane obţinute din România de persoane nerezidente

Impozit pe veniturile din comisioane obţinute din România de persoane nerezidente

05.01.01.05

Impozit pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente din activităţi sportive şi de divertisment

Impozit pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente din activităţi sportive şi de divertisment

05.01.01.06

Impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române

Impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române

05.01.01.07

Impozit pe veniturile din servicii prestate în România şi în afara României de persoane nerezidente

Impozit pe veniturile din servicii prestate în România şi în afara României de persoane nerezidente

05.01.01.08

Impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România

Impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România

05.01.01.09

Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente

Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente

05.01.01.10

Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente

Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente

 

Accize

Accize

14.01.02.01

Accize încasate din vânzarea de alcool etilic

Accize încasate din vânzarea de alcool etilic

14.01.03.01

Accize încasate din vânzarea de ţigarete

Accize încasate din vânzarea de ţigarete

14.01.12

Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere, inclusiv sume datorate până la data de 31 decembrie 2006

Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere, inclusiv sume datorate până la data de 31 decembrie 2006

14.01.13.01

Accize încasate în vamă din importul de produse de ţigarete

Accize încasate în vamă din importul de produse de ţigarete

 

Contribuţii de asigurări sociale

Contribuţii de asigurări sociale

21.03.01

Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi

Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi

20.03.01.01

Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori

Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator

21.03.12

Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică

Contribuţia de asigurări sociale datorată de întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice

Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi din activităţi economice

21.03.13

Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

 

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

20.03.04.01

Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori

Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator

 

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

21.05.03.01

Contribuţia datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajat

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută de angajator de la asiguraţii angajaţi (salariaţi)

21.05.03.03

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de asigurat

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

20.05.03.01

Contribuţii de la persoane juridice sau fizice, care angajează personal salariat

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator

20.05.03.06

Contribuţia suportata de angajator pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, din cauza unui accident de muncă sau boală profesională

20.05.03.04

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice

Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoanele fizice care au calitatea de angajator

21.05.03.02

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente şi alte activităţi şi persoanele care nu realizează venituri

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: activităţi independente, activităţi economice şi din drepturi de proprietate intelectuală

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 din Codul fiscal

21.05.23

Contribuţii individuale datorate de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, premii şi câştiguri din jocuri

 

Contribuţii de asigurări pentru şomaj

Contribuţii de asigurări pentru şomaj

21.04.02.01

Contribuţii individuale

Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi

20.04.02.01

Contribuţii ale angajatorilor şi ale persoanelor juridice asimilate angajatorului

Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator

 

Taxa pe valoare adăugată

Taxa pe valoare adăugată

10.01.01.01

TVA încasată pentru operaţiuni interne

Taxa pe valoarea adăugată

 

Amenzi, penalităţi şi confiscări

Amenzi, penalităţi şi confiscări

35.01.01.01

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală

35.01.01.02

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate

35.01.05

Amenzi judiciare

Amenzi judiciare

35.01.07

Penalităţi datorate în cazul eşalonării la plată

Penalităţi datorate în cazul eşalonării la plată

35.01.08

Penalităţi de nedeclarare

Penalităţi de nedeclarare

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 614 din data de 10 august 2016