ORDIN nr. 4 din 7 ianuarie 2016 pentru aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne
În temeiul art. 7 alin. (5) şi al art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare Colegiu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Persoanele care exercită funcţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Regulament sunt, fără vreo altă formalitate administrativă, membri ai Colegiului.
(2)Membrul care, din motive obiective, nu poate participa la şedinţa Colegiului la care a fost convocat este înlocuit de un supleant. Supleantul este persoana desemnată de titular ca înlocuitor legal al acestuia.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a)Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 299/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
b)Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 62/2013 privind componenţa Colegiului Ministerului Afacerilor Interne, nepublicat.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

ANEXĂ: REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne
CAPITOLUL I: Organizarea Colegiului şi domeniul de activitate
Art. 1
(1)Pe lângă ministrul afacerilor interne, denumit în continuare ministru, funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare Colegiu.
(2)Colegiul analizează şi dezbate teme referitoare la problemele importante ale ministerului, politicile acestuia ori la managementul instituţiei.
Art. 2
(1)Colegiul adoptă recomandări care se supun deciziei ministrului.
(2)Recomandările adoptate de Colegiu se referă, fără a se limita la prezenta enumerare, la:
a)fundamentarea şi implementarea proceselor de modernizare a ministerului şi instituţiilor/structurilor subordonate;
b)strategiile, direcţiile de acţiune sau priorităţile ministerului sau instituţiilor/structurilor subordonate ori stadiul îndeplinirii unor măsuri;
c)optimizarea cadrului juridic, organizatoric sau instituţional de funcţionare a ministerului sau instituţiilor/structurilor subordonate;
d)perfecţionarea relaţiilor ministerului cu cetăţenii, societatea civilă, cu partenerii interni şi internaţionali, îmbunătăţirea comunicării cu aceştia;
e)politica de resurse umane în minister, protecţia socială şi asistenţa medicală ale personalului;
f)respectarea şi aplicarea standardelor interne şi internaţionale în materie de drepturi ale omului şi de drept umanitar;
g)politici privind utilizarea eficientă a resurselor financiare şi logistice ale ministerului;
h)politici şi rezultate privind gestionarea fondurilor europene/externe;
i)alte problematici stabilite de ministru.
Art. 3
(1)Activitatea Colegiului se desfăşoară în şedinţe conduse de ministru sau de secretarul de stat desemnat de acesta.
(2)Convocarea şedinţelor şi ordinea de zi se stabilesc de ministru.
(3)Pentru fiecare şedinţă se redactează o minută, în care se consemnează recomandările adoptate.
Art. 4
(1)Colegiul are în compunere persoane care exercită următoarele funcţii:
a)secretar de stat;
b)secretar general;
c)conducător al următoarelor structuri din aparatul central al ministerului: Corpul de control al ministrului, Direcţia audit public intern, Direcţia generală management operaţional, Direcţia generală management resurse umane, Direcţia generală pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului, Direcţia generală logistică, Direcţia generală financiară, Direcţia generală juridică, Direcţia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale, Direcţia secretariat general şi protocol şi Unitatea de politici publice;
d)inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, director general al Direcţiei Generale Anticorupţie;
e)conducător al unei structuri a aparatului central al ministerului, alta decât cele prevăzute la lit. c);
f)conducător al unei instituţii/structuri subordonate ministerului, alta decât cele prevăzute la lit. d);
g)consilier al ministrului.
(2)Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) au calitatea de membri permanenţi şi participă la toate şedinţele Colegiului.
(3)În funcţie de ordinea de zi stabilită, la şedinţele Colegiului pot fi convocaţi şi: subsecretarii de stat, secretarii generali adjuncţi şi membrii prevăzuţi la alin. (1) lit. e)-g).
Art. 5
La şedinţele Colegiului pot fi invitaţi preşedinţi ai organizaţiilor sindicale ale poliţiştilor, reprezentative la nivelul aparatului central sau al unei instituţii/structuri subordonate ministerului, precum şi preşedintele Corpului Naţional al Poliţiştilor.
Art. 6
(1)Activitatea Colegiului este sprijinită, la nivel de experţi, de un comitet de suport decizional, denumit în continuare comitet. Acesta are ca scop armonizarea punctelor de vedere referitoare la documente deja întocmite de structuri sau identificarea unor soluţii de rezolvare/implementare a problematicilor cu care a fost sesizat.
(2)Din comitet face parte personal cu funcţii de conducere desemnat de membrii Colegiului, în funcţie de temele care fac obiectul analizei şi dezbaterii în şedinţele Colegiului.
(3)Comitetul îşi desfăşoară activitatea în întâlniri de lucru, ale căror concluzii se consemnează în minute.
(4)La activitatea comitetului, personalul prevăzut la alin. (2) poate fi însoţit şi de personal de execuţie, cu expertiză în domeniul analizat.
Art. 7
(1)Secretariatul Colegiului şi al comitetului se asigură de Direcţia secretariat general şi protocol.
(2)Personalul care compune Secretariatul se desemnează prin dispoziţie a conducătorului structurii prevăzute la alin. (1).
CAPITOLUL II: Funcţionarea Colegiului
Art. 8
(1)Ministrul stabileşte, din oficiu ori la propunerea secretarilor de stat sau a secretarului general, temele care urmează a fi analizate şi dezbătute de Colegiu.
(2)Temele de lucru se pot referi la:
a)documente deja întocmite de structuri care necesită a fi definitivate;
b)problematici care necesită soluţii de rezolvare/ implementare.
(3)Temele de lucru stabilite se comunică secretarului general.
Art. 9
(1)Secretarul general stabileşte structurile care, în funcţie de temele de lucru, trebuie să desemneze personal în comitet, potrivit art. 6 alin. (2).
(2)Întâlnirile de lucru ale comitetului se desfăşoară la data stabilită de secretarul general şi sunt conduse de acesta sau de un secretar general adjunct.
Art. 10
(1)Comitetul definitivează documentele cu care a fost sesizat sau, după caz, întocmeşte un raport, pentru fiecare temă stabilită, ce cuprinde soluţiile de rezolvare/implementare identificate şi recomandările adresate Colegiului.
(2)Activitatea comitetului se încheie atunci când Colegiul îşi însuşeşte documentele rezultate potrivit alin. (1), fără a formula alte solicitări asupra temelor de lucru.
Art. 11
(1)Secretarul general prezintă ministrului documentele rezultate potrivit art. 10 alin. (1), pentru a decide.
(2)Secretariatul convoacă membrii Colegiului, la data stabilită de ministru.
(3)Convocarea membrilor Colegiului se face, de regulă, cu minimum 3 zile înainte de data desfăşurării şedinţei, ori, în timp util, dacă există o situaţie justificată care reclamă un termen mai scurt.
(4)Cu această ocazie, Secretariatul pune la dispoziţia celor convocaţi ordinea de zi şi materialele înscrise pe ordinea de zi.
Art. 12
(1)În şedinţa Colegiului, fiecare membru îşi exprimă liber opiniile cu privire la temele stabilite.
(2)Dacă se consideră necesar, membrii Colegiului pot propune continuarea activităţii comitetului şi reluarea dezbaterii în cadrul unei alte şedinţe.
(3)În funcţie de recomandările adoptate, ministrul îşi însuşeşte documentele rezultate sau stabileşte sarcini pentru structurile ministerului, termene de raportare sau de îndeplinire a sarcinilor ori practici care trebuie adoptate la nivelul ministerului.
Art. 13
Pentru buna funcţionare a Colegiului şi a comitetului, Secretariatul îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)consemnează temele de lucru stabilite de ministru şi, potrivit celor dispuse de secretarul general, asigură convocarea comitetului;
b)diseminează membrilor comitetului materialele care fac obiectul temelor de lucru şi realizează orice schimb de informaţii/documente necesar activităţii comitetului;
c)preia documentele rezultate din activitatea comitetului;
d)asigură convocarea membrilor Colegiului, în raport de temele de analiză şi potrivit dispoziţiilor primite, precum şi transmiterea ordinii de zi şi a materialelor înscrise pe ordinea de zi;
e)redactează minutele întâlnirilor de lucru ale comitetului şi minutele şedinţelor Colegiului;
f)ia măsuri adecvate, organizatorice/administrative, pentru buna desfăşurare a şedinţelor Colegiului şi a întâlnirilor de lucru ale comitetului;
g)diseminează sarcinile stabilite de ministru şi preia informările/raportările stabilite ca sarcină a structurilor pentru şedinţe viitoare;
h)organizează şi păstrează arhiva Colegiului şi a comitetului.
CAPITOLUL IVI: Dispoziţii finale
Art. 14
Comunicarea informaţiilor necesare activităţii Colegiului, inclusiv a celor care privesc constituirea şi funcţionarea comitetului se realizează, de regulă, prin poşta electronică.
Art. 15
Structurile cu atribuţii de control urmăresc sistematic modul în care unităţile ministerului au executat sarcinile stabilite de ministru, au respectat termenele de raportare sau de îndeplinire a acestor sarcini ori au implementat practicile adoptate la nivelul ministerului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 15 din data de 8 ianuarie 2016