HOTĂRÂRE nr. 114 din 19 februarie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţi administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
Administraţia Naţională de Meteorologie
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: 11672708
- mii lei -
     

INDICATORI

Nr. rd.

BVC an 2014

0

1

 

2

3

4

I.

   

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

56507

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

56261

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

b)

transferuri, cf. prevederilor Legii nr. 356/2013

4

42895

2

 

Venituri financiare

5

246

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II

   

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.2l)

7

55209

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

54959

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

13273

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

2980

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

35666

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

28301

C1

ch. cu salariile

13

25321

C2

bonusuri

14

2980

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

324

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

7041

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

3040

2

 

Cheltuieli financiare

20

250

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III

   

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1298

IV

   

IMPOZIT PE PROFIT

23

208

V

   

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1090

 

1

 

Rezerve legale

25

54

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

1036

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

100

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

568

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

468

VI

   

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

1801

VII

   

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

1801

   

a)

cheltuieli materiale

38

100

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

1144

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

165

 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

41

0

 

e)

alte cheltuieli

42

392

VIII

   

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

4580

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

810

     

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX

   

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

4580

X

   

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1258

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1258

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1874,74

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1677,33

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

44,72

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

0

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

977

8

 

Plăţi restante

55

0

9

 

Creanţe restante

56

127

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 139 din data de 25 februarie 2014