ACORD din 7 august 2014 între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Departamentul de Transport şi Servicii Tehnice din Jersey, Channel Islands, privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto
Ministerul Afacerilor Interne din România şi Departamentul de Transport şi Servicii Tehnice din Jersey, Channel Islands, denumite în continuare părţi,
având în vedere că în statele părţilor, normele şi semnele care reglementează circulaţia sunt conforme Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, semnată la Viena la 8 noiembrie 1968, precum şi faptul că atât categoriile de permise, condiţiile ce trebuie îndeplinite şi probele care se susţin pentru obţinerea permiselor de conducere sunt similare,
cu scopul de a îmbunătăţi siguranţa rutieră şi de a facilita circulaţia rutieră internaţională între statele părţilor,
având încredere în relaţiile strânse dintre părţi şi exprimând dorinţa de a facilita libera circulaţie a deţinătorilor permiselor de conducere eliberate de către autorităţile competente din statele părţilor, pe durata vizitei sau reşedinţei pe teritoriul statului celeilalte părţi, au convenit următoarele:
Art. 1
(1)Părţile recunosc reciproc permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile lor competente, întotdeauna când acestea sunt valabile şi în conformitate cu clauzele prevăzute în prezentul acord şi în anexa la acesta.
(2)Părţile vor face schimb de specimene ale permiselor de conducere naţionale.
Art. 2
Titularul permisului de conducere eliberat de autoritatea competentă a uneia dintre părţi poate conduce un vehicul pe teritoriul statului celeilalte părţi pe o perioadă de timp prevăzută în legislaţia naţională a statului acesteia, dacă documentul este valabil, valid şi corespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv.
Art. 3
(1)Permisul de conducere eliberat de autoritatea competentă a uneia dintre părţi poate fi preschimbat cu un permis de conducere echivalent de către autoritatea competentă a celeilalte părţi, dacă titularul şi-a stabilit reşedinţa pe teritoriul acesteia şi doreşte să conducă vehicule în acest stat. Preschimbarea se realizează conform tabelului de echivalenţe prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul acord.
(2)Preschimbarea se efectuează fără condiţia unei examinări teoretice sau practice.
(3)Nu fac obiectul preschimbării, potrivit prezentului acord, următoarele categorii de documente:
a)permisele de conducere internaţionale;
b)permisele de conducere care au fost anulate sau fac obiectul unor restricţii, unor suspendări ori retrageri în statul emitent sau în alt stat;
c)permisele de conducere provizorii, temporare ori de elev conducător.
(4)Nu se preschimbă permisele de conducere aparţinând deţinătorilor al căror drept de a conduce autovehicule pe drumurile publice a fost anulat de autoritatea competentă a statului părţii căreia i se solicită preschimbarea documentului, cu excepţia cazurilor în care sunt îndeplinite condiţiile impuse de legislaţia sa naţională.
(5)Prevederile prezentului acord referitor la preschimbare nu se vor aplica permiselor de conducere eliberate în unul sau în celălalt stat prin preschimbarea unui permis obţinut într-un stat care nu este parte a Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, semnată la Viena la 8 noiembrie 1968.
Art. 4
Autoritatea competentă a părţii căreia i se solicită preschimbarea permisului de conducere va cere autorităţii competente a celeilalte părţi, emitentă a documentului, verificarea autenticităţii permisului de conducere şi a valabilităţii categoriilor acestuia. Comunicarea datelor se realizează în scris, prin corespondenţă directă între autorităţile competente ale părţilor, inclusiv prin canale informatizate, în condiţiile protejării datelor cu caracter personal prelucrate.
Art. 5
Preschimbarea permiselor de conducere se realizează cu respectarea prevederilor legislaţiilor naţionale ale statelor părţilor.
Art. 6
Prevederile prezentului acord nu exclud obligaţia de a realiza formalităţile administrative stabilite de legislaţiile naţionale ale statelor părţilor pentru preschimbarea permiselor de conducere, ca de exemplu: completarea unui formular de cerere pentru preschimbarea permisului de conducere, prezentarea unui certificat medical, a unui certificat privind antecedentele penale sau administrative ori achitarea taxei corespunzătoare.
Art. 7
(1)Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului acord, părţile desemnează următoarele autorităţi competente:
Pentru Ministerul Afacerilor Interne din România: Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor;
Pentru Departamentul de Transport şi Servicii Tehnice din Jersey: Agenţia pentru Standarde în domeniul Permiselor de Conducere
(2)Permisele de conducere, după preschimbare de către autoritatea competentă a uneia dintre părţi, vor fi restituite autorităţii desemnate de către cealaltă parte. Odată cu notificarea îndeplinirii cerinţelor interne necesare intrării în vigoare a prezentului acord, părţile îşi vor comunica reciproc datele de contact ale autorităţilor competente menţionate la alin. (1), cărora le vor fi restituite permisele de conducere preschimbate.
Art. 8
(1)Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care cele două părţi îşi vor comunica reciproc, pe cale diplomatică, îndeplinirea cerinţelor interne necesare intrării în vigoare a acestuia.
(2)Prezentul acord se încheie pentru o perioadă nedeterminată. Oricare dintre părţi poate denunţa prezentul acord prin notificare scrisă adresată celeilalte părţi, pe cale diplomatică. Denunţarea va produce efecte la 90 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.
(3)Prezentul acord poate fi modificat în orice moment prin acordul scris al ambelor părţi. Modificările intră în vigoare potrivit procedurii prevăzute la alin. (1).
(4)Toate diferendele ce rezultă din aplicarea prezentului acord se vor soluţiona prin consultarea dintre părţi, pe cale diplomatică.
-****-
Semnat în două exemplare originale, fiecare în limba română şi în limba engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferende de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Bucureşti, 7 august 2014

Pentru Ministerul Afacerilor Interne din România,

Gabriel Oprea,

viceprim-ministru pentru securitate naţională,

ministrul afacerilor interne

Saint Helier, 9 septembrie 2014

Pentru Departamentul de Transport

şi Servicii Tehnice din Jersey,

Senator Sir Philip Bailhache,

ministru pentru relaţii externe

ANEXĂ: TABEL de echivalenţe între categoriile permiselor de conducere româneşti şi cele din Jersey, Channel Islands

Permise de conducere emise de Jersey

Permise de conducere emise de România

AM

A1

A2

A

B1

B

BE

C1

C1E

C

CE

D1

D1E

D

DE

P

X

              

A1

 

X

             

A

  

X

            

A

   

X

           

B1

    

X

          

B

     

X

         

BE

      

X

        

C1

       

X

       

C1E

        

X

      

C

         

X

     

CE

          

X

    

D1

           

X

   

D1E

            

X

  

D

             

X

 

DE

              

X

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 46 din data de 20 ianuarie 2015