HOTĂRÂRE nr. 836 din 7 octombrie 2015 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Atletism asupra unui bun imobil aflat în proprietatea privată a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Atletism asupra unui bun imobil, proprietate privată a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prevăzut la poziţia nr. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 97/2002 privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, unor federaţii sportive naţionale şi Comitetului Olimpic Român, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
Datele de identificare ale imobilului prevăzut la art. 1 asupra căruia se revocă dreptul de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Atletism sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3
Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului asupra căruia se revocă dreptul de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Atletism

Locul unde este situat bunul imobil

Persoana juridică ce are în administrare bunul imobil

Persoana juridică căreia i se revocă dreptul de folosinţă gratuită asupra bunului imobil

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil

Bucureşti, str. Primo Nebiolo nr. 2, sectorul 1

Ministerul Tineretului şi Sportului

CUI 2660420

Federaţia Română de Atletism

Cod fiscal: RO4203423

Suprafaţa totală a terenului = 40.103,55 mp

din care: - suprafaţa construită = 2.332,92 mp,

din care:

1. terenul aferent sediului = 388,70 mp

2. tribuna = 1.227,75 mp

3. cabina pentru portar = 8,77 mp

4. poarta centrală = 191,33 mp

5. grup social = 8,32 mp

6. grup social = 18,32 mp

7. magazie = 173,66 mp

8. magazie = 17,18 mp

9. seră = 114,28 mp

10. garaj = 53,78 mp

11. rampă auto = 21,25 mp

12. bar = 71,30 mp

13. post trafo = 38,28 mp C.F.: 226775

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 760 din data de 13 octombrie 2015