HOTĂRÂRE nr. 7 din 22 ianuarie 2016 pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi a primarilor
Având în vedere prevederile art. 103 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
În temeiul art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modelul certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi a primarilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente.

Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Constantin-Florin Mituleţu-Buică

Vicepreşedinte,

Dan Vlaicu

ANEXĂ: Modelul certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi a primarilor
ROMÂNIA
Circumscripţia electorală nr. ................
Comuna, oraşul sau municipiul .................
Judeţul*) ........................
CERTIFICAT DOVEDITOR AL ALEGERII**) .......................
Doamna/Domnul .........................., născută/născut la data de ......................., în localitatea ......................, judeţul (sectorul) .................., având CNP ............................, cu domiciliul în***) ................................, str. .............. nr. ............., judeţul ........................, a fost aleasă/ales ..............................................****) judeţul*) ................., la alegerile locale din data de ..........................*****)
Preşedintele biroului electoral de circumscripţie,
.......................******)
______
*)Se înscrie denumirea judeţului; în cazul municipiului Bucureşti se înscrie "Municipiul Bucureşti".
**)Se înscrie "consilierului local", "consilierului judeţean" sau "primarului", după caz.
***)Se înscriu "comuna", "oraşul" sau "municipiul", după caz, precum şi denumirea acesteia sau acestuia.
****)Se înscriu, după caz:
a)consilier în consiliul local al comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului şi denumirea comunei, a oraşului, a municipiului sau numărul sectorului şi municipiul Bucureşti;
b)consilier în consiliul judeţean şi denumirea judeţului;
c)consilier în Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
d)primar al comunei, al oraşului sau al municipiului şi denumirea comunei, a oraşului sau a municipiului;
e)primar general al municipiului Bucureşti;
f)primar al sectorului, numărul acestuia şi municipiul Bucureşti.
*****)Se înscrie data votării. În cazul alegerilor locale parţiale, în loc de sintagma "alegerile locale din data de ................."se va înscrie sintagma "alegerile locale parţiale din data de ....................".
******)Se înscriu numele şi prenumele preşedintelui biroului electoral de circumscripţie, se semnează de către acesta şi se aplică ştampila biroului electoral de circumscripţie.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 60 din data de 27 ianuarie 2016