ORDIN nr. 2498 din 14 august 2014 privind aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţei nominale a acestora, tematicii pentru concurs, calendarului de desfăşurare a concursului şi a modalităţilor pentru plata taxei de participare la concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014
Având în vedere prevederile:
- art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.147/2014 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014,
În temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă numărul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor la concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014, precum şi componenţa nominală a acestora, conform anexei nr. 1.
Art. 2
Se aprobă tematica de concurs pentru concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014, conform anexei nr. 2.
Art. 3
Se aprobă calendarul de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014, conform anexei nr. 3.
Art. 4
(1)Taxa de înscriere la concurs se achită direct la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau în contul RO 55TREZ7005032XXX004226 deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti. Dovada achitării taxei constituie element obligatoriu pentru dosarul de admitere conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. h) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Taxa de şcolarizare se achită integral în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale. Taxa de şcolarizare se achită direct la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau în contul RO 55TREZ7005032XXX004226 deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.
Art. 5
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Jozsef Birtalan

ANEXA nr. 1: COMPONENŢA NOMINALĂ a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014
1.Comisia de concurs este constituită din reprezentanţi desemnaţi de:
- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (M.D.R.A.P.)
- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (A.N.F.P.)
- Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.)
a)Comisia de concurs nr. 1 - membri titulari:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Jozsef Birtalan

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

Mihai Busuioc

M.D.R.A.P.

Membru

3.

Paul Naidin

S.G.G.

Membru

b)Comisia de concurs nr. 2 - membri titulari:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Carmen-Dorina Drăgan

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

Daniel Iustin Marinescu

M.D.R.A.P.

Membru

3.

Niculae Teodorescu

S.G.G.

Membru

c)Comisia de concurs nr. 1 - membri supleanţi:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Rodica Maria Picu

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

Melania Rusnac

M.D.R.A.P.

Membru

3.

Marta Rotaru

S.G.G.

Membru

d)Comisia de concurs nr. 2 - membri supleanţi:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Mihaela Cristina Bebereche

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

Cătălin Bălan

M.D.R.A.P.

Membru

3.

Cătălina Irimescu

S.G.G.

Membru

2.Comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituită din reprezentanţi desemnaţi de:
- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (M.D.R.A.P)
- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (A.N.F.P)
- Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.)
a)Comisia de soluţionare a contestaţiilor - membri titulari:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Mihaela Baciu

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

Mihaela Dincă

M.D.R.A.P.

Membru

3.

Mihai Vlad Ciortoloman

S.G.G.

Membru

b)Comisia de soluţionare a contestaţiilor - membri supleanţi:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Daniela Pandelaş

A.N.F.P.

Preşedinte

2.

Sorin Daniel Solomon

M.D.R.A.P

Membru

3.

Dragoş Condrea

S.G.G.

Membru

ANEXA nr. 2: TEMATICA pentru concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014
1.Constituţia României, republicată
2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
3.Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4.Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare
5.Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare
6.Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
ANEXA nr. 3: CALENDARUL de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014

Nr. crt.

Activitate planificată

Perioadă de desfăşurare

1.

Înscrierea candidaţilor

22-26 septembrie 2014

2.

Prima probă a concursului: selectarea dosarelor de concurs

29-30 septembrie 2014

3.

Afişarea rezultatelor

1 octombrie 2014

4.

Contestarea rezultatelor

2 octombrie 2014

5.

Afişarea:

- rezultatelor contestaţiilor

- listelor nominale ale candidaţilor admişi

- programului desfăşurării interviului

3 octombrie 2014

6.

A doua probă a concursului: interviul

6-7 octombrie 2014

7.

Afişarea rezultatelor

8 octombrie 2014

8.

Contestarea rezultatelor

9 octombrie 2014

9.

Afişarea:

- rezultatelor contestaţiilor

- rezultatelor finale ale concursului

10 octombrie 2014

10.

Completarea dosarului personal şi achitarea taxei de şcolarizare de către candidaţii admişi

13-31 octombrie 2014

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 616 din data de 21 august 2014